1 / 23

Legionella

Legionella. 1976 - ťažká pneumónia legionárov - neznáma G- palička - slabo sa farbiaca ( len striebrom) a nerastie na bežných médiách (nutrične veľmi náročná Fe soli a cystein) všadeprítomný vodný saprofyt a ľudský patogén dýchacieho systému

cleo
Download Presentation

Legionella

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Legionella • 1976 - ťažká pneumónia legionárov - neznáma G- palička - slabo sa farbiaca ( len striebrom) a nerastie na bežných médiách (nutrične veľmi náročná Fe soli a cystein) • všadeprítomný vodný saprofyt a ľudský patogén dýchacieho systému • mnoho taxonomických jedincov vrámci 3 rodov, 34 druhov a séroskupín. 14 - medicínsky významných • krátke kokovité paličky, veľmi pleiomorfné, pohyblivá, katalázy +,

 2. Legionárska choroba • Inhalácia infekčného aerosolu, i.c. parazit - schopný množenia v makrofágoch, inhibícia fúzie fagolyzozómov, proteolytické enzýmy - fosfatáza, lipáza, nukleáza. Bunková imunita! (u imunokompromitovaných - transplantovaní) aleob pľúcne poškodenie (fajčiari) • - klimatizačné zariadenia, sprchovacie ružice - predĺžený pobyt v uzavretom vlhkom a teplom prostredí - leto a jeseň, • chrípkovité ochorenie Pontiacka choroba až ťažká pneumónia s multiorgánovým poškodením Legionárska choroba

 3. Legionárska choroba • Dg. Fluorescencia so značenými protilátkami, Kultivácia - cystein, Fe, pH 6,9, ATB proti kontaminujúcej flóre 35*C, 3-5 dní, - identifikácia na základe rastu na špeciálnej pôde Detekcia antigénu zo spúta alebo moču - až 1 rok prítomný ag - citlivé, málo špecifické • Sérologický dôkaz protilátok - celkové - titer na 256, dlhodobé pretrvávanie • Terapia- testované zriedka, ERY, RiF, Fluorochinolony, nie betalaktámové

 4. Ostatné • Afipia -inf. z mačacieho poškrabania - air force institute of pathology - chronická regionálna adenopatia, - histopatologické farbenie • Bartonella - akútne horúčnaté ochrenie s ťažkou anémiou, kožná forma - verruga • Calymmatobacterium - granuloma inguinale - Donovanova choroba - nekultivovateľná, farbenie Giemsom • Cardiobacterium hominis - endocarditis - po orálnej infekcii při poškodenom srdci, PNC, nie ERY • Eikenella corrodens - oportunne infekcie po ľudskom pohryzení - jamky v agare, súčasť FMF, citl. Na PNC, AMP , rezistentné na bežne používané ATB při ranových inf. -ERY, OXA, CLI, • Flavobacterium - oportúnne inf. - meningitída, prítomná v prírode • Streptobacillus moniliformis - inf. z pohryzenia krýs • Spirillum minor - detto

 5. Bordetella Striktne aerobne, 3 druhy – rastové charakteristiky a biochemické reakcie a antigénne vlastnosti – veľmi podobné Bordetella pertussis – veľmi náročné, virulentné. Patogenéza – expozícia baktérii a jej prichytenie na riasinkový epitel bronchialneho stromu, produkcia tkanivového poškodenia, systémová toxicita Pertusický toxín – 2 podjednotky A(activna) mnohočetné biologické pôsobenie., B(väzba) Filamentózny hemaglutinín – prichyteni, hemaglutinácia -protektívne Ab Adenylát cykláza - toxín – interferencia s imunitnými bb. (inhibícia) Tracheálny cytotoxín – ciliostáza, Dermonekrotický toxín – vazokonstrikcia, tkanivoé poškodenie LPS - endotoxin

 6. Epidemiológia Interhumánny prenos Imunizovaná populácia – celobunková vakcína Inadekvátne imunizované deti – riziko Klinické syndrómy Inhalácia infekčných kvapôčiek – katarálne štádiu (1-2 týždne) - sy chrípkovitého ochorenia – paroxyzmálne štádium (2-4 týždne) - zničenie riasinkového epitelu – paroxyzmy kašľa – reštrikcia ciest dýchacích hlienom – zvracanie, lymfocytóza – rekonvalescentné štádium – zmenšovanie paroxyzmov - sekundárne komplikácie Laboratórna diagnostika Sensitívne na vyschnutie, mastné kyseliny v bavlne odberových súprav sú toxická, transportné médiá alebo priama inokulácia na Bordet Gengou platne .Vlhká komôrka - prolongovaná inkubácia – 7 dní Liečba-podporná, ošetrovanie a dohľad, ATB nemusia zlepšiť stav – intoxikácia a deštrukcia epitelu, - ERY -eradikácia baktérie, redukcia infekčnosti Prevencia Celobunková vakcína - komplikácie? ( kombinovaná s difterickou, tetanickou a Hib alebo VHB vakcínou). Acelulárna vakcína – imunogenicita Serologická diagnostika -Aglutinácia : patientove sérum + komerčný Ag B. pertussis - 2 vzorky v 14 dennom intervale, 4 násobný vzostup titra, konverzia z negat na pozit

 7. Franciscella tularensis – tularemia,zajačia nemoc Charakterisitika Nepohyblivá, obsahuje lipidovú kapsulu, kultivačne náročná, predóžená kultivácia(2-3 days) obohatené médiá Patogenéza Intracelulárny parazit prežívajúci v makrofágoch RES antiphagocytárne vlastnosti púzdra u patogénnych kmeňov endotoxínová aktivita Celosvetovo prítomná u divokých aj domácich zvierat, článkonožcoch , v kontaminovanej vode (zajace) Pohryznutie hmyzom (Franciscella je prítomná vo feces nie v slinách – je potrebné prolongované sanie) kontakt s infikovanými zvieratami, konzumácia infikovanej potraviny a vody, inhalácia aerosolu – menej ako 10 organizmov pri pohryznutí, 50 pri inhalácii, 106 pri ingescii) Ak je zajac dosť pomalý na to, aby bol chytený alebo strelený, je veľmi pravdepodobne infikovaný

 8. Klinické sy 3-5 dní inkubácia, horúčka, triaška nevoľnosť klinická manifestácia bodľa miesta vstupu - - ulcerogladularna, glandulárna, tyfoidná, okulogladulárna, orofaryngeálna, pneumónia Laboratórna diagnostika – extrémne riziková (baktérie môžu preniknúť kožou a sliznicou)Mikroskopia – z vredov, malá, slabo sa farbiaca, Kultivácia – čokoládový alebo krvný agar s cysteinom. Laboratórium by malo byť informované o možnosti tularémie. Identifikácia – aeróbna, Kataláza pozitívna, oxidáza negativna, aglutinácia - 1 sérotyp. Titer nad 160 je suspektný. (Skrížene reaguje s Brucella sp.) Liečba Prevencia STM, GEN, oslabená a inaktivovaná vakcína – slabo účinná TTC, CMP – relapsy, beta laktamáza

 9. Brucella • 6 species - 4 vyvolávajúce ľudské ochorenie - brucelóza - B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis. • Brucelóza - mnoho názvov podľa objaviteľov a miesta objavu - Bangova nemoc, stredozemná horúčka, undulujúca horúčka…. • Nepohyblivá, neopúzdrená G- kokovitá palička, pomaly rastúca, aeróbna, kultivačne náročná, metabolicky málo aktívna, • intracelulárny patogén v bunkách RES - až do vývinu bunkovej imunity, najvirulentnejšia - B. mellitensis • Celosvetové rozšírenie, zvierací zdroj • B. mellitnesis - koza,ovca -ťažké akútne s komplikáciam, časté B. abortus - dobytok - mierne s hnisavými komplikáciami, zriedkavé B.suis - ošípané - hnisavé deštruujúce chronické B.canis - psy - mierne s hnis. komplikáciami,zriedkavé • Brucella - predilekčné miesto - tkanivo s erythriolom, ktorý je metabolizovaný na glukózu (u zvierat uterus, placenta, epididymis, prsná žľaza) - sterilita, potraty u zvierat

 10. Klinické sy, dg a terapia • Prenos priamo z infikovaných zvierat (veterinárni) alebo neupravených potravín (nepasterizované mlieko) alebo laboratórna nákaza ( priamo alebo inhalácia aerosolu kultúry) • Expozícia - lokalizovaný absces - bakterémia - fagocytóza makrofágmi a monocytmi - loklaizácia v RES (slezina, pečeň, kostná dreň, lymfocyty, ľadviny) - tvorba granulómov. • Subklinická - len sérologická odozva , subakútna, chronická - celkové príznaky nešpecifické (nevoľnosť, triaška, slabosť, strata váhy, artralgie, neproduktívny kašeľ - intermitentná horúčka) • Opakované odbery krvi na hemokultiváciu aj sérologické yšetrenie. • Punktáty kostnej drene a kutlivácia postihnutých tkanív - veľmi pomalý rast na obohatených médiách (4 týždne, identifikácia biochemicky, rast za prítomnosti bazických farbív, aglutinácia so špecifickými antisérami) • Sérologické vyšetrenie - agglutinačné titre nad 160, IgM, • TTC v kombinácii s GEN alebo STM ,dlhodobo vysoké dávky COT

 11. Haemophilus • G- pleiomorfná palička, malá, vyskytujúca sa vo forme opúzdrenej a neopúzdrenej, bežne prítomný na slizniciach • Kultivačne náročná – vyžaduje prítomnosť 2 nutričných faktorov - hemín a nikotínamid adenín dinuklotidáza – NAD (faktor X a V) – prítomné v krvi, uvoľňované niektorými baktériami (St. aureus – satelitizmus) • Závislosť na niektorom z týchto faktorov slúži na rodovú identifikáciu - diskový test alebo porfyrínový test Kontakt Adhézia Kolonizácia(nasopharynx) Bežná flóra HCD Manifestácia NEINVÁZNE PROCESY INVÁZNE PROCESY H.i.neopúzdrené, H.parai. opúzdrené kmene (H.i.b KHCD,sinusitis,otitis Bakterémia - superinfekcie - epiglotitída,artritída, meninňgitída

 12. Imunita a diagnostika • U opúzdrených – polysacharidové púzdro – PRP – antifagocytárne vlastnosi – nástroj virulencie – tvorba protektívnych protilátok. • Polysacharidové púzdro je thýmus nezávislý antigén – stimuluje B lymfocyty k tvorbe protilátok priamo.Takto vytvorené protilátky sú len typu IgM, antigén nestimuluje imunologickú pamäť a protektívne protilátky typu IgG sa tvoria až po 2. roku života - veková predispozícia – najviac ohrozené sú deti od 6. mesiaca – vymiznutie transplacentárnych protiláok – 2. roku. • Diagnostika – u inváznych ochorení súvisiacich s bakterémiou – CSM, krv na HK, punktát – dôkaz antigénu - u neinváznych – adekvátny vzorka – TT, TN, aspirát stredného ucha (otitis), punktát – výplach sínusov (sínusitída) Mikroskopia – G-, Burriho dôkaz púzdra Kultivácia – KA, ČA Idenitfikácia – závislosť na faktoroch X,V alebo XV Skličková aglutinácia – identifikácia typu polysacharidového púzdra • Terapia- zvážiť použitie ATB u akútnych IHCD (90% IHCD u detí je vírusových), AMP - produkcia beta laktamáz 15% rezistencia, AUG, Terapia inváznych - širokospektrálne ATB

 13. KLASIFIKÁCIA • ROD HAEMOPHILUS • DRUH H.influenzaeH.parainfluenzae H.aegyptius H.(par)afrophilus H.(para)haemolyticus • KMEŇ Hi opúzdrenýHi neopúzdrený • TYP HibHi a,c,d,e,f

 14. PATOGENÉZA Kontakt Adhézia Kolonizácia(nasopharynx) Bežná flóra HCD Manifestácia NEINVAZÍVNE PROCESY INVAZÍVNE PROCESY H.i.neopúzdrené, H.parai.opúzdrené kmene (H.i.b) KHCD,sinusitis,otitis Bakterémia - pneumónia superinfekcie - epiglotitída - artritída - meningitída ATB -prehľady Medifórum ATB VAKCÍNA

 15. DIAGNOSTIKA

 16. VÝSKYT HEMOFILOVÝCH INFEKCIÍ PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN A DIAGNÓZ V MATERIÁLOCH NRCHI V OBDOBÍ 1995-2001 počet prípadov epiglotitída meningitída pneumónia úmrtie iné diagnóza laryngitída veková skupina 0 1-4 5-9 10-14 15+ rokov

 17. HEMOFILUS INFLUENZAE TYP B INFEKCIE PODĽA VEKU A DIAGNÓZY G00 exitus J05 0 4 9 14 15+

 18. LIEČBA • Haemophilus influenzae - bežný obyvateľ HCD aj vyvolávateľ závažných ochorení - zvážiť použitie ATB (90% IHCD u detí je vírusových) - (CRP, KO, FW) • u akútnych IHCD - použitie ATB empiricky -potreba aktuálnych lokálnych prehľadov citlivostí • patogénny potenciál ostatných zástupcov rodu Haemophilus (H. parainfluenzae,H. haemoglobinophilus, opúzdrené kmene….) - iná citlivosť, H.i.b očkovanie

 19. ZMENA REZISTENCIE Incidencia kmeňov % Azitromycin/96-97 Azitromycín/98-99 Azitromycín/01-02 Citlivé kmene 40 30 20 10 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Veľkosť inhibičných zón mm Vznik rezistentných kmeňov na Azitromycín (Sumamed) v rokoch 2002 (čierne polia)

 20. Neustály nárast rezistencie – neúčinnosť u Ampicilínu (možné použiť len pri vyšetrenej citlivosti kmeňa) Incidencia kmeňov % Ampicilín/96 Ampicilín/97 Ampicilín/98 R I S 22% 4% 74% n=201 35 30 17% 1% 82% n=221 25 20 15 10 5 9% 4% 87% n=121 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 veľkosť inhibičných zón mm

 21. INCIDENCIA HIB MENINGITÍDY A POČET APLIKOVANÝCH DÁVOK OL PROTI HIB ALL 0 YEAR 1- 4 YEARS ´94 ´95 ´96 ´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02

 22. Výskyt purulentných a Hib meningitíd v okrese LM pred a po zavedení očkovania proti Hib Všetky purul.meningitídy Hib meningitídy u detí 1988 1998 2002 Ostatné purul. meningitídy u detí ActHib

More Related