sektorutvalg bistand og omsorg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sektorutvalg bistand og omsorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sektorutvalg bistand og omsorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Sektorutvalg bistand og omsorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Sektorutvalg bistand og omsorg. Sektorutvalg bistand og omsorg. Pleie og omsorg : Programområdet omfatter 4 resultatområder: Aktivisering eldre og funksjonshemmede Botilbud i institusjon (FDV) Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet Pleie/omsorg/hjelp i institusjon Sosialtjeneste og bolig:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sektorutvalg bistand og omsorg' - chika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sektorutvalg bistand og omsorg1
Sektorutvalg bistand og omsorg

Pleie og omsorg:

 • Programområdet omfatter 4 resultatområder:
 • Aktivisering eldre og funksjonshemmede
 • Botilbud i institusjon (FDV)
 • Pleie/omsorg/hjelp i hjemmet
 • Pleie/omsorg/hjelp i institusjon

Sosialtjeneste og bolig:

 • Programområdet omfatter 10 resultatområder:
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
 • Kommunalt disponerte boliger
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Tilbud til personer med rusproblemer
 • Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
 • Kommunale sysselsettingstiltak
 • Introduksjonsordningen
 • Boligbygging og fysiske bomiljøer
 • Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
sektorutvalg bistand og omsorg2
Sektorutvalg bistand og omsorg

Kommunehelse:

 • Programområdet omfatter 3 resultatområder:
 • Forebygging – skole- og helsestasjonstjeneste
 • Forebyggende arbeid – helse og sosial
 • Diagnose, behandling og rehabilitering
slide4

Befolkningsprognose

Figuren viser antatt vekst i aldersgrupper som er sentrale for kommunens tjenesteyting. Frem mot år 2020 forventes et stabilt antall barn i barnehagealder. Antall elever i grunnskolen øker markant. Gruppen de yngste eldre og de over 90 år øker kraftig.

beskrivelse av tjenestene
Beskrivelse av tjenestene
 • Pleie- og omsorgstjenestene retter seg i hovedsak mot personer i alle aldre, som har pleie og omsorgsbehov, psykisk utviklingshemming, eller psykiske lidelser.
 • Tjenestene omfatter bo- og behandlingssentre, boliger med service, hjemmehjelp og hjemmesykepleie til eldre og personer med funksjonshemming.
 • Tilbud om avlasting i og utenfor institusjon, korttidsopphold, aktivitetssentre, personlige assistanse, omsorgslønn, støttekontakt, dagsenter samt forebyggende tjenester som seniorsentre og rehabilitering i institusjon.
utfordringer i rene som kommer
Utfordringer i årene som kommer

De viktigste utfordringene for pleie og omsorg de nærmeste årene er nedfelt i Eldremeldingen og Omsorgsmeldingen, og er blant annet å:

 • legge vekt på forbygging og rehabilitering som kan gi mestring og økt livskvalitet utvikle boformer med heldøgns pleie og omsorg, med hovedvekt på bolig med service
 • styrke hjemmebaserte tjenester, både som en følge av satsingen på bolig med service og for å legge til rette for individuell tilpasning av tjenester og mulighet for å bo i eget hjem livet ut
 • utvikle demensomsorg
 • rekruttere og beholde tilstrekkelig antall ansatte med riktig kompetanse
 • sikre bedre koordinering av omfattende og sammensatte tjenestetilbud
 • skaffe tilrettelagte boliger for yngre brukere med stort tjenestebehov
 • forholde seg til økte behov og usikre prognoser når det gjelder tjenester til yngre brukere med omfattende tjenestetilbud
utfordringer i rene som kommer forts
Utfordringer i årene som kommer, forts.
 • I forbindelse med implementering av Samhandlingsreformen og nytt lovverk, vil det bli stilt store krav til pleie og omsorg i forhold til fleksibilitet, kompetanse, tilpasning av organisasjonen og økonomiske rammebetingelser.
 • Det vil være viktig å få avstemt aktiviteten i tjenesten i forhold til nye rammebetingelser, med et særlig fokus på tildeling og utmåling av tjenester.
styringsdokumenter og lovverk lovdata no
Styringsdokumenter og lovverk(Lovdata.no)
 • Forvaltningsloven
 • Lov om offentlighet i forvaltningen av19 juni 1970 nr. 69 (offentlighetsloven - offl)
 • Kommunehelsetjenesteloven
 • Sosialtjenesteloven
 • Pasientrettighetsloven
 • Helsepersonelloven
 • Personopplysningsloven
 • Eldremelding 2006 – 2015 (vedtatt Kst 28.2.2007)
 • Pleie- og omsorgsmelding 2008 – 2015 (vedtatt Kst 05.11.2008)
helse og sosial

Kommunal

Kommunal-

sjef

sjef

Bærum kommunale arbeids

sentre

Bjørnegård

ressurs- og kompetanse-senter

Folkehelse/ helse

tjenester voksne

Flyktninge-kontoret

B

rum

Bj

ø

å

rd

Bolig I

Bolig II

Helsetjenester

Helsetjenester

Folkehelse

Flyktninge

Bolig og

Rehabilitering

Rehabilitering

Oppf

kommunale

Boligomr

å

Boligomr

å

de II

Oppfølging

barn og unge

barn og unge

kontoret

kontoret

oppf

ø

lging

arbeidssenter

Helse og sosial

Bolig-kontoret

beskrivelse av tjenestene1
Beskrivelse av tjenestene
 • Tjenesten skal gi veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosial problemer.
 • Tjenesten omfatter økonomisk sosialhjelp, utekontakt og tjenester til rusmisbrukere samt dag-, natt- og botilbud for bostedsløse.
 • Kommunale utleieboliger og administrering av Husbankens lånemidler, introduksjon og koordinering av tilbud til nybosatte flyktninger.
 • Bærum kommunale arbeidssenter som drifter tilrettelagt arbeid er også en del av tjenesten.
beskrivelse av tjenestene forts
Beskrivelse av tjenestene forts.
 • Sosial og bolig består av følgende deltjenester:
 • Bærum kommunale arbeidssentra (salg av ulike produkter og tilrettelagte arbeidsplasser)

- Boligkontoret (Husbankordninger, gjeldsrådgivning, kommunale boliger, kortvarig arbeid for rusmisbrukere m.m.)

- Flyktningekontoret (Introduksjonsordning, tolketjeneste m.m.)

- Oppfølgingstjenestene (Rådgivning, legemiddelsassistert rehabilitering, helse og oppfølgingstilbud for rusmiddelavhengige,)

- NAV (Sosial stønad, rådgivning, kvalifiseringsprogrammet)

utfordringer i rene som kommer1
Utfordringer i årene som kommer
 • Samordning og forbedring av tjenestene
 • Fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse for bosatte flyktninger
 • Tjenester til personer med rusproblemer og psykiske vansker. Særlig unge i alderen 18 – 30 år med alvorlige rusproblemer i kombinasjon med psykiske vansker.
 • Bolig til bostedsløse, boliger i forbindelse med førstegangsbosetting av flyktninger
 • Tilrettelegge arbeid for unge arbeidstakere
 • Nye tiltak som hindrer at flere unge blir sosialhjelpsklienter
styringsdokumenter avtaler og lovverk lovdata no
Styringsdokumenter, avtaler og lovverk (lovdata.no)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (fra 1.1.2012)
 • Lov om sosiale tjenester i NAV
 • Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
 • Lov om helsemessig og sosial beredskap
 • Forvaltningsloven
 • Husleieloven
 • Partnerskapsavtale NAV Bærum
 • Boligsosial plan - samarbeid med Husbanken BOSO
 • Strategisk boligutvikling - samarbeid med Eiendom
 • Boligmelding 2008
 • Boligmelding 2.0
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan
kommunehelse

Kommunehelse

Bilde inn her

beskrivelse av tjenestene2
Beskrivelse av tjenestene
 • Programområdet representerer et mangfold av tjenester og hele befolkningen i kommunen berøres av disse. Felles for tjenestene er forebyggende og helsefremmende tiltak for individ, gruppe eller samfunnet som helhet, samt behandling og rehabilitering for spesielle målgrupper.
 • Det er et prinsipp i enkelte deltjenester at tjenestene skal være lett tilgjengelige og såkalt lavterskel.De fleste tjenestene er lovpålagt i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunen.
beskrivelse av tjenestene forts1
Beskrivelse av tjenestene forts.
 • Kommunehelse skal ivareta innbyggernes behov for helsestasjonstjenester for barn og ungdom, skolehelsetjeneste, legevakt, ergo- og fysioterapitjenester, rehabilitering, kommuneoverlegefunksjonen, miljørettet helsevern, smittevern, psykisk helsetjeneste for barn og unge samt psykisk helsetjeneste for voksne.
 • Fengselshelsetjeneste
 • Krisesentertilbud
 • Kommunehelse administrere fastlegeordningen og de private avtalefysioterapeutene i kommunen.
 • Kommunehelse ivaretar tilbudet til mennesker i kritiske livssituasjoner og livsfaser.
 • Kommunehelse har et bredt innbyggerperspektiv.
utfordringer i rene som kommer2
Utfordringer i årene som kommer
 • Kommunes helsemelding 2009-2015, ny helse- og omsorgslov og ny folkehelselov vil gi grunnlaget for arbeidet.
 • Samhandling – kommunen må videreutvikle kultur og betingelser for samarbeid og samhandling med andre og innad i kommunen.
 • Samhandlingsreformen - ny kommunerolle.
 • Livsstilssykdommer som fedme og diabetes.
 • Forebygging av helseplager hos barn og unge.
 • Gi voksne med psykiske lidelser forebyggende tilbud.
 • Gi voksne med varige behov egnede botilbud med bistand.
 • Gi innbyggere med akutte bistandsbehov hjelp og støtte i kritiske situasjoner.
 • Aktivitetstilbud innen psykisk helse feltet.
styringsdokumenter lovverk lovdata no
Styringsdokumenter, lovverk (lovdata.no)
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (1.1.2012)
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov om helsemessig og sosial beredskap
 • Lov om helsepersonell
 • Lov om vern av smittsomme sykdommer
 • Psykisk helsevernloven
 • Tobakkskadeloven, lov om omsetning av alkohol, lov om serveringsbevilling
 • Forurensningsloven, strålevernloven
 • Helsemeldingen 2009-2015 (vedtatt Kst 28.10.2009)