Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Heddiw byddwch yn ..... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Heddiw byddwch yn .....

Heddiw byddwch yn .....

170 Views Download Presentation
Download Presentation

Heddiw byddwch yn .....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Heddiw byddwch yn ..... ysgrifennu sgript rhwng dau berson atalnodi brawddegau yn gywir cynnwys disgrifiadau manwl a priod-ddulliau yn eich gwaith

  2. Sgript rhwng pwy? Sgript rhwng dau fachgen Alun a Tom

  3. Pwy yw Alun? Alun Bachgen 12 oed yw Alun. Mae wedi bod yn gweithio yn y pwll glo ers pedair mlynedd bellach. Dyw e ddim yn hoffi ei waith, ond does dim dewis ganddo. Mae’n rhaid iddo weithio er mwyn cael arian i helpu ei rieni.

  4. Pwy yw Tom? Tom Bachgen bach 8 oed yw Tom. Dyw e erioed wedi gweithio o’r blaen. Mae ei dad yn wael iawn, felly mae’n rhaid iddo fynd allan i weithio er mwyn cael arian i dalu am fwyd a dillad. Heddiw fydd ei ddydd cyntaf fel glowr bychan.

  5. Sut fydd Tom yn teimlo? Pa fath o gwestiynau fydd Tom yn debygol o ofyn wrth Alun?

  6. Rydym wedi edrych ar sawl ffordd o gyfoethogi ein gwaith iaith y tymor hwn. Cofiwch ddefnyddio digonedd o ansoddeiriau (thesawrws!) a .....

  7. Priod-ddulliau • Cael llond bol • Siarad trwy dy het • Asgwrn i’w grafu • Pob copa walltog • Yn wen o glust i glust • Malu awyr • Gwneud cawl o bethau • Llawn llathen

  8. Sut i osod eich gwaith... Alun a Tom yn cerdded lawr y stryd yng ngoleuadau gwan y lloer a’r ser tuag at y pwll. Y ddau yn edrych yn wan a blinedig, wedi eu gwisgo mewn dillad carpiog. Alun Helo Tom bach. Sut wyt ti heddiw? Tom Da iawn diolch byt. Alun Fyddi di ddim yn dweud hynny bore fory! Ar ol diwrnod o dan y ddaear, fyddi di wedi cael llond bol, gei di weld. Tom Na, dwi’n edrych ymlaen. Alun Edrych ymlaen wir! Paid a malu awyr. Oes syniad gen ti beth fydd rhaid i ti ei wneud?

  9. Nawr dyma'ch cyfle chi. Cofiwch .. ysgrifennu sgript rhwng dau berson atalnodi brawddegau yn gywir cynnwys disgrifiadau manwl a priod-ddulliau yn eich gwaith

  10. Os ydych yn cael trafferth, dyma rai cwestiynau y gallai Tom ofyn .... Faint o amser cinio wyt ti'n gael? Sut ddyn yw'r rheolwr? Oes llawer o oleuadau o dan y ddaear? Beth sy'n digwydd os ti'n cyrraedd yn hwyr?