Aktiespararna nya garkrav rets k rnfr gor
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Aktiespararna Nya Ägarkrav & Årets Kärnfrågor. 2014-08-04. 1. Bakgrund. Behov av revision Bättre genomslag i debatten Påverka utvecklingen Ny Ägarstyrningspolicy Bolagskommittén beställare av policyn, hösten 2009 Styrelsen antagit policyn 23 februari 2010. 2014-08-04. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktiespararna nya garkrav rets k rnfr gor

AktiespararnaNya Ägarkrav & Årets Kärnfrågor

2014-08-04

1


Bakgrund
Bakgrund

Behov av revision

Bättre genomslag i debatten

Påverka utvecklingen

Ny Ägarstyrningspolicy

Bolagskommittén beställare av policyn, hösten 2009

Styrelsen antagit policyn 23 februari 2010

2014-08-04

2


Allm nna verv ganden
Allmänna överväganden

Handbok / Policy

Mottagarna

Stora och små bolag

Viktigt dokument

Fokus på nya viktiga frågor:

Likabehandlingen av aktieägarna

Bolagsstämma, valberedning, styrelse

Ersättningsfrågor

Gå att läsa dokumentet, lättöverskådligt

Kommunikation

2014-08-04

3


Inneh ll
Innehåll

Inledning

Likabehandling av aktieägare - förstärkt skydd för de små aktieägarna.

Nyemission

Återköp och överlåtelse av egna aktier.

Offentliga uppköpserbjudanden

Fusion

Avnotering

Information till marknaden, ägarkontakter och webbplats

2014-08-04

4


Inneh ll forts
Innehåll – forts.

Bolagsstämma, styrelse, valberedning och revisorer.

Bolagsstämma

Styrelsens ansvar

Styrelseval – valberedningar

Styrelsens sammansättning

Nominering av kvinnor till styrelsen

Styrelseutskott

Styrelseledamöters aktier i bolaget

Revisorer

2014-08-04

5


Inneh ll forts1
Innehåll – forts.

Ersättningsfrågor

Styrelsearvode

Ersättning (rörlig/fast) till VD, ledning och övriga anställda

Aktierelaterade incitamentsprogram

2014-08-04

6


N gra nyheter
Några nyheter

Formatet

Nya krav på lönesättningen

VD och CFO inte rörlig lön; även vissa delar av bankrörelse

Oberoende stämmoordförande

Negativ till emissionsgarantier

Utförligt motiverade bemyndiganden

Restriktivitet vad gäller återköp

2014-08-04

7


N gra nyheter forts
Några nyheter – forts.

Nej till lagreglerad kvotering av styrelseledamöter

Hänvisningar till web-sidan i vissa frågor

Informationsmöte i målbolag vid bud

Spridd sammansättning i valberedningarna

Krav på värderingsutlåtanden i budsituationer

Lojalitetskrav på målbolagets styrelse och VD i budsituationer

2014-08-04

8


Kommande aktiviterer
Kommande aktiviterer

Bolagsstämmobevakarna

Intern utbildning

Extern kommunikation

Externa kontakter

2014-08-04

9


N sta steg
Nästa steg

Basen lagd

Identifiera slutsatser och ställningstaganden

Packetering

Driva frågor - publicitet

2014-08-04

10K rnfr gor 2010
Kärnfrågor 2010

Bemyndiganden

Stoppa de omotiverade fullmakterna

Ersättningar & risker

Speciellt finansiella sektorn

Valberedningarna

Välja på årsstämman och höja kraven

Uppföljning av emissionerna

Redovisa hur pengarna har använts och följdverkningar


Bemyndiganden
Bemyndiganden

Bakgrund

Trend mot bredare och större bemyndiganden

Kombinationer av nyemissions och återköpsbemyndiganden

Rådgivarna driver på utvecklingen

Frågeställningar

Till vilken praktisk nytta?

Maktdemonstration av huvudägare & styrelsen?

Hur ska minoriteten bjudas in att diskutera angelägenheterna?

Varför göra avsteg från ABL och runda bolagsstämman?


Krav bemyndiganden
Krav - bemyndiganden

Aktiespararna kräver att…

…strategiskt viktiga frågor beslutas av stämman och diskuteras med ALLA aktieägare

…styrelserna alltid använder årsstämman som forum för diskussioner kring bemyndiganden

…bemyndiganden aldrig överstiger en utspädning om 10% av de gamla antalet aktier, få undantag

…bemyndiganden rimmar väl med bolagets strategi och styrelsens avsikter, inga breda in blanco-fullmakter

Styrelsernas slentrianmässigheten håller på att urvattna stämmans makt och skapa otydlighet


Ers ttningar risker finansiella sektorn
Ersättningar & risker, finansiella sektorn

Bakgrund

Bankstyrelserna har utsatt aktieägarna för omfattande risktagande

Ersättningsstrukturer har eldat på utvecklingen

Stora kreditförluster slukar nu resultaten

Aktieägarna har ställt upp med nya pengar

Utlåningen till hushållen ökar, nu större än företagsutlåning

Nya regelverk om ersättningar och kapitaltäckningskrav


Ers ttningar risker finansiella sektorn1
Ersättningar & risker, finansiella sektorn

Frågeställningar – risker & regleringar

Reserveringar för kreditförluster, i över- eller underkant?

Exponering mot kritiska marknader?

Ökade risker i PIIGS-länderna, effekter & konsekvenser?

Växande bolånebubbla?

Konsekvenser vid prisfall?

Risker med nya regler för egen insats?

Beredskap för nya regler för kapitaltäckning?

Anpassat ersättningarna till de nya reglerna?


Krav bankernas ers ttningsprogram
Krav - bankernas ersättningsprogram

Aktiespararna kräver…

…ökad transparens kring prestationskriterier i kombination med känslighetsanalys

…att nyttan av ersättningssystemen utvärderas och presenteras för stämman

…att de rörliga ersättningarna är behäftade med ett tak

…breda aktiesparprogram där anställda engagerar sig privatekonomiskt


Valberedningar
Valberedningar

Bakgrund

Valberedningarna har misslyckats med sitt uppdrag!

Likformigheten försämrar styrelsearbetet

Sammansättningen är under all kritik med avseende på bakgrund, erfarenhet & kön

Den bristfälliga Q3-modellen har bildat norm

Institutionella ägare får framskjuten roll

Frågeställningar

Hur ser balansen ut mellan institutionella och privata företrädare?

På vilket sätt säkerställer bolaget en bred representation?

Kan privata ägare engageras i större utsträckning


Valberedningar1
Valberedningar

Aktiespararna kräver att…

…ledamöterna väljs av årsstämman

…de vanliga aktieägarna ges inflytande genom bredare representation

…förslaget presenteras i kallelsen

Det ska framgår vilka som är beroende till de större ägarna

Aktiespararna är motståndare till lagstadgad kvotering

Att lösa en diskriminering med ytterligare diskrimineringar är fel


Valberedningar2
Valberedningar

Några bolag som redan utser valberedningen på årsstämman

Balder

Beijer Alma

Kungsleden

NCC

Niscayah

SAS

Securitas

Volvo

Wallenstam


Emissionerna
Emissionerna

Bakgrund

Svenskt rekord - över 100 företrädesemissioner i marknaden 2009

Aktieägarna har ställt upp

I princip samtliga emissioner garanterade

Förenat med stora kostnader, stor kapitalavrinning

Frågeställningar

Har pengarna använts på föraviserat sätt?

Räcker pengarna som det var tänkt?

På vilket sätt tecknades emissionen?

primär, sekundär eller annan teckning/garanti?

Kan man dra några slutsatser kring behovet av garantier?


Bolagsbevakningen
Bolagsbevakningen

Skydda den vanlige aktieägaren

Sveriges bredaste bevakning av börsbolagen

40 bevakare över hela Sverige

Omfattande datainsamling, viktigt verktyg


Terrapportering
Återrapportering

Följ stämmobevakningen

Direktrapportering från över 40 stämmor

Hemsidan, Webb-TV & Twitter

www.aktiespararna.se