Download
manual d usuari gesplai gesti d esplais n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MANUAL D’USUARI GESPLAI (GESTIÓ D’ESPLAIS) PowerPoint Presentation
Download Presentation
MANUAL D’USUARI GESPLAI (GESTIÓ D’ESPLAIS)

MANUAL D’USUARI GESPLAI (GESTIÓ D’ESPLAIS)

257 Views Download Presentation
Download Presentation

MANUAL D’USUARI GESPLAI (GESTIÓ D’ESPLAIS)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MANUAL D’USUARI GESPLAI (GESTIÓ D’ESPLAIS)

 2. ÍNDEX • Generalitats • Perfils d'Usuari • Perfil Administrador de Centre • Perfil Administrador de Secció • Exercicis Pràctics

 3. Generalitats Components Visuals I

 4. Generalitats Components Visuals II Codis Visuals – Elements d’ajuda

 5. Generalitats Accés a l’aplicació Adreça url: http://62.15.99.98/gemcec/IU/Login/login.aspx Desconnexió de l’aplicació

 6. ÍNDEX • Generalitats • Perfils d'Usuari • Perfil Administrador de Centre • Perfil Administrador de Secció • Exercicis Pràctics

 7. Perfils d'Usuari ADMINISTRADOR DE CENTRE • Manteniment de les dades ampliades del Centre: Assegurances, Detall, Documentació, Entitats Vinculades, Dades Bancàries, Equipaments, Necessitats d’Equipament, Cases de Colònies i Terrenys, Entorn social, Estructura Organitzativa. • Gestió del Calendari d’Activitats del Centre. • Cerca dels Equipaments de l’entitat disponibles per al centre. • Cerca, Alta, Baixa i Modificació de Persones (Nens, Monitors, Responsables, Pares, etc.). • Cerca, Alta, Baixa i Modificació de Administradors de Secció (Usuaris). • Cerca, Alta, Baixa i Modificació de Seccions i Assignació d’Administrador de Secció. • Gestió de la Comptabilitat del Centre (Cerca, Alta, Baixa i Modificació de Moviments de Caixa i Moviments derivats d’Activitats). • Gestió de la Documentació Administrativa del Centre (Impressió dels Documents de Registre, dels Responsables del Centre i del Certificat de les Dades Bancàries).

 8. Perfils d'Usuari ADMINISTRADOR DE SECCIÓ • Cerca, Alta, Baixa i Modificació de Grups de Persones de la seva Secció. • Cerca, Alta, Baixa i Modificació d’Activitats / Detalls d’Activitat. • Planificació / Replanificació de Detalls d’Activitat. • Gestió del Calendari d’Activitats de la Secció.

 9. ÍNDEX • Generalitats • Perfils d'Usuari • Perfil Administrador de Centre • Perfil Administrador de Secció • Exercicis Pràctics

 10. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Dades Principals DADES D'ENTRADA ACCIONS • NIF y Nom del Centre • Zona, Tipus de Via, Domicili. • Codi Postal, Població, Comarca, Província. • Arxiprestat • Telèfon i Email de Contacte, Pàgina Web. • Número del Cens SGJ. • GUARDAR: Emmagatzema les dades al sistema i ens retorna a la pantalla de cerca.

 11. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Altres Dades DADES D'ENTRADA ACCIONS • Superfície del Centre. • Horari de Secretaria. • Asseguradora, Número de Pòlissa d’Assegurança i Observacions. • Qüestionari de l’Entorn del Centre • GUARDAR: Emmagatzema les dades al sistema i ens retorna a la pantalla de cerca.

 12. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Documentació. Alta d’un Fitxer DADES D'ENTRADA ACCIONS • Nom y ruta del fitxer. • Descripció del fitxer. • NOU: Inicïa el procés de alta. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: NO registra les dades al sistema.

 13. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Documentació. Modificació d’un Fitxer DADES D'ENTRADA ACCIONS • Nom del fitxer. • Descripció del fitxer. • MODIFICAR: Inicïa el procés de modificació. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: NO registra les dades al sistema.

 14. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Documentació. Eliminació d’un Fitxer DADES D'ENTRADA ACCIONS • ELIMINAR: Inicïa el procés d’eliminació. • ACCEPTAR: Elimina el fitxer. • CANCELAR: NO elimina el fitxer.

 15. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Documentació. Obrir un Fitxer DADES D'ENTRADA ACCIONS • ABRIR: Obre el fitxer. • GUARDAR: Guarda el fitxer a disc. • CANCELAR: NO obre ni guarda el fitxer.

 16. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Documentació DADES D'ENTRADA ACCIONS • Tipus d’Organització Jurídica: Acta Fundacional, Estatuts, Organigrama, etc.. • Tipus d’Organització Educativa: Ideari, Projecte Educatiu, etc. • GUARDAR: Emmagatzema les dades al sistema i ens retorna a la pantalla de cerca.

 17. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Entitat Vinculada al Centre DADES D'ENTRADA ACCIONS • NIF y Nom de l’Entitat Associada. • Arxiprestat de la zona. • Tipus de via i Domicili. • Codi Postal, Població, Comarca i Província. • Païs. • Telèfon i Fax de Contacte. • Nom del Responsable de l’Entitat. • GUARDAR: Emmagatzema les dades al sistema i ens retorna a la pantalla de cerca.

 18. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Dades Bancaris DADES D'ENTRADA ACCIONS • Número de Compte: Entitat | Oficina | DC | Compte • Titular del Compte. • Tipus de Via, Domicili, Codi Postal, Població, Comarca, Província y País de la Agencia Bancària. • GUARDAR: Emmagatzema les dades al sistema i ens retorna a la pantalla de cerca.

 19. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Equipament DADES D'ENTRADA ACCIONS • Tipus d’Equipament. • Número d’Equips. • Observacions addicionals. • NOU: Accés a la secció d’alta. • MODIFICAR: Accés a l’equipament per la modificació. • ELIMINAR: Inici del procés de baixa lògica. • GUARDAR: Emmagatzema les dades al sistema i ens retorna a la pantalla de cerca. • CANCELAR: Cancel·la els canvis.

 20. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Necessitats d’Equipament DADES D'ENTRADA ACCIONS • Tipus de Necessitat d’Equipament. • Número d’Equips. • Observacions addicionals. • NOU: Accés a la secció d’alta. • MODIFICAR: Accés a l’equipament per la modificació. • ELIMINAR: Inici del procés de baixa lògica. • GUARDAR: Emmagatzema les dades al sistema i ens retorna a la pantalla de cerca. • CANCELAR: Cancel·la els canvis.

 21. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Casas de Colònies i Terrenys d’Acampada DADES D'ENTRADA ACCIONS • Tipus d’Espai: Casa de Colònies o Terreny d’Acampada. • Nom de l’Espai. • Disposició: Deixar, Lloguer, Res. • Preu Lloguer, Anys de Lloguer, Anys de Cessió. • Tipus de via, Domicilio. • Codi Postal, Població, Comarca, Província, País. • Telèfon, Mòbil, Fax, Email de Contacte. • NUEVO: Accés a la secció de alta. • MODIFICAR: Accés a l’Espai per la modificació. • ELIMINAR: Inicio del procés de baixa lògica. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: Cancel·la els canvis realitzats sobre l’Espai.

 22. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Entorn Social DADES D'ENTRADA ACCIONS • Col·lectiu d’actuació: Multiselecció. • Nivell de Problemàtica: Multiselecció. • Relació Esplai-Escola: Indica si l’Esplai està associat amb una o vàries escoles (¿Con Quantes?, ¿Quina relació?. • Observacions addicionals. • GUARDAR: Registra les dades al sistema.

 23. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment Dades del Centre – Estructura Organitzativa DADES D'ENTRADA ACCIONS • Tipus d’Estructura Organitzativa: Equip Directiu, Pares, Assemblea, etc. • Nom de la Estructura. • Objectiu de l’Estructura. • Observacions addicionals. • NUEVO: Accés a la secció d’alta. • MODIFICAR: Accés a l’Estructura per la modificació. • ELIMINAR: Inici del procés de baixa lògica. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: Cancel·la els canvis realitzats sobre l’Estructura.

 24. ADMINISTRADOR DE CENTRE Calendari d’Activitats DADES D'ENTRADA ACCIONS • Mes y Any sobre el que es desitja mostrar la planificació d’Activitats. • VEURE: Mostrar mes/any seleccionats. • >>: Mostrar mes següent. • <<: Mostrar mes anterior.

 25. ADMINISTRADOR DE CENTRE Equipaments Disponibles DADES D'ENTRADA ACCIONS • Número d’Equips. • Tipus de Equipament. • Persona i/o telèfon de contacte. • BUSCAR: Inicïa el procés de cerca per tal de mostrar posteriorment els resultats sobre el grid de dades.

 26. ADMINISTRADOR DE CENTRE Alta d’Equip Humà - Dades Personals DADES D'ENTRADA ACCIONS • NIF, Nom, Cognoms i Data de Naixement. • Tipologia: Nen, Monitor, Responsable, etc. • Dades d’ubicació. • Telèfons i email de contacte. • Validació: a renovar anualment. • Títol de monitor, Títol Director. • Secció. • Càrrec. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: Cancel·la l’alta i retorna al grid de dades d’Equip Humà.

 27. ADMINISTRADOR DE CENTRE Alta d’Equip Humà - Estudis DADES D'ENTRADA ACCIONS • Tipologia de l’Estudi: BUP, COU, CFGS, Diplomatura, etc. • Estat: En curs o finalitzat. • Curs: Nom del curs. • Observacions addicionals. • NOU: Accés a la secció de alta. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: Cancel·la els canvis realitzats sobre l’Estudi.

 28. ADMINISTRADOR DE CENTRE Alta d’Equip Humà – Tutores (tipologia “Nens”) DADES D'ENTRADA ACCIONS • Nom del Pare o Nom de la Mare o Nom del Tutor Legal (almenys un obligatori). • Oficis del Pare i de la Mare. • Estat civil de los pares. • Dades secundaris: número de germans/es, posició, data de la onomàstica, número Seguretat Social. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: Cancel·la els canvis realitzats sobre els Tutors del Nen.

 29. ADMINISTRADOR DE CENTRE Modificació d’Equip Humà – Dades Principals DADES D'ENTRADA ACCIONS • NIF, Nom, Cognoms i Data de Naixement. • Tipologia: Nen, Monitor, Responsable, etc. • Dades d’ubicació. • Telèfons i email de contacte. • Validació: a renovar anualment. • Títol de monitor, Títol Director. • Secció. • Càrrec. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: Cancel·la els canvis realitzats sobre l’Equip Humà i retorna al grid de dades.

 30. ADMINISTRADOR DE CENTRE Modificació d’Equip Humà - Estudis DADES D'ENTRADA ACCIONS • Tipologia de l’Estudi: BUP, COU, CFGS, Diplomatura, etc. • Estat: En curso o finalitzat. • Curso: Nom del curso. • Observacions addicionals. • NOU: Accés a la secció de alta. • MODIFICAR: Accés a l’Estudi per la modificació. • ELIMINAR: Inici del procés de baixa lògica. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: Cancel·la els canvis realitzats sobre l’Estudi.

 31. ADMINISTRADOR DE CENTRE Modificació d’Equip Humà – Tutores (tipologia “Nens”) DADES D'ENTRADA ACCIONS • Nom del Pare o Nom de la Mare o Nom del Tutor Legal (almenys un obligatori). • Oficis del Pare y de la Mare. • Estat civil dels pares. • Dades secundaris: número de germans/es, posició, data de la onomàstica, número Seguretat Social. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: Cancel·la els canvis realitzats sobre els Tutors del Nen.

 32. ADMINISTRADOR DE CENTRE Modificació d’Equip Humà – Pagaments (tipologia “Nens”) DADES D'ENTRADA ACCIONS • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: Cancel·la els canvis realitzats.

 33. ADMINISTRADOR DE CENTRE Cerca Avançat d’Equip Humà DADES D'ENTRADA ACCIONS • Nom i Cognoms de l’Equip Humà. • NIF. • Tipologia: Nen, Monitor, etc. • Secció a la que pertany. • BUSCAR: Inicïa el procés de cerca per tal de mostrar posteriorment els resultats sobre el grid de dades.

 34. ADMINISTRADOR DE CENTRE Eliminació d’Equip Humà DADES D'ENTRADA ACCIONS • ELIMINAR: Inicïa el procés d’eliminació lògica. • ACCEPTAR: Elimina l’Equip Humà. • CANCELAR: NO elimina l’Equip Humà.

 35. ADMINISTRADOR DE CENTRE Alta d’Administradors de Secció DADES D'ENTRADA ACCIONS • Nom i Cognoms de l’Usuari. • Login: nom d’usuari d’accés. • Password: clau oculta. • Secció de la que és Administrador. • GUARDAR: Emmagatzema les dades al sistema i ens retorna a la pantalla de cerca. • CANCELAR: NO emmagatzema les dades i ens retorna a la pantalla de cerca.

 36. ADMINISTRADOR DE CENTRE Modificació d’Administradors de Secció DADES D'ENTRADA ACCIONS • Nom i Cognoms de l’Usuari. • Login: nombre d’usuari d’accés. • Password: clau oculta. • Secció de la que és Administrador. • GUARDAR: Emmagatzema les dades al sistema i ens retorna a la pantalla de cerca. • CANCELAR: NO emmagatzema les dades i ens retorna a la pantalla de cerca.

 37. ADMINISTRADOR DE CENTRE Cerca Avançada d’Administradors de Secció DADES D'ENTRADA ACCIONS • Nom de l’Usuari. • Cognom de l’Usuari. • Eliminat? • BUSCAR: Inicïa el procés de cerca para mostrar posteriorment els resultats sobre el grid de dades

 38. ADMINISTRADOR DE CENTRE Eliminació d’Administradors de Secció DADES D'ENTRADA ACCIONS • ELIMINAR: Inicïa el procés d’eliminació lògica. • ACCEPTAR: Elimina l’Administrador de Secció. • CANCELAR: NO elimina l’Administrador de Secció.

 39. ADMINISTRADOR DE CENTRE Manteniment de Seccions DADES D'ENTRADA ACCIONS • Tipus de Secció: Setmanal, Diària, Centre de Colònies, etc. • Nom de la Secció. • Administrador de Secció. • NUEVO: Accés al formulari d’alta. • MODIFICAR: Accés a la Secció per la modificació. • ELIMINAR: Inici del procés de baixa lògica. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: Cancel·la els canvis realitzats sobre la Secció.

 40. ADMINISTRADOR DE CENTRE Alta de Moviments de Caixa DADES D'ENTRADA ACCIONS • Moviment d’Entrada/Sotida. • Import, Data, Compte Comptable y Concepte del Moviment. • Tipus de Pagament, Estat del Moviment. • NIF i Nom de la persona. • GUARDAR: Emmagatzema les dades al sistema i ens retorna a la pantalla de cerca. • CANCELAR: NO emmagatzema les dades i ens retorna a la pantalla de cerca.

 41. ADMINISTRADOR DE CENTRE Modificació de Moviments de Caixa DADES D'ENTRADA ACCIONS • Moviment d’Entrada/Sortida. • Import, Data, Compte Comptable y Concepte del Moviment. • Tipus de Pagament, Estat del Moviment. • NIF i Nom de la persona. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: NO registra les dades. • IMPRIMIR: Imprimeix el Rebut en cas que el Moviment sigui d’entrada.

 42. ADMINISTRADOR DE CENTRE Cerca de Moviments de Caixa DADES D'ENTRADA ACCIONS • Número de Moviment • Moviment de Entrada/Sortida? • Moviment derivat d’Activitats? • Interval: Data d’Inici – Data de Fi • Import, Data, Concepte, Tipus de Pagament, Estat del Moviment. • NIF i Nom de la persona. • BUSCAR: Inicïa el procés de cerca per tal de mostrar posteriorment els resultats sobre el grid de dades.

 43. ADMINISTRADOR DE CENTRE Eliminació de Moviments de Caixa DADES D'ENTRADA ACCIONS • ELIMINAR: Inicïa el procés d’eliminació lògica. • ACCEPTAR: Elimina el Moviment de Caixa. • CANCELAR: NO elimina el Moviment de Caixa.

 44. ADMINISTRADOR DE CENTRE Cerca de Moviments derivats d’Activitats DADES D'ENTRADA ACCIONS • Número de Rebut • Interval: Data d’Inici – Data de Fi • Tipus de Pagament, Estat, Concepte del Moviment. • Nom de l’Activitat associada al pagament. • NIF i Nom de la persona. • BUSCAR: Inicïa el procés de cerca per tal de mostrar posteriorment els resultats sobre el grid de dades.

 45. ADMINISTRADOR DE CENTRE Modificació de Moviments derivats d’Activitats DADES D'ENTRADA ACCIONS • Número de Rebut. • Import, Data i Concepte del Cobrament. • Compte Comptable associat al Cobrament. • Tipus de Cobrament, Estat del Cobrament. • GUARDAR: Registra les dades al sistema. • CANCELAR: NO registra les dades. • IMPRIMIR: Imprimeix el Rebut del Cobrament.

 46. ADMINISTRADOR DE CENTRE Generar Remesa (I) DADES D'ENTRADA ACCIONS • Interval de Dates dels Cobraments a Remesar: Data d’Inici i Data de Fi. • LLISTAR COBRAMENTS: Llista els Cobraments Pendents de Cobrament o Retornats, compresos a l’interval de dates indicat. • GENERAR REMESA: Genera la remesa amb els Cobraments seleccionats. • ELIMINAR: Elimina de la llista de Cobraments Remesables aquells seleccionats.

 47. ADMINISTRADOR DE CENTRE Generar Remesa (II) DADES D'ENTRADA ACCIONS • GENERAR FITXER: Genera el fitxer amb la remesa creada segons l’estàndard definit per la Norma 19.

 48. ADMINISTRADOR DE CENTRE Cerca de Remeses DADES D'ENTRADA ACCIONS • Número de Remesa. • Data de Remesa. • BUSCAR: Inicïa el procés de cerca per tal de mostrar posteriorment els resultats sobre el grid de dades.

 49. ADMINISTRADOR DE CENTRE Imprimir Document de Registre DADES D'ENTRADA ACCIONS • IMPRIMIR: Obre una finestra emergent amb les dades formatejades per a imprimir.

 50. ADMINISTRADOR DE CENTRE Imprimir Documentació dels Responsables del Centre DADES D'ENTRADA ACCIONS • Tipus de Dependència. • IMPRIMIR: Obre una finestra emergent amb les dades formatejades per a imprimir.