1 / 13

Lan Arriskuen Prebentzioa

Lan Arriskuen Prebentzioa. ARRISKU PSIKOSOZIALEI BURUZKO JARDUNALDI TEKNIKOA 2013ko martxoak 21 eta 22. Lan Arriskuen Prebentzioa Azaroaren 8ko, 31/1995 Lan Arriskuen Prebentziorako Legea.

cocheta
Download Presentation

Lan Arriskuen Prebentzioa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LanArriskuenPrebentzioa ARRISKU PSIKOSOZIALEI BURUZKO JARDUNALDI TEKNIKOA 2013ko martxoak 21 eta 22

 2. LanArriskuenPrebentzioaAzaroaren 8ko, 31/1995 LanArriskuenPrebentziorakoLegea Prebentzioa: enpresako jarduera-fase guztietan ezarritako ekintzen edo hartutako neurrien multzoa da, lanetik eratorritako arriskuak saihesteko edo horiek murrizteko. LAPL 4.1 art. Lan arriskua: lanaren ondorioz langileak kalteren bat izateko posibilitatea. LAPL 4.2. art.

 3. LanArriskuenPrebentzioa Prebentzioekintzarenprintzipioak. LAPL 15 art. : Lanekoarriskuaksaihestu Saihestezinakdirenarriskuakebaluatu Arriskuakbereiturrianborrokatu Egokitu lana pertsonabakoitzari Teknikarenbilakaerakontuaneduki Arriskutsuadenarenordez, arriskugutxikoaedoarriskurikgabekoadenaezarri Erakundeanprebentzioekintzakplanifikatu Langileen babes kolektiboalehenetsinorberarenbabesabaino Langileeijarraibideegokiakeman

 4. LanArriskuenPrebentzioa Prebentzio espezialitateak: • LAN SEGURTASUNA • HIGIENE INDUSTRIALA • ERGONOMIA eta PSIKOSOZIOLOGIA • OSASUN ZAINTZA

 5. LanArriskuenPrebentzioa LAN SEGURTASUNA: Lanistripuakprebenitzekoespezialitatea da, ingurunemekanikofaktoreetatikeratortzendirenarriskuakkontrolatzen eta analizatzendituena. Berehalakolesioakeragitendituztenarriskuakkontrolatzenditu. Makinenelementumugikorrengatikeratorritakolesioak(Kolpeak, ebakiak, harrapaketak, etab.) Eskuzkoerremintaedomekanikoetatikeratorritakolesioak (kolpeak, ebakiak, begietakolesioak, bihurdurak,…) Mailabereko eta desberdinetakojausiak, talkak, zapalketak, ibilgailuekinistripuak, iraulketak, in-itinereistripuak, joanetorrian, etab.…

 6. LanArriskuenPrebentzioa 2. HIGIENE INDUSTRIALA: Gaixotasun profesionalak prebenitzeko espezialitatea da. Laneko ingurunean egon daitezkeen faktore fisikoak, kimikoak eta biologikoak identifikatzen, neurtzen, baloratzen eta zuzentzen dituena. F. Fisikoak: zaratak, dardarak, tenperatura, hezetasuna, erradiazioak F. Kimikoak: kutsatzaile korrosiboak, erregarriak, narritagarriak, kaltegarriak, sukoiak, toxikoak, itogarriak, leherkorrak, kantzerigenoak, ingurumenerako arriskutsuak,…. F. Biologikoak: bakteriak, parasitoak, birusak, hongoak,…

 7. LanArriskuenPrebentzioa 3. ERGONOMIA: Gorputzarennekeakprebenitzekoerabiltzen den espezialitatea da. Lanpostuareningurunekolankargaerabiltzailebakoitzariegokitzeandatza. Nekefisikoak, kargakeskuzmanipulatzea, jarrera bortxatuak, ikusmennekeak, mugimenduerrepetitiboak, trastornumuskulu-eskeletikoak, gain-esfortsuakbereziki…..

 8. LanArriskuenPrebentzioa 4. PSIKOSOZIOLOGIA: Laneko atsekabeak gutxitzeko espezialitatea da. Faktore psikologikoak kontrolatzen saiatzen da humanizatzeko zioaz. Lanaren antolaketatik eratortzen diren arrisku faktoreak aztertzen ditu. Estresa, buruko nekea, trastornu digestiboak eta kardiobaskularrak, exigentzia psikologikoak, atsekabea, komunikazio falta edo eskasa, lanaren atolaketaren ingurukoak, rolaren anbiguetatea, lidergoaren kalitatea, lanaren estimazioa, etab.

 9. LanArriskuenPrebentzioa 5. OSASUN ZAINTZA: Prebentziorakomedikuteknika da. Langileenosasunarenegoerakontrolatzenduena eta beraienosasunarenaurkaemandezakenedozeinalteraziozaintzekoerabiltzendena. Beti ere lanpostubakoitzeanemandaitezkeenarriskuespezifikoenaraberakoosasunzaintzabideratzen da.

 10. LanArriskuenPrebentzioa ARRISKU-Laneko prebentzio zerbitzua: Lan segurtasuna eta Ergonomia/Psikosozilogia Kanpoko Prebentzio Zerbitzua: Higiene Industriala eta Osasun Zaintza

 11. LanArriskuenPrebentzioa Prebentzio Zerbitzuen Arautegiaren urtarrilaren 17ko 39/1997 ED 1. artikuluak honakoa dio prebentzio jardueraren integrazioari dagokionean: “Enpresa barruan garatu beharreko jarduera den heinean, hark burututako ekintza eta hartutako erabaki guztien oinarrian egon behar da laneko arriskuen prebentzioa, bai prozesu teknikoetan, lanaren antolakuntzan, zein lan hori burutzeko baldintzetan. Prebentzioa integratuta egongo da, baita, enpresaren hierarkiako maila guztietan. Enpresaren hierarkiako maila guztietan prebentzioa integratuta egotearen ondorioz, maila horiei guztiei eskumenak esleituko zaizkie, egiten edo agintzen dituzten jarduera guztietan eta berdin, hartzen dituzten erabaki guztietan ere, arriskuen prebentzioa derrigorrez sartu dezaten.”

 12. LanArriskuenPrebentzioa Integrazio hau eraginkorra eta efektiboa izan beharko da dokumentatutako Prebentzio Plan baten ezarpenaren bitartez eta erakundeko kudeaketa sistema orokorrean integratzeko zuzendaritzaren betebeharraren bidez. V.PREBENTZIOPLANA2013-2015

 13. Eskerrikaskozuenarretagatik

More Related