Opetushallinto 2 A - PowerPoint PPT Presentation

cher
opetushallinto 2 a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opetushallinto 2 A PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opetushallinto 2 A

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
131 Views
Download Presentation

Opetushallinto 2 A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Opetushallinto 2 A Koulutushallinnon keskeiset sisällöt Koulujärjestelmän kehitys 2013 Jorma Suonio

  2. Koulujärjestelmän kehitys • Kirkko, ammattikunnat, keskiajalla • Turun yliopisto 1640 • teollistuminen 1800 –luvun jälkipuoliskolla - > ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen tarve kasvoi • kansakouluasetus 1866 • kouluasetus 1872 (oppikoulut) • piirijakoasetus 1898 (kansakoulut) • oppivelvollisuus 1921 • Syntyi ja vallitsi rinnakkaiskoulujärjestelmä, joka perustui • kansakouluun (oppivelvollisuuskoulu) ja • oppikouluun: • 5 –vuotinen keskikoulu ja • 3 –vuotinen lukio

  3. Tie nykyjärjestelmään 1 • Koulutusjärjestelmät ja tapa hoitaa koulutusta ovat sidoksissa kansalliseen kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. • pyrittävä löytämään omat kansalliset ratkaisut, ei suoria kopioita • Toisen maailmansodan jälkeen vahvat taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutospaineet, joka näkyi myös paineena yhtenäiskouluun. • Peruskoulu toteutettiin 1970 –luvulla pohjoisesta etelään edeten. Peruskoulun keskeisiä päämääriä oli luoda jokaiselle kansalaiselle varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta tasavertaiset koulutusmahdollisuudet takaava järjestelmä

  4. Tie nykyjärjestelmään 2 • Toteutettiin mahdollisimman samankaltaisen kaikkialla maassa • erittäin tiukka normiohjaus • kouluhallintohenkilöstön määrä kasvoi • Ammatillinen koulutus koottiin opetusministeriön alle 1970 –luvulla • lukion ja ammatillisen koulutuksen keskinäistä opiskelijamäärän suhdetta pohdittu vuosikymmenet, nyt n. 50-50 -ajattelu • Työelämän kehittyminen ja EU –integraatio toivat 1990 –luvulla nuorisokoulutuskokeilun • pyrittiin hyödyntämään kahden koulutustradition, lukion ja ammatillisen koulutuksen vahvuuksia • kokeilu päättyi 2000, mutta toisen asteen yhteistyö tiivistyi kokeilujen seurauksena • ammattikorkeakoulut (ammatillisen koulutuksen rakennemuutos) • AMK –kehitys sai muotonsa vuosituhannen vaihteessa

  5. Keskeisimmät nykysäädökset • Lakien kodifiointi vuoden 1999 alusta: • perusopetuslaki • lukiolaki • laki ammatillisesta koulutuksesta • laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta • laki vapaasta sivistystyöstä • laki taiteen perusopetuksesta • laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta • laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta • + vastaavat asetukset • Vuoden 1998 elokuusta oli tullut voimaan yliopistolaki (aiemmin 22 lakia –kullekin omansa) • Ammattikorkeakouluista oli säädetty 1995, laki uudistettiin 2003 • Kelpoisuusvaatimuksista säädettiin asetuksella • Heijastusvaikutuksia myös muuhun lainsäädäntöön


  6. Koulutusjärjestelmä tänään

  7. Koulutusjärjestelmä tänään • Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu: • peruskoulusta • maksuton yleissivistävä koulutus koko ikäluokalle. Oppivelvollisuuskoulu. Yhdeksänvuotinen yhtenäiskoulu. Ei tutkintoa, yleinen jatko-opintokelpoisuus • toisen asteen koulutuksesta • lukiokoulutus (yleissivistävä, yleinen korkeakoulukelpoisuus) ja • ammatillinen koulutus • korkeakoulujärjestelmästä • ammattikorkeakoulut • yliopistot ja tiedekorkeakoulut • aikuiskoulutuksesta, jota tarjotaan kaikilla koulutustasoilla