Endokrin Hipertansiyon - PowerPoint PPT Presentation

endokrin hipertansiyon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Endokrin Hipertansiyon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Endokrin Hipertansiyon

play fullscreen
1 / 68
Endokrin Hipertansiyon
687 Views
Download Presentation
chava
Download Presentation

Endokrin Hipertansiyon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Endokrin Hipertansiyon Prof. Dr. Sevim Güllü SağlıkSlaytları http://hastaneciyiz.blogspot.com

 2. Sekonder Hipertansiyon • Altta yatan bir nedenin yol açtığı hipertansiyonlar • Tüm hipertansiyonların % 5-10’u • Sekonder hipertansiyonda tedavi edilebilir bir neden varsa genellikle tedavi ile tam şifa sağlanır. • Bu nedenle hipertansif hastalar sekonder nedenler açısından dikkatle irdelenmelidir

 3. Sekonder Hipertansiyon Sebepleri A-Renal Sebepler • Renal Parankimal Hastalıklara Bağlı Hipertansiyon • Renovasküler Hipertansiyon • Primer sodyum retansiyonu : Liddle’s sendromu, Gordon sendromu B-Endokrin Kökenli Hipertansiyon C-Nörolojik Sebeplere Bağlı Hipertansiyon D-Ekzojen Sebeplere (ilaçlar ve yiyecekler) Bağlı Hipertansiyon SağlıkSlaytları <a href=“http://hastaneciyiz.blogspot.com”>sağlık</a>

 4. Sekonder Hipertansiyon Sebepleri E-Sistolik Hipertansiyon F-Diğerleri • Aort koarktasyonu • Gebelik hipertansiyonu • Psikojenik-psişik sebepler:hiperventilasyon,alkol kesilmesi durumu,perioperatif durum • Artmış intravasküler volüme bağlı hipertansiyon: alkol, nikotin,eritropoetin tedavisi, polisitemi ve hiperviskozite

 5. Sekonder hipertansiyon nedenleri • Düzelebilen • Renal • Endokrin • Vasküler • Iyatrojenik/toksik • Düzelmeyen • Renal • Monogenik sendromlar

 6. Sekonder hipertansiyon nedenleri • Düzelebilen • Renal-Renovasküler • Endokrin • Vasküler • Iyatrojenik/toksik • Düzelmeyen • Renal • Monogenik sendromlar • Renal arter stenozu • Küçük piyelonefritikböbrek • Büyük hidronefrotikböbrek • Reninsekrete eden tümör

 7. Sekonder hipertansiyon nedenleri • Düzelebilen • Renal • Endokrin • Vasküler • Iyatrojenik/toksik • Düzelmeyen • Renal • Monogenik sendromlar

 8. Endokrin Kökenli Hipertansiyon • Akromegali • Hipotiroidizm • Hipertiroidizm • Hiperkalsemi • Cushing hastalığı • Karsinoid tümörler • Ekstraadrenal kromaffin hücre kökenli tümörler (paraganglioma) • Hipoglisemi • Adrenal patolojiler • Cushing sendromu • Primer hiperaldosteronizm • Konjenital adrenal hiperplazi • Feokromositoma • 11.βOHSD eksikliği veya inhibisyonu(likoris alımı)

 9. Sekonder hipertansiyon nedenleri • Düzelebilen • Renal • Endokrin • Vasküler • Iyatrojenik/toksik • Düzelmeyen • Renal • Monogenik sendromlar • Ko-arktasyon • Vaskülit • Takayasu • Poliarteritis • Skleroderma

 10. Sekonder hipertansiyon nedenleri • Düzelebilen • Renal • Endokrin • Vasküler • İyatrojenik/toksik • Düzelmeyen • Renal • Monogenik sendromlar

 11. Ekzojen sebeplere (ilaçlar ve yiyecekler) bağlı Hipertansiyon • Siklosiporin,Takrolimus • MAOİ ile tiraminli gıdalar • Likoris alımı • NSAİİ • Kafein • Kokain • Alkol • Hormonlar: • E2(OKS) • Glukokortikoidler • Mineralokortikoidler • Sempatomimetikler • Anabolik steroidler

 12. Sekonder Hipertansiyon Sebepleri Ekzojen sebepler (ilaçlar ve yiyecekler) • Disülfiram • Efedrin • Fenilpropanolamin • Ergotamin • Ketamin • Bromokriptin • Metoklopramid • Sandostatin LAR • Trisiklik antideprasanlar • İnsektisitler • Lityum • İndinavir • Bitkisel ilaçlar

 13. Sekonder hipertansiyon nedenleri • Düzelebilen • Renal • Endokrin • Vasküler • Iyatrojenik/toksik • Düzelmeyen • Renal • Monogenik sendromlar • Kronik Renal Yetmezlik • Polikistikböbrekler

 14. Sekonder hipertansiyon nedenleri • Düzelebilen • Renal • Endokrin • Vasküler • Iyatrojenik/toksik • Düzelmeyen • Renal • Monogenik sendromlar

 15. Mineralocorticoid reseptörü Glukokortikoid Remediable Aldosteronizm (GRA) Belirgin Mineralokortikoid fazlalığı (AME) Geller’s sendromu Spironolactone Hipertansiyonun monogenic sendromları diüretikler tarafından inhibe edilen Na+ kanallarının moleküler varyantlarına bağlı gelişir

 16. Sekonder Hipertansiyon Sebepleri Nörolojik Sebeplere Bağlı Hipertansiyon • Artmış intrakranial basınç • Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) • Kuadropleji • Akut porfiria • Familyal disotonomi • Kurşun zehirlenmesi • Guillan-Barre sendromu

 17. Sekonder Hipertansiyon Sebepleri • Sistolik Hipertansiyon • Aort yetmezliği • AV fistüller,PDA • Tirotoksikoz,hipertiroidi • Paget hastalığı • Beriberi • Arteryel rijidite

 18. Endokrin Hipertansiyon

 19. Akromegali • Büyüme hormonu artışına bağlı gelişir • Hipofiz adenomu- • makroadenom/mikroadenom • Epifiz kapanmadan önce: Jigantizm • Epifiz kapandıktan sonra:Akromegali

 20. Klinik özellikler • Cilt kalınlaşması • Terleme artışı • Başağrısı • Dudak/burun/dil büyümesi • Artmış topuk yağ yastığı • Miyopati / artropati • Karpal tünel sendromu • Visseromegali

 21. Klinik özellikler • Büyük ayaklar ve eller • Prognatizm • Kafatası genişlemesi • Kifoz • Glukoz intoleransı/DM • Hipertansiyon

 22. Akromegali: Klinik şüphe

 23. Akromegali: Klinik şüphe

 24. Akromegali- Klinik şüphe 1991 2005

 25. Akromegali- Klinik şüphe

 26. Akromegali • Glukoz-büyüme hormonu supresyon testi • IGF-1 düzeyi ölçümü • Diğer hipofiz hormonlarının değerlendirilmesi • MRI

 27. Akromegali • Tedavi • Cerrahi (TNTS, transkraniyal) • Somatostatin analogları • Pegvisomant • Radyoterapi • HT düzelmezse; antihipertansif tedavi

 28. Hipotiroidizm • Ödemli yüz • Kuru, soluk,soğuk cilt • Konstipasyon • Apatik görünüm • Hafıza sorunları, seksüel disfonksiyon • Bradikardi, kalp sesleri derin • Diyastolik HT

 29. Hipotiroidizm Tanı: • ST3, ST4 düşük, TSH yüksek: Primer • ST3, ST4 düşük, TSH N veya düşük: Santral • EKG sinüs bradikardisi, düşük voltaj, non-spesifik ST-T değişikliklari Tedavi: • Levotiroksin ile replasman • Hipotiroidinin düzeltilmesi kan basıncını da düzletir • Düzelmezse: HT tedavisi

 30. Hipertiroidizm • Klinik prezantasyon hiperadrenerjik durumu taklit eder Semptomlar: • Çarpıntı, tremor, dispne, güçsüzlük, anjina, hiperaktivite, uykusuzluk, sıcak intoleransı, artmış iştaha rağmen kilo kaybı, noktüri, diare, seksüel disfonksiyon ve emosyonel labilite

 31. Hipertiroidizm Fizik inceleme: • Guatr, taşikardi, sistolik KB artışı, nabız basıncı artışı, ısı artışı, nemli cilt, kapak çekilmesi-kapak gecikmesi, canlı refleksler ve hiperdinamik prekordiyum • Birinci kalp sesi şiddetli, midsistolik üfürüm, • Disritmi (atriyal) • KKY bulguları

 32. Hipertiroidizm

 33. Hipertiroidi Tanı: • ST3, ST4 yüksek, TSH baskılı • Ayırıcı tanı çalışmaları Tedavi: • Antitiroid ilaçlar • Beta blokerler, KKY-diüretik • Ötiroidinin sağlanması HT’u düzeltir • RAI tedavisi • Cerrahi • Göz tutulumu tedavisi..

 34. Hiperkalsemi • Primer hiperparatiroidi • Adenom, hiperplazi, karsinom • Ca yüksek, fosfor düşük, PTH yüksek • Hipertansiyon tek prezantasyon olabilir • Osteoporoz, • Nefrolitiazis • Vücut ağrıları • Hiperkalsemi semptomları • MEN ilişkili • Tedavi: Cerrahi, hiperkalsemi tedavisi • HT düzelmezse ilaçlarla tedavi

 35. CUSHİNG SENDROMU • Endojen ya da egzojen GC artışı • Glukokortikoid artışına bağlı bulgular • Mineralokortikoid etkinin artışına bağlı bulgular • Androjenlerin artışına bağlı bulgular

 36. CUSHİNG SENDROMU • Santral obezite • Ensede yağ yastığı • Pletorik görünüm • Aydede yüzü • Ciltte incelme • Pembe-mor strialar • Ekimozlar, akne • Hirsutizm-virilizm • Alopesi • Kas güçsüzlüğü • HİPERTANSİYON • Glukoz-lipid metabolizma bozuklukları

 37. AKNE; PLATORE;AYDEDE YÜZ PLATORE; SUPRAKLAVİKULER YAĞLANMA;HİRSUTİZM

 38. İkizler Aydede yüz Dorsoservikal yağ

 39. CUSHİNG SENDROMU • Hiperkortizolemi Tanısı • Plazma ve idrar serbest kortizol düzeylerinin ölçümü • Diurnal ritmin değerlendirilmesi • Deksametazon baskılama testleri (2 mg)

 40. CUSHİNG SENDROMU • Ayırıcı tanı (ACTH, 8 mg DST) • Görüntüleme yöntemleri • Tedavi (Cerrahi) • HT düzelir: Düzelmezse antihipertansif tedavi

 41. Karsinoid tümörler • Karsinoid sendrom sekonder HT’un nadir bir nedenidir • Serotonin, bradikinin, diğer nörohormonlar • Klinik: Kilo kaybı, flushing hissi, diare, HT, hipotansiyon, bronkospazm, kalpde fibröz endokardiyal plaklar • Sağ kalp yetmezliği olgularında akla gelmeli • TY, pulmoner kapak bulguları..

 42. Karsinoid tümörler • Tanı: • AC filmi-sağ taraf hakim kardiyomegali • EKG- sağ atrial genişleme, Sağ VH • EKO: sağ kalp kapak bulguları • 5-HIAA ölçümü (idrar) • Tümör görüntüleme çalışmaları • Tedavi: Cerrahi, medikal

 43. HİPERTANSİYON VE ADRENAL • Cushing sendromu • Primer hiperaldosteronizm • Konjenital adrenal hiperplazi • Feokromositoma

 44. Primer Hiperaldosteronizm • Adenom, hiperplazi, nadiren karsinom • Daha önceki yayınlarda %0.1-0.4 arasında oran • Son yıllarda yapılan çalışmalarda sekonder-endokrin hipertansiyonun en önemli sebebi olarak bildirilmektedir(%1-11) • Dirençli hipertansiyonlularda % 20 • HT-Hipokalemi-Metabolik alkaloz tipik prezantasyon • Ancak olgular normokalemik olabiliyor

 45. PRİMER HİPERALDOSTERONİZM • Semptomlar: • Hipokalemi ve alkaloz: Halsizlik, güçsüzlük, parestezi, kramplar, susuzluk hissi • Fizik bulgular: • Hipertansiyon • Ortostatik hipotansiyon

 46. Ne zaman PHA araştıralım? • Hipertansiyon ve hipokalemi • Dirençli hipertansiyon • Adrenal insidentaloma • Sekonder hipertansiyon şüphesi