slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dátum zverejnenia výziev pre jednotlivé opatrenia OPZI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dátum zverejnenia výziev pre jednotlivé opatrenia OPZI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Dátum zverejnenia výziev pre jednotlivé opatrenia OPZI - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Stav implementácie Operačného programu Základná infraštruktúra priority č. 2 Environmentálna infraštruktúra. Dátum zverejnenia výziev pre jednotlivé opatrenia OPZI. Finančné prostriedky alokované na jednotlivé opatrenia Priority 2 OP ZI pre programové obdobie 2004-2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dátum zverejnenia výziev pre jednotlivé opatrenia OPZI' - cissy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Stav implementácie Operačného programu Základná infraštruktúra priority č. 2 Environmentálna infraštruktúra

slide3
Finančné prostriedky alokované na jednotlivé opatrenia Priority 2 OP ZI pre programové obdobie 2004-2006
p reh ad o prijat ch a zamietnut ch iadostiach o nen vratn finan n pr spevok v sk
Prehľad o prijatých a zamietnutých žiadostiach o nenávratný finančný príspevok (v Sk)
naj astej ie d vody zamietnutia projektov
Najčastejšie dôvody zamietnutia projektov
 • nesplnenie kritérií oprávnenosti, najmä:
  • nesplnenie administratívnych požiadaviek na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
  • nesúlad s prioritou, opatreniami a aktivitami Operačného programu Základná Infraštruktúra,
  • neplatné stavebné povolenie vydané žiadateľovi,
 • nedostatočný prínos projektu k dosiahnutiu cieľov opatrenia,
 • nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a stavebným povolením,
 • neprimerane vysoké jednotkové náklady projektu,
 • nezrovnalosti v dokladovaní vlastníckych vzťahov,
 • nedostatočná udržateľnosť prevádzky projektu
naj astej ie probl my s implement ciou
Najčastejšie problémy s implementáciou
 • nedôsledná kontrola počas výstavby zo strany stavebného dozoru v dôsledku čoho koneční prijímatelia v Žiadostiach o platbu žiadajú o prefinacovanie nerealizovaných prác a dodávok materiálu
 • koneční prijímatelia neinformujú poskytovateľa o technických zmenách projektov počas výstavby, ktoré majú často priamy finančný dopad na zazmluvnenú cenu diela.
 • koneční prijímatelia/ príjemcovia pomoci preplácajú faktúry dodávateľom na konci splatnosti faktúr, čím sa pri dlhšej lehote splatnosti faktúr často nedodržia lehoty povinnej štvrťročnej fakturácie.
 • nedostatočná úroveň znalosti konečných prijímateľov v oblasti finančného riadenia, vyplňovania žiadosti o platbu, daňových náležitostí čo spôsobuje časté zamietanie žiadosti o platbu alebo žiadosti o doplnenie

Čo sa týka implementačnej fázy projektov a predkladania žiadostí o platbu, v záujme zabezpečenia vyššieho čerpania finančných prostriedkov z OP ZI, priorita 2 Environmentálna infraštruktúra, MŽP SR vykonávalo školenia pre konečných prijímateľov a príjemcov pomoci zamerané na problémovú oblasť správneho vypracovania žiadosti o platbu.

preh ad zazmluvnen ch iadost o nen vratn finan n pr spevok nfp v sk
Prehľad zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) (v Sk)
z sobn k projektov
Zásobník projektov

S účinnosťou od 1. 2. 2006 zaviedlo MŽP SR v zmysle smernice č. 2/2006-9 o poskytovaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v oblasti životného prostredia tzv. zásobník projektov pre jednotlivé opatrenia Priority 2 OP ZI.

Zásobník projektov je zoznam žiadostí, u ktorých z dôvodu nedostatočného disponibilného objemu finančných prostriedkov na príslušné opatrenia, nemôže byť alokovaný nenávratný finančný príspevok.

Požadovaný finančný príspevok u týchto žiadostí bude alokovaný až dňom, kedy Ministerstvo životného prostredia SR vyzve žiadateľa na uzavretie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.