livsl psvurderinger for dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Livsløpsvurderinger for dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Livsløpsvurderinger for dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Livsløpsvurderinger for dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag. - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Livsløpsvurderinger for dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag. Per-Ivar Hanedalen IPM UMB. Vegetasjonssoner mot vassdrag. Tidvis ønske om varige vegetasjonsbelter mot vassdrag. Grovfôr (gress) dominerende i dag. Stedvis ønske om vegetasjonssone uten behov for grovfôr.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Livsløpsvurderinger for dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag.' - clare-bennett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
livsl psvurderinger for dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

Livsløpsvurderinger for dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag.

Per-Ivar Hanedalen

IPM UMB

vegetasjonssoner mot vassdrag
Vegetasjonssoner mot vassdrag
 • Tidvis ønske om varige vegetasjonsbelter mot vassdrag.
 • Grovfôr (gress) dominerende i dag.
 • Stedvis ønskeom vegetasjonssone uten behov for grovfôr.
 • Ønske om alternativ til grovfôr grunnet dårlig kvalitet. (bla. nedprioriterte arealer ved optimalt høstetidspunkt)
 • Vekster dyrket til energiformål kan være alternativ, selv om det er liten vilje til å dyrke disse på ordinære jordbruksarealer i Norge.

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

alternativ til grovf r i vegetasjonssoner
Alternativ til grovfôr i vegetasjonssoner
 • Ønske om å vurdere avlingspotensial og miljøprofil for utvalg av energivekster.
 • Forenklet forsøk med strandsvingel, strandrør og energipil.
 • Forsøk lokalisert Andebu, Vestfold.

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

fors ksfeltet
Forsøksfeltet

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

skisse fors ksfelt
Skisse forsøksfelt

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

fors ksfeltet1
Forsøksfeltet
 • Siltig lettleire
 • Gjødslet for optimal vekst, ikke optimalt næringsopptak!
 • To ordinære vekstsesonger + en etablering/busking fo energipil.
 • En sesong for gress.
 • Vekst for 4 års periode fremskrevet ut fra modellering for energipil.

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

fordeler med energipil
Fordeler med energipil
 • Stort avlingspotensiale
 • Ekstensiv vekst (Lite stell utenom etablering og høsting hvert 4. år)
 • Rotsystem med lang livslengde (20 år)
 • Kan høstes rasjonelt (ved tilstrekkelig arealgrunnlag for maskinpark) i perioder med lav aktivitet ellers i jordbruket. (Senhøst/vinter)
 • Forventet positiv effekt for vilt/biol. mangf. (Sortsvariasjoner smaklighet for vilt)

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

livsl psvurderinger lca
Livsløpsvurderinger (LCA)
 • Metode for oppsummering av et produkts samlede miljøpåvirkning i produksjon, bruk og avhending.
 • Forsøker inkludere alle innsatsfaktorer i alle ledd bakover i produksjon
 • Ulike miljøpåvirkninger samles i påvirkningskategorier. (f.eks: alle klimagasser regnes om til CO2ekv i kategorien globalt oppvarmingspotensial)
 • Miljøpåvirkning fra ulike påvirkningskategorier kan normaliseres og vektes mot hverandre. Gir konkret, sammenlignbar verdi for total miljøbelastning, men subjektivt element i vekting!

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

forts lca
Forts. LCA
 • Funksjonell enhet (FE) er basis i beregningene, og alle påvirkninger relateres til denne enhet.
 • Iso 1404x danner rammeverk.
 • Begrenset LCA, som kutter avhending og evnt. bruksfase er ikke uvanlig. (Krybbe-port analyse).
 • Bakgrunnsdata hentes i stor grad fra databaser, feks. Ecoinvent.

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

m l og omfang for denne lca
Mål og omfang for denne LCA
 • Vugge til port, alle innsatsfaktorer frem til høstet energiavling på dyrkingssted er inkludert. (gårdsvarmeanlegg).
 • Sammenlikner energipil med halm, gressog olje
 • FE er 1 kWh energiinnhold i vekst, fersk flis og tørr halm/gress.

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

avling h stet rlig middel pr daa
Avling, høstet årlig middel pr daa

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

avling modellert
Avling modellert.

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

Coup-modellering av S. Eich-Greatorex

total rlig h stet energimengde kwh daa
Total, årlig høstet energimengde kWh/daa

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

flytdiagram 5 cut off co2 ekv energipil flis
Flytdiagram, 5% cut off. CO2 ekv. Energipil, flis

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

co2 balanse pr enhet prod energimengde
CO2 balanse pr enhet prod. energimengde.

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

sammenlikning ulike p virkningskategorier
Sammenlikning ulike påvirkningskategorier

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

sammenlikning ulike p virkningskategorier olje inkludert
Sammenlikning ulike påvirkningskategorier, olje inkludert.

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

lca resultater
LCA-resultater
 • For bioenergi kommer ekstensive vekster med store avlinger godt ut i alle påvirkningskategorier.
 • Halm avhengig av allokering
 • C-binding i humus av liten betydning
 • I hovedsak arealbruk og klimagassbalanse som skiller seg vesentlig mellom bioenergi og fossil energi.
 • Stor usikkerhet og stor variasjon knyttet til direkte utslipp i dyrkingsfasen. Disse utslippene vektes ulikt i ulike modeller. Ammoniakk fra husdyrgjødsel.
 • Energipil har meget stor evne til opptak av tungmetaller fra jord. Askehåndtering etter forbrenning av stor betydning!

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

gj dsling
Gjødsling
 • Energipil gjødslet 14 kg N/daa første vekstsesong. Gjødsles en gang pr høsting. Avling 7 kg N/daa på to år.
  • 0,29 TS % N, mot normalt 0,4 %, ufullstendig rotutvikling?
  • Normalt liten vekstrespons av gjødsling
  • Raskere etablering og mer ugress ved gjødsling.
  • Påvirker N2O-utslipp

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

ulemper ved dyrking av energipil i kantsoner
Ulemper ved dyrking av energipil i kantsoner
 • Energipil blir i løpet av 4 årsperiodene høy, og skyggevirkning på tilgrensende arealer må forventes. Ikke påviselig her på 2. år, men svært dårlig åker i utgangspunktet. (< 200 kg/daa havre)
 • Fare for gjengroing av drenering. Her lite røtter dypere enn 35 cm.
 • Grove røtter krever merarbeid ved tilbakeføring til ord. jordbruksdrift.
 • Direktehøstet gir fuktig flis. Krav til fyringsanlegg og lagring
 • Fremmed art i norsk Flora.

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag

konklusjon
Konklusjon
 • Dyrking av energipil gir høye energiavlinger i en ekstensiv produksjon med tilhørende begrenset ressursforbruk og utslipp.
 • Interessant vekst, der varig vegetasjon er ønsket (ikke mat- eller fôrprodusjon) og avsetning for flis finnes.
 • Behov for videre forskning på avlingspotensiale og errosjonsreduserende evne i vegetasjonsbelter.
 • For rasjonell dyrking kreves antakelig relativt store arealer i ett område.
 • Alt. Høsting for tørking før flising

Dyrking av energipil i kantsoner mot vassdrag