PROTOCOL Waterlandse Overstap - PowerPoint PPT Presentation

charlotte-keon
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROTOCOL Waterlandse Overstap PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROTOCOL Waterlandse Overstap

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
PROTOCOL Waterlandse Overstap
141 Views
Download Presentation

PROTOCOL Waterlandse Overstap

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROTOCOL Waterlandse Overstap Procedure advies en aanmelding september 2014 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 2. Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): • NIO en PMT-K2 • Drempelonderzoek

 3. Voorbereiding PO september-oktober • Voorlichting aan ouders groep 8 • Voorlopig advies a.d.h. van schoolgegevens en algemeen beeld van functioneren • Digitale onderwijskundige rapport ‘ klaarzetten’

 4. Actie SOS en PO: oktober t/m december Afname capaciteiten onderzoek en vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling: • NIO: Nederlandse Intelligentie test voor Onderwijsniveau • PMT-K2: Prestatie Motivatie Test voor Kinderen

 5. Actie PO Januari • Onderzoek didactische vaardigheiden d.m.v. adaptief toetsen (Cito) (voor 1 februari!) • Resultaat invoeren in digitaal onderwijskundig rapport

 6. Actie PO februari • Inventariseren en aanmelden geselecteerde leerlingen voor drempelonderzoek (n.a.v. NIO geeft SOS ook een selectie aan) • Opstellen definitief advies • Aanvullen info digitaal onderwijskundig rapport (nagaan of het compleet is, deadline 15 maart) • Uitdraaien aanmeldformulier met unieke code en aan ouders overhandigen Let op: Zo vroeg mogelijk in februari: Aanmelden leerlingen met speciale onderwijs-ondersteuningsbehoefte

 7. Actie ouders Aanmelden bij VO school uiterlijk 15 maart d.m.v. Inleveren adviesformulier met unieke code

 8. Inschrijfformulier VO • Bij ontvangst aanmeldcode door VO krijgen ouders een inschrijfformulier van de school uitgereikt of opgestuurd. Dit is nog geen plaatsingsbewijs! • Mogelijkheid om een voorkeur aan te geven voor school (PSG), wel of juist niet bij bepaalde kinderen in de klas et cetera. • Veiligheidsvragen, bijvoorbeeld over allergieën.

 9. Wie wel en wie niet? Alleen leerlingen uit groep 8 komen in aanmerking voor aanmelding Uitzondering worden uitsluitend gemaakt voor een leerling uit groep 7 waarvoor door het zorgplatform PO een expliciet advies na uitvoerig onderzoek voor een vervroegde overstap is gegeven in verband met: • aantoonbaar excellentie (op basisschool intellectueel uitgeleerd) of; • praktijkonderwijs is maximaal haalbare niveau gezien capaciteit leerling en continuering in groep 8 leidt tot te grote frustratie van de leerling op intellectueel gebied. Alle andere dossiers van leerlingen uit groep 7 worden niet in behandeling genomen.

 10. Procedure VO na aanmeldingv.a.15 maart Na ontvangst dossier: Check of beschikbare informatie voldoende is om besluit tot plaatsing te nemen. Indien nodig: • opvragen / uitwisseling aanvullende informatie / contact PO VO • intake gesprek • adviesvraag aan zorgplatform en of voloket waterland als ouders/verzorgers niet akkoord gaan met plaatsingsadvies VO school

 11. Procedure VO vanaf mei • uiterlijk 6 weken (wetgeving Passend Onderwijs) na aanmelding en toegang tot compleet digitaal onderwijskundig rapport: Ouders ontvangen brief met bevestiging van plaatsing van de VO school of: • met kort redenen toegelicht uitstel in verband met nog te beantwoorden onderzoeksvragen (max uitstel van 4 weken) • Eind mei-begin juni: Nog niet geplaatste leerlingen worden besproken in centrale commissie VO (zogenaamde “veegactie”: doel, alle leerlingen hebben een plek) • Aanvang warme overdracht POVO (mag eerder)

 12. Procedure VO juni • Begin-medio juni: Alle leerlingen hebben een plaats: Ouders ontvangen een brief met bevestiging • Vanaf medio juni: Kennismakingsactiviteiten VO

 13. Digitaal onderwijskundig rapport • Advies van de basisschool • Testgegevens • Gegevens leerontwikkeling • Gegevens sociaal emotionele ontwikkeling • Andere relevante informatie • dyslexie- dyscalculieverklaring • specifieke talenten of vaardigheden • ontwikkelingsperspectief/handelings plan • psychologische verslagen • conclusies en adviezen hulpverlening • et cetera… Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 14. Instrumenten Waterlandse Overstap leervorderingen  CITO en of Drempel Wat heeft een leerling bereikt? capaciteiten onderzoek NIO Intelligentietoets/ IQ= Wat heeft een leerling in zijn/haar mars? sociaal emotionele vragenlijst PMT-K2 Meet o.a. faalangst/ motivatie ; Welke ondersteuning heeft een leerling eventueel nodig? Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 15. Leervorderingen: Cito M8 • School voegt de Cito M8 (of B8, let op, adaptief toetsen) toe aan het digitale onderwijskundige rapport Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 16. Adaptief toetsen • = M8 of B8 vaardigheden toets afnemen of de toets die bij de leerling wel aansluit indien deze te moeilijk of makkelijk zijn: • Technisch lezen • Begrijpend lezen • Spellen • Rekenen • Door PO, SBO en SO • Zie ook instructie Protocol Waterlandse Overstap Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 17. Leervorderingen 2: drempelonderzoek door SOS • Alle leerlingen met een IQ < 90 én; • leerlingen met een IQ = of > 90 maar er lijkt sprake van ondersteuningsbehoefte op onderwijs en/of sociaal emotioneel gebied, bijvoorbeeld: • Leerlingen met een disharmonisch intelligentie profiel • Leerlingen bij wie de leervorderingen niet lijken te passen bij het vastgesteld IQ of vice versa • Faalangstige leerlingen • Leerlingen met (vermoeden van) sociaal emotionele problematiek • ………………. • Twijfels? SOS bellen!

 18. NIO (klassikaal door SOS) • Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs (NIO) Subtesten: - Synoniemen - Getallen - Analogieën - Rekenen - Categorieën - Uitslagen Uitkomst: - Verbaal IQ - Symbolisch IQ - Totaal IQ Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 19. Sociaal emotionele vragenlijst PMT-K2 • Resultaten worden gebruikt bij keuze van het onderwijsniveau • Resultaten worden gebruikt om indien nodig in het VO snel begeleiding of zorg in te kunnen zetten • Wettelijk verplichting bij LWOO of PRO Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 20. PMTK Prestatie Motivatie Test voor Kinderen • prestatiemotivatie • negatieve faalangst • positieve faalangst • sociale wenselijkheid Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 21. Leerling uit andere regio, ondersteunings traject of speciaal onderwijs kan al getoetst zijn….. • Verschillende soorten intelligentietesten • NIO (groepsafname Waterlandse Overstap • WISC-III (individueel) • Wechsler Non Verbal-NL (WNV-NL) • SON 6-40 • ……… • Resultatenesultatenitkomst • Verbaal IQ • Symbolisch IQ • Totaal IQ Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 22. Sociaal emotionele vragenlijsten Ter informatie…… • PMT-K2 (Prestatie motivatie test voor kinderen)Waterlandse Overstap • LMT (Leer Motivatie Test) • NPV-J (Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst – Junior) • TRF (Gedragsvragenlijst voor leerkracht) Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 23. Planning toetsen Toets moment/ dagdeel 1 AlleLeerlingen groep 8 doen mee aan de NIO en PMTK Toets moment/dagdeel 2 (min. 2 weken later) • Drempelonderzoek voor leerlingen met een NIO score gelijk of lager dan 90 (RVC richtlijn) én; • door de scholen zelf geselecteerde leerlingen a.d.h.v. eigen volgsysteem en/of op basis van gesignaleerde sociaal emotionele problematiek (dit kunnen leerlingen zijn met een NIO score hoger dan 90, maar die mogelijk toch gebaat zijn bij extra ondersteuning in het VO). Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 24. RVC criteria: Leer Weg Ondersteunend Onderwijs • IQ 75 t/m 90 • Leerachterstanden van anderhalf tot drie leerjaren (dat is dus 25 t/m 49%) op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen. • Ten minste één van deze domeinen moet Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 25. RVC criteria :Praktijk Onderwijs • IQ 55 t/m 80 • Leerachterstanden van drie jaar of meer (dat is dus gelijk aan of groter dan 50%) op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen. • Ten minste één van deze domeinen moet Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

 26. PRO-LWOO bespreekgebied • IQ van 75 t/m 80 • afhankelijk van de door het bevoegd gezag gegeven motivering kan een PRO- of LWOO beschikking afgegeven worden. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling