Download
program rozwoju obszar w wiejskich 2007 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś IV LEADER „Małe granty” Mariusz Bednarz Grudzień 2007

  2. Oś IV LEADER„Małe granty” Operacje (projekty), które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej – tzw. „małe projekty”

  3. Oś IV LEADER„Małe granty” Beneficjentami „małych projektów” mogą być: - osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD;

  4. Oś IV LEADER„Małe granty” - osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD; - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD.

  5. Oś IV LEADER„Małe granty” Zakres pomocy w ramach „małych projektów” obejmuje: 1) podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR ; 2) podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez: • udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; • organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; 3) rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: • promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

  6. Oś IV LEADER„Małe granty” 4) rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez: • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju; • budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych; 5) zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;

  7. Oś IV LEADER„Małe granty” 6) zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez: • prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości; • odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu; • remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia; 7) rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.

  8. Oś IV LEADER„Małe granty” Wysokość pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł.

  9. Oś IV LEADER„Małe granty” • Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD. Nabory wniosków prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD. • LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do SW w celu oceny formalnej. • Pomoc wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie refundacji.

  10. Dziękuję za uwagę