Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Số điện thoại cố vấn học tập: (08) 2201 0077 PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Số điện thoại cố vấn học tập: (08) 2201 0077

1. Số điện thoại cố vấn học tập: (08) 2201 0077

359 Views Download Presentation
Download Presentation

1. Số điện thoại cố vấn học tập: (08) 2201 0077

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Số điện thoại cố vấn học tập: (08) 2201 0077 2. Email tổ cố vấn học tập: covanhoctap@hcmhutech.edu.vn 3. Email cá nhân: nx.luyen@hutech.edu.vn 4. Liên hệ hỗ trợ học vụ: Tổ tư vấn – Hỗ trợ học vụ (Ô số 1, 2, 3, 4), P. Tư vấn tuyển sinh & Truyền thông

 2. 7 ĐIỀU KIỆN RA TRƯỜNG

 3. 1 Tích lũy đầy đủ tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo theo ngành học và Bậc đào tạo

 4. 2 - Điểm trung bình tích lũy của cả khóa học: >= 2.0 - Xếp loại tốt nghiệp: . Trung bình: 2.0 – 2.49 .Khá: 2.5 – 3.19 .Giỏi: 3.2 – 3.59 .Xuất sắc: 3.6 – 4.0

 5. Bảng quy đổi từ thang điểm 10 => 4

 6. 3 Khóa luận tốt nghiệp và môn thay thế tốt nghiệp - Làm khóa luận tốt nghiệp: >= 2.8 - Bậc Đại học • Học môn thay thế tốt nghiệp: • (Điểm qua môn này: >= 5.5  >= C) - Bậc Cao đẳng: • Học môn thay thế tốt nghiệp: • (Điểm qua môn này: >= 5.5  >= C)

 7. 4 Chứng chỉ giáo dục thể chất . Điền kinh - Bậc Đại học học 3 học phần: . Bóng chuyền . Môn thể dục tự chọn . Điền kinh - Bậc Cao đẳng học 2 học phần: . Bóng chuyền

 8. 5 Chứng chỉ giáo dục quốc phòng

 9. 6 Chứng chỉ Tiếng Anh - Chứng chỉ B Tiếng Anh: Phôi bằng của Bộ GD&ĐT hoặc Đại học Quốc gia TP.HCM Và phải do trường Đại học cấp bằng, có thời hạn là 2 năm B

 10. - Các chứng chỉ Quốc tế:

 11. 7 Chứng chỉ B Tin học Phôi bằng của Bộ GD&ĐT hoặc Đại học Quốc gia TP.HCM Và phải do trường Đại học cấp bằng, có thời hạn là 2 năm

 12. Học kỳ 1: TBHK 1: = (12 + 6 + 1 + 4)/ (3 + 2 + 2 + 2) TBTL: = (12 + 6 + 4)/ (3 + 2 + 2)

 13. Học kỳ 2: TBHK 2: = (12 + 6 + 10.5 + 4)/ (3 + 2 + 3 + 2) TBTL: = (12 + 6 + 4 + 12 + 6 + 10.5 + 4 )/ (3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2)