slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Więcej: econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html PowerPoint Presentation
Download Presentation
Więcej: econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Więcej: econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Więcej: econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuProwadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach.

Więcej: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

finanse i rachunkowo

Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na kierunku finanse i rachunkowość kończą się tytułem zawodowym magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do otrzymania dyplomu magistra. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

Finanse i Rachunkowość

Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

finanse i rachunkowo1

W procesie edukacji studentów WNEiZ w zakresie wiedzy najważniejsze efekty kształcenia to:

­ posiadanie wiedzy dotyczącej dyscypliny finansów i jej miejsca w systemie nauk społecznych oraz teorii ekonomii i jej ewolucji;

- wiedza o strukturach społeczno-ekonomicznych i występujących w nich instytucjach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

- znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o finansach i rachunkowości procesów gospodarczo-społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu;

- wykorzystanie wiedzy o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych w zakresie zdarzeń o charakterze ekonomiczno-finansowym zachodzących w podmiotach gospodarczych, gospodarce narodowej i jej instytucjach;

- pogłębiona wiedza na temat występowania ryzyka na rynku finansowym w ujęciu krajowym i globalnym;

- odpowiednia wiedza z zakresu własności intelektualnej oraz praw autorskich;

- posiadanie właściwej wiedzy na temat statystycznych i dynamicznych relacji między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym;

- znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.

Finanse i Rachunkowość

Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

finanse i rachunkowo2

Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

W kolejnych efektach kształcenia studenci osiągną umiejętności, wśród których najważniejsze z nich to:

- krytyczna analiza złożonych zjawisk ekonomiczno-finansowych oraz interpretacja związków zachodzących między nimi;

- analiza przebiegu i przyczyn zjawisk ekonomiczno-finansowych, formułowanie własnych opinii na ten temat, a także budowanie hipotez badawczych i ich weryfikacja;

- umiejętność selekcji informacji pochodzących z różnorodnych źródeł niezbędnych do przeprowadzenia analizy złożonych procesów ekonomiczno-finansowych oraz prawidłowe wyciąganie wniosków;

- znajomość metod prognozowania i modelowania procesów i zjawisk finansowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ilościowych;

- samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji w oparciu o różne nurty teorii ekonomii, finansów i polityki gospodarczej;

- umiejętność przygotowania pracy magisterskiej w zakresie finansów i rachunkowości z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu;

- znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz posiadanie umiejętności wystąpień ustnych w języku angielskim.

Finanse i Rachunkowość

finanse i rachunkowo3

Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

W zakresie kompetencji społecznych absolwent WNEiZ UMK w Toruniu posiada następujące cechy:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;

- ma umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując komunikatywność, sumienność i wytrwałość;

- jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej, i osób z otoczenia zawodowego, a także postępuje właściwie w stanach zagrożenia;

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej.

Finanse i Rachunkowość

finanse i rachunkowo4

Koncepcja kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do:

- podjęcia studiów III stopnia;

- podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych i w odpowiednich instytucjach różnych szczebli w gospodarce narodowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego;

- pracy w instytutach badawczych z zakresu finansów i rachunkowości, jednostkach resortowych, w konsultingu i doradztwie finansowym;

- prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.

Finanse i Rachunkowość

finanse i rachunkowo5

Finanse i Rachunkowość

Więcej: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html

finanse i rachunkowo6

Finanse i rachunkowość

Specjalność: Doradztwo finansowe i finanse przedsiębiorstw - opieka KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

przeznaczenie i cel specjalno ci
PRZEZNACZENIE I CELSPECJALNOŚCI
 • Specjalność przeznaczona jest dla osób chcących rozwijać zdolności analityczne i pragnących zdobyć praktyczną, profesjonalną wiedzę w zakresie finansów, inwestycji finansowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.
 • Specjalność ma na celu dostarczenie nowoczesnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie doradztwa i zarządzania finansami pozwalających absolwentom na skuteczne konkurowanie na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy.
najwa niejsze efekty przedmiotowe
NAJWAŻNIEJSZEEFEKTYPRZEDMIOTOWE

Absolwenci kończący specjalność będą potrafili, m.in. :

 • Identyfikować oraz charakteryzować zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne instrumenty i rozwiązania finansowe.
 • Oceniać źródła finansowania działalności jednostek gospodarczych, a także ustalać ich koszty.
 • Wyceniać instrumenty finansowe oraz jednostki gospodarcze.
 • Oceniać ryzyko finansowe występujące w działalności podmiotów gospodarczych.
 • Stosować instrumenty finansowe wspomagające działalność podmiotów gospodarczych.
 • Stosować nowoczesne metody i techniki inwestowania na rynku finansowym.
cechy specjalno ci
CECHYSPECJALNOŚCI:
 • 12 przedmiotów specjalnościowych oraz seminaria.
 • Proponujemy przedmioty autorskie nie dostępne na innych uczelniach.
 • Koncentrujemy się dostarczaniu najnowszej, praktycznej wiedzy finansowej.
sylwetka absolwenta
SYLWETKAABSOLWENTA

Specjalność umożliwia podjęcie pracy w:

 • Działach finansowych przedsiębiorstw
 • Instytucjach finansowych
 • Firmach audytorskich (działy Corporate Finance)
 • Firmach doradztwa finansowego
 • Urzędach centralnych
sylwetka absolwenta1
SYLWETKAABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności można podjąć pracę na stanowiskach:

 • Analityka finansowego
 • Doradcy klienta detalicznego, prywatnego lub korporacyjnego
 • Konsultanta
 • Menedżera finansowego
 • Maklera giełdowego
 • Doradcy finansowego lub inwestycyjnego
katedra zarz dzania finansami
KATEDRAZARZĄDZANIAFINANSAMI

O NAS

 • Prof. Dr hab. Leszek Dziawgo – kierownik (bankowość, rynek kapitałowy)
 • Prof. Dr hab. Bożena Kołosowska(finanse przedsiębiorstw, ubezpieczenia)
 • Dr Michał Buszko (bankowość, rynek walutowy, rynek kapitałowy)
 • Dr Agnieszka Huterska(bankowość, rynek instrumentów pochodnych)
 • Dr Robert Huterski(finanse publiczne, finanse międzynarodowe)
 • Dr Dorota Krupa (rynek kapitałowy, fundusze inwestycyjne)
 • Dr Dariusz Piotrowski (rynek kapitałowy, bankowość inwestycyjna, finanse publiczne)
 • Dr Michał Polasik(bankowość elektroniczna, systemy płatności)
 • Dr Damian Walczak (ubezpieczenia, finanse przedsiębiorstw)
 • Mgr Janusz Kunkowski(rynek kapitałowy)
 • Mgr Agnieszka Żołądkiewicz(finanse przedsiębiorstw)
osi gni cia naszej katedry nasze konferencje
OSIĄGNIĘCIANASZEJKATEDRY – NASZEKONFERENCJE
 • W 2008 r. byliśmy gospodarzami Konferencji Katedr Finansowych.
 • Było to największe wydarzenie nauki i praktyki polskich finansów (ponad 300 uczestników reprezentujących uczelnie, instytucje naukowe, finansowe oraz przedsiębiorstwa).
slide18

OSIĄGNIĘCIANASZEJKATEDRY – NASZEKONFERENCJE

 • W 2014 r. zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
 • Konferencja została objęta patronatem NBP oraz Santander Universidades.
 • Wraz z konferencją odbył się zjazd Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.
osi gni cia naszej katedry dzia alno naukowa
OSIĄGNIĘCIANASZEJKATEDRY – DZIAŁALNOŚĆNAUKOWA
 • Uczestniczymy w komitetach redakcyjnych: Kwartalnik Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, E-finanse.
 • Recenzujemy referaty konferencji ogólnokrajowych i międzynarodowych, a także prace doktorskie i habilitacyjne innych uczelni ekonomicznych.
 • Uczestniczymy w Komitecie Naukowym PAN, grantach MNiSW, Warszawskiego Instytutu Bankowości , Voucherze badawczym oraz projektach UE.
osi gni cia naszej katedry dzia alno naukowa1
OSIĄGNIĘCIANASZEJKATEDRY – DZIAŁALNOŚĆNAUKOWA
 • Prowadzimy zajęcia jako profesorowie programu ERASMUS (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy, Węgry, Turcja) oraz jako VISITING PROFESSOR(Francja).
 • Uczestniczymy w międzynarodowych projektach badawczych, np. Global Division Santander Universidades oraz z firmą Equens SE - paneuropejskim operatorem rozliczeniowym.
osi gni cia naszej katedry w asne czasopismo
OSIĄGNIĘCIANASZEJKATEDRY – WŁASNECZASOPISMO
 • Jednym z kluczowych osiągnięć Katedry jest uruchomienie i redakcja własnego czasopisma w j. angielskim:

Copernican Journal of Finance and Accounting

osi gni cia naszej katedry nasze publikacje
OSIĄGNIĘCIANASZEJKATEDRY – NASZEPUBLIKACJE
 • Publikujemy około trzydziestu pozycji rocznie.
 • Posiadamy pozycje książkowe o wysokiej renomie w Polsce

(Private banking, Bankowość elektroniczna, Giełdowe instrumenty pochodne, Zamknięte fundusze inwestycyjne, Kredytowe instrumenty pochodne, Zielony rynek finansowy, Inwestycje alternatywne).

 • Publikujemy artykuły w najbardziej prestiżowych zagranicznych magazynach finansowych (International Journal of Bank Marketing).
 • Posiadamy również publikacje eksperckie w magazynachForbes, Newsweek, Gazeta Bankowa, Bank i Kredyt, Bezpieczny Bank.
zwi zki z praktyk
ZWIĄZKI Z PRAKTYKĄ
 • Cyklicznie zapraszamy gości, pełniących stanowiska kierownicze w instytucjach finansowych (dyrektor przedstawicielstwa UBS w Polsce, prezes Kredyt Banku SA, członkowie zarządu NBP, dyrektor Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dyrektor BIK).
 • Prowadzimy działalność ekspercką oraz trenerską dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw (PKO BP SA, BOŚ SA, NBP, TU SKANDIA, NEUCA SA).
 • Współpracujemy w ramach projektów z wieloma instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami (VISA, MasterCard, Neuca SA, Apator SA, Allegro, mbank, BZWBK SA, Bank Spółdzielczy w Toruniu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych).
zwi zki z praktyk1
ZWIĄZKI Z PRAKTYKĄ
 • Wśród pracowników Katedry jest makler papierów wartościowych.
 • Prowadzimy własną działalność gospodarczą – przekazujemy studentom własne doświadczenia biznesowe.
 • Prowadzimy zajęcia praktyczne w ramach studiów podyplomowych (w tym w SGH), EMBA (Dominican University of Chicago) i szkoleń (TARR, OiRP).
 • Wspólnie z Allegro przygotowaliśmy unikatowy projekt studiów podyplomowych e-biznesu.
dzia alno k naukowych
DZIAŁALNOŚĆKÓŁNAUKOWYCH

Obecnie przy Katedrze działają obecnie 4 koła naukowe:

 • Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego

http://www.knuidf.econ.umk.pl/

 • Studenckie Koło Giełdowe

www.skg.umk.pl

 • Koło Naukowe Forum E-biznesu

www.knfeb.econ.uni.torun.pl

 • Studenckie Naukowe Koło Bankowości https://www.facebook.com/SknBankowosciUMK
dzia alno k naukowych1
DZIAŁALNOŚĆKÓŁNAUKOWYCH
 • Wszystkie koła wykazują bardzo dużą aktywność w zakresie działalności badawczej (projektów) oraz cyklicznego organizowania konferencji praktyczno-naukowych (np. Dni e-biznesu, Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy, Bilon w gospodarce czyli nie rozmieniajmy się na drobne).
jako kszta cenia
JAKOŚĆKSZTAŁCENIA
 • Prace magisterskie pisane pod kierunkiem pracowników Katedry są nagradzane w ogólnopolskich konkursach ekonomicznych (bankowość islamska, bankowość spółdzielcza).
 • Istotnie zwiększone zainteresowanie absolwentami WNEiZ o wykształceniu finansowym. Obecność dużej liczby banków i firm doradztwa finansowego na targach pracy w UMK.
 • Zatrudnienie absolwentów w prestiżowych podmiotach (NBP, zagraniczne instytucje finansowe).