html5-img
1 / 8

Make a choice, the right choice

Make a choice, the right choice. Maak een keuze , de JUISTE keuze. Belangrijkste keuze van levensbelang. Kiezen voor JEZUS! Jezus uitnodigen om in je HART te komen wonen . Geven wat je hebt ( joh 6:9) Bekeren ( omkeren ) In zijn dienst gaan staan !

chidi
Download Presentation

Make a choice, the right choice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Make a choice, the right choice Maakeenkeuze, de JUISTEkeuze

  2. Belangrijkstekeuze van levensbelang Kiezen voor JEZUS! Jezusuitnodigen om in je HART te komenwonen. Gevenwat je hebt (joh 6:9) Bekeren (omkeren) In zijndienstgaanstaan! Onthoud! Jezusheeft al voor jougekozen! Jezuswacht tot jij Hem aanneemt en uitnodigd!

  3. Keuze gemaakt voor JEZUS ? Ik zit op de troon / Ik sta aan het roer Jezus niet betrokken in je leven Keuzes die je maakt zijn niet in overleg met Jezus Wel geloof maar geen relatie

  4. The right choice! Jezus leidt je leven Jezus betrokken bij de keuzes die je maakt Ik volg Jezus Maar hoe nu verder!!

  5. Keuzes maken Elke dag weer Belangrijk en minder belangrijk Keuzes maken heeft invloed op je doen en laten Enkele voorbeelden?

  6. Voorbeelden Vriendschappen School/opleiding Carrière Uitgaan/alcohol Gehoorzaam/ongehoorzaam Meelopen/”anders” durven zijn

  7. Kiezen om GODS wil te doen…(staat in Gods Woord) Rom 12:2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. Mat 16:24 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

  8. Keuzes maken Je altijd afvragen of het overeenstemt met Gods wil. Ken de strategie van de tegenstander (satan) Jakobus 4:7 Praat met God door te bidden. Vraag God om de leiding van de Heilige Geest

More Related