psykoedukativ fleirfamilie gruppe for personer med psykose n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psykoedukativ fleirfamilie-gruppe for personer med psykose PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psykoedukativ fleirfamilie-gruppe for personer med psykose

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Psykoedukativ fleirfamilie-gruppe for personer med psykose - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Teori, Metode, Erfaringar. Ingri Skulstad Voss DPS Psykiatrisk rehabiliteringsteam. Psykoedukativ fleirfamilie-gruppe for personer med psykose. Modell. Til Norge som ein del av TIPS-prosjektet ( Tidlig oppdagelse og behandling ved psykose) Utvikla av William McFarlane i USA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psykoedukativ fleirfamilie-gruppe for personer med psykose' - clarke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psykoedukativ fleirfamilie gruppe for personer med psykose
Teori,

Metode,

Erfaringar.

Ingri Skulstad

Voss DPS

Psykiatrisk rehabiliteringsteam

Psykoedukativ fleirfamilie-gruppe for personer med psykose

Bergen 15102008

modell
Modell
 • Til Norge som ein del av TIPS-prosjektet ( Tidlig oppdagelse og behandling ved psykose)
 • Utvikla av William McFarlane i USA
 • Til no ca. 180 grupper i Norge
 • Gruppa vår er den første etter denne modellen i Helse-Bergen

Bergen 15102008

familieforst else i psykoedukativt familiearbeid
Familieforståelse i psykoedukativt familiearbeid
 • Familiane er gitt oppgåver som overstigkapasitet og uthald
 • Problemløysing og kommunikasjon er prega av å vera fastlåst og liten tilgang på løysinger
 • Familien/pårørande er eignviktig, menoverveldaressurs for pasienten
 • Familien sin byrde er forsterka avisolasjon

Bergen 15102008

hovudbodskap
Hovudbodskap
 • Familien er ein del av løysinga; ikke ein del av problemet
  • Familien er ein viktig samarbeidspartnar
 • Psykoedukative fleirfamiliegrupper kan visa til betydeleg effekt for alle partar

Bergen 15102008

psykoedukativ ffg
Psykoedukativ FFG:
 • Arbeider for å styrka naturlige meistrings-mekanismer.
 • Mobiliserer all tilgjengeleg støtte.
 • Vektlegg undervisning om sjukdommen.
 • Basert i stress-sårbarheit-mestrings modellen.

Bergen 15102008

m lsetting
Målsetting:
 • Betra forløpet av sjukdommen
  • redusere risiko for tilbakefall og auka pasienten sin aktivitet og sosiale funksjonsevne
  • Hjelpa familiemedlemmer til betra meistring av det daglege samværet med pasienten
  • Letta familien sin opplevde byrde
 • Betra samarbeidet mellom pasient, familie og helsevesen

Bergen 15102008

fellestrekk ved psykoedukativt familiearbeid
Fellestrekk ved psykoedukativt familiearbeid
 • Metode:
  • Familien vert inkludert i behandlinga som viktige samarbeidspartnarar saman med pasienten
 • Forståing:
  • Schizofreni er ein sjukdom
  • Familien ber ikkje på ansvar for utvikling av lidinga

Bergen 15102008

metode kva virker
Betra kommunikasjon

Holdning til familien renska for anklager om skuld

Fokus på meistring

Strukturmed problemløysing

Implementering av forståelse

Faseorienterte forventninger

Fortynna familieatmosfære

Metode:Kva virker?:

Bergen 15102008

grunnforst ing for psykoedukativt familiearbeid ved psykose
Psykose:

Brot med verkelegheitsoppfattinga

Positive symptom

Negative symptom

Kognitive symptom

Lite endra av informasjon frå andre

Tilbakefallsrisiko:

70-80% høg tilbakefallsrisiko

15-20 % ein psykotisk episode

10% vedvarende psykotisk

Grunnforståing for psykoedukativt familiearbeid ved psykose

Bergen 15102008

utvikling av

Studier av tilbakefall ved

PsykoEdukativt Familiearbeid

Utvikling Av
 • Goldstein et.al. 1978

6 mnd: 0%-48%

 • Leff et.al 1982

9 mnd: 9%-44%

 • McFarlane et.al. 1995

1år:

     • Dynamisk FFG 42,9%
     • PE Enkelt Familie Gruppe 23,5%
     • PE Fleir Familie Gruppe 12,5%

Bergen 15102008

port the schizophrenia patient outcomes research team
PORT: The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team

” Personer med schizofreni som trenger langvarig behandlingskontakt og deres familier, skal tilbys

 • familieintervensjon med en varighet på minst ni måneder,
 • undervisning om sykdommen,
 • kriseintervensjon,
 • følelsesmessig støtte og trening i å hanskes med symptomer og problemer relatert til lidelsen.”

Lehman, 2004(Schiz.Bull.)

Bergen 15102008

stress s rbarheitsmodell
Stress/Sårbarheitsmodell

Forventningar/ Stress Psykosedebut

Livshendingar

Psykotiske symptom

Frustrasjons

terskel

Symptomfri

Tid

Medfødt eller tidlig erverva funksjonssvikt(sårbarheit)

Bergen 15102008

Zubin &Spring,1977

stress s rbarheit
Stress/sårbarheit
 • Personarmed ein sårbarheit for utvikling av psykose viser ein spesielt lav toleranse for stressande situasjonar prega av
  • Livshendingar eller rolleforandringar
   • Atskillelse frå familie og venner
  • Sterkt følelsesmessig engasjement
   • Normal-forventningar (expressed emotion)
  • Rus
  • Intensitet og kompleksitet

Bergen 15102008

slide16

Sårbarheit og familie

 • Personen si symptomatferd induserer angst, sinne, sosial tilbaketrekking og forvirring hjå familie og andre nære omsorgspersonar.
 • Familien sin reaksjon triggar sårbarheiten eller forsterkar de psykotiske symptoma

Pasient

Familie

Bergen 15102008

kva kan familien gjera for v ra til hjelp og st tte
Kva kan familien gjera for å væra til hjelp og støtte:
 • Senka tempo; tilpassa forventningar
 • Skapa ein gunstig balanse mellom for mykje og for lite stimulering
 • Unngå negativ kritikk
 • Snakka i korte setningar med konkret innhald
 • Løysa problem på en strukturert(oversiktlig) måte

Bergen 15102008

slide18

Behandlingsprosess i ei psykoedukativ fleirfamiliegruppe

Undervisning

Fortløpende FFG

Familiar og pasientar

Allianse

Familie og pasientatskilt

Familie og pasient atskilt

Bergen 15102008

p sykoedukative fleirfamiliegrupper peffg
Psykoedukative fleirfamiliegrupper: PEFFG
 • Fleirfamiliegrupper:
  • 2 gruppeleiarar
  • 5 pasientar kvar med inntil 3 familiemedlemmer,
  • Strukturert problemløysing og kommunikasjonstrening

2 år: annakvar veke a 90 min.

 • Alliansesamtalar
  • Krisesamtalar
  • Kontaktetablering
  • Motivering for gruppedeltakelse
 • Undervisningsseminar
  • Før gruppestart: Atskilt seminar for familiemedlemmer og pasientar
  • Midtvegs:Fellesseminar for pasientar og pårørande

Bergen 15102008

fleirfamiliegruppem ter
Fleirfamiliegruppemøter

1. Møte:

Presentasjonsmøte

2. Møte:

Korleissjukdommen har forandra liva våre

3.Møte og utover:Problemløysing:

15 min. småsnakk

20 min. runde

5 min. problemvalg

45 min. problemløysing

5 min. småsnakk

Bergen 15102008

kommunikasjonsreglar
Kommunikasjonsreglar
 • Bruk ordetEGnår du beskriv eit problem
 • Snakk aldriOMnokon
 • Snakkkort
 • Beskrivdet du har registrert, vær konkret
 • La den som snakkar,få fullførauforstyrra
 • Avbrytelsar skal veraavtalt

Bergen 15102008

probleml ysingsmal
1Kva er problemet - ønskje om endring

2. Før opp mulige løysingsforslag,maks åtte (8) - uten å diskutere dei

3 Drøft løysingsforslaga - finn fordelar og ulemper;

(sett pluss og minus framfor forslaga, eller skriv ut fordelar og ulemper)

4. Pasient og familie velger den (dei) beste løysinga/ane:

5. Lag ein plan for å setja løysingsforslaget ut i livet:

For å overvinna problemet - hva trengs - kven gjer kva.

6. Gå gjennom løysingsforslaget for å vurdera om problemet vart løyst.

Kva er forandra sidan sist?

Juster planen ut frå erfaringar med problemløysinga

ALL ENDRING MOT MÅLET VERT GODSKRIVE

Problemløysingsmal

Bergen 15102008

probleml ysing
Problemløysing
 • Kva går bra?
 • Er det noko du kunne ønskt gjekk betre?
 • Er det noko du har lyst til å gjera, men ikkje fått til?

Bergen 15102008

probleml ysing1
Problemløysing
 • Plukka ut situasjonar som
 • All problemløysng må vera knytt til pasienten sine opplevingar
  • har sammenheng med tilbakefallsrisiko
  • er knytt til neste skritt mot betring
 • Reformulera familien si bekymring

Bergen 15102008

gruppeleiaren sine oppg ver
Bekrefta meistring, aktiv lytting

Knyta kunnskap inn i kvardagen

Gi hjelp til å gjera seg forstått

Personlig, strukturert leiing

Reformulera kritikk

Realistiske forventningar

Tydeleggjera engasjement - påpeika likheit

Rollemodell

Gruppeleiaren sine oppgåver:

Bergen 15102008

behandling
Behandling:
 • Andre år:
  • Ta omsyn til sårbarheiten gjennom å:
   • Gradvis planlegga utdanning og arbeid
 • Første år:
  • Bli kjent med eigen sårbarheit
   • Unngå tilbakefall
   • Gradvis gjenoppta vanleg rollefunksjon
   • Ingen nye,store prosjekt
   • Utvikla sosial fungering

Bergen 15102008

verksame terapeutiske element i psykoedukativt fleirfamiliearbeid
Verksame terapeutiske element i psykoedukativt fleirfamiliearbeid.
 • Etablering av ein relasjon basert på ei ikkje-dømmande haldning
 • Empowerment
  • Meistringserfaring over tid
 • Oversikt og forutsigbarheit
  • Dele opp problem i delkomponentar og løysa dei på ein stegvis måte
 • Støtte frå eit nettverk som deler forståelse av problematikken.
  • Fortynna familieatmosfære( i ei gruppe)

Bergen 15102008

effekt av pe ffg
Aukar

sosial funksjon

deltakelse i arbeidslivet

Aukar dagleg meistring

Hjelp til å gjera seg forstått

Reduserer angst og psykotiske symptom

Behandlings complience

Gjenoppbygging av sosialt nettverk

Aukar familien sin livskvalitet

Samlar splitta familier

Reduserer stigma; skam og skuldkjensle

Reduserte kostnader

Dixon, 2001

Effekt av PE FFG

Bergen 15102008

tilfredsheit med psykoedukativt familietilbud
Tilfredsheit med psykoedukativt familietilbud
 • Pasientar:
  • Det er ein lettelse at familien min forstår kva eg strevar med
  • Læra problemløysing. Eg såg kanskje ikkje det mulige like lett før
  • I denne gruppa får eg den tida eg treng til å henta fram energien min
  • Fint å høyra at andre meistrar mål dei har sett seg
  • Å vera trygg nok til å ta opp saker ein lurer på

Bergen 15102008

tilfredsheit med psykoedukativt familietilbud1
Tilfredsheit med psykoedukativt familietilbud
 • Familiemedlemar
  • Å møte andre familiar i samme situasjon
  • Denne gruppa har hjelpt oss til å snakka saman i vår familie
  • Å sjå at det er håp for ungdom med store psykiske problem til å takla og fungera i kvardagen
  • Det hjelper meg å høyra at det går bra med andre.
  • Som einsleg forsørgar forstår ikkje korleis eg skulle klart meg utan denne gruppa

Bergen 15102008

v re erfaringar
Våre erfaringar
 • Familieseminar 080308
 • Pasientseminar 120308
 • Oppstart gruppemøter 260308
 • Oppstart alliansesamtaler haust 2007
 • Fire pasienter, sju familiemedlemmer, to gruppeleiarar
 • Alle er med til no

Bergen 15102008

forts
Forts…….
 • Teoretisk utdanning
 • Følgjer ein mal frå begynnelse til slutt
 • Kvalitetssikring
    • Utfylling av skjema
    • Veiledning

Bergen 15102008

l rt oss som gruppeleiarar
Bruka lang tid på alliansearbeid

Familien i krise

Bearbeida tidlegare hendelsar og erfaring med hjelpeapparatet

Kunnskap/informasjon om sjukdommen viktig

” Ting tar tid….me må gje pasient og pårørande tid”

Trekka inn pårørande på ein systematisk måte; ” Slik er det her hjå oss – dette har vi erfaring for er virksomt”

Lært oss som gruppeleiarar:

Bergen 15102008

takk til familiane p r rande
Takk til familiane/pårørande
 • Støttar oss som gruppeleiarar
 • Støttar pasientar og familiar
 • Håpar me kan vera til hjelp og støtte for kvarandre framover!

Bergen 15102008

fagfeltet sine utfordringar
Fagfeltet sine utfordringar
 • Integrera evidensbasert behandling
  • auka fagpersonar sin kompetanse på familiesamarbeid
 • Anerkjenna familien sitt engasjement
  • Aktivt samarbeid mellom helsevesen, pasient og familie

Bergen 15102008

effektstudier p pe ffg
Pasienter med schizofreni

Prepsykotiske tilstander

O`Brien, in press

Førstegangsepisode

Fjell et al, 2007

Kronifiserte forløp

Dixon, 2001

Bipolar lidelse

Rea,Tomsen & Miklowitz, 2003

OCD

Van Noppen et al.,1997

Borderline

Berkowitz & Gundersen, 2002.

Effektstudier på PE FFG

Bergen 15102008

referanser
Goldstein et al. 1978

Leff et al. 1982

McFarlane et al. 1995

Zubin & Spring, 1977

Brown et al. 1972

Bebbington % Kuipers. 1994

Dixon et al. 2001

Fjell et al. 2007

Rea, Thomsen & Miklowitz, 2003

Van Noppen et al 1997

Berkowitz & Gundersen. 2002

Psykisk Helse, 2006-4

Referanser

Bergen 15102008

utdanningskurs i psykoedukativt familiearbeid
Utdanningskurs i psykoedukativt familiearbeid
 • TIPS ØST
  • www.ulleval.no/tips
  • anne.fjell@uus.no
 • Stavanger Universitetssykehus
  • www.sus.no
  • alo@sus.no

Bergen 15102008

erfaring knytt til intervuet
Erfaring knytt til intervuet:
 • Mann med lang sjukehistorie, over 20 tvangsinnleggelsar
 • Gjennom ein prosess
 • Pårørande(sambuar) inn i behandlinga.
 • Varselsteikn/kriseplan
 • Individuell plan og ansvarsgruppe

Bergen 15102008

p r rande sine erfaringar
Pårørande sine erfaringar
 • Høyrt
 • Sett
 • Teken på alvor
 • TRYGG:

- Vil få hjelp

Bergen 15102008