n xin tr c p t i ch nh i h c 2007 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Đơn Xin Trợ Cấp Tài Chánh Đại Học 2007-2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Đơn Xin Trợ Cấp Tài Chánh Đại Học 2007-2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71
clinton-lester

Đơn Xin Trợ Cấp Tài Chánh Đại Học 2007-2008 - PowerPoint PPT Presentation

139 Views
Download Presentation
Đơn Xin Trợ Cấp Tài Chánh Đại Học 2007-2008
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Đơn Xin Trợ Cấp Tài Chánh Đại Học2007-2008

 2. Bảo Trợ Bởi: Trình Bày:

 3. Bạn sẽ học điều gì hôm nay? • Nguồn gốc và những loại trợ cấp đại học • Những đơn cần phải điền • Cách điền Đơn Xin Trợ Cấp Liên Bang Miễn Phí (FAFSA) và đơn chứng minh điểm GPA cho Cal Grant • Trả lời câu hỏi của bạn

 4. Nguồn gốc của trợ cấp • Chính quyền liên bang • Chính quyền tiểu bang • Trường đại học • Những tổ chức tư nhân, công ty, sáng hội và sở làm của phụ huynh của bạn

 5. Những loại trợ cấp Gift Aid: được cho và không phải trả lại Work: tiền tài trợ do học sinh làm việc tại trường học hoặc ngoài trường học Loans – Tiền mượn cần phải trả lại với tiền lời

 6. Cal Grants • Cal Grant A Entitlement Awards – Dành cho sinh viên với điểm trung bình tối thiểu là 3.0 với lợi tức của gia đình ở dưới mức quy định của tiểu bang, và có nhu cầu cần trợ giúp về tài chánh • Cal Grant B Entitlement Awards – Dành cho sinh viên có lợi tức thấp và điểm trung bình tối thiểu 2.0, tài sản và lợi tức của gia đình dưới mức quy định của tiểu bang, và có nhu cầu được trợ giúp tài chánh • Cal Grant C Awards – Dành cho sinh viên có lợi tức thấp muốn theo đuổi chương trình huấn nghệ

 7. Tiêu chuẩn của Cal Grants Để đủ tiêu chuẩn để nhận Cal Grant, học sinh cần phải: • Là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp lệ • Là cư dân của California • Sẽ học tại một trường đại học trong năm 2007-2008

 8. 2007-08 Tình trạng cư trú và tiêu chuẩn của Cal Grant Nếu độc thân và dưới 18 tuổi, sinh viên sẽ được xem là cư dân hợp pháp của California nếu: • Phụ huynh là cư dân hợp pháp của California trong 1 năm, tính trước ngày 2 tháng 3 năm 2007, hoặc: • Sinh viên sống tại California với những cư dân hợp pháp khác, ngoài phụ huynh, trong vòng 2 năm tính trước ngày 2 tháng 3, 2007, hoặc • Phụ huynh phục vụ trong quân đội đóng quân tại California và tại ngũ trong thời gian sinh viên ghi danh tại đại học, hoặc hồ sơ quân đội của phụ huynh là ở California • Nếu có gia đình hoặc từ 18 tuổi trở lên, sinh viên tự thành lập tình trạng cư trú của mình. Sinh viên phải là cư dân hợp pháp của California trong 1 năm trước ngày 2 tháng 3, 2007

 9. Những Đòi Hỏi Của Đơn Xin Cal Grant 2007-08 Hoàn tất và nộp trước ngày 2 tháng 3, 2007: Liên lạc cố vấn tại trường trung học hoặc đại học về chi tiết cách điền Đơn Chứng Minh Điểm Trung Bình Đơn Chứng Minh Điểm Trung Bình (GPA) Đơn Xin Trợ Cấp Học Bổng Liên Bang Miễn Phí (FAFSA)

 10. Trợ Cấp California Chafee • Qũy Tài Trợ California Chafee cung cấp cho tới $5,000 hằng năm cho những học sinh đang được nuôi dưỡng để trả tiền đại học hoặc huấn nghệ tại bất cứ đại học được cấp chứng chỉ tại Hoa Kỳ dựa trên vốn sẵn có của qũy tài trợ • Để đủ điều kiện,người trẻ được nuôi dưỡng phải sống tại California trong sinh nhật năm 16 tuổi nhưng chưa đến sinh nhật thứ 22 trước ngày 1 tháng 7, 2007 • Để nộp đơn, người trẻ được nuôi dưỡng phải hoàn tất: • Đơn FAFSA 2007-2008 • Đơn của Qũy Tài Trợ Chaffee Để biết thêm về Qũy Tài Trợ Chafee, xin thăm: www.chafee.csac.ca.gov

 11. Trợ Cấp Tài Chánh Liên Bang Dựa Trên Nhu Cầu • Pell Grants • Tối đa $4,050 cho mỗi năm • Academic Competitiveness Grants • $750 cho năm đầu tiên • $1300 cho năm thứ nhì • Supplemental Educational Opportunity Grants (SEOG) • Tối đa $4,000 cho mỗi năm

 12. Trợ Cấp Học Bổng Liên Bang Theo Nhu Cầu • Đơn Xin Miễn Học Phí Đại Học Cộng Đồng (BOG Fee Waiver) • Miễn học phí đại học cộng đồng tại California cho cư dân của California có lợi tức thấp • Để biết thêm về đơn xin miễn học phí, xin thăm: www.icanaffordcollege.com • Trợ cấp hệ thống đại học CSU (SUG) số tiền không nhất định • Trợ cấp đại học UC số tiền khônh nhất định • Trợ cấp đại học độc lập số tiền không nhất định

 13. Những Loại Đơn • FAFSA • Đơn chứng minh điểm trung bình cho Cal Grant • Những đơn đòi hỏi bởi đại học: • Sơ lược trợ cấp CSS • Học bổng của cơ quan hoặc Đơn xin trợ cấp tài chính • Giấy thuế 2006 (kèm theo bảng thuế và W-2) hoặc những tài liệu về thuế

 14. Thông Tin Cần Biết Về FAFSA • Nộp đơn sớm, trước ngày 2 tháng 3, 2007 • Dự đoán lợi tức của 2006 nếu không có thông tin về thuế khi nộp FAFSA Thông tin về học sinh và ít nhất là của một trong hai phụ huynh phải được báo cáo và ký tên trên đơn FAFSA

 15. Số Mật Mã Liên Bang (PIN) • PIN (Mật Mã Cá Nhân) dùng để ký điện tử những tài liệu • Sinh viên và phụ huynh cần có số PIN để ký điện tử đơn FAFSA • Dùng để: • Theo dõi tình trạng đơn FAFSA • Xác minh và điều chỉnh đơn • Ghi thêm tên về trường học sẽ nhận dữ kiện FAFSA • Thay đổi địa chỉ và email • Nếu có email, số PIN sẽ được gửi về email trong vài tiếng Xin số PIN cho sinh viên và phụ huynh: www.pin.ed.gov

 16. Sẵn Sàng Trước khi bắt đầu, cần có: • Bằng lái xe của sinh viên • Thẻ Alien Registration • Sinh viên và phụ huynh • Thẻ An Sinh Xã Hội • Đơn W-2 2006 và những tài liệu về lợi tức • Đơn khai thuế 2006 (cần có ngay khi chưa điền xong) • Tài liệu về lợi tức không bị khai thuế • Báo cáo trương mục hiện tại của ngân hàng • Hồ sơ về những tài sản khác như thương mại, nông trại và bất động sản • Hồ sơ về cổ phiếu, công trái phiếu hoặc những đầu tư khác Làm bản sao của những hồ sơ xin trợ cấp tài chánh

 17. Bắt Đầu Đọc những hướng dẫn nếu có dự tính nộp đơn bằng bản giấy FAFSA: • Dùng bút mực đen • Viết chữ hoa • Điền vào khuôn tròn • Không để trống (trừ khi có hướng dẫn) • Không viết chú thích trên đơn • Không dùng mực xóa

 18. 7 Bước Điền Đơn FAFSA • Bước 1: Gồm thông tin về sinh viên • Bước 2: Hỏi về lợi tức và tài sản của sinh viên • Bước 3: Xác định tình trạng lệ thuộc của sinh viên • Bước 4: Yêu cầu thông tin về phụ huynh cho sinh viên lệ thuộc • Bước 5: Dành cho sinh viên độc lập • Bước 6: Cho phép sinh viên liệt kê lên đến 4 đại học • Bước 7: Biên bản xác minh yêu cầu ký và ngày tháng nộp đơn FAFSA

 19. #1-3 Tên JONES SUSAN L #8 Số An Sinh Xã Hội • Điền tên và số an sinh xã hội giống như trên thẻ An Sinh Xã Hội (Tên và số sẽ được so sánh trong hồ sơ lưu trữ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #9 Ngày sinh 0 2 0 9 8 7 Cẩn thận để tránh không ghi năm hiện tại trong năm sinh PAGE 7 – Step One

 20. #13 Địa chỉ Điện Thư (email) YAHOO.COM SJONES • Cung cấp chỉ điện thư sẽ có hiệu lực ít nhất cho đến khi sinh viên bắt đầu nhập học PAGE 7 – Step One

 21. #14 Tình Trạng Quốc Tịch • Số An Sinh Xã Hội sẽ xác định tình trạng quốc tịch nếu là công dân Hoa Kỳ • Nếu là eligible non-citizen, tình trạng cư trú sẽ được xác nhận bởi Bộ Nội An (DHS), bao gồm những tài liệu sau: • Thường trú nhân với đơn I-551 • Thường trú nhân với điều kiện có đơn I-551C • Eligible non-citizen với đơn I-94 • Nếu không phải là A hoặc B, bạn không đủ điều kiện để nhận trợ cấp liên bang/tiểu bang, nhưng có thể hợp lệ để nhận trợ cấp từ tiểu bang hoặc cơ quan PAGE 7 – Step One

 22. #15 Số Đăng Bộ Ngoại Kiều Nếu là eligible non-citizen, điền Số Đăng Bộ Ngoại Kiều (Alien Registration Number) gồm 8 hoặc 9 số • Số đầu tiên của Số Đăng Bộ Ngoại Kiều là số 0 • Văn phòng trợ cấp tài chính có thể yêu cầu cung cấp bản sao của Thẻ Thường Trú Nhân 0 12 34 56 7 8 PAGE 7 – Step One

 23. #14 Tình Trạng Quốc Tịch Ghi chú: Nếu bạn không có giấy tờ hoặc không có đủ giấy tờ • Nếu bạn nộp đơn với bất cứ đại học công tại California, hãy kiểm chứng xem bạn có đủ điều kiện để trả học phí theo giá trong tiểu bang • Liên lạc với trường đại học để hỏi về trợ cấp tài chánh của những tổ chức hoặc cơ quan. • Nộp đơn xin những học bổng tư • Theo dõi những thay đổi về luật của tiểu bang và liên bang về tình trạng hợp lệ của di dân không có giấy tờ hoặc không đủ giấy tờ • Hỏi trường tiểu học, trung học để xem những học sinh trẻ hơn có thể trở thành Thường Trú Nhân • Thêm chi tiết về học bổng, xin thăm • www.maldef.org PAGE 7 – Step One

 24. #14 Tình Trạng Quốc Tịch c. Nếu không phải là a hoặc b, bạn không đủ điều kiện để nhận trợ cấp tài chánh liên bang và tiểu bang, nhưng có thể đủ điều kiện cho trợ cấp tài chánh từ qũy riêng của trường đại học PAGE 7 – Step One

 25. #18-20 Tiểu Bang Cư Trú Hợp Pháp Của Sinh Viên Tình trạng cư trú liên hệ đến tiểu bang hiện đang thường trú: • Nếu bạn là người phụ thuộc, tiểu bang cư trú hợp pháp thường là tiểu bang mà phụ huynh của bạn hiện đang sống Tiểu bang cư trú hợp pháp còn dùng để: • Xác định mức thuế của tiểu bang nơi phụ huynh cư trú • Xác định tính hợp lệ của trợ cấp tài chánh của tiểu bang CA PAGE 7 – Step One

 26. #21-22 Đăng Ký Quân Dịch Sinh viên nam trên 18 tuổi phải đăng ký quân dịch để được nhận trợ cấp tài chánh tiểu bang và liên bang Chỉ trả lời “yes” nếu sinh viên là nam giới, tuổi từ 18-25, và chưa đăng ký. Sinh viên có thể đăng ký tại trang: www.sss.gov PAGE 7 – Step One

 27. #23 Mục Tiêu Bằng Cấp 1 Cho biết mục tiêu bằng cấp hoặc chứng chỉ của sinh viên trong năm 2007-2008 #24 Bậc Lớp 0 Cho biết bậc lớp khi bắt đầu năm học 2007-2008 PAGE 7 – Step One

 28. #25 Tình Trạng Đăng Ký Lớp 2007-2008 1 Cung cấp thông tin về trường đại học mà sinh viên sẽ học. Nếu chưa biết rõ, điền “full-time” #26 Những Loại Trợ Cấp 1 Cho biết những loại trợ cấp tài chánh khác mà bạn chú ý đến cho năm học 2007-2008, ngoại trừ những trợ cấp không phải trả lại (grants) PAGE 7 – Step One

 29. #27 Bằng Trung Học hoặc GED? Là đòi hỏi cần có để được nhận trợ cấp tài chánh tiểu bang hoặc liên bang Học tại nhà hoặc trắc nghiệm Ability to Benefit cũng có thể hội đủ điều kiện này #28 Bằng Cử Nhân Đầu Tiên? Nếu là sinh viên trung học lớp 12, trả lời ‘NO’ PAGE 7 – Step One

 30. #29-30 Trình Độ Giáo Dục của Phụ Huynh Cho biết trình độ giáo dục cao nhất của cha mẹ ruột hoặc cha mẹ nuôi (dành cho trợ cấp tiểu bang) • Báo cáo trình độ giáo dục củc cha mẹ ruột hoặc cha mẹ nuôi – không báo cáo trình độ giáo dục của cha mẹ ghẻ hoặc foster parents • Định nghĩa về phụ huynh chỉ này chỉ áp dụng trong 2 câu hỏi trên PAGE 7 – Step One

 31. #31 Tội Phạm Ma Túy Trả lời “No” nếu như: • Bị kết tội về rượu hoặc thuốc lá • Bản án đã được xóa trên hồ sơ hoặc xảy ra trước năm 18 tuổi (trừ khi bị xử như là một người trưởng thành) • Trả lời “YES” nếu bị kết án vì tàng trữ hoặc bán ma túy trong khi theo học và nhận trợ cấp tài chánh liên bang Không Nên Để Trống Câu Hỏi Này PAGE 7 – Step One

 32. Bước thứ 2: #32-45Lợi Tức Và Tài Sản Của Sinh Viên Trong bước thứ 2: • Báo cáo lợi tức và tài sản trong 2006 • Nếu độc thân, bỏ phần “spouse” • Nếu có gia đình, báo cáo tài sản và lợi tức của vợ hoặc chồng • Hòan tất phần A, B, & C dành cho sinh viên trong trang 5 Những câu hỏi này giống như những câu hỏi về lợi tức và tài sản của phụ huynh của bước thứ 4 sẽ được trình bày sau PAGE 8 – Step Two

 33. #46-47 Quyền Lợi Giáo Dục Của Sinh Viên Là Cựu Chiến Binh 00 • Báo cáo số tiền hằng tháng nếu hội đủ điều kiện quyền lợi giáo dục dành cho cựu chiến binh • Số tháng nhận quyền lợi sẽ bằng số tháng đi học • Nếu không áp dụng cho bạn, xin trả lời Zero 0 • Liên lạc VA để có thêm chi tiết: • (800) 827-1000 or www.va.gov PAGE 8 – Step Two

 34. Bước thứ 3: #48-55 Xác Định Tình Trạng Phụ Thuộc PAGE 8 – Step Three

 35. #48-55 Xác Định Tình Trạng Phụ Thuộc • Nếu trả lời “no” cho tất cả câu hỏi trong phần này, chuyển sang bước thứ 4. Đối với FAFSA, bạn sẽ được xem như là người phụ thuộc và được đòi hỏi phải cung cấp thông tin về phụ huynh • Nếu trả lời “yes” cho bất cứ câu hỏi nào trong phần này, bỏ bước thứ 4. Đối với FAFSA, bạn là người độc lập PAGE 8 – Step Three

 36. Bước thứ 4:Thông Tin Về Phụ Huynh Đọc hướng dẫn trên trang 3 để biết định nghĩa về phụ huynh • Cha mẹ ruột hoặc nuôi • Cha mẹ kế (bất kể sự thoả thuận trước hôn nhân) PAGE 9 – Step Four

 37. Bước Thứ 4:Thông Tin Về Phụ Huynh(tiếp theo) Không cung cấp thông tin nếu: • Sinh viên trong tình trạng bảo hộ (foster care) sẽ tự động được xem là độc lập • Người bảo hộ hợp pháp hoặc ông bà và họ hàng • Sinh viên cần phải cung cấp thông tin về cha mẹ ruột nếu tình trạng bảo hộ chấm dứt khi đủ 18 tuổi • Trường đại học có thể quyết định để cho phép sinh viên nộp đơn với tình trạng độc lập • e PAGE 9 – Step Four

 38. #57 Tháng và năm phụ huynh thành hôn, ly thân, ly dị, hoặc góa MMYY YY #56 Tình Trạng Hôn Nhân của Phụ Huynh PAGE 9 – Step Four

 39. #58-65 Tên, ngày tháng năm sinh, số An Sinh Xã Hội của cha mẹ P JONES 7 89 0 5 6 23 4 59 0 5 0 3 M 00 0 PARKE R 0 0 0 0 60 1 9 0 7 0 0 Chú ý: Thông tin này cần được cung cấp cho phụ huynh sẽ điền bước thứ 4 PAGE 9 – Step Four

 40. #66 Thông Tin về Gia Đình Của Phụ Huynh 0 5 Gia đình của phụ huynh bao gồm: • Sinh viên đang điền đơn xin trợ cấp tài chánh • Phụ huynh giám hộ • Những người con phụ thuộc khác, nếu phụ huynh cung cấp quá một nửa nguồn cấp dưỡng, hoặc các người con có thể trả lời “no” cho mỗi câu hỏi trong bước thứ 3, bất kể nơi cư trú • Những người khác hiện sống với phụ huynh, và nếu phụ huynh cung cấp qua một nửa cấp dưỡng, và sẽ tiếp tục mức cấp dưỡng từ 07/1/07 đến 6/30/08 PAGE 9 – Step Four

 41. #67 Những Thành Viên Khác Trong Gia Đình Trong Đại Học 2 • Báo cáo sinh viên đó ngay cả khi sinh viên sẽ học bán thời gian hoặc ít hơn trong 2007-2008 • Bao gồm những thành viên khác trong gia đình từ câu hỏi 66 nếu như họ sẽ học ít nhất bán thời gian trở lên trong năm 2007-2008 để lấy bằng đại học hoặc chứng chỉ • Luôn luôn ngoại trừ phụ huynh Ghi chú: Văn phòng trợ cấp tài chánh có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng rằng những thành viên khác đang theo học đại học PAGE 9 – Step Four

 42. Y Y Y Y M M #68-70 Tiểu bang Cư Trú Hợp Pháp Của Phụ Huynh CA • Câu hỏi # 68: báo cáo tiểu bang thường trú của phụ huynh bằng mã số • Nếu trả lời của câu hỏi 69 là “no”, trong câu hỏi 70 báo cáo năm và tháng khi phụ huynh bắt đầu cư trú hợp pháp tại tiểu bang có thời gian cư trú lâu nhất PAGE 9 – Step Four

 43. , $ 0 , $ 2 (no cents) 1 3 5 6 Bước thứ 4:Tài Sản và Lợi Tức của Phụ Huynh • Nếu câu trả lời là zero hoặc câu hỏi không có liên hệ, xin điền số 0: • Báo cáo đầy đủ số tiền: • Đề nghị: Nếu phụ huynh chưa khai thuế 2006, dùng W-2 và những tài liệu liên quan để đoán tổng số lợi tức PAGE 9 – Step Four

 44. #71-75 Quyền Lợi Liên Bang Hưởng Bởi Gia Đình Phụ Huynh Báo cáo nếu như sinh viên, phụ huynh, hoặc bất cứ ai trong gia đình của phụ huynh có nhận bất cứ trợ giúp từ chính quyền liên bang trong 2006 PAGE 9 – Step Four

 45. #76-78Tình Trạng Khai Thuế 2006 của Phụ Huynh #76 – Báo cáo tình trạng khai thuế năm 2006 của phụ huynh #77 – Bạn hoặc phụ huynh khai thuế với mẫu đơn nào cho 2006? #78 – Nếu phụ huynh của bạn không khai đơn 1040A hoặc 1040EZ, hãy đọc hướng dẫn để xem họ có đủ điều kiện để khai hay không PAGE 9 – Step Four

 46. #79-81 Thông Tin về Thuế và Lợi Tức của Phụ Huynh 452 5 0 • Có thể dự đoán cho những câu hỏi này nếu phụ huynh chưa khai thuế năm 2006 • Nếu phụ huynh đã khai thuế năm 2006, dùng thông tin đó để trả lời câu hỏi số 79 đến 81. Hãy cẩn thận trả lời từng câu Chú ý: Nếu câu trả lời là zero hoặc không ứng dụng cho bạn, hãy điền số 0 2130 05 PAGE 9 – Step Four

 47. #82-83Lợi Tức Từ Việc Làm của Phụ Huynh 40500 1 3200 Số tiền này thường khác với tổng số lợi tức điều chỉnh trên đơn khai thuế của phụ huynh Dùng W-2 và những tài liệu khác để báo cáo tất cả lợi tức trong năm 2006 từ việc làm (bao gồm lợi tức khi tự làm chủ) PAGE 9 – Step Four

 48. #84 Worksheet A: Lợi Tức và Quyền Lợi Không Đóng Thuế 1250 1250 Để trả lời, cẩn thận điền cột phía bên phải của tờ worksheet A (Hướng dẫn trang số 5). Chú ý: Sinh viên nên giữ bản sao tờ worksheet vì văn phòng trợ cấp tài chánh có thể yêu cầu cung cấp bản sao PAGE 9 – Step Four

 49. #85 Worksheet B: Lợi Tức và Quyền Lợi Không Đóng Thuế 1700 6200 500 8400 PAGE 9 – Step Four

 50. # 86 Worksheet C: Miễn Trừ Từ Lợi Tức 0 Tổng số từ worksheet A, B, và C phải điền vào câu hỏi 84, 85, và 86 trong trang 9 của đơn FAFSA 1250 8400 0 PAGE 9 – Step Four