m h alparslan yilmaz tapu ve kadastro vi b lge m d rl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Müh. Alparslan YILMAZ TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Müh. Alparslan YILMAZ TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Müh. Alparslan YILMAZ TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation


 • 529 Views
 • Uploaded on

KADASTRO KANUNU’NUN 22/a MAD. UYGULAMASI. Müh. Alparslan YILMAZ TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. HUKUKİ DAYANAK. KANUN- 3402/22 (Değ. 5304/6. md.) YÖNETMELİK - Kadastro Har.Yeniden Düz. ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yap.Uyulacak Usul Ve Es. İlişkin Yönetmelik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Müh. Alparslan YILMAZ TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m h alparslan yilmaz tapu ve kadastro vi b lge m d rl

KADASTRO KANUNU’NUN

22/a MAD. UYGULAMASI

Müh. Alparslan YILMAZ

TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE

MÜDÜRLÜĞÜ

hukuk dayanak
HUKUKİDAYANAK
 • KANUN- 3402/22 (Değ. 5304/6. md.)
 • YÖNETMELİK - Kadastro Har.Yeniden Düz. ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yap.Uyulacak Usul Ve Es. İlişkin Yönetmelik
 • YÖNERGE - TKGM’nin 2007/10 S.Gen.eki

(İhaleli, İhalesiz)

22 a uygulamasi
Tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin;

a) sınırlandırma,

b) ölçü,

c) çizim,

d) hesaplamalardan,

kaynaklanan hataları gidermek üzere

22/a UYGULAMASI
22 a uygulamasi1
22/a UYGULAMASI
 • Uygulama niteliğini kaybeden,
 • Teknik nedenlerle yetersiz kalan,
 • Eksikliği görülen,
 • Zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen,

Kadastro haritalarının tekrar düzen-lenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla uygulanır.

hazirlik ali malari
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Uyg. Alanının belirlenmesi ve uygulama raporunun (3 nüsha) hazırlanması.
 • Uyg. Raporunun değerlendirilmesi ve uygulama alanının programa alınması.
 • Uyg. Alanının İlanı ve belirtme yapılması.

“3402 S.K’nun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.”

hazirlik ali malari1
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • Tapu kayıt örneklerinin çıkarılması. (çıkarılan kayıtlar fen klasörü ile paftasıyla karşılaştırılır)
 • Mahkemelerden dava listesinin istenmesi.
 • Yararlanılabilecek teknik belgeler.

(varsa; uygulama alanına ait üretilmiş * standart topoğrafik fotogrametrik haritalar, * orman kadastro haritası ve tutanakları, * diğer har., hava fotoğ.vb.)

 • Bilirkişilerin Seçimi (Kad.Bil.Hak.Yön.)
tesc l ed lm har talar
TESCİL EDİLMİŞ HARİTALAR
 • Uygulama alanındaki tescilli; imar, ıslah imar, arazi toplulaştırması, sulama alanlarında arsa ve arazi düzenlemesi, köy yerleşim, orman ve mera haritaları ile diğer k.k. ve k. tarafından yapılan haritalardaki yapımdan kaynaklanan hataların düzeltilmesi, yapım sorumlusu idarece veya ilgili haritayı yapan idare tem. katılımı ile uygulama alanı kapsamında hatanın mahiyeti dikkate alınarak ilgili mevzuata göre değerlendirilir ve düzeltilir.
tesc l ed lm har talar1
TESCİL EDİLMİŞ HARİTALAR
 • Ancak, parselasyon niteliğinde olmayan ayırma, birleştirme, yola terk ve diğer değişiklik işlemleri sonucu oluşan sınırlar ile 2981 sayılı İmar Affı Kanununun 1’inci fıkrasının 10/b maddesinin (imar mev. aykırı…kişilerin hisse miktarları ve fiili kullanma dur.) uygulaması ve tesis kadastrosu sonucu oluşturulan sınırlarda, Yön.likteki usul ve esaslara göre işlem yapılır.
22 a uygulamasi aki i
22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI
 • Ada ve mevki ilanı.
 • Jeodezik Çalışmalar.
 • Mevcut Bilgi, Belge ve Paftaların Elektronik Ortamda Hazır Edilmesi.
 • Ada ve Parsel Numaralarının Verilmesi.
 • Sınırlandırma Krokilerinin Düzenlenmesi.
22 a uygulamasi aki i1
22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI
 • Zeminde Mevcut Tüm Yapı ve Tesislerin Ölçülmesi.

(Fiilen mevcut olup, cins değ.yapılmamış olan yapı ve tes. ölçülerek yalnızca ölçü krokisinde gösterilir, sınırlandırma krokisi ve paftasında gösterilmez)

 • Ölçü Krokilerinin Düzenlenmesi ve Geçici Çizim.
22 a uygulamasi aki i2
22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI
 • Değerlendirme: Sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit, geçerli sayılabilecek ve deprem sonucu oluşan sınırlar esas alınarak;

a) Geçerli sınırlarda; paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre,b) Belirsiz sınırlarda; dengeleme plânına göre,

22 a uygulamasi aki i3
22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI
 • c) Çekişmeli sınırlarda; kadastro teknik belgeleri veya dengeleme plânına göre, d) Değişebilir sınırlarda; sabit veya geçerli ya da dengeleme plânı ile oluşturulan sınırlara dayandırılarak, bu taşınmaz, kadastro sırasında kayıt miktarı veya iktisap miktarı esas alınarak tespit yapılmış ise tapuda kayıtlı yüzölçümüne göre; yoksa pafta ile teknik belgelerine göre, Sınır belirlemesi yapılır.
22 a uygulamasi aki i4
22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI

Dengeleme Plânı : Sabit, geçerli, geçerli sayılabilecek ve/veya deprem sonrası oluşan sınırlarla çevrili bir alan içinde kalan sınırları belirlenememiş parseller topluluğu,bir bütün olarak ele alınarak yüzölçümleri hesaplanır. Hesaplanan bu yüzölçümleri ile kayıtlı yüzölçümleri toplamı karşılaştırılır. Aradaki fark parsellerin yüzölçümleriyle doğru orantılı olarak dağıtılarak “Yüzölçümü Dengeleme Cetveli” düzenlenir.

22 a uygulamasi aki i5
22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI
 • Plân Aplikasyonu ve Ada Ölçü Krokisi:

Yukarıda sayılan bentlere göre paftası üzerinde yeni oluşturulan parsel sınırları zemine aplike edilerek, parsel köşelerine teknik yönetmelikte belirtilen zemin işaretleri konur. Yapılan Röleve ölçüleri ile daha önce yapılan ölçüler birleş-tirilerek ada ölçü krokisi bütünlenir. Ada ölçü krokisi, uygulama ekibi tarafından imzalanır.

22 a uygulamasi aki i6
22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI
 • Kesin Çizim.
 • Yüzölçümü Hesabı ve Karşılaştırma.
 • Ada Raporlarının Düzenlenmesi.

(Ada ve parsel sınırlarının hangi esaslara göre belirlendiği açıklanarak imzalanıp, aslı adanın bir numaralı parselinin uyg.tutanağına eklenir)

22 a uygulamasi aki i7
22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI
 • Uygulama Tutanağının Düzenlenmesi.

Yeni oluşan parsellerin dışında kalan parsel-

lerin uygulama tutanaklarının mülkiyet sütun-

una “Tapu kütüğünde olduğu gibidir” ibaresi

yazılır, yeni mülkiyet tespiti yapılamaz, ancak;

yeni oluşan parsellerin uygulama

tutanaklarının mülkiyet sütununa ana parselin

tapuda kayıtlı malikleri intikal ve ifraz işlemine

tabi tutulmaksızın aynen aktarılır.

22 a uygulamasi aki i8
22/a UYGULAMASI İŞ AKIŞI
 • İtirazların İncelenmesi.
 • İş Bitim Tutanağının Düzenlenmesi.
 • "Genel Kontrol Çizelgesi" ve “Kontrol

Sonuç Raporu”nun Düzenlenmesi.

 • Askı İlanı
 • Kesinleşme

(Kesinleştirilen Parsellere Ait Liste,

Davalı Parsellere Ait Liste düzenlenir)

paftalarin ge kazanmasi
PAFTALARIN GEÇ.KAZANMASI
 • Eski paftanın uygulamaya alınan bölümü tarandıktan sonra taralı kısmın içine, “Bu bölüm yerine, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci madde-sinin (a) bendi gereği ...... no’lu pafta veya paftalar açılmıştır.",

Tamamı uygulama gören paftaya ise, “Bu pafta, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci madde-sinin (a) bendi gereği .......... no’lu paftanın veya paftaların düzenlenmesi nedeniyle geçersizdir.” şeklinde belirtme yapılarak kontrol mühendisince imzalanır ve kadastro müdürü tarafından onaylanır.

paftalarin ge kazanmasi1
PAFTALARIN GEÇ.KAZANMASI
 • Fen klasörü yeniden düzenlenir veya mevcut fen klasörü üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır.
 • Geçersiz kalan paftalar ve teknik belgeler ayrıca muhafaza edilir.
 • Uygulama sonucu oluşturulan paftaların altına, “Bu pafta, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22’nci maddesinin (a) bendi gereği .......no’lu paftanın veya paftaların veya bu paftaların işaretli bölümü- nün yerine geçerli olmak üzere düzenlenmiştir.” şeklinde belirtme yapılır ve bu haritalar, kontrol mühendisince imzalanır, kadastro müdürü tarafından tarih yazılarak onaylanır.
ak t ve tesc l lemler
AKİT VE TESCİL İŞLEMLERİ
 • Uygulamaya başladıktan sonra, uygulama alanındaki her türlü akit ve tescil işlemleri taşınmaz malların o andaki tespit durumu, kadastro müdürlüğünden sorularak alınacak cevaba göre tapu sicil müdür-lükleri tarafından yapılır ve kayıt örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir.
ak t ve tesc l lemler1
AKİT VE TESCİL İŞLEMLERİ
 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve benzeri kararlarla ilgili talepler tapu sicil müdür-lüğünce derhal tapu siciline işlenmekle birlikte kadastro tutanağına da geçirilmek üzere resen kadastro müdürlüğüne veya dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir.
muhdesat
MUHDESAT
 • Bu çalışmalar sırasında yeni muhdesat tespiti yapılmaz. Ancak, tapu kütüğünde tescilli muhdesatın zeminde mevcut olma- ması halinde fiili durum göz önüne alına-rak bu durum uygulama tutanağında açıklanarak beyanlar hanesinde belirtme yapılır.
talebe ba li h zmetler n kar ilanmasi
TALEBE BAĞLI HİZMETLERİN KARŞILANMASI
 • Uygulamaya tâbi parsellerle ilgili talebe bağlı hizmetler, teknik yönden bir sakınca bulunmaması halinde kadastro teknik mevzuatınca karşılanır ve ilgilisine verile-cek belgelerde “3402 sayılı Kadastro Kanunun 22’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uygulamasına tâbi olduğu” hususu belirtilir.
slide30
TEŞEKKÜR EDERİM

BAŞARILAR…