ivotn prost ed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
clayton-sims

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Lidé a příroda

 2. Krajina • = různě velká, ale určitá část pevniny • složena z přírodních a kulturních krajinných složek, vytvořených lidmi • PŘÍRODA = veškerý hmotný svět, který nás obklopuje, a který nevytvořili lidé

 3. Přírodní krajina • = původní, lidmi neovlivněná krajina, která vznikla působením přírodních krajinotvorných procesů • vnitřní činitelé: vrásnění, kerné pohyby, sopečná činnost, zemětřesení • vnější č.: voda, led, vítr, zvětrávání

 4. Kulturní krajina • Vzniká činností lidské společnosti • Typy k. k.:

 5. PROSTŘEDÍ

 6. = okolí k danému předmětu

 7. Přírodní prostředí • Tvořeno živými a neživými složkami

 8. Životní prostředí • = prostředí, kde žijí živé organismy • environment • Environmentalistika • Ekologie • Ekosystém = ekologický systém

 9. Životní prostředí lidské společnosti • prostředí, kde žijí lidé • dělíme: zdravé a neporušené, narušené a poškozené • skládá se z: přírodní a společenské prostředí • lidé ovlivňují ŽP, ale také ŽP působí na lidi • dnes hrozí ekologická krize kvůli znečištění ŽP a nedostatku přírodních zdrojů a energií

 10. Přírodní zdroje • = všechny přírodní krajinné složky, které slouží lidem • využívání PZ vede k poškozování přírodního a společenského prostředí

 11. Význam lesů • nejvýznamnější přírodní krajinná složka • dnes nadměrná těžba dřeva, kácení a vypalování lesů pro získání hospodářských ploch

 12. Význam vody • velmi cenný přírodní zdroj, kterým je třeba šetřit a chránit před znečišťováním • pitná a užitková voda

 13. Význam půdy • půda je důležitá krajinná složka pro život na Zemi • půdu ohrožuje nejvíce ochuzování, rozrušování a eroze půd

 14. Znečištění ovzduší • nejvíce znečišťují ovzduší průmyslová výroba a doprava • odpady (kapalné a plynné), skládky, průmyslová činnost