1 / 4

Efnahvörf

Efnahvörf. Efnahvarf felur í sér myndun nýrra sameinda . Frumeindir raðast öðruvísi saman í efnunum sem myndast við efnahvarfið ( myndefni ) en efnunum sem hvarfast ( hvarfefni ).

clay
Download Presentation

Efnahvörf

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Efnahvörf Efnahvarffelur í sérmyndunnýrrasameinda. Frumeindirraðastöðruvísisaman í efnunumsemmyndastviðefnahvarfið (myndefni) en efnunumsemhvarfast (hvarfefni).

  2. Efviðhugsumokkuraðtvöímynduðefni A2og B2hvarfistogviðþaðmyndist AB þáerjafnaefnahvarfsinsþessi: A2 + B2 → 2 AB • Jafnansegirokkuraðeinsameindaffrumefninu A hvarfistviðeinasameindaffrumefninu B ogþámyndasttværsameindirafefnasambandinu AB.

  3. Ritun efnajafna Skoðumdæmi um brunaeðaoxunmagníns(Mg). Brunieðaoxunkallastþaðþegarefnihvarfastviðsúrefni (O). Viðbrunamagnínsmyndastefniðmagnesínoxíð. Samheitifyrirefnasamböndeinstakrafrumefnameðsúrefnieroxíð.Efnajöfnubrunansskrifumviðfyrstsem Mg + O2 → MgO

  4. Stilling efnajafna Síðanþarfaðstillaefnajöfnunaþ.a. jafnmargarfrumeindirverðaaðveraafhverjufrumefnibeggjavegnaörvarinnar, stilltajafnanerþví 2 Mg + O2 → 2MgO Lögmálið um varðveislumassanssegiraðviðefnabreytingarhaldistheildarmassiþeirraefnasem taka þátt í breytingunnióbreyttur.

More Related