ocena zasob w pomocy spo ecznej l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27
clark

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ - PowerPoint PPT Presentation

177 Views
Download Presentation
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Projekt narzędzia

 2. Tło zmian Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), wprowadziła obowiązek corocznej oceny zasobów pomocy społecznej. Jednostki samorządu terytorialnego: • gminy, • powiaty • województwa Ocena będzie przedstawiana odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa - przepisy ustawy o pomocy społecznej – art. 17 ust.1 pkt.2, art.19 ust.18, oraz art. 21 ust.8). Ocena ta wraz z rekomendacjami będzie podstawą planowania budżetu na następny rok. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpi od 2012 r., dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.

 3. ETAP PRZYGOTOWANIA NARZĘDZIA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W lipcu 2011 r. został przygotowany w IRSS projekt narzędzia w dwóch wariantach: (a) dla gmin, oraz (b) dla powiatów. Projekt tego narzędzia dla obu wariantów składa się z czterech części: • Dane o sytuacji demograficznej i społecznej w gminie. • Dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej w gminie. • Dane o zasobach pomocy społecznej w gminie. • Wskaźniki oceny – prace trwają. We wrześniu 2011 r. zakończono konsultacje – uwagi ponad 300 podmiotów instytucjonalnych oraz ca 60 indywidualnych zgłoszeń.

 4. Architektura obsługi narzędzia • Proces OCZP będzie wspierany przez system SAC – to optymalne narzędzie dla przeprowadzenia oceny. • Obsługa procesu OCZP będzie opierać się na architekturze systemu SAC, z pewnymi zmianami umożliwiającymi obsługę formularzy, obieg dokumentów, czy agregowanie danych. Zmiany te będą miały charakter funkcjonalny.

 5. Połączenia systemu SAC

 6. Formularz-Kreator-Zawartość • Przygotowany formularz OCZP, zawierający tabele (Część II materiału), będzie zasilany danymi z systemu SAC. • KREATOR FORMULARZA - w systemie SAC wykorzystany zostanie kreator w celu przeniesienia tych tabel do systemu informatycznego.

 7. Zawartość formularza • Strona tytułowa – na której umieszczono podstawowe informacje, jak: tytuł dokumentu, rok oceny, autor dokumentu. • Spis treści - tworzony na podstawie rozdziałów, służący do nawigacji po dokumencie. • Rozdziały - pozwalające na rozdzielenie poszczególnych merytorycznych części dokumentu. • Tabele - porządkujące informacje niezbędne do właściwego przeprowadzenia oceny. Ich zawartość uzupełniana będzie na poziomie gminy i powiatu. • Sekcje opisowe – służące skomentowaniu zawartości tabel oraz wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących merytoryki rozdziału

 8. Formularz-Kreator-Zawartość

 9. Zawartość formularza • Strona tytułowa

 10. Zawartość formularza • Strona tytułowa • Spis treści

 11. Zawartość formularza • Strona tytułowa • Spis treści • Rozdziały • Sekcje opisowe

 12. Zawartość formularza • Strona tytułowa • Spis treści • Rozdziały • Sekcje opisowe • Tabele

 13. Zawartość formularza • Strona tytułowa • Spis treści • Rozdziały • Sekcje opisowe • Tabele • Podpowiedzi

 14. Zawartość formularza • Strona tytułowa • Spis treści • Rozdziały • Sekcje opisowe • Tabele • Podpowiedzi • Objaśnienia

 15. Zawartość formularza • Strona tytułowa • Spis treści • Rozdziały • Sekcje opisowe • Tabele • Podpowiedzi • Objaśnienia • Reguły walidacji

 16. Zawartość formularza – przykład tabeli z komentarzem Tablica plus komentarz

 17. WYPEŁNIANIE FORMULARZA OCZP - OPS, PCPR, Wypełnianie sprawozdań przez OPS i PCPR sprowadza się do ręcznego wprowadzenia danych do formularza. • Część danych w tabelach, będzie automatycznie podpowiadana na podstawie danych zgromadzonych przez system SAC, ale użytkownik będzie mógł zmienić te dane i ostatecznie wartości w sprawozdaniu będą zależeć od decyzji użytkownika. • Poza danymi znajdującymi się w tabelach, w ramach każdego z rozdziałów użytkownik będzie miał możliwość skomentowania oraz podsumowania danych wprowadzonych w tabelach.

 18. Uruchomienie ozps w gSAC-u (poziom OPS/PCPR)

 19. Wypełnienie w SAC-u

 20. WYPEŁNIANIE FORMULARZA OCZP - ROPS Przekazany do ROPS formularz poddany będzie dalszej obsłudze. • Dane przekazywane przez OPS i PCPR będą automatycznie agregowane na poziomie województwa (ROPS). Obsługa ROPS sprowadzać się więc będzie do weryfikacji poprawności przesłanych danych, z ewentualnym wykorzystaniem ścieżki ich korygowania. • Analiza danych przez ROPS wraz z rekomendacją odbędzie się za pomocą sekcji opisowych, pozwalających na załączenie np. diagramów, mapek i wykresów.

 21. Wskaźniki OCZP • Aktualnie brak szczegółowego opracowania dotyczącego wskaźników dla OCZP. • Dlatego też przyjęto założenie, że narzędzie realizujące obsługę formularzy OZPS będzie umożliwiać samodzielne konstruowanie i wyliczanie dowolnych wskaźników, pod warunkiem, że będą to wskaźniki wyznaczane na podstawie danych gromadzony w ramach obsługi procesu OCZP lub danych obecnie obsługiwanych przez system SAC.

 22. Definiowanie formularza • Reguły walidacyjne • Uruchomienie procesu • MPiPS • ROPS • Dodanie opisów, OCENA WRAZ Z REKOMENDACJAMI • Dostosowanie do potrzeb województwa • Agregacja danych • Wojewódzkie reguły walidacyjne • Akceptacja • 16 OCEN na poziomie całego kraju • Do korekty • Weryfikacja • Publikacja • Korekta • Powiat,Gmina • Przesłanie • Wypełnienie

 23. Źródła danych

 24. Źródła danych – pomoc społeczna • Głównym źródłem zasilenia będzie Statystyczna Aplikacja Centralna, gromadząca dane sprawozdawcze z niemal każdego poziomu organizacyjnego pomocy społecznej. • Pozostałe dane pozyskiwane byłyby z oprogramowania działającego w ramach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w gminie i powiecie – System Informatyczny Pomost.

 25. Źródła danych – uzupełnienie danych pomocy społecznej • Uzupełnieniem danych potrzebnych do OCZP w gminie, są dane dotyczące świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Informacje te gromadzone są w systemach informatycznych działających w gminie, a także rejestrach centralnych QuickStat i sFundusz funkcjonujących w MPiPS.

 26. Źródła innych danych • W zakresie danych o sytuacji demograficznej należy korzystać z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, udostępnianych w ramach rejestru Bank Danych Lokalnych. • Dane dotyczące bezrobocia, oprócz Banku Danych Lokalnych GUS, mogą być pozyskiwane z systemów informatycznych publicznych służb zatrudnienia: SAC-PSZ, Aplikacja Centralna, Syriusz.

 27. OCENA Zasobów Pomocy Społecznej Dziękuję za uwagę