1 / 1

olagarroa

ciro
Download Presentation

olagarroa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Olagarroa uretako animali biskosoa da.Cefalopodo mota bat da. Eta 8 tentakulu luze ditu, bi begi arraro eta naiko handi ditu, eta olagarroaren ezaugarri ikusgarri bat 3 bihotz dituela da. Arrigarria ezta ???Badu beste ezaugarri arraro bat, izugarrizko buru handia eta pisu handikoa ganera. Normalen 3m ingurukoak izaten dira hauek baina jaio berriak 15cm ingurukoak gehienetan.Badira izugarrizkoak direnak ere 5-6m-etara iristen direnak adibidez.Hauen elikagaia harri tartean ibiltzen diren animaliak dira baina, behin edo beste inguruko arrainak jaten dituzte azkar asko. Itsasoa hiru zatietan banatzen da:1- Goiko aldea: argia dagoen aldea.2- Erdialdea: Argitasun handia ez dagoen lekua.3- Itsasoaren bukaera: Iluntasuna dagoen lekua.Animalia hauek bigarren eta hirugarren aldetan bizi dira baina gehienbat hirugarrenean bizi dira.

More Related