Download
1 / 19

Program Culture - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Program Culture. Komunitární program Evropské Unie Program Evropské unie na podporu kultury a kulturního dědictví na období 2007- 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program Culture' - colleen-gentry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program culture
Program Culture

Komunitární program Evropské Unie

Program Evropské unie na podporu kultury a kulturního dědictví

na období 2007- 2013


Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Programu Culture Národní památkový ústav- ústřední pracoviště, Praha 1,Valdštejnské nám.3,118 01,tel.257010249,fax257010248, culture2000heritage@up.npu.cz www.up.npu.cz/html/culture2000heritage

Česká kancelář Programu Culture

Divadelní ústav, Praha 1,Celetná 17, tel.224809118,fax.222326121, info@culture2000.cz

www.culture2000.cz


Kulturní dědictví ve smyslu programu Culture zahrnuje Culture

nemovité kulturní dědictví, movité kulturní dědictví,

nehmotné kulturní dědictví, historické archívy a knihovny,

archeologické kulturní dědictví, kulturní dědictví nacházející

se pod vodou,kulturní místa a kulturní krajiny.

Jedná se o kulturní dědictví evropské dimenze,

nemusí však nutně jít o evidované kulturní památky.

Kromě kulturního dědictví je Program Culture zaměřen

na výtvarná umění, performační a divadelní umění,

design, užité umění, četbu, literaturu, překlad.

Podporovány budou také projekty zahrnující a propojující

více uvedených

oblastí kultury (interdisciplinární).


 • Hlavní téma Culture

 • programu je mezinárodní kulturní spolupráce mezi tvůrčími a kulturními subjekty a institucemi, vytváření společného evropského občanství a společného evropského prostoru založeného na společném kulturním dědictví.

 • Hlavní specifické cíle

 • 1.podpora nadnárodní mobility lidí

 • pracujících v sektoru kultury

 • 2.Podpora nadnárodní cirkulace uměleckých děl a kulturních produktů ( včetně např.inovativních technologií,poznání kulturního dědictví apod.)

 • 3. podpora mezikulturního dialogu


Hlavn krit ria podle nich bude projekt hodnocen
Hlavní kritéria, podle nichž bude projekt hodnocen Culture

1) Evropská přidaná hodnota projektu

2) Vztah ke specifickým cílům Programu

3) Výjimečnost navrhovaných kulturních aktivit

4) Kvalita partnerství

5) Očekávaná úroveň výstupů

6) Komunikace a propagace aktivit

7) Udržitelnost


P klady relevantn ch aktivit v oblasti kulturn ho d dictv
Příklady relevantních aktivit Culture v oblasti kulturního dědictví

Semináře, výzkum, konference, publikace,

výstavy, veletrhy, festivaly,

školení - vzdělávání, performance – oživená minulost,

festivaly, workshopy, multimediální

aktivity a digitalizace a další

(např. restaurování jako součást výzkumu, obnova tradičních řemesel při zaměření na tradice apod.)


Výzva na rok 2009 Culture

2 typy předkládaných projektů

1.Krátkodobé projekty spolupráce na 12-24 měsíců

tzv.opatření pro spolupráci

2.Víceleté projekty spolupráce na 3-5 let


Krátkodobé projekty – 12-24 měsíců Culture

( opatření pro spolupráci)

Projekty spolupráce min.3 spoluorganizátorů včetně vedoucího projektu z min. 3 různých zemí účastnících se programu. Délka projektu nesmí přesáhnout 2 roky a organizace spolupráce formou právně závazné smlouvy se doporučuje. Podpora EU

pro tyto projekty je max. 50% rozpočtu

a bude v rozmezí 50 000 – 200 000 Eur.


Víceleté projekty spolupráce Culture

Projekty víceleté spolupráce min. 6 spoluorganizátorů včetně vedoucího projektu, ze 6 různých zemí účastnících se programu.

Délka projektu je 3 - 5 let a je organizována formou právně závazné smlouvy o spolupráci. Podpora EU pro tyto projekty

je max.50% rozpočtu, má degresívní povahu rozpočtu v jednotlivých letech

a bude v rozmezí 200 000 - 500 000 Eur ročně.

Výsledkem těchto velkých projektů je trvalá spolupráce na evropské úrovni a trvalý efekt.


Kdo se může účastnit projektu Culture

Veřejné nebo soukromé kulturní organizace, jejichž hlavní činnost

nebo jedna z hlavních činností spočívá v kulturní oblasti

a jejichž oficiální sídlo je v jedné ze zemí účastnících se programu.

Ziskové projekty jsou z programu vyloučeny.

Je zrušena povinnost spoluorganizátorů přispívat minimálně

5% do rozpočtu, je nahrazena povinností transparentního popisu role každého spoluorganizátora, jeho potenciálního finančního příspěvku a popisem peněžních toků ( důraz na vyváženost).


Země účastnící se programu Culture

27 členských států EU

Be,Bul,ČR,Dán,Est,Fin,Fr,Irs,It,Kypr,Lit,Lot,Luc,Maď,Malta,Něm,Niz,

Pol,Port,Rak,Rum,Řec,Slov,Slovin,Šp,Šve,VB

Země EEA/EFTA

Island, Lichtenšt,Norsko

Kandidátské země EU

Chorvatsko,bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM),Turecko podle Memoranda o porozumění podepisovaného jednotlivě

Západobalkánské země

– Albánie, Bosna-Hercegovina, Černá Hora,Srbsko včetně Kosova podle vstupu v platnost dokumentů regulující jejich zapojení do Memoranda o porozumění

Jako partneři se mohou účastnit i tzv.třetí země, evropské i mimoevropské


Finanční spoluúčast a dofinancování projektu Culture

Typy spoluúčasti

Hlavní organizátor a spoluorganizátoři (min.celkem 3 u krátkodobých a min. 6 u víceletých projektů) musí zajistit min.50% celkového rozpočtu

Není stanoveno jakým podílem.

Přidružený partner- účastnící nad stanovený počet zemí má menší roli v realizaci projektu, jeho finanční účast se nepředpokládá (ale může být).

Dofinancování

-vlastní prostředky spoluorganizátorů, jiné granty a dotace, tuzemské a zahraniční ( s výjimkou grantů UNESCO a Rady Evropy a jiných grantů EU) ad.

Vše nutno doložit v přihlášce

Možno kombinovat s fondy Ministerstva kultury ( Fond záchrany arch.dědictví,Fond restaurování movitých památek,Fond Regenerace, zvláštní grant MK ČR pro projekty podpořené v Culture


Rozpočet projektu Culture

Projekty musí mít vyrovnaný rozpočet příjmů a nákladů,

a detailní specifikaci nákladů podle uvedených kategorií

(osobní náklady, cestovné, materiál, pořádání akcí atd.).

Rozpočet je v Eurech, podle stanoveného směnného kurzu.

Součástí vkladu žadatele do rozpočtu nemůže být věcné plnění, ale mohou být mzdové náklady na řešitele projektu, týkající se jejich práce na projektu a to i u zaměstnanců veřejnoprávních a státních institucí.


Nov zp sob pod v n p ihl ky ve dvou stupn ch
Nový způsob podávání přihlášky ve dvou stupních Culture

 • Přihláška bude podávána ve dvou stupních. K datu stanovené uzávěrky bude předložena zjednodušená forma přihlášky, s detailním a kvalitním popisem projektu a kvalitním popisem struktury rozpočtu.

 • Tato přihláška projde výběrovým řízením s hodnocením expertů, budou stanoveny vybrané projekty a náhradníci

 • Ve druhém stupni výzvy pak již pouze organizátoři vybraných projektů dodají potřebné dokumenty - doklady o bankovním účtu, o finanční kapacitě atd.


Dal v zvy v r mci programu culture
Další výzvy v rámci Programu Culture Culture

 • Výzva pro spolupráci s třetími zeměmi – bude v roce 2009 zaměřena na oblast Brazílie.

 • Výzva pro organizace činné na evropské úrovni v oblasti kultury –operační grant pro organizace se sítí evropských aktivit či poboček

 • Výzva pro organizacezabývající se vytvářením sítí za účelem hodnocení či stanovení vlivu 1) místního/regionálního rozvoje a atraktivity,2) vztahu mezi kulturou a vzděláváním.


Nov v zva pro p edkl d n projekt na rok 2009
Nová výzva pro předkládání projektů na rok 2009 Culture

Její vyhlášení předpokládáme koncem

července / začátkem srpna 2008

Odevzdání přihlášek – říjen 2008

V listinné podobě na adresu

Evropské komise v Bruselu uvedené ve výzvě


 • Cena Evropské Unie / Europa Nostra Culture součást Programu Culture

 • Cena je každoročně udělována za již realizované projekty péče o kulturní dědictví. Projekty nemusí být součástí projektů Culture.

 • Kategorie

 • 1.Vynikající projekty konzervace v oblastech

 • architektonické dědictví (konzervace budovy či souboru budov v městském či venkovském prostředí)

 • - industriální stavby

 • - kulturní krajina včetně významné krajiny enviromentálního či zemědělského charakteru, historické zahrad a parky

 • - umělecká díla a jejich sbírky s uměleckohistorickým či historickým významem

 • archeologické lokality i podmořské

 • 2. Výzkum

 • 3.Podpora jednotlivců nebo skupin s jedinečným přínosem pro konzervaci či zhodnocení kulturního dědictví

 • 4. Vzdělávání, školení a zvyšování povědomí o kulturním dědictví


Nominace Culture

Přihlášku do soutěže o cenu EU/Europy Nostry může podat jednotlivec, skupina či organizace (státní i nestátní)

(nominaci pro kategorii ocenění jednotlivců či skupin může podat pouze třetí subjekt)

V každé kategorii je udělena Grand Prix ( s finančním oceněním 10 000 Eur), medaile a čestné diplomy.

Cena je jedno z nejprestižnějších ocenění v našem oboru v Evropě.

formuláře na www.europanostra.org