1 / 3

DANE INFORMACYJNE

SPIS TREŚCI. DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W ŚREMIE ID grupy: 97/89_P_G1 Opiekun: ANNA KUBISZEWSKA Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM Semestr/rok szkolny:

clayton
Download Presentation

DANE INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SPIS TREŚCI DANE INFORMACYJNE • Nazwa szkoły: • ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO • W ŚREMIE • ID grupy: 97/89_P_G1 • Opiekun: ANNA KUBISZEWSKA • Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ • Temat projektowy: • ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM • Semestr/rok szkolny: • SEMESTR IV / ROK SZKOLNY 2011/2012

  2. SPIS TREŚCI 1. CELE PROJEKTU 2. PODZIAŁ ZADAŃ DLA CZŁONKÓW GRUPY PROJEKTOWEJ 3. POJĘCIA 4. BADANIA MARKETINGOWE- WPROWADZENIE 5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH RODZAJÓW BADAŃ MARKETINGOWYCH 6. MARKETING MIX NA PRZYKŁADZIE HIPOTETYCZNEGO PODMIOTU GOSPODARCZEGO 7. BIBLIOGRAFIA

More Related