1 / 41

Doktorský studijní program Speciální pedagogika

Doktorský studijní program Speciální pedagogika. Konference studentů DSP SP 2014/15. DSP Speciální pedagogika v ČR. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Předsedkyně oborové rady prof. PhDr. Marie Vítková, CSc . Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze

Download Presentation

Doktorský studijní program Speciální pedagogika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Doktorský studijní program Speciální pedagogika Konference studentů DSP SP 2014/15

 2. DSP Speciální pedagogika v ČR • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity • Předsedkyně oborové rady prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. • Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze • Předsedkyně oborové rady doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. • Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci • Předsedkyně oborové rady prof. PaedDr. Libuše Ludíková, Ph.D.

 3. DSP Speciální pedagogika PdF MU Cílem DSP Speciální pedagogika • je připravit vědecké pracovníky erudované pro výzkumnou, výukovou a odbornou činnost v oboru speciální pedagogika • Doktorský studijní program / obor Speciální pedagogika je akreditovaný do roku 2019 • Délka DSP Speciální pedagogika – 3 roky • www.ped.muni.cz/wsedu (programy, DSP)

 4. Koncepce a cíle • Výzkumná a odborná činnost se realizuje v těchto oborech speciální pedagogiky: • Logopedie (Klenková) • Surdopedie (Klenková, Souralová) • Psychopedie (Pipeková) • Somatopedie (Vítková, Opatřilová) • Oftalmopedie (Vítková, Květoňová) • Etopedie (Vojtová) • Specifické poruchy učení (Bartoňová) • Adiktologie (Kachlík) • Speciální andragogika (Pančocha)

 5. Soubor předmětů DSP SP • Filozofie výchovy a vzdělávání (Rybář, Květoňová-Prouzová) • Integrativní speciální pedagogika (Vítková) • Metodologie I. (Pančocha) • Patopsychologie (Řehulka) • Specializace širšího vědního základu • Specializace vědního oboru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 • Metodologie II. (Pančocha) • Odborná orientace v oboru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 • Příprava disertační práce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 • Cizí jazyk 1, 2 (volitelný) • Stáž v zahraničí (volitelná)

 6. Charakteristika DSP • DSP Speciální pedagogika je pojímán interdisciplinárně a multidisciplinárně • Spolupráce mezi katedrami PdF MU • Mezioborová spolupráce v rámci MU • (LF MU, FF MU) • Spolupráce s odbornou praxí u nás i v zahraničí • (mobility studentů, mezinárodní projekty) • Spolupráce s Oborovými radami speciální pedagogiky v ČR

 7. Doktorandi jako členové vědeckých týmů • Mezinárodní projekt Reintegrace žáků s chronickým onemocněním do ZŠ. Comenius 2.1 (Helena Vaďurová, 2005-2007) • Mezinárodní projekt EQUAL Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce (Lucie Procházková, Petra Hamadová, Dana Zámečníková, Dita Slavíková, 2002-2005) • GA ČR Kvalita života jako axiologická kategorie (Helena Vaďurová, Karel Pančocha, 2003-2006) • ERASMUS EPS 1, Sokrates Programme – Philosophywithchildren(Petra Hamadová, Petr Hrouzek, Helena Vaďurová, 2004-2005)

 8. Doktorandi jako členové vědeckých týmů • Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV • (všichni interní doktorandi, 2007-2013) • www.ped.muni.cz/wsedu • Projekt Leonadoda Vinci - TILE TowardsInclusiveLearningEnvironments in VocationalTraining(2011-2013) • Specifický výzkum – všichni doktorandi • (od roku 2010 -) • Mezioborovývýzkumný projekt • (Kopečný, Vrubel, 2013-2015)

 9. Nadregionální kolokvium v Lipsku • Ve dnech 14.-15.9. 2014 se konalo v v Německu na univerzitě v Lipsku nadregionální kolokvium pro doktorandy a jejich školitelé z Německých univerzit s fakultami zaměřenými na pedagogiku tělesně postižených. • Pozvaní byli i doktorandi a jejich školitelé z PdF MU, katedry speciální pedagogiky a IVIV. • Šest doktorandů z Brna představilo výzkumné projekty disertačních prací na postrech v AJ a NJ. • Účast na kolokviu v Lipsku se konala v rámci FRMU (řešitelka projektu doc. Bartoňová). • Prezentované výzkumné projekty vzbudily • velký zájem a v příštím roce přijedou němečtí doktorandi na PdF MU.

 10. Hostující studenti na katedře speciální pedagogiky a na IVIV • V letech 2014-2017 hostuje na katedře speciální pedagogiky a IVIV 8 zahraničních studentů • z Nigerie, Fidži a Keni v rámci projektu KITE, • ze Srí Lanky v rámci projektu EXPERTS4ASIA, z Gruzie v programu BACKIS • a 3 studenti z Německa v rámci projektu Erasmus+. • Studují v jazyce anglickém v doktorském studijním programu Speciální pedagogika (3), v navazujícím magisterském studiu (4) a v bakalářském studiu (1).

 11. Kolektivní monografie ze specifického výzkumu • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. etal. (2010) Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. InclusiveEducation in CurrentCzechSchool. Brno : MU. • KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. etal. (2011) Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. InclusiveEducation - ProvisionsforDifferentAgeGroupsandDisabilities. 1. vyd. Brno: MU.

 12. Kolektivní monografie ze specifického výzkumu • OPATŘILOVÁ, D. etal. (2012)Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. a II. Brno: MU, (soubor) • PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOD SOLÁROVÁ, K. et al. (2013) Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým a seniorům se zdravotním postižením. Brno: MU.

 13. Kolektivní monografie ze specifického výzkumu • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. (2013) Intervence v edukaci žáků se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. Brno: MU. • VOJTOVÁ, V. et al. (2013) Intervence pro inkluzi ve vzdělávání. Brno: MU.

 14. Kolektivní monografie ze specifického výzkumu • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. etal. (2014) Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. Brno: MU. • ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. etal. (2014). Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. Brno: MU.

 15. Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu • BROŽOVÁ, D. (2010) Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno : MU. • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. (2010) Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Brno : MU.

 16. Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu • BOČKOVÁ, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vyd. Brno: MU. • FIALOVÁ, I. (2011) Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. Brno : MU.

 17. Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu • HRICOVÁ, L. (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno : MU. • CHALOUPKOVÁ, S. (2011) Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základní školách praktických v České republice. Brno : MU.

 18. Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu • SYCHROVÁ, P. (2012) Podpůrná opatření a poradenské služby pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Brno: MU. • DOLEŽALOVÁ, L. (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: MU. CD: Manuál základních postupů jednání při kontaktu se studentem se sluchovým postižením na vysoké škole.

 19. Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu • FRANKOVÁ, A. (2012) Podmienkyúspěšného vzdelávaniažiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskejrepublike. Brno: MU. • GIRGLOVÁ, V. (2013) Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání. Brno: MU.

 20. Monografie absolventů DSP Speciální pedagogika ze specifického výzkumu • NOVÁKOVÁ, J. (2013) Biodromálnívývoj jedinců s PAS v kontextu podpory a vzdělávání. Brno: MU.

 21. Internacionalizace doktorského studia DSP Speciální pedagogika je akreditován • v jazyce anglickém SpecialEducation • Mgr. AmalSalah (2004-2008) • v jazyce německém Sonderpädagogik • Mgr. GünterOsterer, Ph.D. (2004-2006) • Dipl. Pad. Eva Dobrovits, M. Sc. Rakousko (2011-2014) • Mgr. JasminePauschwein, Rakousko (2011-2014)

 22. Počty studentů v DSP Speciální pedagogika • V akademickém roce 2014/15 studuje v DSP Speciální pedagogika v 1.- 4. ročníku • 25 studentů, z toho • 21 studentů v prezenční formě • 4 studentů v kombinované formě

 23. Úspěšné ukončení DSP Speciální pedagogika • 2002/03 – 3 absolventi • 2003/04 – 5 absolventů • 2004/05 – 2 absolventi • 2005/06 – 2 absolventi • 2006/07 – 5 absolventi • 2007/08 – 4 absolventi • 2008/09 – 5 absolventů • 2009/10 – 2 absolventi • 2010/11 – 2 absolventi • 2011/12 – 1 absolvent • 2012/13 – 4 absolventi • 2013/14 – 2 absolventi • 2014/15 – 5 absolventi celkem 42 úspěšných absolventů DSP Speciální pedagogika

 24. Disertační práce 2008-09 • HANÁK, P. (2008) Analýza současných úkolů speciálně pedagogických center podle druhu postižení v České republice. Brno: MU. • SLAVÍKOVÁ, D.  (2008) Projekt integrace ve škole pro žáky s tělesným postižením - Stephen-Hawking-Schule v Neckargemünd v Německu. Brno: MU. • NAVRÁTILOVÁ, D. (2008) Komparace systémů vzdělávání jedinců se specifickými poruchami učení v České republice a v Itálii. Brno: MU.

 25. Disertační práce 2008-09 • PROCHÁZKOVÁ, L. (2009) Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku. Brno: MU. • BOČKOVÁ, B. (2009) Přístupy speciálních pedagogů k podpoře žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU.

 26. Disertační práce 2008-09 • FIALOVÁ, I. (2009) Analýza a komparace faktorů determinujících profesní orientaci žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Brno: MU. • DOLEŽALOVÁ, L. (2009) Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením. Brno: MU.

 27. Disertační práce 2009-10 • KALEJA, M. (2010) Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání. Brno: MU. • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. (2010) Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Brno: MU.

 28. Disertační práce 2010-11 • BROŽOVÁ, D. (2010) Analýza poradenské podpory a možností intervence u žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno: MU. • PITNEROVÁ, P. (2010) Determinanty integračního procesu žáků se sluchovým postižením. Brno: MU.

 29. Disertační práce 2010-11 • HRICOVÁ, L. (2011) Komunikační kompetence žáků a učitelů na základních školách pro sluchově postižené. Brno: MU. • BĚHOUNKOVÁ, L. (2011) Rozvoj sociálních dovedností ohrožených. Brno: MU.

 30. Disertační práce 2011-12 • SYCHROVÁ, P. (2012) Analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Brno: MU.

 31. Disertační práce 2012-13 • HREBEŇÁROVÁ, L. (2013) Analýza edukačného procesu žiakov s ťažkým a hlbokýmmentálnym postihnutím. Brno: MU. • ADAMUS, P. (2013) Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí. Brno: MU.

 32. Disertační práce 2012-13 • NOVÁKOVÁ, J. (2013) Analýza socioedukativních aspektů vzdělávacího procesu jedinců s poruchou autistického spektra. Brno: MU. • GIRGLOVÁ, V. (2013) Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikativní schopností v základní škole. Brno: MU.

 33. Disertační práce 2013-14 • FIRSTOVÁ, J. (2013) Kriminalita mládeže jako etopedický problém. Brno: MU. • NOVOTNÁ, M. (2013) Analýza podmienok k vzdelávaniupodľa Rámcového vzdelávacieho programu RVP ZŠS

 34. Disertační práce 2013-14 • BALÁTOVÁ, K. (2013) Hodnoty u dětí s poruchami chování. Brno: MU.

 35. Disertační práce 2013-14 • HAMPL, I. (2014) Sociální integrace osob se sluchovým postižením se zaměřením na oblasti partnerství a sexuality. Brno: MU. • PRESOVÁ, J. (2014) Vzdělávací dráhy jedinců s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou. Brno: MU.

 36. Disertační práce 2013-14 • FRANKOVÁ, A. (2014) Analýza prístupov k integrativnemu/inkluzivnemuvzdelavaniužiakovsošpeciálnymi výchovno-vzdelavacímiproblémami v Slovenskejrepublike.

 37. Disertační práce 2014-15 • KOUTSKÁ, M. (2014) Význam přístupnosti kulturních institucí pro vzdělávání neslyšících v ČR a v zahraničí. Brno: MU. • KOPEČNÝ, P. (2014) Speciálně pedagogické přístupy k rozvíjení komunikační schopnosti u dospělých osob se zdravotním postižením. Brno: MU.

 38. Disertační práce 2014-15 • GAJZLEROVÁ, L. (2014) Využívání multimediálních technologií u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy.Brno: MU.

 39. Monografie studentů DSP Speciální pedagogika • PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (2007) Aktuální směry ve výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: MSD. • MÜHLPACHR, P. (2007) Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD. • MÜHLPACHR, P. (2008) Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Brno: MU.

 40. Monografie studentů DSPSpeciální pedagogika • MÜHLPACHR, P. (2009) Sociální práce ve speciální pedagogice. Brno: MU. • PANČOCHA, K. (2010) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. Brno: MU. • PANČOCHA, K. a kol. (2011) Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU.

 41. Monografie studentů DSPSpeciální pedagogika • PANČOCHA, K. a kol. (2012) Celoživotníinkluzivní možnosti a perspektivy. Brno: MU. • PANČOCHA, K. a kol. (2013) Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. Brno: MU, 2013.

More Related