Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
welkom ! PowerPoint Presentation

welkom !

175 Views Download Presentation
Download Presentation

welkom !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. welkom !

 2. opening cursus • welkom • Zingen: Psalm 132: 1,2,6,7,10 bijbel lezen Deel 1 - Oude Testament

 3. Psalm 132:1 (vrouwen) O HEER, gedenk aan Davids leed,aan al de moeite, die hij deed.Houd in gedachtenis de eed,gezworen bij uw grote naam.U Jakobs Sterkte, riep hij aan:

 4. Psalm 132:2 (mannen) Ik keer niet in mijn woning weer,geen slaap gun ik mijn ogen meer,tot ik een plaats vind voor de HEER,een woning, door mij toegedachtaan Jakobs Sterke, groot in macht

 5. Psalm 132: 4 (allen) Sta op, o HERE, in uw macht.Uw ark, de zetel van uw kracht,zij in uw huis tot rust gebracht.Bekleed met recht uw priesters, Heer,laat vromen juichen tot uw eer.

 6. Psalm 132:7 (vrouwen) Want God heeft Sion hoog vereerd, ter woning heeft hij haar begeerd.Eens sprak Hij, die het al regeerd:Hier woon ik tot in eeuwigheid,dit is mijn rustplaats voor altijd.

 7. Psalm 132: 9 (mannen) Daar zal ik David door mijn krachteen hoorn van redding, eer en machtdoen rijzen uit zijn nageslacht.Ik heb mijn knecht een lamp bereid,zijn licht zal stralen voor altijd.

 8. de grote lijn van de bijbel zonde schepping herschepping

 9. egypte Assur babel israël juda rechters david na de ballingschap

 10. egypte Assur • Abraham • Uittocht-intocht • David-Sion babel israël juda david rechters na de ballingschap

 11. egypte Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap 1400 1300 1100 1200 1000 Dood van Jozua Intocht David

 12. egypte Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap 1400 1300 1100 1200 1000 Ehud Debora & Barak Othniël Dood van Jozua Samgar Intocht David

 13. egypte Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap 1400 1300 1100 1200 1000 Debora & Barak Gideon Jaïr Tola Intocht David

 14. egypte Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap 1400 1300 1100 1200 1000 Simson Jefta, Ibzan, Elon, Abdon Jaïr Eli Intocht David

 15. egypte Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap 1400 1300 1100 1200 1000 Samuël Intocht David

 16. egypte Assur babel israël juda david rechters na de ballingschap 1400 1300 1100 1200 1000 Saul Samuël Intocht David

 17. Terugblik • Wissel uit:- ervaring eigen lezing- vragen die opgekomen zijn • Per tafel: • evt. één vraag voor bespreking inleveren

 18. Intocht en inname Kanaän veldtocht tegen de koningen van het noorden (Jozua 11) Inname van Jericho, ver-nieuwing van verbond bijSichem (Jozua 6-8) Sichem Gibeon ontzet, veldtocht tegen de koningen van het zuiden (Jozua 9-10)

 19. Intocht en inname Kanaän God geeft het land • Hij opent de deur (Jordaan) • Hij is de aanvoerder • Hij bepaalt de strategie • Hij oordeelt Kanaän

 20. Intocht en inname Kanaän Genesis 15: 13 en 16 Toen zei de HEER: ‘Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd jaar lang. … Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat vol is.’

 21. Jozua 6 Intocht en inname Kanaän Gen. 15 Belofte (voorlopig vreemdeling) Oordeel (voorlopig geduld)

 22. Intocht en inname Kanaän Laatste oordeel Belofte (voorlopig vreemdeling) Oordeel (voorlopig geduld)

 23. Intocht en inname Kanaän vijandschap Kanaän Israël Rachab Achan

 24. Pauze

 25. Kanaäntijdens de rechters Rechters Deborah &Barak Gideon Jefta Simson Ehud

 26. Rechters Het patroon: • Het volk ging achter de afgoden aan • De Heer gaf ze in de handen van vijanden • Ze smeekten om ontferming • De Heer zorgt voor een rechter, die hen bevrijdt • Er volgt een periode van vrede

 27. Rechters Hfst 10 : 9-16 De Israëlieten kregen het zo zwaar te verduren dat ze de HEER te hulp riepen en zeiden: ‘We hebben tegen u, onze God, gezondigd door u de rug toe te keren en de Baäls te dienen.’ De HEER antwoordde: ‘Ik heb jullie vaak genoeg gered: van de Egyptenaren en de Amorieten, en van de Ammonieten en de Filistijnen. Ook toen jullie onderdrukt werden door de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten hebben jullie mij te hulp geroepen en heb ik jullie uit hun greep bevrijd.

 28. Rechters Maar telkens keren jullie mij weer de rug toe om andere goden te dienen. Daarom bevrijd ik jullie niet meer. Roep die goden maar te hulp aan wie jullie de voorkeur hebben gegeven. Laten zij jullie nu maar uitkomst brengen!’ Toen zeiden de Israëlieten tot de HEER: ‘Wij hebben gezondigd. Doe met ons wat u goeddunkt, alleen, bevrijd ons nog deze ene keer.’ En ze deden de vreemde goden weg en dienden de HEER. Toen kon de HEER niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het had.

 29. Rechters De spits: • In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. David

 30. Ruth De spits: • ……en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. David

 31. David

 32. Saul De koning, die het volk wil Ging uiteindelijk steeds meer op zichzelf vertrouwen David De koning, die God geeft Bleef ondanks alles zich aan God overgeven David en Saul De twee gezalfden/ messiassen

 33. David en Matteüs 1 egypte Assur babel israël juda david 3 x 14 geslachten

 34. David • Jeruzalem wordt hoofdstad  het Nieuwe Jeruzalem • Het heiligdom komt in Jeruzalem  Jezus; de kerk ; geen tempel meer • Een eeuwig koningschap beloofd  de Messias, de Zoon van David Een nieuwe fase in de geschiedenis

 35. Een eeuwig koningschap beloofd  de Messias, de Zoon van David Lukas 1:31-33Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

 36. David op de lijn van de bijbel Nieuw mens Nieuwe aarde Mens Aarde Abraham Kanaan JudaJuda DavidSion-Tempel

 37. Psalm 72 :1, 2, en 6O God, wil aan de koning schenkenuw recht en wijs beleid,wil hem, de koningszoon, bedenkenmet uw gerechtigheid.Laat hij uw volk besturen, Here,rechtvaardig, wijs en zacht,en uw ellendigen regeren,hun recht doen op hun klacht.

 38. Psalm 72 :1, 2, en 6Dan zullen bergen vrede dragenen heuvels heilig recht.Voor heel het volk zal hij doen dagenhet heil, hun toegezegd.Ellendigen zal hij bevrijdenvan onrecht dat hen drukten armen redden uit hun lijden,vertreden wie verdrukt.

 39. Psalm 72 :1, 2, en 6Ja, elke koning zal zich buigenen knielen voor hem neer.Elk volk zal tot zijn macht getuigen,hem dienen tot zijn eer.Want deze vorst hoort naar de armendie roepen in hun nood.Hij helpt verdrukten vol erbarmenen redt hen van de dood.

 40. Wel thuisen tot 6 december(dus over 2 weken)