1 / 14

Start zondag

Start zondag. Vanaf volgend jaar zal elke eerste zondag van september een start zondagdienst gehouden worden. Na alle vakanties weer in saamhorige eenheid de Heer dienen. Aansluitend een Lunch/Brunch ?. V.EG. Leiden en omstreken. Mannen ontmoeting ochtend.

clove
Download Presentation

Start zondag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Start zondag Vanaf volgend jaar zal elke eerste zondag van september een start zondagdienst gehouden worden. Na alle vakanties weer in saamhorige eenheid de Heer dienen. Aansluitend een Lunch/Brunch ?

 2. V.EG. Leiden en omstreken • Mannen ontmoeting ochtend. Vanaf volgend jaar iedere kwartaal Januari, April, Juli, Oktober. Planning van de zaterdagen volgen nog (Afhankelijk van planning Pauluskerk voor de VEG)

 3. Prayer station • Iedere tweede zaterdag van de maand Informatie is te verkrijgen bij Ruby Loppé

 4. Filmavond • 1x per kwartaal wordt een filmavond georganiseerd. Informatie: bij Remco en Leantine Bastiaans

 5. Ieder heeft iets dienst • Per kwartaal wordt iedere 2e zondag een “Ieder heeft iets dienst” gehouden. Een dienst waar een ieder in de gemeente zijn deel in een lied, gedicht, getuigenis e.d. aan de Heer mag geven. 12 september a.s Thema: De film van je leven

 6. Gebed • Iedere woensdagavond is er om 20:00 uur een gebedsdienst in de consistorie. Te bereiken via de zij ingang. • Een gebedsteam is nodig voor iedere aanvang van de zondagdienst. Zij die zich betrokken voelen bij de gemeente en Gods werk daar in kom dan om 10:30 om samen te bidden.

 7. Bijbelstudie • Elke eerste woensdag van de maand is er een bijbelstudie. U kunt direct aansluiten, want er wordt met een nieuwe thema gestart op 8 september a.s. Thema: Roeping en Bediening

 8. Vastendag • Iedere laatste zaterdagvan de even maanden, Februari. April, Juni, Augustus,Oktober, December Aanvang: 14:00 tot 16:00 uur.

 9. Herderstocht • 18 december wordt een herderstocht georganiseerd. Uitleg door Pascal

 10. Doop diensten • Wilt u uw leven volledig aan de Heer geven en gedoopt worden. Opgeven bij Ruby, Ed of Gerrie.

 11. Kerstviering • Kerstavond 20:00 – 21:30 Sing in met traditionele kerstliederen • Kerstdienst 11:00 Eerste kerstdag

 12. Zondagschool • Presentatie zondagschool. Shirley Schreuder

 13. Nodig voor samenkomsten Pauluskerk • 4 personen voor het openen kerk en coördinatie gereedmaken voor samenkomsten. Opruimen na de samenkomsten en gebouw afsluiten. • 4 personen BHV of EHBO • 2 personen toezicht efficiënt parkeren

 14. Evenementen • Coördinator • Twee groep leiders • Per groep twee medewerkers • Catering coördinator • Zes vaste helpers (twee groepen van drie helpers)

More Related