Metody symulacyjne w telekomunikacji mest wyk ad 4 generowanie zdarze
Download
1 / 43

Metody Symulacyjne w Telekomunikacji (MEST) Wyk?ad 4: Generowanie zdarze? - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Metody Symulacyjne w Telekomunikacji (MEST) Wykład 4: Generowanie zdarzeń . Dr inż. Halina Tarasiuk (halina@tele.pw.edu.pl), p. 337, tnt.tele.pw.edu.pl. Zagadnienia. Wstęp Planowanie zdarzeń Generowanie zdarzeń a zmienne losowe Generatory liczb losowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metody Symulacyjne w Telekomunikacji (MEST) Wyk?ad 4: Generowanie zdarze?' - chet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metody symulacyjne w telekomunikacji mest wyk ad 4 generowanie zdarze

Metody Symulacyjne w Telekomunikacji (MEST)Wykład 4: Generowanie zdarzeń 

Dr inż. Halina Tarasiuk

(halina@tele.pw.edu.pl), p. 337, tnt.tele.pw.edu.pl


Zagadnienia
Zagadnienia

 • Wstęp

 • Planowanie zdarzeń

 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe

 • Generatory liczb losowych

 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów


Zagadnienia1
Zagadnienia

 • Wstęp

 • Planowanie zdarzeń

 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe

 • Generatory liczb losowych

 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów


Wst p 1
Wstęp (1)

 • Symulacja, która ma jakiekolwiek losowe elementy musi angażować pewne próbki lub generować liczby losowe z rozkładów prawdopodobieństwa

 • Rozkłady są często wynikiem dopasowania pewnych rozkładów, np. rozkładu wykładniczego, gamma, Poissona, do danych pochodzących z obserwacji rzeczywistego systemu


Wst p 2
Wstęp (2)

 • Źródła losowości dla przykładowych systemów

  • Przemysł

   • Czas życia maszyn, czas naprawy maszyn

  • Komunikacja

   • Odstęp między wiadomościami, typ wiadomości, długość wiadomości

  • Transport

   • Czas załadunku statku, odstęp między klientami przybywającymi do odprawy


Zagadnienia2
Zagadnienia

 • Wstęp

 • Planowanie zdarzeń

 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe

 • Generatory liczb losowych

 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów


Planowanie zdarze przyk ad 1
Planowanie zdarzeń – przykład (1)

 • Symulacja prostego systemu kolejkowego z jednym serwerem obsługi i jedną kolejką

Napływ klientów

Kolejka

Serwerobsługi

Wypływ klientów

Rys. 1: Prosta reprezentacja modelu systemu


Planowanie zdarze przyk ad 2

inicjalizacja

Możliwe przejście

Planowanie zdarzeń - przykład(2)

Graf zdarzeń, model kolejkowy

Przybycie do systemu

Opuszczenie systemu


Zagadnienia3
Zagadnienia

 • Wstęp

 • Planowanie zdarzeń

 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe

 • Generatory liczb losowych

 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów


Generowanie zdarze a zmienne losowe
Generowanie zdarzeń a zmienne losowe

 • Symulacja systemów o parametrach wejściowych opisanych pewnymi zmiennymi losowymi wymaga określenia rozkładów prawdopodobieństwa tych zmiennych

 • Przykłady

  • Zmienne losowe opisujące:

   • Odstępy między klientami napływającymi do systemu kolejkowego

   • Czas obsługi klientów w systemie kolejkowym


Zmienne losowe a generowanie zdarze
Zmienne losowe a generowanie zdarzeń

 • Założenie

  • parametry wejściowe modelu symulacyjnego

   • zmienne losowe opisane danym rozkładem

 • Przebieg symulacji

  • wartości zmiennych losowych generowane zgodnie z przyjętym rozkładem


Zmienne losowe i ich w asno ci
Zmienne losowe i ich własności

 • Oznaczenia zmiennych losowych

  • X, Y, Z

 • Założenia

  • Eksperyment – pewien proces, którego wynik nie jest znany

  • Zbiór wszystkich możliwych wyników jest określany zbiorem próbek, S

  • Zmienna losowa jest pewną funkcją, która przypisuje wartość ze zbioru liczb rzeczywistych każdemu z wyników eksperymentu ze zbioru S

 • Wartości, które może przyjmowaćzmienna losowa

  • x, y, z


Zmienne losowe i ich w asno ci1
Zmienne losowe i ich własności

 • Dystrybuanta zmiennej losowej X jest zdefiniowana dla każdego x, jako

  • Gdzie P(X≤x) oznacza prawdopodobieństwo skojarzone ze zdarzeniem, że {X≤x}

 • Własności dystrybuanty

  • 0 ≤F(x) ≤1 dla wszystkich x

  • F(x) nie jest malejącaZmienna losowa ci g a 1
Zmienna losowa ciągła (1)

 • Zmienna losowa X jest zmienną losową ciągłą, jeżeli istnieje nieujemna funkcja f(x) taka, że dla dowolnego zbioru liczb rzeczywistych


Zmienna losowa ci g a 2
Zmienna losowa ciągła (2)

 • f(x) – funkcja gęstości

 • f(x)=F’(x)

 • Ponadto

  • jeżeli I=[a,b] dla każdej liczby rzeczywistej a i b, takiej że a < b,


Rozk ad r wnomierny

f(x)

1

x

0

1

Rozkład równomierny

 • Funkcja gęstości dla rozkładu równomiernego na odcinku [0,1]


Rozk ad wyk adniczy
Rozkład wykładniczy

 • Funkcja gęstości

 • Dystrybuanta


Zagadnienia4
Zagadnienia

 • Wstęp

 • Planowanie zdarzeń

 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe

 • Generatory liczb losowych

 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów


Generatory liczb losowych
Generatory liczb losowych

 • Generowanie liczb losowych

  • Umożliwia otrzymywanie wartości zmiennych losowych z przyjętego rozkładu

 • Załóżmy, że rozkład jest znany

  • Chcemy wygenerować liczby losowe zgodnie z danym rozkładem, aby przeprowadzić symulację dla przyjętego modelu symulacyjnego


Ci gi losowe
Ciągi losowe

 • Wyróżniamy trzy typy ciągów losowych

  • Prawdziwie losowe

   • Generowane przez losowy proces fizyczny

  • Pseudolosowe

   • Liczby generowane wg ścisłej procedury matematycznej, czyli reprodukowalne

  • Quasilosowe

   • Ciągi, które nie muszą spełniać kryteriów losowości, ale jedynie dawać poprawne rozwiązania problemów

   • Ciągi quasilosowe tworzy się na użytek już postawionych zadań


Metody generowania liczb losowych
Metody generowania liczb losowych

 • Dla celów badań symulacyjnych, w których opisujemy zmienne losowe za pomocą rozkładów prawdopodobieństwa stosujemy metody generowania liczb pseudolosowych

 • Jednak w dalszej części liczby pseudolosowe będziemy określać jako liczby losowe

 • W praktyce nie przeprowadzamy badań symulacyjnych z ciągiem liczb prawdziwie losowych

 • Interesują nas wyniki w pewien sposób powtarzalne

  • Np. aby porównać dwa systemy


Metodologia generowania liczb losowych
Metodologia generowania liczb losowych

 • Pierwszy generator arytmetyczny

  • Generator von Neumanna i Metropolisa (lata 40-te XX wieku)

  • Bazujący na metodzie średniokwadratowej


Wymagania na arytmetyczny generator liczb losowych
Wymagania na arytmetyczny generator liczb losowych

 • Przede wszystkim, generowane liczby powinny

  • Pokrywać się z rozkładem równomiernym na odcinku [0,1]

  • Nie powinny wykazywać korelacji, w przeciwnym przypadku wyniki symulacji nie będą prawidłowe

 • Powinniśmy móc otrzymać taki sam ciąg liczb powtórnie

  • Np. w celu powtórzenia eksperymentu symulacyjnego

  • Lub w celu porównania działania dwóch systemów

 • Generator powinien umożliwić

  • łatwe generowanie kilku oddzielnych ciągów liczb losowych (jeden ciąg dedykowany dla jednego źródła losowego)


Przyk ad metoda redniokwadratowa
Przykład – metoda średniokwadratowa

 • Rozpocznijmy od czterocyfrowej dodatniej liczby całkowitej Z0

 • Podnieśmy ją do kwadratu, aby uzyskać liczbę całkowitą ośmiocyfrową (jeżeli konieczne uzupełnijmy zerami z lewej strony)

 • Należy wybrać cztery środkowe cyfry, które będą stanowić kolejną czterocyfrową liczbę całkowitą Z1

 • Aby uzyskać pierwszą liczbę losową z rozkładu równomiernego U1(0,1) tworzymy w oparciu o Z1 liczbę dziesiętnąPrzyk ad metoda redniokwadratowa2
Przykład – metoda średniokwadratowa

 • Ocena metody

  • Metoda ma tendencję dążenia do zera i pozostawania w tym stanie

  • Można to zaobserwować np. w rozważanym przykładzie dla większej liczby kroków lub np. dla Z0=1009


Metody generowania liczb losowych1

f(x)

1

x

0

1

Metody generowania liczb losowych

 • Metoda generowania zmiennych losowych z rozkładu równomiernego na odcinku [0,1]


Generatory kongruencyjne liniowe
Generatory kongruencyjne liniowe

 • Wiele generatorów liczb losowych stosowanych obecnie to generatory kongruencyjne liniowe, LCG (Linear Congruential Generator)

  • Sekwencja liczb całkowitych Z1, Z2, ... jest wyznaczana następująco:

  • Gdzie m, a, c, Z0 - wartość początkowa, są to liczby całkowite nieujemne


Generatory kongruencyjne liniowe1
Generatory kongruencyjne liniowe

 • Aby otrzymać żądaną liczbę losową stosujemy wzór:

  • gdzie 0<m, a<m, c<m i Z0<m


Przyk ad
Przykład

 • Rozważmy generator LCG o parametrach

  • m=16,

  • a=5,

  • c=3,

  • Z0=7


Przyk ad1
Przykład

 • Podsumowanie

  • W rozważanym przypadku obserwujemy cykliczne powtarzanie się otrzymywanych wyników

  • Długość cyklu jest określana jako okres

  • W rozważanym przykładzie okres wynosi 16


Generator lcg
Generator LCG

 • Generator LCG jest generatorem pełno-okresowym

 • Jeżeli generator jest pełno-okresowy dowolny wybór wartości Z0 z przedziału {0, 1, ..., m-1} będzie generował pełny ciąg


Generator lcg1
Generator LCG

 • Twierdzenie

  • Generator LCG opisany wzorem

  • ma pełny okres wtedy i tylko wtedy, jeżeli spełnione są następujące warunki

   • Jedyną dodatnią liczbą całkowitą, która dzieli bez reszty m i c jest 1

   • Niech q będzie liczbą pierwszą, jeżeli m jest podzielne przez q, wówczas a-1 jest również podzielne przez q

   • Jeśli m jest podzielne przez 4 wówczas a-1 jest również podzielne przez 4
Zagadnienia5
Zagadnienia

 • Wstęp

 • Planowanie zdarzeń

 • Generowanie zdarzeń a zmienne losowe

 • Generatory liczb losowych

 • Generowanie wartości zmiennych losowych dla wybranych rozkładów


Generowanie warto ci zmiennych losowych
Generowanie wartości zmiennych losowych

 • Załóżmy, iż

  • chcemy wygenerować zmienną losową X, która jest zmienną losową ciągłą

  • Zmienna ta ma dystrybuantę F, która jest ciągła i rosnąca, gdy 0<F(x)<1

  • Niech F-1 będzie funkcją odwrotną do funkcji F


Generowanie warto ci zmiennych losowych1
Generowanie wartości zmiennych losowych

 • Metodologia

  • Wówczas algorytm generowania zmiennej losowej X mającej dystrybuantę F jest następujący

   • Generujemy

   • Zwracamy


Rozk ad wyk adniczy1
Rozkład wykładniczy

 • Funkcja gęstości

 • Dystrybuanta


Przyk ad2
Przykład

 • Niech X będzie zmienną losową mającą rozkład wykładniczy z wartością średnią 

 • Dystrybuanta rozkładu dana jest funkcją

 • Aby znaleźć F-1, przyjmujemy u=F(x) i w ten sposób znajdujemy x


Przyk ad3
Przykład

 • Funkcja odwrotna przyjmuje wartość