slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministarstvo poljoprivrede PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministarstvo poljoprivrede

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Ministarstvo poljoprivrede - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Ministarstvo poljoprivrede. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama - nacrt s konačnim prijedlogom -. Sadržaj nacrta. Usklađenja Dodatno usklađenje s Okvirnom direktivom o vodama Usklađenje sa Zakonom o općem upravnom postupku Usklađenje sa Zakonom o koncesijama Ostale odredbe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ministarstvo poljoprivrede' - chelsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ministarstvo poljoprivrede

Zakon o izmjenama i dopunama

Zakona o vodama

- nacrt s konačnim prijedlogom -

sadr aj nacrta
Sadržaj nacrta

Usklađenja

 • Dodatno usklađenje s Okvirnom direktivom o vodama
 • Usklađenje sa Zakonom o općem upravnom postupku
 • Usklađenje sa Zakonom o koncesijama

Ostale odredbe

 • Javno vodno dobro
 • Detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje
 • Vodne usluge
 • Šljunak i pijesak u području značajnom za vodni režim
 • Vodopravni akti (vodopravne dozvole)
 • Koncesije
 • Ostala usklađenja i poboljšanja

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

dodatno uskla enje s okvirnom direktivom o vodama
Dodatno usklađenje s Okvirnom direktivom o vodama

Dodatno su usklađene odredbe Zakona sa sljedećim člancima ODV:

 • Svrha, čl.1
 • Koordiniranje administrativnih ustroja u vodnim područjima, čl.3
 • Ciljevi zaštite okoliša, čl. 4.
 • Registar zaštićenih područja, čl. 6.
 • Vode koje se koriste kao voda namijenjena ljudskoj potrošnji, čl. 7.
 • Praćenje stanja površinskih voda, podzemnih voda i zaštićenih područja, čl. 8.
 • Povrat troškova od vodnih usluga, čl. 9.
 • Kombinirani pristup za točkaste i raspršene izvore, čl.10.
 • Program mjera, čl. 11.
 • Pitanja koja se ne mogu rješavati na razini zemlje članice, čl. 12.
 • Planovi upravljanja riječnim slivovima, čl. 13.
 • Izvješćivanje, čl. 15.

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s konačnim prijedlogom Zakona

javno vodno dobro 1
Javno vodno dobro (1)
 • Upravljanje javnim vodnim dobrom - Hrvatske vode
 • Javno vodno dobro u lučkom području - upravljaju lučke uprave
 • Gospodarenje zaštitnim šumama u javnom vodnom dobru - Hrvatske šume
     • - prema programu gospodarenja, na koji suglasnost daju Hrvatske vode
 • Pravo korištenja javnog vodnog dobra u lučkom području
 • izuzeta su iz ovog Zakona, stavljena u nadležnosti propisa koji uređuju plovidbu i luke na unutarnjim vodama radi olakšavanja investicija

najam, zakup, služnost, pravo građenja i druga raspolaganja, osim raspolaganje pravom vlasništva

Režim javnog vodnog dobra ne bi smio biti zapreka ulaganjima

 • poboljšane su norme i pojednostavljeni postupci za stjecanje prava korištenja za gospodarske i osobne potrebe  

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

javno vodno dobro 2
Javno vodno dobro (2)
 • Ostvarivanje prava najma, zakupa, služnosti i prava građenja na javnom dobru za gospodarske ili osobne potrebe
  • vraćeno je u dvostupanjsku proceduru
  • u prvom stupnju odlučuju Hrvatske vode po prethodnom mišljenju Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, a po žalbi - ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo

Osim regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju

 • Pojednostavljuje se postupak
  • Kada se na javnom vodnom dobru grade javne građevine
  • Kada se od privatnog investitora traži da pri provedbi svoga zahvata u javnom interesu izvede zahvat na javnom vodnom dobru

Za izvođenje zahvata mora se ishoditi prethodna suglasnost Hrvatskih voda u upravnom postupku – umjesto odluke i ugovora o pravu građenja odnosno odluke i ugovora o pravu služnosti

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje

Građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu županije

Detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje

Upravljanje vodnim građevinama za melioracije

upravljaju županije (prijelazni period od 3 god. - Hrvatske vode)

upravljaju županije (prijelazni period od 3 god – Hrvatske vode-Hidrotehnički objekti d.o.o.)

Program gradnje i održavanja građevina za navodnjavanje donose predstavnička tijela županija, na prijedlog upravitelja.

- Naknada za melioracijsku odvodnju

- Naknada za navodnjavanje

su namjenski prihodi županija

Za financiranje održavanja ovih građevina

Cilj izmjena – osigurati stabilan model upravljanja i stabilan izvor prihoda za održavanje ovih građevina – što je uvjet za prijavu projekata za EU fondove

 • Građevinama za navodnjavanje u vlasništvu županije
vodne usluge 1

Rok za prijenos županijskih udjela je 31.03.2015.

Vodne usluge (1)

A. OSNIVAČI ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA – mogu biti isključivo JLS (ili trgovačko društvo odnosno ustanova kojoj je osnivač JLS).

Postojeći isporučitelji vodnih usluga koji su osnovani prema Zakonu o komunalnom

gospodarstvu mogu nastaviti obavljati djelatnost do 31.03.2015.

B. PROŠIRENE SU DJELATNOSTI ISPORUČITELJA (ali ne i na komercijalne djelatnosti):

-ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe i

vlastitih otpadnih voda

- izvođenje priključaka i umjeravanje vodomjera

- proizvodnja energije za vlastite potrebe

 • Cilj
 • Poboljšati standard pružanja vodnih usluga na ekonomičan i učinkovit način
 • Osigurati potpuni povrat troškova pružanja vodnih usluga
 • Omogućiti apsorpciju sredstava iz EU fondova – ispunjenje zahtjeva iz Plana provedbe vodnokomunalnih direktiva (do 2023.g uložiti 4,5 mlrd Eura)

Nakon donošenja Uredbe o uslužnim područjima očekuje nas VELIKA REFORMA VODNOKOMUNALNOG SEKTORA (objedinjavanje isporučitelja na uslužnom području) . Ove odredbe dodatno utiru put toj reformi:

vodne usluge 2

ne više gradovi / općine sa svojim tijelima

Vodne usluge (2)

C. Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina provodi se prema:

D. Vlasništvo infrastrukture

 • JLS više ne mogu biti izravni vlasnici komunalnih vodnih građevina.
 • Vlasnici komunalnih vodnih građevina mogu biti samo javni isporučitelji vodnih usluga, koji već sada u svom vlasništvu imaju preko 90% komunalnih vodnih građevina u RH

JLS dužne su u roku od 1 godine od stupanja na snagu Zakona prenijeti komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo isporučitelja vodne usluge, u obliku temeljnog uloga ili prijenosa bez naknade

 • planu koji donosi skupština odnosno upravno vijeće javnog isporučitelja vodne usluge
 • ugovoru o koncesiji ako je gradnja i održavanje pod koncesijom (npr. u Gradu Zagrebu)

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

vodne usluge 3
Vodne usluge (3)
 • F. Na prijedlog Vijeća za vodne usluge VLADA RH donosi uredbu kojom regulira:
 • mjerila za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga i vrste troškova koje ona pokriva
 • najnižu količina isporučene vode nužna za osnovne potrebe kućanstva (socijalna kategorija kućanstava)

E. Odluka o cijeni vodnih usluga

U roku 30 dana sve JLS – osnivači javnog isporučitelja vodnih usluga dužne su:

 • dati suglasnost na cijenu vodnih usluga ili
 • obrazloženo odbiti suglasnost na cijenu ili
 • zatražiti izmjenu odluke o cijeni

Istekom toga roka smatra se da je suglasnost dana.

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

vodne usluge 4
Vodne usluge (4)

G. Jača uloga regulatora vodnih usluga (VIJEĆE ZA VODNE USLUGE koje djeluje od 2010. g.) što je u funkciji

(a) načela punog povrata troškova od vodnih usluga (načelo Okvirne direktive o vodama) i (b) provedbe Plana vodno-komunalnih direktiva

Vijeće za vodne usluge je ovlašteno:

- narediti rješenjem isporučitelju vodne usluge donošenje odluke o cijeni vodnih

usluga i/ili odrediti istima da usklade svoje akte sa Zakonom i provedbenim propisima

- obustaviti od izvršenja nezakonitu odluku o cijeni vodnih usluga

- obustaviti od izvršenja bilo koji nezakoniti akt na temelju kojeg se naplaćuje cijena

vodnih usluga odnosno naknada za razvoj

- nadomjestiti uskraćenu ili nezakonitu suglasnost gradonačelnika/općinskog načelnika na odluku o cijeni vodnih usluga

- na zahtjev isporučitelja vodnih usluga:

 • ujednačiti visinu naknade za razvoj,
 • odnosno proširiti obvezu plaćanja naknade za razvoj na području JLS na kojem se koristi više od pola vodnih usluga u odnosu na vodoopskrbno područje, područje aglomeracije, odnosno uslužno područje (čl. 58. a ZFVG)

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

Sva pitanja vezana uz rad Vijeća uređuju se uredbom koju donosi Vlada RH.

ljunak i pijesak u podru ju zna ajnom za vodni re im 1
Šljunak i pijesak u području značajnom za vodni režim (1)
 • Postojeće stanje:
 • 3-godišnji period zakonske zabrane eksploatacije šljunka i pijeska
 • U stvarnosti je vladao nepisani embargo na radove održavanje voda i vodnog puta (uklanjanjem nanosa iz vodotoka) prouzročen odugovlačenjem postupaka

Posljedice:

 • Smanjenje protočnih profila hrvatskih rijeka
 • Povećanje rizika i izravnih šteta od poplava

Sigurnosne

 • Umanjenje plovnosti vodnih putova i njihovo neodržavanje u propisanoj klasi plovnosti određenoj međunarodnim ugovorima
 • Nestašica pijeska i šljunka na dijelu tržišta
 • Povećan uvoz iz BIH, Srbije, Mađarske, Slovenije i Austrije

Gospodarske

U protekle 4 godine u RH je uvezeno šljunka i pijeska u vrijednosti cca 500 mil. kn iz zemalja u okruženju.

Sve više domaćih tvrtki otvara poduzeća u tim zemljama kako bi ostvarili pravo na vađenje šljunka i pijeska.

Sukladno njihovim propisima stječu koncesiju ili dozvolu za vađenje šljunka i pijeska te zatim taj isti materijal iz istih graničnih vodotoka (Sava, Dunav, Drava) prodaju u RH uz iznimno visoke maloprodaje cijene.

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

ljunak i pijesak u podru ju zna ajnom za vodni re im 2
Šljunak i pijesak u području značajnom za vodni režim (2)

Do sada nije bilo moguće zbog neujednačenosti zakonodavstva u području upravljanja nanosom u zemljama u slivu rijeke Save

Cilj izmjena odredbi

 • Uspostaviti ravnotežu između sigurnosnih i gospodarskih ciljeva s jedne strane i ciljeva zaštite okoliša i prirode s druge strane.
 • Omogućiti sklapanje Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save
  • Osigurat će se zajednički pristup i postupanje u upravljanju nanosom u slivu rijeke Save u smislu zajedničkog upravljanja na razini svih država potpisnica Okvirnog sporazuma

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

ljunak i pijesak u podru ju zna ajnom za vodni re im 3
Šljunak i pijesak u području značajnom za vodni režim (3)
 • zadržana je zabrana eksploatacijeiz neobnovljivih ležišta u vodotocima i drugim tijelima površinskih voda te u uređenom i neuređenom inundacijskom području
  • - osim ako je u području neuređenog inundacijskog pojasa dozvoljena eksploatacija propisima o rudarstvu
 • Dopušta se eksploatacija šljunka i pijeska putem ugovora o koncesiji
  • - ako bitno ne mijenja prirodne procese te
  • - ako služi održavanju voda i vodnih putova na unutarnjim vodama

- Prije davanja ove koncesije provodi se odgovarajuća procjena utjecaja na okoliš odnosno ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prema propisima o zaštiti okoliša i prirode

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

ljunak i pijesak u podru ju zna ajnom za vodni re im 4
Šljunak i pijesak u području značajnom za vodni režim (4)
 • Javni radovi čišćenja i uklanjanja nanosa se izuzimaju iz općeg režima radova održavanja voda
 • Ugovaraju se u zasebnim postupcima sa svim sposobnim ponuđačima
 • Omogućuje se širem krugu ponuditelja da se pojave u postupcima javne nabave
 • Radovi čišćenja i uklanjanja nanosa mogu se provesti i kad postoji potreba za šljunkom i pijeskom radi građenja javnih građevina od interesa za RH
 • Raspolaganje šljunkom i pijeskom u vlasništvu RH (sukladno odluci Vlade RH provode Hrvatske vode – Hidrotehnički objekti d.o.o.)
 • Strože odredbe u slučaju povrede zabrane eksploatacije
 • Učinkovitiji nadzor i kontrola propisivanjem obveze vađenja materijala na uređene deponije

Ministarstvopoljoprivrede

NacrtPrijedlogaZakona o izmjenamaidopunamaZakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

vodopravni akti

Vodopravne dozvole

Vodopravni akti

Na taj način se ukida višestruko izdavanje raznih dozvola, ali se osigurava Hrvatskim vodama uvid u akte kojima se dopušta proizvodnja, uvoz i stavljanje na tržište kemikalija uključivo sredstva za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva i biocidnih pripravka kako bi se sagledali njihovi utjecaji na stanje voda

Ukida se izdavanje vodopravnih dozvola za proizvodnju i stavljanje u prometkemikalija (akte u vidu dozvola izdaju druga javnopravna tijela)

 • pojednostavljenje za gospodarske subjekte koji proizvode, uvoze i stavljaju na tržište kemikalije koje nakon uporabe dospijevaju u vode

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

koncesije
Koncesije
 • Kod koncesijevoda za tehnološke i sl. potrebe minimalna količina je podignuta na 10 000 m3/godišnje.
 • Ponovno je uvedena koncesija za eksploataciju pijeska i šljunka iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim.
 • Korištenje voda za uzgoj riba (ranije: koncesija) izuzima se iz Zakona o vodama i preuzima u Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 • za korištenje voda za splavarenje, rafting, vožnju kanuima u vidu gospodarske djelatnosti te za postavljanje plutajućih i plovećih objekata na unutarnjim vodama radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti – nije potrebna koncesija već vodopravna dozvola, a ako se dijelom obavlja u nacionalnom parku ili parku prirode – potrebno je koncesijsko odobrenje iz Zakona o zaštiti prirode koju izdaje javna ustanova
 • davanje koncesije neposredno na zahtjev gospodarskog subjekta

Poglavlje XI. Koncesije je usklađeno s odredbama novog Zakona o koncesijama (NN br. 143/12) te su normirane i druge izmjene u cilju olakšavanja stjecanja koncesijskih prava

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

ostala uskla enja i pobolj anja
Ostala usklađenja i poboljšanja

Ubuduće bi provodilo povjerenstvo Ministarstva koje imenuje Vlada Republike Hrvatske sastavljeno od pet članova različitih struka

Tekst Zakona je usklađivan i poboljšavan i u drugim aspektima:

Poglavlje IV. Planski dokumenti upravljanja vodama - mišljenja o sukladnosti prostornih planova s planovima upravljanja vodama daju Hrvatske vode.

Poglavlje XV. Nadzor i upravne mjere

 • preciznije su razgraničene nadležnosti između državne vodopravne inspekcije i drugih inspekcija
 • preciznije je određeno vođenje žalbenog postupka na rješenja državnih vodopravnih inspektora

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona

prijelazne i zavr ne odredbe
Prijelazne i završne odredbe
 • produžen rok za uskladbupravnog statusa i predmeta poslovanja isporučitelja vodnih usluga, odnosno izdvajanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje iz drugih komunalnih djelatnosti do 31.12.2013. (stvaranje uvjeta za reformu vodno-komunalnog sektora)
 • produžen rok za donošenje Uredbe o određivanju uslužnih područja do kraja 2013.
 • skraćen rok za donošenje Plana upravljanja vodnim područjima (ranije: najkasnije 3 godine od ulaska u EU; sada: najkasnije do dana ulaska RH u EU).

Ministarstvo poljoprivrede

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, s Konačnim prijedlogom Zakona