Download
institut superior d ensenyament professional n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENT PROFESSIONAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENT PROFESSIONAL

INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENT PROFESSIONAL

126 Views Download Presentation
Download Presentation

INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENT PROFESSIONAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENT PROFESSIONAL • 1.300 alumnes • 54 grups • 130 professors • Edat mitjana alumnes 20,33 anys • CFM i Batxillerat – Horari matí (8:00–14:30) • CFS – Horari Tarda (15:00-21:30)

 2. Què és la formació professional ? • Només matèries de l’especialitat • Tots els cicles són d’1 o 2 anys • Pràctiques obligatòries en empreses de l’especialitat • Per accedir als CFM • ESO o prova d’accés • Per accedir als CFS • Batxillerat o prova d’accés

 3. Índex • Què és la formació professional ? • Sortides académiques i professionals • Accés a estudis universitaris • Accés a altres cicles formatius • Informació general Administració i gestió Comerç i màrqueting Edificació i obra civil Electricitat i electrònica Informàtica i comunicacions Instal·lació i manteniment Química Sanitat Serveis socioculturals i a la comunitat Transport i manteniment de vehicles ÍNDEX SEGÜENT

 4. Administració i gestió • CFM Gestió Administrativa (LOE) • 2 any 2000 hores (310 hores de pràctiques en empreses) • Per treballar en gestories, oficines d’empreses, auxiliar administratiu,etc • CFS Administració i Finances • 2 anys 2.000 hores ( 350 hores de pràctiques en empreses) • Administració i gestió de personal • Operacions economicofinanceres i de la informació • Assessorament a clients o usuaris ÍNDEX SEGÜENT

 5. Comerç i màrqueting • CFM Comerç • 1 any 1.400 hores (410 hores de pràctiques en empreses) • Administració i gestió d'un petit establiment comercial. • CFS Comerç internacional • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses) • Realització de les operacions de compra-venda de mercaderies anivell internacional. ÍNDEX SEGÜENT

 6. Edificació i obra civil • CFS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses) • Desenvolupament de projectes i representació dels plànols de construcció. ÍNDEX SEGÜENT

 7. Electricitat i electrònica • CFM Instal·lacions de telecomunicacions (LOE) • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses) • Instal·lació, reparació i manteniment d'equips electrònics de so, TV, vídeo i equips informàtics. • CFM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (LOE) • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses) • Muntar i mantenir equips i instal·lacions de baixa tensió en edificis i indústries. • Carnet d’instal·lador IBTB • CFS Desenvolupament de productes electrònics • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses) • Disseny, realització i manteniment d’equips d’electrònica industrial en aplicacions de qualsevol entorn. ÍNDEX SEGÜENT

 8. Informàtica i comunicacions • CFM Sistemes microinformàtics i xarxes (LOE) • 2 anys 2.000 hores (310 hores de pràctiques en empreses) • Instal·lar i mantenir aplicacions ofimàtiques i equips i sistemes informàtics • CFS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (LOE) • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses) • Elaboració i adaptació de programes en llenguatges de programació estructurats i disseny d'aplicacions informàtiques de gestió. • CFS Administració de sistemes informàtics en la xarxa (LOE) • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses) • Implantació i administració de sistemes informàtics en xarxes locals, i connexió del sistema a xarxes extenses. ÍNDEX SEGÜENT

 9. Transport i manteniment de vehicles • CFM Electromecànica d’automòbils (LOE) • 2 anys 2.000 hores (410 hores de pràctiques en empreses) • Manteniment de motors d’explosió, sistemes elèctrics, frens, transmissió, direcció, etc. • CFS Automoció (LOE) • 2 anys 2.000 hores (410 hores de pràctiques en empreses) • Organització i planificació dels processos de reparació d'avaries en l’àrea electromecànica, carrosseria de vehicles a motor ÍNDEX SEGÜENT

 10. Instal·lació i manteniment • CFM Manteniment electromecànic • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses) • Muntatge, reparació i manteniment de la maquinària i de l'equip electromecànic. • CFS Manteniment industrial • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses) • Coordinar i supervisar l’execució dels processos de manteniment i per dur a terme la instal·lació en planta de la maquinària i l’equip industrial. • CFS Prevenció de riscos professionals • 2 anys 2.000 hores (390 hores de pràctiques en empreses) • Avaluar i controlar els riscos derivats de les condicions de seguretat,en l'ambient i la càrrega de treball ÍNDEX SEGÜENT

 11. Química • CFM Operacions de pasta i paper • 1 any 1.400 hores (440 hores de pràctiques en empreses) • Conducció d'equips de fabricació de pastes papereres i transformació i manipulació de papers i cartrons.Treball en Laboratori. • CFS Indústria de pasta i paper • 1 any 1.400 hores (440 hores de pràctiques en empreses) • Organització, coordinació i control de la fabricació de pastes, papers, cartrons i treball en laboratori analític • CFS Laboratori d’Anàlisi i control de Qualitat (LOE) • 2 anys 2.000 hores (410 hores de pràctiques en empreses) • Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori i realitzar assajos físics, químics i d'identificació i mesura ÍNDEX SEGÜENT

 12. Sanitat • CFM Cures auxiliars d’infermeria • 1 any 1.400 hores (410 hores de pràctiques en empreses) • Aplicació de les cures auxiliars d'infermeria al pacient i tenir cura de les condicions sanitàries de l'entorn i del material sanitari. • CFM Farmàcia i parafarmàcia (LOE) • 2 any 2.000 hores (310 hores de pràctiques en empreses) • Dispensació de medicaments i productes de parafarmàcia, informació als clients sobre la seva utilització, elaboració de preparats medicamentosos, dietètics i cosmètics. • CFS Dietètica • 2 anys 2.000 hores (410 hores de pràctiques en empreses) • Elaboració i supervisió de dietes adaptades a persones i col·lectius, control i supervisió de la composició qualitativa dels aliments. ÍNDEX SEGÜENT

 13. Serveis socioculturals i a la comunitat • CFM Atenció Sociosanitària • 2 anys 2.000 hores (420 hores de pràctiques en empreses) • Responsable de planta en institucions residencials. Cuidador de persones grans, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en les diferents institucions. Tècnic/a d’atenció domiciliària • CFS Integració social • 2 anys 1.700 hores (420 hores de pràctiques en empreses) • Programació, organització i avaluació de les intervencions d'integració social i supervisió de les activitats d'inserció ocupacional. • CFS Educació Infantil (LOE) • 2 anys 2.000 hores (400 hores de pràctiques en les empreses) • Educació Infantil en llars d’infants. Animador infantil en colònies d’estiu, tallers, ludoteques. ÍNDEX SEGÜENT

 14. Sortides • Acadèmiques • Grau mitjà: Curs de preparació i prova d’accés Grau superior Altre cicle Universitat • Grau superior: • Professionals • Grau mitjà: Treball com a Tècnic Auxiliar • Grau superior: Treball com a Tècnic Superior ÍNDEX SEGÜENT

 15. Accés a estudis universitaris Els titulats de formació professional d'un cicle de grau superior, tenen accés als estudis universitàris de 1r cicle segons la branca i especialitat que hagin cursat (arquitectura tècnica, mestre, diplomatura i enginyeria tècnica), on tenen reservades fins a un 25% de les places ofertades. També és pot accedir a algunes llicenciatures (estudis de 1r i 2n cicle) amb una reserva de fins el 10% de places. • Reconeixements universitaris • Les universitats catalanes validaran com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat en els diferents acords de reconeixement, entre cicles formatius de grau superior i estudis universitaris. ÍNDEX SEGÜENT

 16. Accés a altres cicles formatius • Convalidacions oficials • Si has cursat un cicle formatiu, i vols cursar-ne un altre, podràs convalidar els crèdits comuns (FOL, RET, ADM…) • Reconeixements interns • Si has cursat un cicle formatiu superior i vols cursar-ne un altre, a més de les convalidacions oficials i depenen del cicle de procedència, et podràs beneficiar del reconeixement d’alguns crèdits. ÍNDEX SEGÜENT

 17. Informació general • Portes obertes • Dissabte, 8 de maig de 2010 • Preinscripció • Gratüita, reserva plaça i compatible amb universitat • Cicles de grau mitjà : del 10 al 21 de maig de 2010 • Cicles de grau superior: del 25 de maig al 4 de juny de 2010 • Matricula • De l’1 al 7 de juliol de 2010 (tots els grups) • Proves d’accés(per cursar un cicle sense tenir la titulació requerida) • Inscripció: del 8 al 22 de març de 2010 També a http://www.gencat.cat/educacio • Cicles de grau mitjà: 5 de maig de 2010 • Cicles de grau superior: 7 i 12 de maig de 2010 • Més informació a:www.iesmila.net ÍNDEX