1 / 9

Anotace: Prezentace může sloužit jak k výkladu, procvičování, tak k opakování .

TÉMA:VYJMENOVANÁ SLOVA PO S Vytvořila: Mgr. Alena Zicháčková VY_32_Inovace/8_465 Datum: 20 . 2. 2012. Anotace: Prezentace může sloužit jak k výkladu, procvičování, tak k opakování . Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup : Vyvození vyjmenovaných slov po S, význam slov, použití ve větách.

chloe
Download Presentation

Anotace: Prezentace může sloužit jak k výkladu, procvičování, tak k opakování .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TÉMA:VYJMENOVANÁ SLOVA PO SVytvořila: Mgr. Alena ZicháčkováVY_32_Inovace/8_465Datum: 20. 2. 2012

  2. Anotace:Prezentace může sloužit jak k výkladu, procvičování, tak k opakování. Jazyk: Český jazykOčekávaný výstup : Vyvození vyjmenovaných slov po S, význam slov, použití ve větách. Speciální vzdělávací potřeby:Žádné.Klíčová slova: Vyjmenovaná slova po S. Druh učebního materiálu: DUM - prezentace doplněná výkladem.Cílová skupina: Žák.Typická věková skupina:8 – 9 let (3.ročník)

  3. sytý syn sýr syrový sysel usychat sychravý sýkora syčet sypat sýček

  4. s

  5. SEŘAĎ VYJMENOVANÁ SLOVA PO S. usychat sytý ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ---------------------- ----------------------- sypat syčet sýček syrový sychravý sýkora syn sysel sýr

  6. ZAPAMATUJTE SI: Ukroj mi kus --------------------- . síra sýra V laboratoři se používá --------------- . nerost potravina V --------------------- najdeš sílu. Přehodil balón přes --------------------- . Jsem úplně -------------------- . Houpe se v --------------------- . sytý síti ----------------------- hladovému nevěří. sítˇ plný

  7. ZAPAMATUJTE SI: Pavel únavou ---------------------- . u syna usíná Mám radost ze ------------------- . spí syn Chutná mi --------------------------- koláč. Z laboratoře je cítit -------------------------- zápach. sýrový sírový ze síry sýr

  8. UTVOŘ VĚTY SE SLOVY: sýrový ------------------------------------------------------------------------------ syrový ------------------------------------------------------------------------------- sírový -------------------------------------------------------------------------------- sychravý ---------------------------------------------------------------------------------

  9. ZDROJE: OBRÁZKY: ClipArt – MS PowerPoint

More Related