Metode – dag 3
Download
1 / 37

COK - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Metode – dag 3 Vurdering af metode Analyse, rapportering Paul Metelmann COK Metode. COK. Program. Problemformulering Teori og træning Tilrettelæggelse af et projekt / en undersøgelse Metodevalg Indsamling af viden og data Præsentation af forskellige metoder Databehandling og – analyse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'COK' - chiara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Metode – dag 3

Vurdering af metode Analyse, rapportering

Paul Metelmann

COK Metode

COK


Program
Program

 • Problemformulering

  • Teori og træning

 • Tilrettelæggelse af et projekt / en undersøgelse

 • Metodevalg

 • Indsamling af viden og data

  • Præsentation af forskellige metoder

 • Databehandling og – analyse

  • Kvantitativ databehandling og kvalitativ indholdsanalyse

 • Gyldighed, relevans og pålidelighed af de indsamlede data

 • Konklusion

  • Forholdet mellem projektets / undersøgelsens formål og resultater

 • Formidling af resultater


Faser i en unders gelse
Faser i en undersøgelse

Man skal tænke faserne igennem,

inden man starter:

 • Problemformulering

 • Litteraturgennemgang

 • Teori og metode – undersøgelsesdesign

 • Dataindsamling

 • Databearbejdning

 • Vurdering og konklusion


Centrale overvejelser
Centrale overvejelser

 • Empiri – praktiske erfaringer

 • Dataindsamling

  • Den kvantitative databehandling (klassifikation)

  • Den kvalitative indholdsanalyse

  • Metodetriangulering (kombination)

 • Konklusion

  • Forholdet mellem undersøgelsens formål og undersøgelsens resultater

 • Validitet og reliablitet

 • Overensstemmelse mellem teori og empiri


Hvordan kan et metodeafsnit se ud
Hvordan kan et metodeafsnit se ud?

 • Hvilke teorier mv. har I valgt for at belyse problemformuleringen?

 • Hvilke dataindsamlingsmetoder har I valgt, og hvordan vil I bruge dem?

 • Hvordan har I tænkt jer at bygge projektet op – afsnit for afsnit?

 • Efterkritik – til sidst i projektet: metodekritik:

 • Var valget af teorier og dataindsamlingsmetoder hensigtsmæssigt?


Punkter til metodeafsnittet indsamlet teori og empiri
Punkter til metodeafsnittet – indsamlet teori og empiri:

 • Hvilke(n) teorier har I valgt?

 • Hvorfor har I valgt netop den/de teorier?

  • Argumentér for jeres valg

 • Hvilke(n) dataindsamlingsmetoder har I valgt?

 • Hvorfor har I valgt den/de dataindsamlingsmetoder?

  • Argumentér for jeres valg

 • Hvordan har I brugt metoden/metoderne?

 • Og hvis der er flere metoder: I hvilken rækkefølge har I brugt dem og hvorfor?

 • Hvem er jeres respondenter, og hvorfor har I valgt netop dem og netop det antal?

 • Informeret samtykke, anonymitet etc.


Teori og definition
Teori og definition

 • Græsk ”theoria” = betragtningsmåde

 • Gyldendals Fremmedordbog (1987) forklarer ordet teori på følgende måde:

 • ”1)systematisering af bekræftede erfaringer på et vist område af den objektive virkelighed, som den afspejler sig, og hvis forløb den kan forklare eller forudsige; 2) et fags eller en videnskabs system af læresætninger; 3) forståelsesramme, tankemæssigt kendskab til en sag (modsat praksis)”

 • Thomas Harboe: ”en forklaringsmodel, som hjælper til forståelse og begrebsafklaring”


Teorianvendelse
Teorianvendelse

 • Teori anvendes på forskellig måde og i forskellige sammenhænge.

 • Naturvidenskabelig sammenhæng: Ved at måle og veje kan vi dokumentere en bestemt sammenhæng. Det er teorien om vands kogepunkt, som også bliver lig med den objektive virkelighed.

 • Humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaber: Antagelser om, at virkeligheden hænger sammen på en bestemt måde. Antagelserne skal naturligvis kunne begrundes f.eks. gennem ”systematiserede erfaringer”.


Et eksempel fra 10 sp rgsm l side 322
Et eksempel fra 10 spørgsmål, side 322

 • ”Succesrig forandring er afhængig af at fire faktorer er opfyldt:

  • Nødvendigheden af forandringen er kendt

  • Der skal være et klart fælles idegrundlag

  • Der skal være kapacitet til at gennemføre forandringen

  • Der skal tages konkret initiativer”

 • Dette er ikke en eksakt sandhed, men en antagelse om, at hvis vi følger teorien (antagelserne), bliver forandringen succesfuld.


Teorianvendelse fortsat
Teorianvendelse fortsat:

 • Hvis vi oplever en forandring, der ikke har været succesfuld, vil vi med udgangspunkt i teorien undersøge hvad der skete i forandringsprocessen. Ved hjælp af vores teori kan vi forklare, hvorfor det ikke lykkedes.

 • Men vi kan også sætte os for at finde ud af, om teorien virker ved at tage den som udgangspunkt for vores forandringsproces.

 • Vi kan enten få bekræftet at teorien holder vand eller, at den har mangler og måske også hvilke.

 • Til dette skal vi indsamle empiri.


Empiri og definition
Empiri og definition

 • Græsk: ”Empiria” = erfaring (det man kan erfare)

 • Empiri er indsamling af data (informationer) om faktiske forhold fra virkeligheden (enten jeres egen indsamling eller jeres brug af andres data) fx om sociale og kulturelle livsbetingelser eller medarbejderens/lederens/xxx praksis i fht. en målgruppe.

 • Empiri er materiale, der bygger på erfaring (= det indsamlede), som på den ene eller den anden måde kan analysere eller fortolke en teori

 • Empiri i opgaven er altså de kvantitative (mængdebestemte) eller kvalitative (få mere grundigt bearbejdede) observationer/iagttagelser (i bred forstand), som I gør jer i ”marken”, uanset hvilken dataindsamlingsmetode I gør brug af (observationer, interviews og spørgeskemaer eller dokumentarisk).


Forholdet mellem teori og empiri
Forholdet mellem teori og empiri

 • Det er jeres data, som skal årsagsforklares og fortolkes via bestående teorier – eller omvendt – bidrage til en yderligere opbygning/udbygning af teorierne. Indsamlede data kan naturligvis også modbevise eller ligefrem forkaste teorierne og hypoteserne. Det sidste forekommer dog sjældent ud fra en så begrænset mængde data, som I har mulighed for at indsamle.

 • Det følger af ovenstående, at indsamlet empiri også danner basis for udviklingen af teori (eller til at forkaste den), og teori er en generalisering af empirien – så på den måde er de hinandens forudsætninger og begge dele er nødvendige, hvis en opgave skal være troværdig og pålidelig.


Konklusionernes kvalitet
Konklusionernes kvalitet

 • Skyldes en ”statistisk” sammenhæng, at der er en reel sammenhæng eller er det tilfældigt?

 • Skyldes en ”statistisk” sammenhæng mellem to forhold, at der er en direkte sammenhæng, eller er der et 3. forhold som mellemmand?

 • Er der forhold af betydning, der ikke er inddraget i analysen?

 • Er konklusionerne aktuelle ift. aktuelle problemstillinger, eller vedrører konklusionerne en ”fortid”, som du allerede har forladt tidligere i opgaven?

 • Er der begrænsninger i konklusionernes rækkevidde?


Kvalitetssikring fortsat
Kvalitetssikring fortsat

 • Vær særligt opmærksom på, om konklusionerne kan opfattes som bestilt arbejde

 • Vær særligt opmærksom på, om den politiske dagsorden sniger sig ind på fortolkningen af data og de heraf følgende konklusioner

 • Reflekter over din egen objektivitet

  • Kan man overhovedet være objektiv?


Alternative fortolkninger
Alternative fortolkninger

 • Hvilke alternative fortolkninger giver det indsamlede materiale anledning til?

 • Objektivitet og saglighed tilstræbes ved også at kigge på, om noget taler imod de konklusioner, vi når frem til

  • ”Gennemsnitsdybden i åen er 40 cm, så du kan godt bunde!”

 • Pointen er, at vi altid skal stille spørgsmålstegn og være kritiske


Trov rdighed
Troværdighed

 • Forskerbias

 • Vi skal være skeptiske over for vores yndlingsidéer

 • Vær obs på, at du ikke opfinder et mønster, som ikke er i dit materiale


Mulige rsager til fejlslutninger
Mulige årsager til fejlslutninger

 • Vores forestillingsverden er farvet

 • At de indsamlede data ikke er tilstrækkelige, relevante eller gode nok til formålet

 • At vi mangler evnerne til at sammenstykke informationerne på en fornuftig måde

 • At vi aldrig sætter ord på al den information, vi instinktivt anvender

 • At der derfor er forskel på, hvad vi tror, vi ved, og hvad vi faktisk ved

  • men det er det første, vi handler på


Rapportskrivning
Rapportskrivning

 • Hele undersøgelsesprocessen er cirkulær

  • Begynd derfor at skrive med det samme

  • Der kommer nye delspørgsmål og vinkler under arbejdet

 • Lav en plan for dit arbejde

  • Indbyg dine egne tidsfrister

 • Udarbejd en foreløbig disposition

  • Udbyg og rediger ud fra de idéer, du får undervejs


Rapportskrivning1
Rapportskrivning

 • Start skrivningen der, hvor det er mest spændende

 • Hav papir og blyant i nærheden – også når du laver noget andet

 • Hvis du opdager, at dit projekt er ved at blive for komplekst

  • Opdel det f.eks. i flere delanalyser


Rapportskrivning2
Rapportskrivning

 • Når du opdager et hul

  • Hvis du har ressourcer, kan du indhente yderligere data / teori / litteratur

  • Hvis ikke, erkend i teksten, at grundlaget er lidt tyndt

   • Begrund hvorfor

   • Beskriv konsekvenserne for analyse og konklusioner


Rapportskrivning3
Rapportskrivning

 • Materialet og teksten bliver ofte omfangsrig

  • Vær kritisk over for det stof, du tager med i den endelige tekst

   • Er det nødvendigt for at give svar på problemformuleringen?

   • Er det nødvendigt for læserens forståelse af fremstillingen?

   • Har du alt det med, der er nødvendigt for læserens forståelse?


Rapportskrivning4
Rapportskrivning

 • Alle valg skal begrundes i teksten

 • Litteraturhenvisninger

  • Skal være tydelige

 • Vær opmærksom på sprog, stavning, grammatik og opsætning

  • Forvir ikke læseren unødigt

 • I slutfasen

  • Vær skarp på at styre dine ressourcer hen, hvor de giver det største udbytte

  • Prioriter


Konklusionen
Konklusionen

 • Svar på problemformuleringen

 • De to skal give mening i sammenhæng og uden opgaven

 • Smør hverken for tykt eller for tyndt på

  • Vær ikke for kategorisk

  • Der skal alligevel være bid i konklusionen


Logisk sammenh ng
Logisk sammenhæng

 • Der skal være sammenhæng mellem problemformulering og konklusion!

  • Hvis du ikke kan svare på de opstillede spørgsmål, skal du begrunde hvorfor

  • Alternativt kan du rette problemformuleringen til

 • Dine argumenter skal være logiske

 • Lav overgange mellem kapitler

  • Sørg for at læseren kan forstå tankegangen i rapporten


Perspektivering
Perspektivering

 • Det, din analyse har givet anledning til af nye vinkler, mulige nye undersøgelser som konsekvens af den gennemførte, afledte problemstillinger etc.

 • Det kan f.eks. også være spritnye data, du ikke har haft mulighed for at tage med

 • Sætter opgaven ind i en større sammenhæng


Disponering af rapporten
Disponering af rapporten

Her ligger opgavens tyngde

Perspektiv-

ringen er svirpet

med halen

Vækker

nysgerrigheden

Indledning,

baggrund, PF,

afgrænsning,

etc. - ca. 10%

 • Analyse og

 • fortolkning

 • ca. 70-80%

 • Resultater og

 • konklusioner, svar

 • på PF, perspektivering

 • max. 10-15%


Byggeklodser
Byggeklodser

 • Fiskens hoved

  • Indledning / faglig relevans

  • Problemformulering

  • Eventuelle hypoteser

  • Afgræsning

  • Begrebsdefinitioner

  • Metode

   • Diskussion af metodemæssige overvejelser

   • Validitet og reliabilitet

  • Opgavestruktur

 • Harboe s. 131-133


Byggeklodser1
Byggeklodser

 • Fiskens krop

  • Præsentation af relevante teorier

   • Kun relevante pointer

   • Ikke lang gennemgang af teorierne

  • Præsentation af den empiriske kontekst

   • Den sammenhæng, opgaven skal forstås i

   • Kun relevante dele

  • Ny empiri

   • Præsentation af det, du selv har samlet ind og behandlet

   • Kun udvalgte (relevante) dele medtages

 • Harboe s. 131-133


Byggeklodser2
Byggeklodser

 • Fiskens krop

 • Analyse / diskussion

  • Her viser du din selvstændighed

  • Det vægtes højt

  • Brug derfor mange kræfter her

 • Fiskens hale

  • Sammenstilling / konklusion

  • Perspektivering

 • Derudover

  • Kildehenvisninger

  • Bilag

 • Harboe s. 131-133


 • Grafer og tabeller
  Grafer og tabeller

  • Er gode til at visualisere vigtige pointer

   • En illustration kan sige mere end ord

  • Tænk over hvordan du bedst kan vise det, du vil

   • Søjlediagram, lagkage, kurve, tabel eller …

   • I regneark kan du skifte mellem nogle muligheder

  • Brug illustrationerne i teksten

   • ”Som tabellen viser …”

   • Ellers bliver de ligegyldigt fyld

  • Pas på illustrationerne ikke bliver for komplekse


  Mere praktiske fif
  Mere praktiske fif

  • Brug af definitioner

   • Det er vigtigt at definere nøglebegreber allerede i PF

   • Det vil også gøre det nemmere for dig selv at fastholde fokus

  • Kildehenvisninger

  • Citater

  • Litteraturliste

  • Harboe s. 134-137


  Flere praktiske fif
  Flere praktiske fif

  • Noter

   • Bagest eller nederst på de enkelte sider

  • Tabeller, grafer, illustrationer

   • Titel

   • Tabelnr. / figurnr.

   • Kilde

  • Bilag

   • Centralt stof må ikke placeres i bilagsform

   • I kan ikke forvente, at læseren læser bilag

  • Harboe s. 134-137


  Den r de tr d
  Den røde tråd

  ”Det gælder om at finde den røde tråd i analysen – lige fra kommissorium og problemformulering til analyse, tolkning og konklusion, og fastholde den”


  Brug af vejleder
  Brug af vejleder

  • Påtag dig ansvaret

  • Vær konkret om, hvad du gerne vil have vejledning på, f.eks.

   • Konkrete tekststykker

   • Adgangen til data

   • Undersøgelsesdesign

   • Analyseresultater

  • Bed vejlederen om at være konkret

  • Jf. Harboe s. 21


  Velse i analyse og tolkning
  Øvelse i analyse og tolkning

  • Undersøgelse af om ny lov om rygning på offentlige steder vil påvirke rygere til at holde op

  • ”Vil den nye lov få dig til at holde op med at ryge?”

   • 580 respondenter har modtaget spørgsmålet

   • Repræsentativt udvalgt på faktorerne køn, alder (mellem 30 og 80 år) og geografisk placering i Danmark

   • Svarprocent på 82%

   • Besvarelser som skitseret i følgende diagram


  Velse i analyse og tolkning1
  Øvelse i analyse og tolkning

  • Citater fra fokusgruppeinterviews:

   • ”Bøder vil ikke få mig til at holde op!”

   • ”Jeg synes, det er en tåbelig lov, der bare har til formål at genere os rygere”

   • ”Hvad har de tænkt sig – vil de betale for et rygestopkursus?”

   • ”Ja, selvfølgelig vil jeg bruge dette til at forsøge at holde op”

   • ”Min mand og jeg har prøvet i rigtig mange år, og nu vil vi prøve igen og vi håber, det lykkes!”

   • ”Jeg vil sgu´ ikke have nogen til at bestemme, hvornår og om jeg skal holde op med at ryge”


  ad