Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania
Download
1 / 39

Regulamin utrzymania czysto?ci i porz?dku w zakresie gospodarowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania o dpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regulamin utrzymania czysto?ci i porz?dku w zakresie gospodarowania ' - clinton-pierce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania

odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

Uchwała Nr VI/302013 Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013r. w sprawie:

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Regulamin „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013r. w sprawie: precyzuje zasady w części zadań przekazanych przez gminyZwiązkowi

 • Regulamin jest wspólny dla wszystkich członków Związku Międzygminnego GOAP


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Regulamin określa: „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013r. w sprawie:

 • wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 • rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Regulamin określa: „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013r. w sprawie:

 • częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

 • inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

papier i tektura tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

szkło i odpady opakowaniowe ze szkła

tworzywa sztuczne

opakowania wielomateriałowe

metale

odpady zielone

zużyte baterie i akumulatory

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

przeterminowane leki i chemikalia

odpady wielkogabarytowe

zużyte opony

odpady budowlane i rozbiórkowe


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • o tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dpady komunalne zbierane w sposób selektywny, gromadzimy w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscach gromadzenia, opatrzonych chipem i naklejką z kodem kreskowym identyfikującym właściciela nieruchomości


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

PROJEKTY NAKLEJEK NA POJEMNIKI tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • w tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych miejscach w których występują trudności z postawieniem stałego pojemnika na selektywną zbiórkę dopuszcza się stosowanie worków lub

 • ustawienie jednego pojemnika do selektywnej zbiórki szkła bez podziału na szkło białe i kolorowe

  • na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, targowisk, hal targowych i giełd w zależności od potrzeb i ilości odpadów w kontenerach i presokontenerach o poj. większej niż 3,5 m3


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Odpady zielone tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

 • należy zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach

 • gromadzić w sposób uzgodniony z podmiotem odbierającym odpady komunalne

 • przekazywać do PSZOK punktów selektywnego zbierania odpadów

 • Prowadzenie kompostownika wymaga zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Biura ZM GOAP zmiana sposobu zagospodarowania odpadów zielonych również wymaga zgłoszenia


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Podmiot uprawniony w ramach zryczałtowanej opłaty odbiera wyłącznie odpady zielone pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m2; odpady niespełniające tego kryterium odbierane są za dodatkową opłatą, określoną w wyniku wygranego przez niego przetargu.


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wyłącznie odpady zielone pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m

 • należy przekazywać do:

 • podmiotu uprawnionego (ZM GOAP zapewnia raz w roku odbiór z terenu nieruchomości zsee oraz odpady wielkogabarytowe zgodnie z ustalonym przez odbiorcę i zaakceptowany przez ZM GOAP harmonogramem)

 • stacjonarnych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • punktów sprzedaży detalicznej

 • punktów serwisowych


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Zużyte baterie i akumulatory wyłącznie odpady zielone pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m

  • przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  • gromadzić w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;

  • przekazywać do punktów handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Przeterminowane leki: wyłącznie odpady zielone pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m

  • przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  • gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

Odpady wielkogabarytowe w tym meble, wyłącznie odpady zielone pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m

zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu bądź dostarczać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Odpady budowlane i rozbiórkowe : wyłącznie odpady zielone pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m

 • należy gromadzić w kontenerach lub specjalnych workach, "big bagach", i przekazywać:

 • do podmiotu uprawnionego lub posiadającego zezwolenie na transport odpadów, za dodatkową opłatą, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do Biura Związku;

 • do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - tylko niezanieczyszczone frakcje gruzu.

 • wykaz podmiotów na www.goap.org.pl


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

Jeśli na terenie gminy nie został uruchomiony PSZOK dopuszcza się przekazywanie odpadów do mobilnych PSZOK


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • POJEMNIKI? dopuszcza się przekazywanie odpadów do mobilnych PSZOK

 • Jakie wybrać dla nieruchomości niezamieszkałych?

 • Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są dostosować do swych indywidualnych potrzeb pojemność pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych

 • pojemniki 0,11 m³ - 5,0 m³

 • kontenery 4,0 m³ - 10,0 m³

 • p. podziemne 0,3 m³ - 5,0 m³


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • O dopuszcza się przekazywanie odpadów do mobilnych PSZOKkreślono normatywy wyboru pojemnika dostosowane do 2 tygodniowego odbioru dla:

 • budynków użyteczności publicznej,

 • dla szkół, żłobków, przedszkoli i klubów malucha

 • lokali handlowych, punktów handlowych, lokali gastronomicznych, ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych

 • domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali

 • ogródków działkowych i wielu innych……………


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • POJEMNIKI? dopuszcza się przekazywanie odpadów do mobilnych PSZOK

 • Jakie wybrać dla nieruchomości zamieszkałych?

 • wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności uwzględniającej normę 0,06 m3 na mieszkańca jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,11 m3 na każdą nieruchomość

 • równieżuwzględniając normatywy wyboru pojemnika dostosowane do 2 tygodniowego odbioru

 • pojemniki0,11 m³ - 5,0 m³

 • p. podziemne 0,3 m³ - 5,0 m³


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Pojemniki winny dopuszcza się przekazywanie odpadów do mobilnych PSZOKbyć opatrzone układem scalonym (chip), umożliwiającym identyfikację rodzaju odpadu zbieranego oraz adres nieruchomości; zapewnia je Związek Międzygminny

 • Rodzaj i typ chipa oraz kodu kreskowego, a także termin ich zamieszczenia i rozpoczęcia wykorzystywania określa Związek Międzygminny.


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Selektywna zbiórka w: dopuszcza się przekazywanie odpadów do mobilnych PSZOK

 • pojemnikach 0,11 m³ - 3,5m³

 • p. podziemnych 0,3 m³ – 5,0 m³

 • workach


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

PROJEKTY NAKLEJEK NA POJEMNIKI dopuszcza się przekazywanie odpadów do mobilnych PSZOK


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

PROJEKTY NADRUKÓW NA WORKI dopuszcza się przekazywanie odpadów do mobilnych PSZOK


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

Dopuszcza się gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w kontenerach i presokontenerach o poj. większej niż 3,5 m3 na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, targowisk, hal targowych i giełd – w zależności od potrzeb i ilości odpadów


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

 • Związek Międzygminny zapewnia utrzymanie pojemników i kontenerów w stanie czystości, w tym poprzez dokonywanie ich kompleksowego mycia, odkażania i dezynfekcji raz w roku.

 • Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych nie powinny być uszkodzone, w tym pozbawione pokrywy.


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Miejsca powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

 • Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utwardzone oraz w miarę możliwości: zadaszone, ogrodzone i zamknięte.

 • Właściciel nieruchomości powinien zapewnić dostęp dla podmiotu uprawnionego do pojemników i kontenerów poprzez usunięcie zalegającego śniegu.


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Właściciel powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług podmiotu uprawnionego wybranego w drodze przetargu przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej.


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Częstotliwość powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.odbioru odpadów

  • Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów, tak aby nie dopuszczać do przepełniania worków, pojemników i kontenerów


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Częstotliwość powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.odbioru odpadów

  • Szczegółowy opis minimalnej częstotliwości określa rozdział 3 regulaminu.

  • Zapraszamy do zapoznania się


Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

 • Cele Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.:

 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

 • przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło;

 • wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych;

 • wydzielenie odpadów rozbiórkowo-budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych;

 • wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.


 • Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

  • Gospodarowanie powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.odpadami odbywa się na podstawie regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych


  Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

  ULOTKA INFORMACYJNA powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.


  Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

  ULOTKA INFORMACYJNA powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.


  Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

  PLAKAT INFORMACYJNY powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.


  Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w zakresie gospodarowania

  facebook.com/zmgoap powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

  nasz kanał ZM GOAP

  Zapisz kontakt