Download
online shopping n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Online shopping PowerPoint Presentation
Download Presentation
Online shopping

Online shopping

340 Views Download Presentation
Download Presentation

Online shopping

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Online shopping Karol Sztaba Grupa projektowa: 6 Trener: Anna Mielniczek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 2. Shopping in a well-designed online store, open 24 hours a day, 7 days a week are simple and fun (sometimes too simple and fun!). But shopping also carries with it different dangers. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 3. Advantages -Access to a large number of products offered by many stores, -Detailed product descriptions and images, -Ability to quickly and easily find and compare, -Low prices of the products resulting from the strong competition and relatively low cost of its stores, -No need for you to visit shops in order to compare the price-great saving of time -No need for personal transportation of goods for home Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 4. Disadvantages -Inability to touch, try on, try and familiarize yourself with the product -Inability to obtain the product immediately after the purchase,delivery time usually variesfrom 1day to several weeks -The risk that we do not receive the product for which we paid orreceive a different product than ordered -The necessity of incurring shipping costscan make the seemingly cheaper Internet offer more expensive than store offering classic -The possibility of product damage during transport Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 5. SPECIAL RISKS -When shopping online someone can steal your credit card number -We can foolishly share our personal data Unconsciously, we candownload from the Internet various types of viruses and spyware programs Trojans. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 6. How to buy? As first shopping Internet beginner, you may not know where to start. A great place to start shopping areportalsbecause they often contain special pages that are devoted to online shops. On the pages of these shops the goods are divided into categories, you can easily find what you're looking for. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 7. The history of trade in the network -First stores have not survived to our times, that was only offer the products, without the possibility of placing orders through a form, or "basket". The buyer contacted the seller by phone and so consulted on the details of thetransaction -The email also benefited in the early nineties, mail order companies and American TV shopping, and Pizza Hut could have been since 1994, -The first typical stores that contain forms for ordering were established in 1994, and only a year later, e-shops like supermarketsToday's Internet (including bookstore Amazon), officially started operations in July 1995. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 8. Electronic commerce in Poland Over 11 million Poles are using the Internet, but among them only one quarter is shopping online. Compared to Western Europe it isvery little, but Internet users quickly comes in a Polish e-commerce market which is developing dynamically. This upward trend is likely to continue Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 9. Auctions ALLEGRO: Is the online auction service that operates only on the Internet, where you can purchase the product or assume theroles of the seller. At the allegro itpossible to make a purchase through auctions ("bids") or based on a predetermined price by the seller (the "buy now"). Start of the allegro took place on 13 December 1999, and the first was sold subject to a webcam for 320zl In 2005, 36.5 million people set offers for sale, as much as a total service from inception until 2005 , Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 10. Auctions aukcje24.com.pl Auction site created by QXL Ricardo, which owns the auction services in many countries in Western Europe. swistak.pl: Free auction site officially started its operations on 1 March 2004. In the opinion of the creators of such existing services until the end of May it wasnot an interesting offer for the Internet, and therefore created a Groundhog Ebay.pl: Giant on the world market for auction on the Internet. Serious competitor for the Allegro. Service purchases can lead to people from many countries, including The British and Swedish Americans Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 11. What Internet users are buying? Products purchased on the Internet: -Books -Clothing, shoes -Mobile phones and accessories, -hardware, -TV equipment, -Music (CD, cassette, DVD, mp3), -cosmetics, -Car Parts, -photographic equipment, -Articles for children, -Airline tickets, railway, -software, -Equipment for sport, tourism, - other.. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 12. Food on the Internet Through the Internet you can buy not only clothes, books, kitchen appliances, but also Articles Screens TV Food: fruits, vegetables, meat, etc. A lot of people are not yet convinced to such purchases, but from year to year the number increases. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 13. Zakupy przez internetOnline shopping Karol Sztaba Grupa projektowa: 6 Trener: Anna Mielniczek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 14. Zakupy w dobrze sklepu, otwarta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu są proste i zabawy (czasami zbyt proste i zabawne!). Ale zakupów również prowadzi z nim różne zagrożenia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 15. Korzyści -dostęp do dużej liczby produktów oferowanych przez wiele sklepów, -szczegółowe opisy i obrazów -możliwość szybko i łatwo znaleźć i porównać, - niskie ceny produktów wynikające z silną konkurencję i stosunkowo niski koszt jego sklepów, - nie trzeba odwiedzić sklepy w celu porównania zapisywanie cena Wielkiej czas - potrzeba osobistego transportu towarów do użytku domowego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 16. Wady - nie można dotykać, spróbować i zapoznać się z produktem, -nie można uzyskania produktu natychmiast po zakupie, -czas dostawy zazwyczaj waha się od dnia 1 do kilku tygodni, -ryzyko, że nie otrzymujemy produktu, za który zapłaciliśmy już lub otrzymanie innego produktu niż zamówiliśmy -konieczności ponoszenia kosztów transportu może być pozornie tańsze od oferty internetowej, -możliwość uszkodzenia produktu w czasie transportu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 17. SZCZEGÓLNE RYZYKO • podczas zakupów online ktoś może wykraść karty kredytowej numer • może foolishly udostępniamy nasze danych osobowych kursorem myszy, • można pobrać z Internetu różnych rodzajów wirusów i programów szpiegujących programy konie trojańskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 18. Jak kupować?Jako pierwszy dla początkującego Internet handlowy, może być trudny ponieważ nie wiesz od czego zacząć. Świetne miejsce, aby rozpocząć zakupy są portale, ponieważ często zawierają one specjalne strony, które są poświęcone sklepom internetowym. Na stronach tych sklepów towary są podzielone na kategorie, można łatwo znaleźć to, czego szukasz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 19. Historia handlu w sieci-Pierwsze sklepy nie przetrwały do naszych czasów, które tylko oferowały produkty, bez możliwości składania zamówień za pomocą formularza lub "koszyk". Kupujący skontaktował się ze sprzedawcą przez telefon i tak konsultowały w sprawie szczegółów transakcji- Z Email skorzystał również na początku lat dziewięćdziesiątych, firm wysyłkowych i amerykańskich sklepów TV i Pizza Hut można było zamówić od 1994 roku,  -Pierwsze typowe sklepy, które zawierają formularze do zamawiania powstały w 1994 roku, a dopiero rok później, e-sklepy jak supermarkety Dzisiejszy internet (w tym księgarni Amazon), oficjalnie rozpoczęła działalność w lipcu 1995 roku. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 20. Handel elektroniczny w PolscePonad jedenaście milionów Polaków korzysta z Internetu, ale wśród nich tylko jedna czwarta prowadzi zakupy online. W porównaniu do Europy Zachodniej jest to bardzo mało, ale internauci szybko przychodzą w polskim e-commercerynku, który dynamicznie się rozwija. Ta tendencja wzrostowaprawdopodobnie jest nadal. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 21. AukcjeALLEGRO:Czy internetowy serwis aukcyjny, który działa tylko w internecie, gdzie można zakupić produkt lub przyjąć rolę sprzedawcy. Na allegro można dokonać zakupu za pośrednictwem aukcji ("oferty") lub na podstawiegóry ceną sprzedającego ust "kup teraz").Początek allegro miało miejsce w dniu 13 grudnia 1999, a pierwsza została sprzedana z zastrzeżeniem kamera internetowa do 320zlW 2005 roku 36,5 mln osób zestaw oferuje na sprzedaż, jak łącznej usługi od jej powstania do 2005 r., Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 22. Aukcjeaukcje24.com.plSerwis aukcyjny stworzony przez QXL Ricardo, który jest właścicielem serwisów aukcyjnych w wielu krajach Europy Zachodniej.swistak.pl:Darmowy serwis aukcyjny oficjalnie rozpoczął działalność w dniu 1 marca 2004. W opinii twórców takie istniejących usługi do końca maja nie były ciekawe oferty dla Internetu i dlatego stworzył GroundhogEbay.pl:Gigant na światowym rynku aukcji w Internecie. Poważnym konkurentem dla Allegro. Zakup usług może prowadzić do ludzi z wielu krajów, w tym Amerykanów Brytyjskiego i Szwedzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 23. Co internauci kupują?Produkty zakupione w Internecie:-Books-Odzież, obuwie-Telefony komórkowe i akcesoria,-sprzętowe,Sprzęt TV,-Music (CD, kasety, DVD, MP3),-kosmetyki,-Części samochodowe,-sprzęt fotograficzny,-Artykuły dla dzieci,-Sprzedaż biletów lotniczych, kolejowych,-oprogramowanie,-Sprzęt dla sportu, turystyki,- Inne rzeczy .. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 24. Żywność w InterneciePrzez Internet można kupić nie tylko ubrania, książki, sprzęt AGD, ale także artykuły spożywcze ekranów telewizyjnych: owoce, warzywa, mięso itp. wielu ludzi nie są jeszcze przekonani do takich zakupów, ale z roku na rok liczba wzrasta . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 25. Dziękuję za uwagę Karol Sztaba Grupa projektowa: 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki