Download
kovalentn v zba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kovalentná väzba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kovalentná väzba

Kovalentná väzba

735 Views Download Presentation
Download Presentation

Kovalentná väzba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kovalentná väzba Mgr. Monika Sárková

 2. Zopakuj si! • Čo je chemická väzba? Je to sila pútajúca atómy v molekulách. • Podľa čoho možno určiť silu väzby? -Silu väzby charakterizuje väzbová energia - Ev. Je to sila potrebná na rozštiepenie väzby alebo energia, ktorá sa uvoľní pri jej vzniku. Ktorá z väzieb je najpevnejšia? -Ev(Cl-Cl)=243 KJ Ev(H-Cl)= 432KJ Ev(H-O)= 463 KJ Väzba H-O

 3. Aké sú podmienky vzniku väzby? Podmienky vzniku väzby: • Atómy sa musia priblížiť natoľko, aby nastalo prekrytie ich atómových orbitálov, musia sa zraziť. • Elektróny, ktoré sa na väzbe zúčastňujú, musia mať opačný spin Medzi atómami viazanými chemickou väzbou pôsobia dva druhy síl: • príťažlivé (medzi jadrami a elektrónmi) • odpudivé (medzi jadrami navzájom a elektrónmi navzájom)

 4. Aké druhy chemickej väzby poznáš? polárna • Kovalentná: nepolárna • Iónová • Kovová

 5. Kovalentná väzba • Jej podstatou je vytváranie spoločných elektrónových párov. • podľa počtu spoločných elektrónových párov rozlišujeme : • jednoduchú kovalentnú väzbu Väzba δ (sigma) • dvojitú a trojitú kovalentnú väzbu Väzba П(pí)

 6. Aj v molekule vodíka je kovalentná väzba. Ako vznikla? Na jej vzniku sa podieľajú valenčné elektróny z každého atómu. Podmienkou je, aby mali opačný spin. Atómy vytvorili 1 spoločný elektrónový pár, teda jednoduchú kovalentnú väzbu.

 7. A aká väzba je v dvojatómovej molekule dusíka N2? • Vychádzajme z valenčnej elektrónovej konfigurácie dusíka! 7N : 2s2 2p3 ↓↑ ↓ ↓ ↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ Každý atóm dusíka má 3 nespárené elektróny v p-orbitáli, ktoré sa zlučujú s elektrónmi druhého atómu. • V molekule dusíka sa spárením 6 elektrónov vytvorili 3 elektrónové páry, teda hovoríme o trojitej kovalentnej väzbe.

 8. Pripomeň si aj tvary orbitálov! s-orbitál p-orbitály

 9. δ- jednoduchá väzba • Vzniká prekryvom orbitálov s-s, s-p a p-p • Vzniká podobne ako väzba v molekule vodíka • Najväčšia elektrónová hustota je na spojnici jadier viazaných atómov s-s s-p p-p

 10. Prekryv p-p (napr. v molekule CL2) • Najväčšia elektrónová hustota je na spojnici jadier viazaných atómov

 11. Väzba Π - násobná • Hovoríme o nej pri väzbách násobných (dvojitých, trojitých) • na rozdiel od jednoduchej väzby je elektrónová hustota najväčšia mimo spojnice jadier viazaných atómov t.j. pred – za alebo nad a pod

 12. Všimnime si ešte vzťah dĺžky a pevnosti väzby v závislosti od druhu kovalentnej väzby. CH2 = CH2 Dĺžka = 0,133nm Ev = 598 KJ CH3 – CH3 Dĺžka: 0,154 nm Ev = 347 KJ • klesá dĺžka • stúpa pevnosť

 13. Použitá literatúra: www.google.sk www.yahoo.com Vacík, J. a kol.: Chémia pre 1. ročník gymnázií. SPN, Bratislava

 14. Ďakujem za pozornosť