projekt r mski medi tori most pre komunity n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt „ rómski mediátori – most pre komunity“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt „ rómski mediátori – most pre komunity“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9
cheryl

Projekt „ rómski mediátori – most pre komunity“ - PowerPoint PPT Presentation

94 Views
Download Presentation
Projekt „ rómski mediátori – most pre komunity“
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projekt „rómski mediátori – most pre komunity“ 11 Jún, 2013 Hotel Družba, Bratislava

  2. Rómsky Inštitút • projektové aktivity (technická pomoc obciam a pro-rómskym mimovládnym neziskovým organizáciám a združeniam technickú pomoc pri strategickom plánovaní komunitného rozvoja, návrhoch a implementácii štrukturálnych fondov EÚ a rozvoja občianskej spoločnosti na miestnej úrovni); • advokácia (tvorba, analýzy a hodnotenia verejných politík a iniciatív zameraných na sociálne začleňovanie Rómov na Slovensku - spolupráca s mnohými slovenskými aj zahraničnými mimovládnymi neziskovými organizáciami, spoluúčasť pripomienkovania legislatívnych návrhov, podnety príslušným zložkám exekutívy...); • koordinácia zúčastnených zložiek (samotných miestnych rómskych komunít, predstaviteľov verejnej správy na rôznych úrovniach, štátnych inštitúcií, zložiek vzdelávacieho a zdravotného systému, zahraničných partnerov, ako aj ďalších zainteresovaných subjektov); • mediácia a mentoring (budovanie a skvalitňovanie kapacít a potenciálu kvalifikovaných dobrovoľníkov i profesionálov, ktorí sa aktívne zúčastňujú v mediačnom procese, pri tvorbe a implementácii konkrétnych projektov, spravidla na úrovni obcí, financovaných hlavne zo štrukturálnych fondov Európskej únie); • informačné služby; • dokumentačné a bibliografické aktivity;

  3. Naše súčasné projekty • Most do Európy • MERI • ROMED • Big B/S • Plánovanie ŠF 2014-2020 • Monitorovanie Dekády a NRIS

  4. Partneri v projekte • Belgicko Regional Integration Centre Foyer Brussels, • Nemecko Roma Zentrum fur Interkulturellen Dialog, Berlin fur • Turecko Erdom, Edirne

  5. O čom je náš projekt • Partnerstvo v projekte je založené na práci Rómov , ktorí sú angažovaní ako mediátori na školách na integračnom procese rómskych komunít. • Platforma pre výmenu skúseností rómskych školských asistentov a trénerov (v niektorých krajinách sú inštitucionalizovaní, v niektorých sú to iba dobrovoľníci a aktivisti), • Zámerom je naučiť sa jeden od druhého o metodológiách, postupoch a nástrojoch využívaných v prospech kvalitného poskytovania služieb pre rómske komunity a inštitúcie. • Zároveň ponúka možnosť lepšieho porozumenia vzťahov medzi vzorcami migrácie z východných časti Európy na západ a integračné aspekty rómskych komunít.

  6. aktivitity • 1. „Kick-off“ –pracovné stretnutie (November 2012) V Prešove

  7. Aktivity • I. Stretnutie partnerov - Apríl 2013, Prešov • II. Stretnutie partnerov – August 2013, Turecko • III. Stretnutie partnerov – November 2013,Nemecko • IV. Stretnutie partnerov – Apríl 2014, Belgicko  • Brožúrka v 8 jazykoch – bulharsky, rumunsky, slovensky, turecky, nemecky, francúzsky, holandsky a anglicky • 4 lokálne implementované aktivity • Výmena skúseností asistentov –mediátorov pri jednotlivých návštevách partnerských krajín

  8. Program I.stretnutia v preŠove • Prezentácia prípadových štúdií za jednotlivé krajiny • Definovanie bodov- osnovy brožúrky pre rómskych mediátorov • Diskusia s rómskymi asistentami na ZŠ • Návšteva terénu (osada Jarovnice, komunitné Centrum Čičava, komunitné centrum Luník IX,Košice)

  9. Kontakt: • Rómsky inštitút, n.o. • Roma istitute, non-profit organisation • Riaditeľka: Klára Orgovánová • Adresa: • Klariská 14,811 03 Bratislava, Slovakia • Tel.: +421 2-55563015 • E-mail: info@romainstitute.sk, Web: www.romainstitute.sk