Strengthening the anti corruption activities within 9 voivod offices
Download
1 / 38

Strengthening the anti-corruption activities within 9 voivod offices - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Strengthening the anti-corruption activities within 9 voivod offices. Prelegenci : Pan Arndt Pan dr Wurm. Wst ę p (1): Pr ezentacja p rojektu Einstieg (1): Vorstellung des Projekts. Pr ezentacja projektu bliźniaczego Vorstellung des Twinning-Projekts Zadanie szkole ń w projek cie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strengthening the anti-corruption activities within 9 voivod offices' - cicero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Strengthening the anti corruption activities within 9 voivod offices
Strengthening the anti-corruption activities within 9 voivod offices

 • Prelegenci:

 • Pan Arndt

 • Pandr Wurm


Wst p 1 pr ezentacja p rojektu einstieg 1 vorstellung des projekts
Wst officesęp (1): PrezentacjaprojektuEinstieg (1): Vorstellung des Projekts

 • Prezentacjaprojektubliźniaczego

  • Vorstellung des Twinning-Projekts

 • Zadanie szkoleńw projekcie

  • Stellung der Schulungen im Gesamtprojekt


Wst p 2 program s eminarium einstieg 2 seminarprogramm
Wst officesęp (2): Program seminariumEinstieg (2) Seminarprogramm

 • 1. Rozpoznać korupcję

  • 1. Korruption erkennen

 • 2. Rodzaje oraz rozmiar korupcji?

  • 2. Korruptionsarten und -aufkommen

 • 3. Działania prewencyjne

  • 3. Präventionsmaßnahmen

 • 4. Problemy prewencji korupcyjnej w organie władzy

  • 4. Probleme der Korruptionsprävention in der Behörde

 • 5. Ustalenie wewnętrznej instrukcji postępowania

  • 5. Erstellung einer internen Handlunsganweisung

 • 6. Rozwój organizacji i zasobów ludzkich jako podstaw walki z korupcja

  • 6. Organisations- und Personalentwicklung als Basis der Korruptionsprävention


Wst p 3 organizacja seminarium
Wstęp offices(3) Organizacja seminarium

 • Dzień pierwszy: 10.00 -16.00

  • przerwa obiadowa: 12:30-13.30

 • Dzień drugi: 9.00-15.00

  • przerwa obiadowa: 12:30-13.30

 • Przerwy na kawę i na papierosa do ustalenia!


Wst p 4 runda prezentacyjna
Wstęp offices (4): Runda prezentacyjna

 • Jak się Pani/Pan nazywa?

 • Wie heißen Sie ?

 • Jaką komórkę Pani/Pan reprezentuje ?

 • Aus welcher Dienststelle kommen Sie ?

 • Jakie są Pani/Pana doświadczenia zawodowe?

 • Über welche Berufserfahrung verfügen Sie ?

 • Jaką funkcję Pani/Pan pełni?

 • Was ist Ihre Funktion ?

 • .....


Wst p 5 pa stwa oczekiwania
Wstęp offices (5):Państwa oczekiwania

 • Jakie są Państwa oczekiwania wobec tego seminarium?

 • Was sind Ihre Erwartungen an dieses Seminar ?

 • Czy w swoim otoczeniu mieli już Państwo kiedyś do czynienia z zachowaniem korupcyjnym?

 • Hatten Sie in Ihrem Umfeld schon einmal mit nicht integrem Verhalten zu tun ?

 • Czy na swoim stanowisku pracy mieliby Państwo możliwość postarania się o „nieuczciwe“ korzyści?

 • Hätten Sie auf Ihrem Arbeitsplatz die Möglichkeit, sich „unehrliche“ Vorteile zu verschaffen ?


Walka z korupcj
Walka z korupcją offices

Bekämpfen

durch

Vorbeugen

durch

Erkennen

Walka

poprzez

zapobieganie

poprzez rozpoznanie


Blok 1 rozpozna korupcj aktualny przypadek
Blok offices1: Rozpoznać korupcję- aktualny przypadek

 • Przypadek Laurenza Mayera

  Pan Mayer, zanim przeszedł do polityki,zatrudniony był w koncernie energetycznym RWE. W trakcie swojej działalności parlamentarnej otrzymywał jeszczewynagrodzenie od wcześniejszego pracodawcy, choć w tym czasie tam nie pracował.

 • Przypadek Ottona Wiesheua

  Bawarski minister gospodarkiodchodzi od polityki i bezpośrednio po tym obejmuje posadęw zarządzie kolei federalnej Bahn AG.

 • Czy Państwa zdaniem przypadki te wiążą się z korupcją?


Blok 1 rozpozna korupcj definicja wed ug u e
Blok 1 offices: Rozpoznać korupcję- definicja (według UE)

 • Nadużywanie funkcji (urzędowej)

  • Missbrauch einer (amtlichen) Funktion

 • Z inicjatywy osoby trzeciej lub z inicjatywy własnej

  • Auf Veranlassung oder Eigeninitiative

 • Uzyskanie / dążenie do osobistej korzyści

  • Erlangung / Anstreben eines persönlichen Vorteils

 • Wystąpienie bezpośrednich lub pośrednich skutków negatywnych dla ogółu lub dla przedsiębiorstwa

 • Eintritt eines unmittelbaren oder mittelbaren Nachteils für die Allgemeinheit oder ein Unternehmen

 • Utrzymywanie w tajemnicy lub zakamuflowanie tychmachinacji

  • Geheimhaltung bzw. Verschleierung dieser Machenschaften


Blok 1 rozpozna korupcj jakie s instrukcje s u bowe
Blok 1 offices: Rozpoznać korupcję- jakie są instrukcje służbowe?

 • Jakie ustawy z Państwa punktu widzenia są właściwe?

 • Czy w Państwa urzędzie istnieją (konkretne) wytyczne, regulacjeczy działania organizacyjne w celuunikania korupcji?


Blok rozpozna korupcj jakie zachowanie nale y pot pi
Blok offices: Rozpoznać korupcję- jakie zachowanie należy potępić?

 • Szpital, prezenty (małe, duże)

 • Krankenhaus, Präsente (klein, groß)

 • Defekt w samochodzie rejestrowanym po raz pierwszy (państwowy punkt kontrolny)

 • Defekt bei neu anzumeldendem Auto (staatliche Kontroll-Stelle)

 • ....


Blok rozpozna korupcj
Blok offices: Rozpoznać korupcję

 • Czy w Państwa obszarzesą również takie przykłady, które uważają Państwo za krytyczne i / lub wymagające uregulowania?

 • Gibt es in Ihrem Bereich ebenfalls Beispiele, die Sie für kritisch und/oder regelungsbedürftig halten ?


Blok 1 rozpozna korupcj oznaki 1
Blok 1 offices: Rozpoznać korupcję- oznaki (1)

 • Intensywne kontakty (osobiste)

  • Intensive (persönliche) Kontakte

 • Koncentracja kompetencji

  • Kompetenzkonzentration

 • Pełna obecność

  • Keine Fehlzeiten

 • Częste udzielanie zamówień jednemu wykonawcy

  • Häufige Auftragsvergabe an einen Bieter

 • Naruszenia przepisów (o zamówieniach publicznych)

  • Verstöße gegen (Vergabe-) Vorschriften

 • Szczególne oznaki / fakty rzucające się w oczy

  • Besonderheiten / Auffälligkeiten

 • Zwracający uwagę styl życia

  • Auffälliger Lebensstil


Blok 1 rozpozna korupcj oznaki 2
Blok 1 offices: Rozpoznać korupcję- oznaki (2)

 • Niewystarczający nadzór fachowy i służbowy

  • Unzureichende Dienst- und Fachaufsicht

 • Przewidywalny system kontroli

  • Durchschaubares Kontrollsystem

 • Duża doza zaufania

  • Große Vertrauensbasis

 • Stosunek zatrudnieniaczłonków rodziny

  • Beschäftigungsverhältnis von Familienangehörigen

 • Zatrudnienie dodatkowe

  • Nebentätigkeiten

 • Brak świadomości bezprawnego działania

  • Fehlendes Unrechtsbewusstsein


Blok 2 rodzaje i rozmiar korupcji rodzaje korupcji
Blok 2: officesRodzaje i rozmiar korupcji - rodzaje korupcji

 • Korupcja sytuacyjna

 • Situative Korruption

 • Korupcja strukturalna

 • Strukturelle Korruption

 • Korupcja systematyczna

 • Systematische Korruption


Cz sto
Częstość offices

 • Rozmiar?

  • Szara strefa i przypadki wykryte

   • (anonimowe) szacunki własne

   • wykresy

 • Ausmaß ?

  • Hell- und Dunkelfelder

   • (anonyme) Selbsteinschätzungen

   • Grafiken


 • Czy zna pan i osobi cie kogo kto bierze ap wki
  Czy zna Pan/i/ osobiście kogoś, officeskto bierze łapówki?

  • Kennen Sie persönlich jemanden, der Schmiergelder annimmt?


  Rod o kubiak korupcja w do wiadczeniu codziennym

  Data badania CBOS offices

  Odpowiedzi respondentów w %

  i treść pytania

  Tak

  Nie

  Wolał/a/bym o tym nie mówić

  Październik 1993

  Czy w ciągu ostatnich czterech lat miała miejsce taka sytuacja, że musiał/a/ Pan/i/ dać łapówkę?

  16

  77

  7

  Kwiecień 1997

  Czy w ciągu ostatnich 4 lat miała miejsce taka sytuacja, że musiał/a/ Pan/i/ dać komuś jakiś prezent lub pieniądze, żeby załatwić lub przyspieszyć załatwienie jakiejś sprawy?

  20

  74

  6

  Lipiec 1999

  Czy w ciągu ostatnich 4 lat miała miejsce taka sytuacja, że musiał/a/ Pan/i/ dać komuś jakiś prezent lub pieniądze, żeby załatwić lub przyspieszyć załatwienie jakiejś sprawy?

  19

  73

  8

  Źrodło:Kubiak, Korupcja w doświadczeniu codziennym

  • Frage: Mussten Się in den letzten 4 Jahren Schmiergeld zahlen, um eine Angelegenheit zu erledigen? Antwortmöglichkeiten Ja, Nein, Ich möchte lieber nicht darüber reden, Tak=Ja Nie =Nein

  • Bemerkung: Im Schnitt behaupten 14% der Befragten, dass sie Schmiergelder überreicht haben!


  Blok 2 rodzaje rozmiar korupcji zagro one s obszary w kt rych
  Blok 2 offices: Rodzaje / rozmiar korupcji: Zagrożone są obszary, w których …

  • udziela się zamówień,

  • Aufträge vergeben werden,

  • przyznaje się subwencje, środki finansowealbo dotacje,

  • Subventionen, Fördermittel oder Zuwendungen bewilligt werden,

  • podejmuje się decyzje w sprawie koncesji, zezwoleń, nakazów lub zakazówalbo inne

  • über Konzessionen, Genehmigungen, Gebote oder Verbote entschieden wird oder andere

  • wydaje się akty administracyjne,

  • Verwaltungsakte erlassen werden,


  Blok 2 rodzaje rozmiar korupcji zagro one s obszary w kt rych1
  Blok 2 offices: Rodzaje / rozmiar korupcji: Zagrożone są obszary, w których …

  • ustala się lub pobiera podatki, opłaty itp…,

  • Abgaben, Gebühren etc. festgesetzt oder erhoben werden,

  • wykonuje się czynności kontrolne,

  • Kontrolltätigkeiten ausgeübt werden,

  • zbywa się lub nabywa składniki majątku (np. nieruchomości),

  • Vermögensgegenstände (z.B. Immobilien) veräußert oder erworben werden,

  • odbywają się częste kontrole zewnętrzne.

  • häufige Außenkontakte stattfinden.


  Blok 2 rodzaje korupcji jej rozmiar i przyczyny przyczyny w skali makro
  Blok 2 offices: Rodzaje korupcji, jej rozmiar i przyczyny: przyczyny w skali makro

  • Czy istnieje związek między rozmiarem korupcjia ….

  • Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Aufkommen von Korruption und ….

   • systemem politycznym?

   • Politischem System ?

   • systemem ekonomicznym?

   • Ökonomischem System ?

   • społeczeństwem?

   • Gesellschaft ?


  Blok 2 rodzaje korupcji jej rozmiar i przyczyny przyczyny w skali mezo
  Blok 2 offices: Rodzaje korupcji, jej rozmiar i przyczyny: przyczyny w skali mezo

  • Niewystarczająca kontrola

  • Unzureichende Kontrolle

  • Niejasna odpowiedzialność

  • Unklare Verantwortlichkeiten

  • Brak szans na awans

  • Fehlende Aufstiegschancen

  • Zbyt niskie wynagrodzenie

  • Unzureichende Entlohnung

  • Brak funkcji wzorca do naśladowania ze strony kierownictwa i polityków

  • Fehlende Vorbildfunktion von Führungskräften und Politik

  • Brak przejrzystości

  • Fehlende Transparenz


  Blok 2 rodzaje korupcji jej rozmiar i przyczyny przyczyny w skali mikro
  Blok 2 offices: Rodzaje korupcji, jej rozmiar i przyczyny: przyczyny w skali mikro

  • Pozbawienie iluzji w miejscu pracy / zaprzepaszczona szansa awansu

  • Desillusionierung am Arbeitsplatz / verpasste Aufstiegschance

  • Upadek wartości / brak świadomości bezprawnego działania

  • Werteverfall / fehlendes Unrechtsbewusstsein

  • Potrzeba zaistnienia

  • Geltungsbedürfnis

  • Zbyt wysoki standard życia

  • Zu hoher Lebensstandard


  Blok 2 rodzaje korupcji jej rozmiar i przyczyny oszacowanie skutk w
  Blok 2 offices: Rodzaje korupcji, jej rozmiar i przyczyny: oszacowanie skutków

  • Szkody finansowe

  • Finanzielle Schäden

  • Utrata zaufania społeczeństwa

  • Vertrauensverlust der Öffentlichkeit

  • Szkody dla demokracji

  • Schaden für die Demokratie

  • „Generalne” podejrzenie wobec pracownikówMitarbeiter unter „Generalverdacht“


  Blok 2 rodzaje korupcji jej rozmiar i przyczyny przeszkody w walce z korupcj
  Blok 2 offices: Rodzaje korupcji, jej rozmiar i przyczyny: przeszkody w walce z korupcją

  • Brak bezpośredniego poszkodowanego

  • Kein unmittelbar Geschädigter

  • Niskie prawdopodobieństwo wykrycia

  • Geringe Aufdeckungswahrscheinlichkeit

  • Brak etycznego standardu zasad

  • Kein ethischer Grundstandard


  Blok 3 dzia ania prewencyjne 1 organizacyjne organisationsbezogen
  Blok 3 offices: Działania prewencyjne (1) – organizacyjneOrganisationsbezogen

  • Analiza ryzykaRisikoanalyse

  • Zasada wielu par oczuMehraugenprinzip

  • Rotacja personeluPersonalrotation

  • Pełnomocnik ds. antykorypcyjnych Anti-Korruptionsbeauftragter

  • Audyt wewnętrznyInnenrevision

  • Rozdzielenie fazy planowania, udzielania zamówieńi rozliczaniaTrennung von Planung, Vergabe und Abrechnung

  • Konsekwentny nadzór służbowy i fachowyKonsequente Dienst- und Fachaufsicht

  • Instrukcje służboweDienstanweisungen

  • Przekazywanie dalej informacji o podejrzeniachVerdachtsweitergabe

  • Traktowanie informatorówUmgang mit Hinweisgebern


  Blok 3 dzia ania prewencyjne 2 pracownicze mitarbeiterbezogen
  Blok 3 offices: Działania prewencyjne (2) - pracownicze Mitarbeiterbezogen

  • Kodeks zachowaniaVerhaltenskodex

  • Uwrażliwieniepracowników, doskonalenieSensibilisierung der Beschäftigten, Fortbildung

  • Prawo do dodatkowego zatrudnieniaNebentätigkeitsrecht

  • Przyjmowanie prezentówAnnahme von Geschenken

  • Przekazywanie dalej informacji o podejrzeniachVerdachts-Weitergabe


  Blok 3 dzia ania prewencyjne 3 zorientowane na klient w pr ventive ma nahmen 3 kundenbezogen
  Blok 3 offices: Działania prewencyjne (3)- zorientowane na klientów Präventive Maßnahmen (3)- kundenbezogen

  • Prawo wglądu w akta przysługujące petentomAkteneinsichtsrecht des Bürgers

  • Zamówienia publiczneÖffentliche Auftragsvergabe

  • Czarna listaSchwarze Liste

  • Klauzula antykorupcyjna (kara umowna)Antikorruptionsklausel (Vertragsstrafe)

  • SponsoringSponsoring


  Blok 3 dzia ania prewencyjne 4 problem szczeg lny s ponsoring
  Blok 3 offices: Działania prewencyjne (4) – problem szczególny:sponsoring

  • Ze względu na wręczanie świadczenia istniejepotencjalne niebezpieczeństwowywierania wpływuwzględnie utraty obiektywności/neutralności Wegen Leistungsgewährung besteht potentielle Gefahr der Einflussnahme, bzw. des Verlustes von Objektivität/Neutralität

  • Stworzyć przejrzystość! Transparenz schaffen

  • Ustalenie świadczenia i świadczenia wzajemnego (odpowiednie relacje) Festlegung von Leistung und Gegenleistung (angemessenes Verhältnis)

  • Równe traktowanie potencjalnych sponsorówGleichbehandlung möglicher Sponsoren

  • Brak innych konfliktów interesówKeine sonstigen Interessenkonflikte


  Blok 3 dzia ania prewencyjne 5 prawne uwarunkowania ramowe
  Blok 3 offices: Działania prewencyjne (5) - prawne uwarunkowania ramowe

  • Konwencja ONZUN-Konvention

   • Konwencja ONZ wymierzona przeciw korupcji

  • Europejskie wytyczne prawneEuroparechtliche Vorgaben

   • Konwencjao ochronie interesów finansowychUE

   • Konwencja o zwalczaniu łapownictwawśród urzędników UElub zaangażowanych krajów członkowskich


  Blok 3 dzia ania prewencyjne 6 prawne
  Blok 3 offices: Działania prewencyjne (6) - prawne

  • Przepisy OECDOECD Vorschriften

   • Konwencja o zwalczaniu łapownictwa wśród zagranicznych funkcjonariuszy w służbie publicznejw międzynarodowym obrocie gospodarczym

  • Ustawy polskiePolnische Gesetze

   • Polski kk

   • Polskie prawo zamówień publicznych

   • Ustawa o służbie cywilnej

   • Kodeksy zachowań

   • Ustawa o lobbyingu

   • Ustawa o dostępie do informacji publicznej


  Strengthening the anti corruption activities within 9 voivod offices
  Blok 4 offices: Matryca problemowaJakie aspekty wystąpiły w Państwa przypadku?Jakie aspekty są szczególnie ważne, abstrahując od kazusów?


  Blok 5 tworzenie instrukcji s u bowej
  Blok 5 offices: Tworzenie instrukcji służbowej

  • Proszę sporządzić wewnętrzne regulacje dla Pani/Pana organu władzyodnośnie następujących aspektów …

  • (patrz matryca problemowa)

  • Erstellen Sie interne Regelungen für Ihre Behörde zu den Aspekten…

  • (siehe Problem-Matrix)


  Blok 6 a tworzenie dzia a zapobiegaj cych korupcji odnosz cych si do personelu
  Blok 6 offices (a): Tworzenie działań zapobiegających korupcji odnoszących się do personelu


  Blok 6 a tworzenie organizacyjnych dzia a zapobiegaj cych korupcji
  Blok 6 offices (a): Tworzenie organizacyjnych działań zapobiegających korupcji


  Za cznik dzia ania represyjne 1
  Załącznik officesDziałania represyjne (1)

  • Kroki dyscyplinarnewobec urzędników

  • Upomnienie, wypowiedzenie wobecpracowników bez statusu urzędnika

  • Roszczenia odszkodowawcze


  Dzia ania represyjne prawo karne
  Działania represyjne offices (prawo karne)

  • Skorumpowany: przyjęcie korzyści (§ 331), sprzedajność (§ 332), usiłowanie zawszepodlega karze

  • Korumpujący: wręczenie korzyści (§ 333), łapownictwo (§ 334)


  Problemy karno procesowe
  Problemy (karno)procesowe offices

  • Problemy wydajnościoweorganów ścigania

  • Brak specjalnych zdolności

  • Brak sieciorganów ścigania

  • Ograniczenie zakonspirowanych metod dochodzeniowych

   • np. możliwości podsłuchu

  • Regulacje dotyczące świadka koronnego

  • Zbyt niskie prawdopodobieństwo wykrycia