Biogass 09
Download
1 / 31

Biogass 09 - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Biogass 09 Naturvernforbundets syn på fornybar energi fra biomasse. Lokal og global frigjøring fra fossil energibruk. Bevaring av biologisk mangfold og best mulig utnytting av biogass og andre biobrensler til varme, kraftvarme og drivstoff. Hvordan jobber vi med energi- og klimaspørsmål ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Biogass 09' - clover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Biogass 09

Naturvernforbundets syn på fornybar energi fra biomasse. Lokal og global frigjøring fra fossil energibruk. Bevaring av biologisk mangfold og best mulig utnytting av biogass og andre biobrensler til varme, kraftvarme og drivstoff.


 • Hvordan jobber vi med energi- og klimaspørsmål ?

 • Lokalt og sentralt

 • Naturvernforbundets syn på bioenergi (vedtas på landsmøte)

 • Forberedelser til København

 • Høringsuttalelser:

 • Lavenergiutvalget [Dag Arne Høystad]

 • Fjernvarme [Arne Tronstad, hjelpearbeider] EKSEMPLER

 • Forbrenningsanlegg, biogassanlegg mv EKSEMPLER

 • Nye forskrifter innen energi

 • Miljømerking

 • Lavenergi- og passivhus DISKUSJONER

 • Eget utvalg for vasskraft

 • Kraftoverføring, gasskraftverk mv

 • mm

 • Samarbeid med andre

 • ORIO-programmet REFERANSE

 • Fagforbundet EKSEMPEL


BAKGRUNN:

Klimagassutslipp må kuttes med 80 – 90 %

Å hindre, minske farlige menneskeskapte klimaendringer og å stoppe tapet av naturmangfoldet er de to største miljøutfordringene verden står overfor.

For om mulig å begrense den globale temperatur-stigningen så langt under til 2°C som mulig, må Norges klimagassutslipp kuttes med 80-90 prosent.

Lavutslippscenariene viser at det ikke er enten eller, men at alle midler må tas i bruk. Ikke minst energieffektiviseringen og en best mulig bruk av biomasse.


 • GRUNNLEGGENDE KRAV OG FORUTSETNINGER

 • Karbonreservene i jord og skog må økes

 • Uttaket i skog må ikke skade det biologiske mangfoldet

 • Uttaket av biomasse til energiformål må skje med minst mulig skade på på jorbunn og humuslag. Energiregnskapet har starter med en rekke minusposter (noen må avskrives på 30 år )

 • Livsløpsregnskapet ved sluttbruken avgjør

 • Sluttbruken er svært avgjørende:

 • Hva er den effektive klimagassreduksjonen?

 • Hvor mye fossilbrensel spares inn?

 • Kan vi få enighet om et minstekrav? 40 – 50 % ?

GRUNNLEGGENDE KRAV


LAVENERGIUTVALGET

Etter initiativ fra Naturvernforbnundet – med bakgrunn i prosjektet:

“Norges største kraftverk» ref. www.naturevern.no

Mandatet – fra OED

Energieffektivisering er et viktig tema innenfor energi- og klimapolitikken. Dette er ett av de viktigste satsingsområdene for å oppnå reduksjon av klimagassutslipp og økt energiforsyningssikkerhet. IEA har kommet til at energieffektivisering må stå for over 50 prosent av tiltakene for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, jf World Energy Outlook 2008. I tillegg er energisparing normalt et mer miljøvennlig alternativ enn økt energiproduksjon.

Energisparing – det viktigste klimatiltaket

– Regjeringen har sovet i timen. Energisparing i bygg er det mest effektive klimatiltaket vi kjenner, samtidig som det er billig og enkelt, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. Nå oppfordrer han alle til å gjøre hva de kan for å spare energi.

Lavenergikonferansen 2009

Årets viktigste møteplass for alle som er opptatt av energieffektivisering,

14.-15. mai 2009 http://www.lavenergikonferansen.no/


BEST BRUK AV BIOMASSE

 • Det blir svært viktig å utnytte biomasse til å frigjøre oss fra fossil energiforbruk. Fordi utvinning av biomasse forbruker energi og forårsaker klimagassutslipp må det stilles strenge krav til både utvinning av biobrensel og til anvendelsen. Dette kan skje ved å kreve sertifisering av all biobrenselfremstilling og krav om et minsteresultat på 40 – 50 % Det vil si at sluttbruken av brenslet må føre til en betydelig reduksjon av klimautslipp i forhold til fossilt brenselbruk.

 • Hva betyr dette ? :

 • Sertifiseringskrav; Ivareta biologisk mangfold, krav om livsløpsanalyser

 • Minstekrav til fossilreduksjon – påvist ved livsløpsundersøkelser

 • Tenk globalt, handle lokalt, samme krav i Norge som på Madagaskar

 • Utnytting av energi – og bioprodukter

 • Tilbakeføring av aske og utråtningsslam til naturens kretsløp


BIOGASSANLEGGET TIL ECOPRO BØR NEKTES STØTTE TIL TURBINER

[sakset fra Naturvernforbundet i N-Tsitt brev til ENOVA]

«Naturvernforbundet har gang på gang henstilt til utbyggerne å omvurdere sin løsning som i høyden vil utnytte 20 – 30 % av den fornybare energien fra matavfall i Midt-Norge. Etter vår oppfatning burde SFT / MD / Fylkesmannen ha satt foten ned i forbindelse med konsekvensutredningen. SFT har tidligere overfor forbrenningsanlegg krevd minst 50% utnyttingsgrad. Det gjelder blant annet Bergensanlegget der det ble gitt en frist og utviklet en fjernvarmeløsning. ENERGOS-anlegget på Averøya er en lignende sak. Krav ble stilt og ikke oppfylt i første omgang. Utbyggeren betalte dagmulkt i en periode.»

«ECOPRO-anlegget kunne vært et framstidsrettet anlegg med en god miljøprofil, men er det ikke.»

Vår viktigste henvisning var til det svenske mønsterprosjektet i Västerås:

VÄXTKRAFT


V xtkraft
VÄXTKRAFT

Formidlet av KILDESORTERING

Ingeniør Arne TronstadKUNNSKAP OM BRUK AV SLAMMET, BIORESTEN FRA BIOGASSANLEGGENE

Fra besøk hos JTI i Uppsala. http://www.jti.se/Bioenergi/bioenergisidan/Nyheter/biosida.htm

Fra venstre Johannes Ingvoldstad - Bondelaget, Tormod Briseid – Bioforsk og lengst til høyre bonden på Holm gård i Re, Ivar Sørby – og Lena Rodhe, forsker i lantbruksteknik.


Biomasse til varme og kraftvarme

Bioenergi i fast form (ved, flis, briketter og pellets) og biogass, kan brukes til kraft og varmeproduksjon både i private husholdninger, i større kjelanlegg i næringsbygg, og til produksjon av fjernvarme.

Kombinert med effektiviseringstiltak som reduserer varmebehovet, kan bruk av biomasse til varme derfor erstatte store mengder fossil energi og direktevirkende el til oppvarming av bygg og tappevann.

Små, mellomstore og større kraft-varmeanlegg foredler biobrenslene og kan bringer utnyttingen av biomassebaserte brensler godt over 100 %

Merk at rene flisfyringsanlegg også kommer opp i 100% -regnet nedre brennverdi – med kondensasjonsdel til fyrkjelen.

Elkraften bør brukes til fossilreduksjon - lokalt og globalt !


SPILLVARME OG SJØVARME

Kraftvarmeanlegg kan han totalvirkningsgrad på 90 – 100 % Fordelt på 30 -40 % elenergi og resten i varme.

Elkraft som brukes til varmepumper avgir 3 – 4 – 5 ganger i varmeenergi

I sum vil en optimal bruk av biomasse til oppvarming, typisk gi 150% varme for vannbaserte varmepumper og vesentlig mer for varmepumper basert på spillvarme.

MORAL:

Bruk helst biobrenslene til kraftvarme. Det finns løsninger for store og små anlegg med, treflis, pellets eller biogass som brensel.

Enklest med kraftvarme fra biogass. Vel å merke også uten oppgradering.

Forutsetningen for kraftvarme er salg av varmen:

Investeringene i fjernvarme er en ressurs, som må utnyttes til kraftvarme


Vegkart for biodrivstoff(bioenergi er ikke bare ”grønn varme”)

Mye er forandret i løpet av dette året (2008) Det er kommet igang et forsknings og utviklingsprogram for biodrivstoff. Dette peker på at en betydelig del av bioenergiråstoffet vil bli tatt i bruk til drivstofformål. Samtidig viser internasjonal forskning at klimavirkningen er størst når bioenergien brukes til kraft og vame med en høy utnyttelse av energipotensialet i biomassen - men at avfallet som råstoff er det som gir størst nettogevinst klimamessig ved å bli brukt til kraft og varme eller drivstoff.

Vegkart uten kompass

Dette er en svær sak som ikke kan gås igjennom her. Det snakkes mye om 2. og 3. generasjons drivstoff. Disse forutsetter, større bioraffinerier og energikombinater. Biogass er imidlertid best, fordi selve utvinningen reduserer klimagassutslippene.

Første skritt må derfor være fullutnyttelse av biogasspotensialet. Seinere kommer så den syntetiske forgasserbaserte metangassen SNG som vi kan stille inn kompasset på. (foreklet)


Krav til utnyttingsgrad

Grunnlaget for bærekraftig bruk av biobrensler i kraft-varmeanlegg er at varmen blir

nyttet fullt ut. Grunnlaget for en slik fullverdig utnytting av biobrenslene ligger i at

anleggene blir bygget for å levere varme – og i tillegg leverer strøm til nettet. Typisk

kan grunnlasten i fjernvarmeanlegg være avtaker av slik varme. Eller industrianlegg, som

gjerne har jevnere behov for varme.

Mulige varmeleveranser gir grunnlaget for den beste anvendelsen av biobrenslene.

Utbygningen av fjernvarme som det nå satses på gir et slikt grunnlag – sakte men

sikkert.

Naturvernforbundet vil derfor følge fjernvarmeutbygningen og trykke på for å

nytte potensialet for bygging og drift av bio-kraft-varmeanlegg med høy utnyttingrad

for biobrenslene:

EKSEMPLER

ROMERIKE

OSLO


FJERNVARMEANLEGGENE SOM RESSURS

Grunnlaget for bærekraftig bruk av biobrensler i kraftvarmeanlegg er at varmen blir

nyttet fullt ut. Grunnlaget for en slik fullverdig utnytting av biobrenslene ligger i at

anleggene blir bygget for å levere varme – og i tillegg leverer strøm til nettet. Typisk

kan grunnlasten i fjernvarmeanlegg være avtaker av slik varme. Eller industrianlegg, som

gjerne har jevnere behov for varme.

Mulige varmeleveranser gir grunnlaget for den beste anvendelsen av biobrenslene.

Utbygningen av fjernvarme som det nå satses på gir et slikt grunnlag – sakte men

sikkert. Naturvernforbundet vil derfor følge fjernvarmeutbygningen og trykke på for å

nytte potensialet for bygging og drift av bio-kraft-varmeanlegg med høy utnyttingrad for

biobrensler.

Nok en henvisning til Sverige: Det bygges kraftvarme – og eldre anlegg bygges om


BIOGASSEN: ET PUSLESPILL

AGRIGAS, Bo Matthiasson, Kjell Christensson

Lunds Universitet


Biogas Öresund -

Nettverk i Europa

 • Projektledare: Bo Mattiasson

 • Kontaktperson LU: Marika Murto

 • Kontaktperson LU: Kjell Christensson

 • Ansvarig M&R: Irini Angelidaki

 • Ansvarig Bioteknik: Lovisa Björnsson

 • Kontaktperson M&R:Mattias Svensson

.


Karpalund rötrest,

jfr også NSR Helsingborg

PLindblom11.feb2007


FOSSIL FRIGJØRING I (Svenske) KOMMUNER

Plindblom11.feb2007

Kristianstad - fossilfri


Pål Börjesson, Miljö- och energisystem, Lunds Tekniska Högskola

Det svenska energisystemet

%

100

(bl a 1 miljon hektar

havreodling för dragdjur)

(1 miljon hektar

energiodling?)

75

Olja

Kol

Biobränsle

50

25

1900

1950

2000

2050

1850

År


Gengasstraktoren er historie. Biometan fra biogassanlegg - eller såkalt SNG fra

treforgassing, er dagens erstatning av den gamle havremotorenen,

hesten i norsk landbruk

The Austrian farmer, Franz Linsbod, uses this new tractor. He has a biogas plant on his farm, where the manure from 10,000 chickens and 50 pigs form the basis for the fermentation. Until now the biogas has been cleaned and supplied to the natural-gas network. Now the farmer will use it to fuel his tractor.

http://www.boerderij.nl/1071477/Mechanisatie/foto-en-video-mechanisatie/Steyr-geeft-bio-gas.htm


On June 25 & 26 the biogas tractor converted by RAP Clean Air Products was exhibited at the Borgeby Faltdager (www.borgebyfaltdagar.se) in cooperation with LTO Noord (Netherlands) E.ON Sweden and Biogas Syd (Sweden). Also information about small scale biogas upgrading and biogas refuelling has been given. See also under "recent activities" to learn more about the Dual-Fuel biogas tractor project.

June 2008 http://www.rap-cleanairproducts.nl/


Studiebesök på Wrams GunnarstorpsBiogasanläggning Air Products was exhibited at the Borgeby Faltdager (www.borgebyfaltdagar.se) in cooperation with LTO Noord (Netherlands) E.ON Sweden and Biogas Syd (Sweden). Also information about small scale biogas upgrading and biogas refuelling has been given. See also under "recent activities" to learn more about the Dual-Fuel biogas tractor project.

Datum: måndagen den 8 juni 2009

På Wrams Gunnarstorps Gods producerar man biogas till fordonsbränsle. Råvarorna är bland annat restprodukter från livsmedelsindustri tillsammans med gårdens gödsel. På gården odlar SLU Alnarp energigrödor som testas i anläggningen. Detta projekt drivs i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.

Ta tillfället att besöka biogasanläggningen på Wrams Gunnarstorp och de intressanta energigrödeförsöken.


Dual-Fuel - Air Products was exhibited at the Borgeby Faltdager (www.borgebyfaltdagar.se) in cooperation with LTO Noord (Netherlands) E.ON Sweden and Biogas Syd (Sweden). Also information about small scale biogas upgrading and biogas refuelling has been given. See also under "recent activities" to learn more about the Dual-Fuel biogas tractor project.Biogass + Biodiesel

Jamfør den svenske distribusjonen av svart og grønn metangass i et gjennomsnittlig blandingsforhold 50 - 50


SNG – Biometan framstilt ved forgasssing Air Products was exhibited at the Borgeby Faltdager (www.borgebyfaltdagar.se) in cooperation with LTO Noord (Netherlands) E.ON Sweden and Biogas Syd (Sweden). Also information about small scale biogas upgrading and biogas refuelling has been given. See also under "recent activities" to learn more about the Dual-Fuel biogas tractor project.


 • Energi og klimaplaner i kommunene Air Products was exhibited at the Borgeby Faltdager (www.borgebyfaltdagar.se) in cooperation with LTO Noord (Netherlands) E.ON Sweden and Biogas Syd (Sweden). Also information about small scale biogas upgrading and biogas refuelling has been given. See also under "recent activities" to learn more about the Dual-Fuel biogas tractor project.

 • Naturvernforbundet går sterkt inn for at bioenergisatsingen skal være ledd i kommunal og regional planlegging med sikte på grønne, fossilfrie komuner.

 • Fjernvarmekonsesjonen har vært et forum for stille krav til kvaliteten på bioenergisatsingen. Ikke minst også på lavenergisatsing og energieffektivisering.

 • Stikkord:

 • Fjernvarmeutbygning

 • Flisfyring

 • Biogassanlegg

 • Passivhus, lavenergihus

 • Varmepumper

  Ørland kommune

  Åpent møte om landbruket - klima og miljøplan

  Møtet finner sted i "Storsalen" i Rissa rådhus, onsdag den 5. mai 2009 kl. 10:00


” Biogas – Ett affärsutvecklingsprojekt för Air Products was exhibited at the Borgeby Faltdager (www.borgebyfaltdagar.se) in cooperation with LTO Noord (Netherlands) E.ON Sweden and Biogas Syd (Sweden). Also information about small scale biogas upgrading and biogas refuelling has been given. See also under "recent activities" to learn more about the Dual-Fuel biogas tractor project.småskalig biogasanvändning”


 • GRØNNE SERTIFIKATER – INNMATINGSTARIFFER ? Air Products was exhibited at the Borgeby Faltdager (www.borgebyfaltdagar.se) in cooperation with LTO Noord (Netherlands) E.ON Sweden and Biogas Syd (Sweden). Also information about small scale biogas upgrading and biogas refuelling has been given. See also under "recent activities" to learn more about the Dual-Fuel biogas tractor project.

 • KOMMER ETTER STORTINGSVALGET?

 • BLIR SMÅANLEGGENE MED?

 • BLIR HØG UTNYTTINGSGRAD PREMIERT?


Biodrivstoff – Global strategi Air Products was exhibited at the Borgeby Faltdager (www.borgebyfaltdagar.se) in cooperation with LTO Noord (Netherlands) E.ON Sweden and Biogas Syd (Sweden). Also information about small scale biogas upgrading and biogas refuelling has been given. See also under "recent activities" to learn more about the Dual-Fuel biogas tractor project.

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/com2006_34_en.pdf

BIODRIVSTOFF FRA SKOGEN, men hva med skogen?

Hva vet de i Sverige? Søkeord: Biodrivmedel – skog / markens kolförråd

Biodrivmedel ur skogen - möjligheter och konsekvenser

http://www.regiondalarna.se/dokument/biofuel.pdf


Biogassprosessen – på vei inn hos oss ! Air Products was exhibited at the Borgeby Faltdager (www.borgebyfaltdagar.se) in cooperation with LTO Noord (Netherlands) E.ON Sweden and Biogas Syd (Sweden). Also information about small scale biogas upgrading and biogas refuelling has been given. See also under "recent activities" to learn more about the Dual-Fuel biogas tractor project.

Naturvernforbundet ønsker lykke til:

”Hver kommune sitt eget anlegg”

Hilsen Arne Tronstad [email protected]


ad