slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov. Predmet razpisa je dodelitev sredstev v obliki rente upravičencu, ki se odloči, da bo prenehal z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji zaradi prenosa kmetije na prevzemnika .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kmetov' - charo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ukrep 113

Zgodnje upokojevanje kmetov

predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev sredstev v obliki rente upravičencu, ki se odloči, da bo prenehal z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji zaradi prenosa kmetije na prevzemnika.

Okvirna višina nepovratnih sredstev za leti 2008 in 2009 znaša 3.000.000 EUR.

PREDMET RAZPISA
  • namenska sredstva EU–EKSRP: 2.250.000 EUR
  • slovenska soudeležba: 750.000 EUR
upravi enci
Do podpore so upravičeni vlagatelji, kmetje, starejši od 57 let, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, še niso upokojeni in so pripravljeni nepreklicno prenehati z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti ter celotno kmetijo prenesti na izbranega prevzemnika.UPRAVIČENCI
kaj mora izpolnjevati kmetija
Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Kmetija mora v tekočem letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetiji (zbirno vlogo).

Kmetija, ki je predmet prenosa, ne sme biti manjša od 5 ha primerljivih kmetijskih površin.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI KMETIJA?
kaj mora izpolnjevati prenosnik
Prenosnik je starejši od 57 let.

Prenosnik še ni upokojen.

Prenosnik je na kmetiji, ki se prenaša, kmetoval vsaj zadnjih 10 let.

Prenosnik mora nepreklicno prenehati opravljati pridobitno dejavnost, povezano s kmetijstvom in gozdarstvom.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI PRENOSNIK?
slide6
Prenosnik mora celotno kmetijo predati izbranemu prevzemniku.

Prenosnik lahko za svoje potrebe obdrži stanovanjsko enoto v primeru, da ima prevzemnik že v lasti primerno stanovanjsko enoto, ter največ 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin.

Prenosnik je bil vsaj zadnjih 7 let neprekinjeno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti.

Prenosnik mora imeti poravnane vse obveznosti do države.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI PRENOSNIK?

kaj mora izpolnjevati prevzemnik
Prevzemnik na dan prenosa kmetije ne sme biti mlajši od 18 let in ne starejši od:

- 40 let v primeru prvega lastniškega prevzema

- 50 let v primeru povečanja njegovega kmetije

Najkasneje na dan vloge mora postati lastnik in nosilec celotne kmetije razen dovoljenih 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin, ki jih lahko zadrži prenosnik.

Kot prevzemnika lahko nastopata mož in žena oz. zunajzakonska partnerja. S pooblastilom določita tistega od njiju, ki izpolnjuje vse pogoje, določene za prevzemnika.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI PREVZEMNIK?
slide8
Na prevzetih površinah mora kmetovati vsaj še za obdobje prejemanja rente prenosnika.

Za kmetovanje mora biti primerno usposobljen:

vsaj 5 let delovnih izkušenj z opravljanjem kmetijske, gozdarske dejavnosti,

najmanj 3 leta delovnih izkušenj z opravljanjem kmetijske, gozdarske dejavnosti, če ima dokončano najmanj poklicno šolo s področja kmetijske, oziroma s kmetijstvom povezane dejavnosti.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI PREVZEMNIK?

slide9
Na dan oddaje vloge mora predložiti poslovni načrt za ukrep “Zgodnje upokojevanje kmetov”, ki je priloga razpisne dokumentacije

Najkasneje eno leto po izdaji odločbe mora uvesti spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji (FADN ali knjigovodstvo ali vsakoleten opis stanja na kmetiji). Če se na kmetiji ne izvaja FADN metodologija, je potrebno na ARSKTRP pošiljati vsakoleten opis stanja na kmetiji.

Prevzemnik je dolžan o odtujitvi zemljišč, ki so prenosniku omogočila vstop v ukrep, obveščati ARSKTRP toliko časa, kolikor časa prenosnik dobiva rento.

KAJ MORA IZPOLNJEVATI PREVZEMNIK?

finan ne dolo be
Celotno obdobje prejemanja rente je do 10 let. Čas trajanja rente je omejen na 70. rojstni dan prenosnika.

Ko prenosnik pridobi pokojnino, se znesek rente zmanjša za znesek pokojnine.

Celoten znesek prejete rente v vsem obdobju ne sme presegati 110.000 EUR na prenosnika.

Renta je sestavljena iz fiksnega dela, ki znaša 5.000 EUR na kmetijo na leto in variabilnega dela, ki je odvisen od velikosti prenesene kmetije (za vsak ha primerljivih kmetijskih površin se izplača 300 EUR/ha na leto, vendar največ do vključno 20 ha).

Renta se začne izplačevati naslednji mesec po izdaji pozitivne odločbe in se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi popolne vloge.

FINANČNE DOLOČBE
rok in na in prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig) ali oddati na vložišču ARSKTRP od naslednjega dneva po objavi pa do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletnih straneh MKGP.

Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja, s črtno kodo KMG-MID in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis Zgodnje upokojevanje kmetov«.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/ 580 77 92 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15:30. ure in petek od 8. do 14:30. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE
novosti v razpisu glede na prej nji razpis
Med razpisoma ni bistvenih razlik razen razlik zaradi spremenjenih pravnih podlag zaradi novega Zakona o kmetijstvu (npr. namesto pogodbe je odločba o pravici do sredstev)

Nekaj je samomanjših sprememb v razpisni dokumentaciji:

v poslovnem načrtu pri tabeli “Kmetijska zemljišča v uporabi”

kot neobvezna priloga je dodano Potrdilo Davčne uprave RS o plačanih prispevkih in javnih dajatvah

NOVOSTI V RAZPISU GLEDE NA PREJŠNJI RAZPIS