1 / 10

VALGFAG 8.TRINN

VALGFAG 8.TRINN. 7 FORSKJELLIGE VALGFAG. VALGFAG. Du får karakter i faget og det teller på lik linje som alle de andre fagene du har. Valgfaget er lagt til 6. og 7. time torsdag – 13.15-15.00 – oppstart torsdag13.sept. Design/redesign.

collice
Download Presentation

VALGFAG 8.TRINN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VALGFAG 8.TRINN 7 FORSKJELLIGE VALGFAG

  2. VALGFAG • Du får karakter i faget og det teller på lik linje som alle de andre fagene du har. • Valgfaget er lagt til 6. og 7. time torsdag – 13.15-15.00 – oppstart torsdag13.sept.

  3. Design/redesign • Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.

  4. Forskning i praksis • I valgfaget forskning i praksis blir elevene utfordret til å undersøke aktuelle spørsmål relatert til natur, miljø og klima, samt kultur-, samfunns- og arbeidsliv. Dette innebærer at de skal finne problemstillinger de ønsker å undersøke, vurdere mulige forklaringer, planlegge og gjennomføre

  5. Fysisk aktivitet og helse • Ulike fysiske aktiviteter står sentralt i faget. Tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv er alle elementer som kan trekkes inn i opplæringen for å gi elevene fysiske utfordringer og positive opplevelser

  6. Internasjonalt samarbeid • Valgfaget internasjonalt samarbeid skal legge til rette for å utvikle elevenes språkkompetanse gjennom kontakt med ungdom i andre land. Ved å kommunisere på engelsk eller et annet fremmedspråk får elevene mulighet til å bruke språket i praksis og utvikle sin forståelse for betydningen av å beherske flere språk. • Valgfaget skal bidra til å øke elevenes innsikt i egen og andres kultur og interesser og til å øke forståelsen for at vi lever i et globalisert samfunn. Gjennom kontakt med ungdom i andre land skal elevene få anledning til å reflektere over egne erfaringer og utvikle respekt og toleranse for andres levesett. • Det skal invitere til å ta i bruk ulike sosiale medier og digitale verktøy

  7. Medier og informasjon • Elevene skal planlegge og produsere en nettbasert publikasjon der prosessen fra ide til ferdig produkt er ivaretatt. Innholdet som blir produsert kan ha fokus på aktiviteter som skjer i skolens og elevenes nærmiljø, slik at forsatte og andre målgrupper får innblikk i elevenes læringsarbeid og sosiale aktiviteter.

  8. Produksjon av varer og tjenester • Opplæringa skal medverke til å utvikle kreativitet og skaparglede ved å stimulere interessene til elevane og styrkje deira sjølvtillit og motivasjon for å lære. Opplæringa skal medverke til at elevane ser moglegheiter og utfordringar i lokalmiljøet, og inspirere dei til å bruke kompetansen i og utanfor skolen. Elevane skal få praktisk trening i idéutvikling og med dei prosessane som er nødvendige for å ferdigstille og tilby ei vare eller ei teneste. • Gjennom praktisk arbeid skal elevane få grunnleggjande erfaring med entreprenørskap, og dei skal samarbeide om å etablere ei verksemd som omfattar prosessen frå idé til ferdig produkt. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med ulike aktørar i lokalsamfunnet er ein del av opplæringa, der det er naturleg.

  9. Sal og scene • I arbeidet med valgfaget skal elevene gjennom praktiske prosesser skape og formidle ulike audiovisuelle eller sceniske uttrykk og produksjoner. I sceniske produksjoner kan elevene arbeide med musikal, teater, dans, standup, kabaret, performance, konsert, sirkus, revy og andre sceniske uttrykk. De kan også fordype seg innenfor et avgrenset område. I audiovisuelle produksjoner kan arbeidet omfatte alle former for lyd og musikk i samspill med ulike visuelle framstillinger som film, installasjoner og andre multimediaproduksjoner

  10. Valgfag • Frist for å velge valgfag er 31.august • Du kan velge et nytt valgfag neste år • Snakk med foreldrene din om dette hjemme • Informasjon om valgfagene ligger på skolens hjemmeside • www.minskole.no/stangeland

More Related