Külavanem ja tema roll - PowerPoint PPT Presentation

k lavanem ja tema roll n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Külavanem ja tema roll PowerPoint Presentation
Download Presentation
Külavanem ja tema roll

play fullscreen
1 / 10
Külavanem ja tema roll
151 Views
Download Presentation
cole
Download Presentation

Külavanem ja tema roll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Külavanem ja tema roll Külavanemad muutuvas ajas Külli Vollmer Eesti Külaliikumine Kodukant 2013

  2. Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seadus (KOKS,1993) § 58. Aleviku- ja külavanem • (1) Aleviku või küla koosolekul võidakse valida aleviku- või külavanem. • (2) Vallavalitsuse ülesannete täitmine aleviku- või külavanema poolt sätestatakse lepinguga. • (3) Volikogu võib võtta vastu vallasisese linna linnapea, aleviku, alevi- ja külavanema statuudi, milles määratakse vallasisese linna linnapea, aleviku, alevi- ja külavanema valimise kord, kandidaadile esitatavad nõuded, õigused ja kohustused ning volituste kestuse periood. Vallasise linna linnapea, aleviku, alevi- või külavanema volituste kestus ei ole piiratud volikogu volituste kestusega. [RT I 2005, 31, 230 – jõust. 17.10.2005]

  3. Külavanema institutsioon 1937. a. Vallaseaduses (RT 1937, 32, 310) • Seaduse § 61 p 9 kohaselt on vallavanema ülesandeks määrata külavanemateametijärjekord ja -piirkonnad, samuti külavanemate ja nende asetäitjate ametisse määramine. P 17 kohaselt aga ka külavanema ja ta asetäitja kohustest vabastamine. Erinevalt tänasest olukorrast, kus külavanem valitakse külarahva poolt demokraatlikult, oli tollane külavanem vallavanema (vallavalitsuse) määratud ja viimase ja/või tema abide käepikendus külas ja selle töö tegemine oli kohustuslik.

  4. Külavanemad (1937) § 68. Ametikohuste täitmisel külavanemad ja nende asetäitjad kannavad ametimärki, mille kuju kinnitab ja mille kandmise korra määrab Siseminister. Ametimärgi kuju avaldatakse Riigi Teatajas.

  5. Külavanemad (1937) § 67.Vallavanema ja ta abide käsutuses seisavad külavanemad ja nende asetäitjad, igaüks oma elukohale vastavalt määratud piirkonnas. • Külavanema asetäitja täidab külavanema ülesandeid, kui külavanem haiguse või muu põhjuse tõttu ei saa täita oma kohuseid. • Külavanema ja ta asetäitja amet on sunduslik ja tasuta ning ei või kohuslase nõusolekuta ühtesoodu kesta üle 6 kuu.

  6. § 69. Külavanemad ja nende asetäitjad peavad vastama järgmistele nõudeile (1937): • 1) peavad olema vähemalt 25 aastat vanad; • 2) peavad olema majanduslikult iseseisvad; • 3) peavad olema oma arenemiselt võimelised täitma külavanema ülesandeid. Naisiskuid ei tuleks määrata külavanemateks ega nende asetäitjateks; enamikus nad ei ole selleks majanduslikult iseseisvad ega füüsiliselt võimelised.

  7. § 75. Külavanema ülesandeks on (1937.a.): 1) vallavanema üldiste korralduste ning teadete kuulutamine elanikele; 2) valimismaterjalide kättetoimetamine; 3) maksulehtede kättetoimetamine; 4) statistiliste ja muude andmete kogumine; 5) teede korrashoiu tööde korraldamine vallavanema või ta abi juhatusel; 6) õnnetustest ja nakkushaiguste juhtudest vallavanemale või ta abile teatamine; tulikahjude kustutamiseks ning looduslike õnnetuste vastu võitlemiseks kohalike elanike appikäsutamine; 7) vallas ilmsikstulnud ja neile teatavaks saanud süütegudest politseile, vallavanemale või ta abile teatamine; 8) kui asjaolud ei kannata viivitust, abinõude rakendamine süütegude katkestamiseks kui ka süüdlaste kinnipidamiseks viimaste tabamisel süüteolt, kui on karta, et nad enne politsei- või kohtuvõimude kohale jõudmist võivad põgeneda, misjuures kinnipeetud isikud tuleb anda viivitamata politsei või vastava kohtuvõimu korraldusse; 9) politsei- või kohtuvõimudele süütegude katkestamisel ja süüdlaste jälitamisel abiksolemine.

  8. Kes on külavanem? Romet, 13 • Tema korraldada on külas üritused ja korrastada ning hoolitseda sellise koha eest nagu külaplats või mänguväljak Erkki, 19 • Külavanem on küla hing, kes kuulab ja lahendab, inspireerib ja toetab küla elanikke, külavanem on autoriteetne ning esinduslik isik, kes seisab küla kogukonna huvide eest seal, kus vaja Teve, 28 • Külavanem on oma kodukohas austatud ja hinnatud inimene, kes hoiab oma küla inimesed koos ja hoos Alari. 33 • Külavanem peab olema nii hea suhtleja, et innustada kogu külarahvas omavahel suhtlema ja ongi kõik õnnelikumad Anneli, 38 • Külavanem on küla hing ja süda, kes paneb küla käima

  9. Kes on külavanem? Meelis, 44 • Külavanem peaks olema erinevaid inimgruppe ühendav „rahvamees“, kes ei pea ilmtingimata meesterahvas olema, ta peaks „külg ees“ liikuvaid inimesi ühte sammu käima panna. Anne, 44 • Külavanem on aktiivne, teotahteline, seltskondlik, töökas, abivalmis, aus, usaldusväärne ja soe inimene. Merle, 57 • Külavanem inspireerib ja innustab, ühendab ja koordineerib, vajadusel delegeerib ülesandeid. Olgu külas kuitahes mitu mittetulundusühingut, külaseltsi või seltsingut – külavanema roll on püüda neid kõiki ühe mütsi alla saada – et kogu küla oleks kõigile KODU KÜLA. Erika, 70 • Külavanem on külaelanike abistaja igasugustes küsimustes, sh suhtlemisel vallaga ning soodustab suhtlemist teiste vabaühendustega

  10. Külaselts • Asutajaks võib olla kaks liiget • Registreeritud MTÜ-na • Lähtub oma põhikirjalistest eesmärkidest