ata onde chegan os modelos socio econ micos n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ata onde chegan os modelos socio-económicos ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ata onde chegan os modelos socio-económicos ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Ata onde chegan os modelos socio-económicos ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Ata onde chegan os modelos socio-económicos ?. Xornada do Consello da Cultura Galega 7 Nov 2013 Maria Loureiro (maria.loureiro@usc.es). Os modelos socioeconómicos. Obxetivos Explicativos do comportametno humán ante shocks ou alteracións do ambiente Preditivos Datos

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ata onde chegan os modelos socio-económicos ?' - clio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ata onde chegan os modelos socio econ micos

Ata onde chegan os modelos socio-económicos?

Xornada do Consello da Cultura Galega

7 Nov 2013

MariaLoureiro (maria.loureiro@usc.es)

os modelos socioecon micos
Os modelos socioeconómicos
 • Obxetivos
  • Explicativos do comportametnohumán ante shocks oualteracións do ambiente
  • Preditivos
 • Datos
  • Recolleitos dos propios individuos (microdatos)
  • Observacións agregadas (macrodatos)
os modelos socio econ micos
Os modelos socio-económicos
 • Pero…
  • A complexidade do comportamentohumán supera os modelos puramente socio-económicos
  • Necesidade de engadiroutras variables culturais, de normas sociais, de transfondo emocional e psicolóxico que superan ás económicas
  • Os datos non semprereflexan preferencias, pero accións de mercado que acaban tomando os suxeitosbaixo diferentes circunstancias
os modelos socio economicos
Os modelos socio-economicos
 • Son extraordinariamente útiles, pero… requireseengadiroutras variables explicaticas sobre a análise e coñecemento do medio natural
  • Modelos bioeconómicos
  • Modelos de estimación dos servizosecosistémicos. Vexamos un exemplo: caso Prestige
metodolox a costes sociais ocasionados polo buque prestige cont
Metodoloxía: Costes Sociais ocasionados polo buque Prestige (cont.)

Vertido Petróleo

Costes Indirectos

Costes Directos

ServizoaEcosistémicos

Daño ambiental puro

CosteEconómico Social Total

1 p rdidas no sector pesqueiro ca da en capturas totais galicia
1. Pérdidas no Sector Pesqueiro: Caída en Capturas totais-Galicia

Elaborado a partir del Cuadro 3.2 Pág 21, Informe Pericial

p rdidas no sector pesqueiro supostos de traballo
Pérdidas no Sector Pesqueiro: Supostos de traballo
 • Perdas para Galicia e Cornisa Cantábrica estímanse a través de fontesoficiais, comparando escenario base con escenario post-Prestige
 • Utilízasecomo referencia unhamedia do valor das ventas en lonxahata o ano 2006 con respecto aos anos 2000-2001.
 • Contrástanseestesdousprimeiros anos previos á catástrofe ca evolución dos siguientes con posterioridadeao remate das tarefas de limpeza(ao 2004).
   • Agrupacionssimilares de períodos antes e despoispermiten obtener estimacionsmáisfiables e robustas que utilizando unhaúnica media.
  • Importancia fundamental do escenario base: Ano 2001 moi malo por temporales.
p rdidas no sector pesqueiro elecci n periodo de estudo
Pérdidas no Sector Pesqueiro: Elección periodo de estudo
 • Análise das 24 especies: especies importantes con perdas ata 2008
 • Evolución anual do valor económico a prezos de 2011 xeneradopolas especies máis afectadas (€)

Figura Pág 33, Informe Pericial

p rdidas no sector pesqueiro elecci n dun periodo de estudo
Pérdidas no Sector Pesqueiro: Elección dun periodo de estudo
 • Evolución anual dos stocks das especies máisafectadas (€)

Figura Pág37, Informe Pericial

slide16

Pérdidas no Sector Pesqueiro: Selección ano corte 2006

 • “Sigue llegando fuel del Prestige a playas de la Costa da Morte hasta el año 2011
 • El trabajo recoge los resultados de las campañas de seguimiento anuales llevadas a cabo por los investigadores desde 2004 hasta 2011 en dos de las playas que resultaron más perjudicadas: Nemiña, en Muxía, y O Rostro, en Fisterra. Durante todo el tiempo de estudio se realizaron visitas a los arenales "una o dos veces al año, en periodos de entre uno y tres días" y "siempre se encontraron galletas en la zona intermareal de la playa de O Rostro".
 • Además, "en la mayoría de las campañas" también se localizaron restos en Nemiña. Por ello, los expertos han concluido que "se trata de un fenómeno persistente".”
p rdidas no sector pesquero importancia da an lise socio econ mica
Pérdidas no Sector Pesquero: Importancia da análise socio-económica
 • Galicia: web de estadísticas pesqueiras: www.pescagalicia.com.
  • Posibilidade de explotación de microdatos (por lonxas) e zonas xeográficas
 • As perdas en Galicia refírenseás24 especies locaispesqueirasmáis vendidas (de baixura) que representan o 49,14% das capturas e o 58,11% do valor económico.
 • Método de cómputo de pérdas:
 • PERDAS TOTAIS= (a)VALOR PÉRDIDAS EN STOCKS + (b) PERDIDAS EN PRECIOS
 • Por un lado, a)estimación do valor comercial das capturas perdidas no período post-Prestige (con respecto ao periodo base 2000-2001), evaluadas a prezos 2000-2001 y por otro, b)evolución da perda ocasionada pola caída de prezos desde 2002-2006.
p rdidas no sector pesqueiro a p rdas debidas caida do stok kilos stock perdido precios2000 2001
Pérdidas no Sector Pesqueiro: a)Pérdas debidas á caida do stok (Kilos stock perdido*Precios2000-2001)
 • Suma de las diferencias anuais en cantidades durante 2002-2006 con respecto ao periodo base 2000-2001*(Prezos2000-2001).

Cuadro resumen, pág. 349

b p rdas por caida de prezo ou imaxe dos produtos
b)Pérdas por caida de prezoouimaxe dos produtos

Visita S.A.R. Príncipe Felipe zonas afectadas, 16 Diciembre 2002

p rdidas en precio o imagen
Pérdidas en precio o Imagen

b) Pérdidas en prezo. Que acontecía?

b p rdidas en prezo ou imaxe
b) Pérdidas en prezoouimaxe

Figura Pág 31, Informe Pericial

Fuente: INE

Evolución del IPC de las rúbricas crustáceos, moluscos y preparados de pescado en Galicia y España durante el período 1998-2006 (Precios constantes, base 1996=100 base 2001=100)

aproximaci n a p rdidas de imagen cantidad vendida anual caida de precio

b) Perdas en prezos, primeiraaprox: Caída precios*Kilos vendidos

Aproximación a pérdidas de imagen: cantidad vendida anual*caida de precio

Taboa evolución de prezos medios (€/kg)

Taboa evolución de cantidades (kg)

perdas de imaxen an lise causa efecto
Perdas de Imaxen: Análise causa-efecto

Obxetivo: Estimar oefecto “estigma” no mercado de pescado fresco de Galicia debido á percepción do risco entre os consumidores.

(Teoría da amplificación social do risco).

Método:Prezos hedónicos (estimado mediante unha regresión lineal spline).

Bases de datos utilizadas: www.pescagalicia.come base de datos creada a través de noticias de xornais.

noticias prestige
Noticias Prestige
 • Definición de variables:
 • Periodo 1: antes del hundimiento del buque Prestige
 • Periodo 2: desde la fecha del accidente hasta el 31/12/2003
 • Periodo 3: Año 2004
 • Periodo 4: Año 2005
 • Periodo 5: Año 2006

Figura Pág 323, Informe Pericial

p rdas de imaxen
Pérdas de Imaxen
 • O modelo de prezos hedónico estimado (regresión lineal) ten por obxetoestudar o efecto das noticias na caída do prezo dos recursos mariños, considerando outros factores co-existentes:
 • Prezo=F(Existencia doutros sustitutos, noticias do Prestige, temporada, zona da lonxa, etc…)
 • Utilización de modelos prezos hedónicos en procesos xudiciaies previos: Mccluskey, 2003. Experttestimonyfortheplaintiffsbydepositionontheeffects of environmentalcontaminationonpropertyvaluesfor Charles Miller, et al. v. City of Dallas.
  • Xuicio Exxon Valdez (“Subsistancelosses”)
p rdas de imaxen galicia modelo de regresi n de prezos especies pel xicas
Pérdas de Imaxen: GALICIAModelo de Regresión de Prezos: Especies Peláxicas

N=114.720

Figura Pág68-69, Informe Pericial

p rdidas de imaxen galicia modelo de regresi n de prezos especies pel xicas
Pérdidas de Imaxen: GALICIAModelo de Regresión de Prezos: Especies Peláxicas

Pérdidas de imaxen nos pescados pelágicos(€ nominais)

Figura Pág 71, Informe Pericial

perdas de imaxe galicia modelo de regresi n de prezos bivalvos
Perdas de Imaxe: GALICIAModelo de Regresión de Prezos: Bivalvos

Pérdidas de imaxen nos bivalvos (€ nominales): Cantidad vendida*Diferencia en prezos por periodo

Figura Pág 78, Informe Pericial

p rdidas de imagen galicia modelo de regresi n del precio crust ceos
Pérdidas de Imagen: GALICIAModelo de Regresión del Precio: Crustáceos

Pérdidas de imagen en los crustáceos (€ nominales)

Figura Pág 83, Informe Pericial

perdas de imaxen conclusion
Perdas de Imaxen: Conclusion
 • A prezos expresados en unidades monetarias 2011, as perdasde imaxenpara osector pesquero ascienden a:
 • Nótese que estas perdascompútanse con prezosiniciais da cadea de consumo, polo que deben ser introducidas naanálise input-output posterior.
resumo custo econ mico social total
Resumo: Custo Económico Social Total

Se suamos as reclamacións do Estado Francés e se desconta a cantidadexa pagada polo FIDAC, as perdastotais ascienden a:

 • 2074,64€ millons no c/p e a 2433,86€ millons no m/p para Galicia.
 • Para o total español, as perdasascenden a 3587,56€ millons ata o ano 2003 y se incrementan ata 4328,13€ millons ata o ano 2006.

Cuadro resumen Pág 349, Informe Pericial

custe econ mico social total
Custe Económico Social Total
 • Magnitude referente aocusto social a medio prazo, sin engadir:
  • Outroscustesde rehabilitación e rexeneración:
   • Tratamentode todos os residuos pendientes
   • Planes de reintroducción de especies altamente afectadas (reloxio, coquina…)
  • Outroscustessociaiseambientais non incluidos: danos asaúdehumán a medio pzazo dos voluntarios, danos a saúde dos residentes.
  • Outroscostes adicionaisincurridos
   • Custos do proceso xudicial en A Coruña
   • Custos do proceso xudicialen EE.UU.
enton ata onde chegan os modelos socio econ micos
Enton….Ata ondechegan os modelos socio-económicos?
 • Ata onde os datos o permitan!Necesidade de mellores bases de datos a nivel micro
  • Estimacións macro dificultan a probación causa efecto
  • Necesidade de ter bases de datos referentes ao stock dos recursos naturais: inventarios de recursos
 • Ata onde a especificación do modelo o permita! necesidade de inclusión de datos referentes a normas sociais, temores, etcque poden afectar o compartamentohumán
ata onde chenga os modelos socio econ micos
Ata ondechenga os modelos socio-económicos?
 • Dinámicas complexas necesitan modelos complexos (potencial para modelos bioeconómicos)
 • Os modelos socio-económicos son extraordinariamente útiles para entender tanto a preservación como a erosión e deterioro do planeta Terra, e nestesenso
 • Estudos que se aopien en BIG DATA van xogar un papel moirelevante no futuro (e xa presente) de ciencias sociais debida a escasez de datos oficiais