slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PERINTAH AM BAB C

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

PERINTAH AM BAB C - PowerPoint PPT Presentation


 • 1024 Views
 • Uploaded on

PERINTAH AM BAB C. CUTI. CUTI bermakna sebarang tempoh seseorang staf itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. Perintah Am 1 (i) Bab ‘C’ Cuti bukan hak, satu keistimewaan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERINTAH AM BAB C' - chaz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

CUTIbermakna sebarang tempoh seseorang staf itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja.

 • Perintah Am 1 (i) Bab ‘C’
 • Cuti bukan hak, satu keistimewaan.
slide3

CUTI REHATbermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan di dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember.

 • CUTI SAKITbermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan dan dengan mengemukakan sijil sakit daripada doktor Universiti, panel doktor atau doktor hospital Kerajaan dan diberi cuti sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh.
 • PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKANbermaknaperkhidmatan yang diambilkirabagimengirakelayakkanmendapatcutiseseorangstafdanterdirimasa-masabertugas, cutirehatdancutisakit,tetapitidaktermasukcutiseparuhgaji, cutitanpagaji, cutihaji, cutisakittibi, kustadanbarahsertacutibelajar.
slide4

SANAK SAUDARAbermakna suami atau isteri, anak-anak, ibu bapa dan lain-lain saudara mara yang rapat kepada staf.

 • SIJIL SAKITbermakna sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh seseorang doktor Universiti, panel doktor (seperti yang tertera di dalam Kad Rawatan Staf), doktor hospital Kerajaan atau oleh sebuah Lembaga Perubatan.
slide5

CUTI YANG DIBERI KERANA

PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN:

Cuti Rehat

Cuti Separuh Gaji

Cuti Tanpa Gaji

slide6

CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

Cuti Rehat

 • Boleh diambil bila-bila masa
 • Mingguan tak masuk kira
 • Boleh dibawa ke hadapan baki cuti atas sebab kepentingan perkhidmatan
slide7

Bulan Kerja

Hari Kerja

Kadar kiraan :

* Kelayakan

atau

* Kelayakan

X

X

12

365

KELAYAKAN CUTI REHAT

Berkuatkuasa : 1 September 2005 (PP Bil 20/2005)

slide8

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI

PERKHIDMATAN AWAM LANTIKAN TE TAP

Berkuatkuasa : 1 Januari 2009 (PP Bil 14/2008)

slide9

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI

PERKHIDMATAN AWAM LANTIKAN KONTRAK DAN SEMENTARA

Berkuatkuasa : 1 Januari 2009 (PP Bil 14/2008)

slide10

DASAR CUTI REHAT

 • Cuti rehat seboleh-bolehnya diambil pada tiap-tiap tahun oleh staf untuk tujuan kecekapan dan juga untuk kepentingan staf itu sendiri. Ketua Jabatan hendaklah menyediakan seberapa yang boleh, jadual giliran bercuti bagi staf di bawah jagaannya.
 • Seseorang staf yang hendak menggunakan semua atau sebahagian daripada cuti rehatnya di luar Malaysia hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Naib Canselor.
slide11

DASAR CUTI REHAT Samb

c) Bagi cuti rehat ke luar negara (ke negara-negara terhad) staf dikehendaki mengemukakan permohonan cuti rehat bersama-sama Borang ‘A’ & ‘B’. Permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum bercuti.

d) Kelulusan Kementerian Pengajian Tinggi

slide12

LANTIK / NAIK PANGKAT / LEBIH

10 TAHUN PERKHIDMATAN

 • Apabila seseorang staf dilantik atau dinaikkan pangkat ke jawatan yang mengubah kategorinya, maka kelayakkan cutinya juga akan berubah. Semua tempoh ia telah bermula di atas kategori terdahulu di dalam tahun itu, akan dianggap sebagai perkhidmatan di dalam kategori baru. Perkiraan yang sama hendaklah juga dibuat bagi tahun seseorang itu genap sepuluh (10) tahun perkhidmatan tahun pertama.
 • Untuk menentukan kelayakkan cuti rehat tambahan, seseorang staf itu perlu mempunyai perkhidmatan 10 tahun perkhidmatan di satu-satu organisasi sahaja tidak kira sama ada beliau berkhidmat di Universiti ini atau di jabatan Kerajaan lain (tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira sahaja).
slide13

LANTIK / NAIK PANGKAT / LEBIH

10 TAHUN PERKHIDMATAN samb

 • Bagi staf yang mempunyai perkhidmatan lepas (kurang dari 10 tahun) di jabatan lain sebelum berkhidmat dengan Universiti ini (dan kemudiannya perkhidmatan tersebut telah diambil kira) tempoh perkhidmatan di jabatan hakiki itu tidak boleh diambilkira untuk tujuan untuk menentukan kelayakkan cuti rehat tambahan selepas 10 tahun perkhidmatan. Tempoh tersebut hanya diambilkira untuk tujuan perkiraan pencen sahaja.
slide14

GANTIAN CUTI REHAT

 • Pemberian hadiah pada tarikh persaraan atau mati dalam perkhidmatan

Award Wang Tunai

Award perkhidmatan yang berpencen

 • Untuk menambah faedah persaraan
slide15

AWARD WANG TUNAI

AWARD WANG TUNAI adalahgantiancutirehatsebagaipemberianhadiahkepadakepadastaf yang bersaradariperkhidmatanUniversiti (wajibataupilihansendiri) padaharipersaraanyaataukepadastaf yang meninggalduniadidalamperkhidmatan. Kaedahpengiraanadalahsepertiberikut:

FORMULA : 1/30 x gajiakhir

Takrifan‘gajiakhir’bermaksudgajiakhir yang diterimameliputiGajiPokokHakikidanImbuhanTetapmengikutkumpulanperkhidmatandangredgajihakikistafberkenaan.

slide16

SYARAT-SYARAT PENGUMPULAN

 • Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan Award Wang Tunaiadalah dihadkan kepada maksimum15 hari atautidak melebihi separuh daripada kelayakan (cuti) semasa bagi setahun.
 • b) Walau bagaimanapun, jumlah yang boleh dikumpulkan adalah tertakluk kepada had maksimum150 hari sahaja di sepanjang perkhidmatan seseorang itu.
award wang tunai lantikan kontrak pp bil 17 2008 berkuatkuasa 1 januari 2009
Award Wang Tunai Lantikan Kontrak(PP Bil 17/2008) berkuatkuasa 1 Januari 2009

Layak:

8 hariatau ¼ daripadakadarcutirehatuntuk

setahun,mengikutmana yang lebihrendah.

Maksima: 75 hari

Pegawai yang layak

Dilantiksecaracontract of service berdasarkan PP Bil 2/2008

Tempohsesuatukontraktidakkurangdarisatutahun

Perluditambahdalamsyaratperjanjiankontrak (ditandatanganimulai 1 Jan 2009)

slide18
Samb…

Pegawaitidaklayak AWT sekiranyaditamatkan /diberhentikan

perkhidmatanatassebab-sebabberikut;

Cuaiatauenggan, tidakikutperintah, membocorkanmaklumat, berkelakuansalahatautidakmematuhiperjanjiankontrak

ketidakupayaankesihatansetelahdiperakukanolehPegawaiPerubatanKerajaan,kecualitelahberkhidmatkontrakuntuktempohsekurang-kurangnyasatutahun

dijatuhkanhukumanbuangkerjaolehpihakberkuasatatatertib

Menamatkanperkhidmatanlebihawalataspilihanpegawai

slide19

PENGUMPULAN CUTI REHAT KE TAHUN HADAPAN & AWARD WANG TUNAI

Sekiranya seseorang staf ingin membuat pengumpulan cuti rehat ke tahun berikutnya dan juga pengumpulan ke Award Wang Tunai, kedudukan rekod pengumpulan cutinya adalah seperti berikut:

pengumpulan cuti rehat ke tahun hadapan award wang tunai samb
PENGUMPULAN CUTI REHAT KE TAHUN HADAPAN & AWARD WANG TUNAI samb

CONTOH :

Kadar KelayakanTahun 2007 =35 hari

JumlahCuti Yang Dikumpulkan =70 hari (daritahun 2006)

JumlahKeseluruhanBagi =105 hari

Tahun 2007

JumlahCuti Yang TelahDihabiskan =20 hari

(sehinggaakhirtahun 2007)

BakiCuti Yang TidakDapat =85 hari

Dihabiskan (sehinggaakhirtahun 2007)

slide21

PENGUMPULAN CUTI REHAT KE TAHUN HADAPAN & AWARD WANG TUNAI samb

Di dalam hal ini, jumlah cuti yang boleh dikumpulkan ke tahun berikutnya (2008) adalah sebanyak 70 hari sahaja, manakala baki selebihnya sebanyak 15 hari lagi adalah luput secara automatik.

Berdasarkan kelayakkan cuti rehat staf ini, beliau hanya boleh mengumpulkan cuti rehat ke Award Wang Tunai sebanyak 15 harisahaja.

Ini bermakna, jumlah cuti yang boleh dikumpulkan ke tahun berikutnya adalah sebanyak 55 harisahaja dan juga Award Wang Tunai sebanyak 15 hari.

slide22

CUTI SEPARUH GAJI

 • Diluluskan oleh Naib Canselor atas sebab-sebab

berikut sahaja:

 • Kesihatan sanak saudara yang rapat.
 • Tidak boleh atas sebab bersalin.
 • Naib Canselor boleh meluluskan cuti separuh gaji tidak melebihi 14 hari dalam satu-satu tahun atas sebab kesihatan saudara yang rapat.
  • * Perlu dicatatkan dalam Buku Kenyataan Perkhidmatan Staf
slide23

CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN

BERKURSUS/BERKHIDMAT DI DALAM/LUAR NEGARA

 • Naib Canselor boleh meluluskan cuti tanpa gaji bagi tempoh tiga tahun atau selama tempoh pasangan pegawai berkursus/berkhidmat.
 • * Perlu dicatatkan dalam Buku Kenyataan Perkhidmatan Staf
slide24

TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI

 • Tiada gaji bagi tempoh tidak hadir bekerja tanpa cuti
 • Jika seseorang pegawai tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu;
 • Suatu perakuan oleh Ketua Jabatan memperakui tempoh pegawai itu tidak hadir bekerja tanpa cuti adalah satu kuasa yang mencukupi bagi memotong gaji dan emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu.
 • * Perlu dicatatkan dalam Buku Kenyataan Perkhidmatan Staf
slide25

CUTI GANTIAN / CUTI PAMPASAN

(PA 40 BAB ‘C’)

 • Seseorang staf yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain, boleh diberi cuti gantian oleh Ketua Jabatan kerana dipanggil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti gantian, hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu.
slide26

CUTI TANPA GAJI

Hal Peribadi Mustahak

 • Naib Canselor boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada staf atas sebab-sebab peribadi persendirian yang mustahak bagi staf yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya enam (6) bulan perkhidmatan yang melayakkan.
 • Pada masa permohonan dibuat untuk mendapat cuti tanpa gaji itu kesemua kelayakkan cuti bergaji penuh hendaklah dihabiskan terlebih dahulu.
 • Tidak melebihi tiga (3) bulan pada sesuatu masa dan 360 hari disepanjang tempoh perkhidmatan.
  • * Perlu dicatatkan dalam Buku Kenyataan Perkhidmatan Staf
slide27

CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN

 • Cuti Sakit
 • Cuti Sakit Lanjutan
 • Cuti Pemulihan
 • Cuti Kerantina
 • Cuti Isteri Bersalin
 • Cuti Kecederaan
 • Cuti Tibi, Kusta Dan Barah
slide28

CUTI SAKIT

 • Kelulusan oleh Ketua Jabatan.
 • Tidak melebihi 90 hari pada satu-satu masa diluluskan

oleh Ketua Jabatan dan 90 hari ke atas dalam satu-satu

masa oleh kuasa tertentu.

 • Jika masih tidak sihat Ketua Jabatan boleh memberi

baki Cuti Rehat yang masih ada.

 • Pegawai bercuti sakit ;
  • 45 hari atau lebih, bagi 3 tahun berturut- turut
  • 180 hari dalam satu tahun kalendar
  • boleh dikehendaki oleh Ketua Jabatan diperiksa oleh
  • Lembaga Perubatan Universiti
slide29

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN CUTI SAKIT

 • Permohonan disokong oleh sijil dari Pegawai Perubatan
 • Sakit semasa Cuti Rehat di Malaysia layak cuti sakit.
 • Sakit semasa Cuti Rehat di luar Malaysia. Tidak layak

mendapat Cuti Sakit kecuali :-

  • Ia sakit pada tarikh ia patut balik ke Malaysia
  • Sakitnya berlanjutan hingga ke tarikh ia patut balik ke
  • Malaysia.
slide30

Sakit Semasa Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji

 • Tidak berkelayakan Cuti Sakit.
 • Kelonggaran
  • Bercuti di luar Malaysia dan tidak dapat balik

kerana sakit pada tarikh ia patut balik

  • Boleh diberi Cuti Separuh Gaji atau tanpa gaji
slide31

CUTI SAKIT LANJUTAN – PA 22 BAB ‘C’ DAN PP Bil 9/91

 • TUJUAN
 • Tidaksihatuntukbertugasdanperlurehat yang panjangsetelahhabiscutisakitbergajipenuhdandiberisekiranyaadaharapanuntuksembuh
 • SYARAT DAN KELAYAKAN
 • 90 CSG + LembagaPerubatan
 • 90 CTG + LembagaPerubatan + ElaunBantuan
 • Belumsembuh, bolehdibersarakandenganperakuanLembagaPerubatan (PP Bil 10/95)
slide32

CUTI PEMULIHAN

a. PegawaitidaksihattetapipadapandanganLembagaPerubatanperluberehat.

b. Tempoh: Satujangkawaktu yang diperakukan.

c. KuasatertentumeluluskanCutiSeparuhGajiatauTanpaGaji.

slide33

CUTI KERANTINA – PA 24 BAB ‘C’

 • TUJUAN
 • Kawalanwabakpenyakit

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Sepanjangtempohpenahanan
 • Bergajipenuh
 • Jikasakit – cutisakit
slide34

CUTI BERSALIN : PA 25 & 26 BAB C DAN PP 2/98

 • TUJUAN
 • Pulihdaribersalin

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 60 harisetiap kali bersalin
 • Lima (5) kali sepanjangperkhidmatan
 • Perakuanbersalindanpermohonancuti
slide35

YANG TELAH MENGGUNAKAN LIMA (5) KALI KEMUDAHAN CUTI BERSALIN

 • Cutirehat
 • Cutitanpagaji
 • Tidakmelebihi 60 haridaritarikhbersalin
slide36

CUTI KECEDERAAN (PA 27 & 28 BAB C)

 • TUJUAN
 • Kecederaansemasabertugas
 • Tempohpemulihan yang panjang

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Tempohsehinggapulihatauketarikhakandisarakan
 • Tercederasemasabertugas
 • PerakuanLembagaPerubatan
slide37

CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH – PA 30 - 33 BAB ‘C’ DAN PP 9/91

 • TUJUAN
 • Tempohrawatanpenyakit yang panjang

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Bergajipenuh – 24 bulan (Barah/Kusta)

- 12 bulan (Tibi)

 • Selepasbergajipenuh – cutirehat

- cutiseparuhgaji12 bulan

 • CutitambahandenganperakuanLembagaPerubatan
 • Universiti
slide39

CUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA – PA 41 BAB C

 • TUJUAN
 • Menghadirilatihanataukhemahtahunan
 • Pasukansukarela yang disenaraikansahaja

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 30 hari + 2 hariperjalananpergi/balik
 • Budibicara + kepentinganperkhidmatan

PASUKAN SUKARELA

Askarwataniah

SimpananSukarelaTenteraLaut

SimpananSukarelaTenteraUdara

PertahananAwam

RELA

slide40

CUTI KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN – PA 42 (a) BAB ‘C’ DAN PP 9/91

 • TUJUAN
 • Latihan / khemahtahunan
 • MesyuaratAgungTahunan
 • MesyuaratLuarBiasa
 • Seminar
 • Sukan

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 14 hari + 2 haripergi/balik
 • Aktivitidi Malaysia sahaja
 • Budibicara + kepentinganperkhidmatan
slide41

CUTI LAIN-LAIN KURSUS – PA 42 (b) BAB ‘C’

 • TUJUAN
 • Menghadirikursuslatihansemangatdankepimpinanbelia – KBS
 • KursusKesatuanSekerja yang diluluskanoleh KSM – luarnegara

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 14 hari + 2 hariperjalananpergi/balik
 • Budibicara + kepentinganperkhidmatan
slide42

CUTI LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA – PA 43 BAB C

TUJUAN, SYARAT DAN KELAYAKAN

MenghadirikursusKerjasama Di MaktabKerjasama- Ahli Syarikat Kerjasama 2 bulan CTR.

Menghadirikursuslatihan, seminar, mesyuarat-dalam/luarnegeri-ahli Syarikat Kerjasama yang diluluskanolehKetuaPengarahKemajuanKerjasama - tempohsebenarmenghadirikursus.

Budibicara + kepentinganperkhidmatan.

slide43

CUTI MENDUDUKI PEPERIKSAAN – PA 44 BAB ‘C’ DAN PP 9/91

 • TUJUAN
 • Mengambilpeperiksaan yang bolehmemperbaikipeluanghidup

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Hari-haripeperiksaan
 • BudibicaraKetuaJabatan
slide44

CUTI MESYUARAT PERSATUAN IKHTISAS

– PA 45 BAB ‘C’

 • TUJUAN
 • Menghadirimesyuaratagungtahunanataumesyuaratagungluarbiasa

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Ahlipersatuan
 • Persatuan yang diistiharkanoleh KPPA
 • Tempohsebenarmesyuarat + 2 hariperjalananpergi/balik
slide45

CUTI OLAHRAGA/SUKAN – PA 46 BAB ‘C’ DAN SPP 11/80

TUJUAN

a. Mengambilbahagiandalamsukanperwakilan

b. Atlit, pegawaisukan, jurulatih, ahliMajlisatauJawatankuasaPertandingan

SYARAT DAN KELAYAKAN

a. 30 harisetahun

b. Tambahan –kelulusan KSU

c. Kepentinganperkhidmatan

cuti tugas khas perubatan pa 47 bab c
CUTI TUGAS KHAS PERUBATAN – PA 47 BAB ‘C’

TUJUAN

 • Peluangberehatakibatterdedahkepadatugastertentu

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 14 harisetahun, tidakbolehdikumpul, ikut PYM
 • Menjalantugas :

i) terdedahkepada X-Ray

ii) merbahayadantidakdigemari

cuti rombongan kebudayaan pp 1 64 dan pp 16 66
CUTI ROMBONGAN KEBUDAYAAN – PP 1/64 DAN PP 16/66

TUJUAN

 • Menyertairombonganpersembahankebudayaan

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Sebagaipesertarombongan
 • AnjuranKem. Kebudayaan, KeseniandanPelancongan
 • AnjuranKem. Penerangan
cuti isteri bersalin pp 9 02
CUTI ISTERI BERSALIN – PP 9/02

TUJUAN

 • Membantuurusansemasaisteribersalin

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Pegawailelaki
 • 7 harisetiap kali isteribersalin
 • Lima (5) kali sepanjangperkhidmatan
 • Mulaitarikhisteribersalin + harikelepasan am + cutimingguan
cuti mesyuarat mbk mbj pp 21 73
CUTI MESYUARAT MBK/MBJ – PP 21/73

TUJUAN

 • Menghadirimesyuarat MBK/MBJ

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Tempohmesyuarat
slide50
CUTI TANPA REKOD KURSUS INTENSIF PROGRAM PJJ – Surat JPA (L)S.4.06/3 Klt.3(14)bertarikh 17 September 1997

TUJUAN

 • MenghadirikursusIntensifsepenuhmasadibawah program PJJ

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • 30 harisetahun
 • KebenaranKetuaJabatan
 • IPTA
cuti urusan kematian ahli keluarga terdekat pp 10 02
CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT – PP 10/02

TUJUAN

 • Menziarahidanmembantuurusanberkaitandengankematianahlikeluargaterdekat

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Ahlikeluargaterdekat – suami/isteri, anak-anakdanibubapakandung
 • Tiga (3) hari CTR + cutimingguan + cuti am
 • Salinanpengesahankematian
cuti bencana alam
CUTI BENCANA ALAM

KetuaJabatanbolehmembenarkanstafdibawahkawalannyatidakhadiruntukmenjalankantugasakibatsesuatukejadiankecemasan/bencanaalam yang berlakudikawasankediamanstafberkenaan yang menyebabkankeadaan yang memaksastafitutidakhadirkerja, tertaklukkepadagarispanduan yang ditetapkanolehUniversiti. Tempohnyaialahselamatempohberlakunyakeadaankecemasanataubencanaalamtersebutdanmestilahmunasabah.

Kebenarantidakhadirbekerjakeranasebabdiatastidakmenjejaskankelayakancutirehatstaf.

cuti menjaga anak pp 2 98
CUTI MENJAGA ANAK – PP 2/98

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • CTG
 • Pilih SSB
 • Maksimum 90 hari – mulaiharike 61 daritarikhbersalin
 • Had lima (5) kali sepanjangperkhidmatan
 • Kemukakanperakuanbersalindanpermohonancuti
 • Rekoddalambukuperkhidmatan
cuti haji pa 35 dan 35 bab c pp 4 84 dan pp 9 91
CUTI HAJI – PA 35 DAN 35 BAB ‘C’, PP 4/84 DAN PP 9/91

TUJUAN

 • MenunaikanfardhuhajidiMekah

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Maksimum 40 hari
 • Satu (1) kali sepanjangperkhidmatan
 • Beragama Islam
 • Sahdalamperkhidmatan
 • Berjawatantetap
 • Berjawatansementara – 6 tahunberterusan
cuti berkursus pa 36 38 bab c dan pp 9 91
CUTI BERKURSUS – PA 36-38 BAB ‘C’ DAN PP 9/91

TUJUAN

 • Mengikutikursuslatihan, pengajian yang diakui

SYARAT DAN KELAYAKAN

 • Bergajipenuh, separuhgajiatautanpagaji
 • Cuti

i) tempohkursus

ii) tempohperjalananpergi/balik

iii)tempohmenunggu yang tidakdapatdielakkan

 • Kursus yang lebih 12 bulan

i) Dianggapmenghabiskansemuacutirehat yang berkelayakan

ii) Layakcutirehat 7 hariselepaskursusdengansyaratadabakicuti

cuti penyelidikan
CUTI PENYELIDIKAN

Seseorangstafakademik yang diperuntukkansatutempohuntukmenjalankankerja-kerjapenyelidikan (yang memberifaedahkepadadirinyadanUniversitiamnyasertapembangunannegara) didalamatauluarnegara, bolehdibericutipenyelidikandalamsatu-satutahuntidakmelebihidua (2) bulanatau 60 hari.

Kelulusancutiiniadalahtertaklukkepadakepentinganperkhidmatan

Sekiranyaseseorangstafitumemerlukancuti yang lebihdaripadatempohitu, merekabolehlahmenggunakansebahagiandaripadakelayakancutirehat yang masihadaataupunmemohoncutitanpagaji.

cuti sabatikal
CUTI SABATIKAL
 • Stafakademikadalahlayakmendapatcuti

sabatikaltertaklukkepadasyarat-syaratseperti

berikut:

(i) Tidaklebihdaripada lima (5) bulanlamanya, jikaiatelahgenap

perkhidmatantiga (3) tahunatau

(ii) Tidaklebihdaripadasembilan (9)

bulanlamanya, jikatelahgenap

perkhidmatanlima (5) tahun.

cuti sabatikal samb
CUTI SABATIKAL samb

(b) Apa-apacutirehat yang mungkintelahdikumpulkanseseorangstafakademiksebelumiamemulakancutisabatikalhendaklahdisifatkantelahluputbermuladaritarikhiamemulakancutisabatikalitu.

(c) Walaubagaimanapun, seseorangstafakademik yang dibericutisabatikal (tidaklebihdarisembilan (9) bulanlamanya, jikaiatelahgenapperkhidmatan lima (5) tahun, danmengikutsesuatu program cutisabatikal yang diluluskansepenuhnyadiluar Malaysia danSingapura, bolehdibenarkanmengambilcutimaksimumsebanyakpengumpulanbakicutirehatselepasSabatikalempatbelas (14) haridaripadacutirehat yang terkumpulitusebaiksahajatamatcutisabatikalnya.

slide60

SOAL JAWAB

SEKIAN, TERIMA KASIH