I okulistike
Download
1 / 30

I Okulistike - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

I Okulistike. Problemet e Syrit. Glaucoma . Mosbalancimi ndermjet lengut qe prodhohet nga aqueous humor dhe drenimit , qe çon ne rritjen e IOP. Shihet ne dy forma si : kend i hapur dhe kend i mbyllur Glaukoma me kend te hapur Shkaku i panjohur Ndoshta e trasheguar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I Okulistike' - chapa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I okulistike

I Okulistike

Problemet e Syrit


Glaucoma
Glaucoma

 • Mosbalancimindermjetlengutqeprodhohetnga aqueous humor dhedrenimit, qeçon ne rritjen e IOP.

 • Shihet ne dy forma si :kendihapurdhekendimbyllur

 • Glaukoma me kendtehapur

  • Shkakuipanjohur

  • Ndoshta e trasheguar

  • Shpeshbilaterale

 • Glaukoma me kendtembyllur

  • Shpeshunilaterale

  • Forme me e rradhe

  • Mundteshkaktojedemtimteneuroneve ne retinedhetenervitoptik. Nesenuktrajtohetmenjeherehumbvizioni.Vleresimi infermieror
VleresimiInfermieror

 • Kendihapur

  • Humbjetevizionitperiferik

  • Dhimbjekoketelehte

  • Veshtiresi per tuadaptuar ne darke

  • Driten e shikon me rreze

  • Veshtiresi per t’ufokusuar ne objektetqejaneafer

  • Uljetevizionit ne kohe me rritjen e IOP

 • Kendimbyllur

  • Dilataciontepupilavengaemocionidheerresira

  • Dhimbjetesyvedhetefytyres, N&V,rreze me ngjyraperrethdrites, renietepapriturtevizionit, ndoshtasytekuq, kornea e turbulltnga edema, pupilatefiksuara.

 • Tonometri, gonioskopi, simptomat, ophthalmoscopy


Menaxhimi terapeutik
Menaxhimiterapeutik

 • Glaukomaakute- urgjencemjeksore, nesenktrajtohetvizionihumbetbrenda 1-2 ditesh.

  • Administroterapine ne diuretiketosmotik per teulur IOP.

  • Nderhyrjakirurgjikalemundtejete e nevojshme

 • Glaukomakronike – terapi me medikamentedheedukimiiklientit

  • Ne rastoperacionikujdesipara-pas operator

  • Terapiamjeksoreperfshin

   • Miotik

   • Carbonic anhydrase inhibitors per teulurprodhimin e Aqueous Humor

   • Beta adrenergjik blocker per konstiktimtepupilavedhereduktimte AH


Edukimi i klientit
Edukimiiklientit

 • Terapigjategjithejetes

 • Shmangie e med. Mydriatikesiatropinaqedilatonpupilat

 • Mbanjebyzylykkushkruhetllojiiglaukomes

 • Ndiqkeshillat post operatore

 • Infoemacionembimedikamentet


Cataract
Cataract

 • Zhvillimiprogresivdhe gradual iturbullimittekapsules se lentesqerezulton me humbjetevizionit

 • Faktoret e rrezikut: mosha, ekspozimi per njekohetegjatendajrrezeve UV, perdorimialkolit, duhanit, demtimet, inflamacionet, defektekongenitale, diabet, disa med; sicortikosteroidet, chlorpromazina

 • Fibratdheproteinat e lensevedegjenerojne me moshenose pas njecenimi. Turbullimifillonngaperiferia ne qender

 • Turbullimishfaqet ne tedyanetporzhvillohenasimetrikishtkurnjerimaturohet me shpejt se tjetri


Vleresimi
Vleresimi

 • Demtimivizionitaferdhelarg,

 • Veshtrimiturbullt,

 • Ndryshime ne vizionin e ngjyrave

 • Rrezerrethdrites

 • Deformimteobjekteve

 • Pupilateturbulltaosetebardha

 • Diagnostikimi- egzaminimifizik, historia, testiivizionit, slit-lamp exam.


Menaxhimi terapeutik1
Menaxhimiterapeutik

 • Mbeshtetjeemocionale

 • Heqjakirurgjikale e lenteve, dheimplantimiilentevetereja

 • Asistoklientetkurmarinvendim per operacion

 • Nderhyrjakirurgjikalebehetnjesy ne njekohe, me anestezilokale

 • Implantimiilenteverevendosvizionin

 • Medikamente per njekoheteshkurter pas kirurgjise

 • Antibiotikedheantiinflamatore


Mesimdhenia
Mesimdhenia

 • Strategji adaptive per tekompesuarndryshimet e vizionitdheperceptiminneseoperacioninukrekomandohetosedeshirohet

 • Kujdesi post operator

 • Syriqendronimbyllur pas operacionitderisahiqetngakirurguzakonisht 24-48 ore gjateditesdhe ne diellsyrimbrohet me syzediellidhegjatenates me dresing

 • Syze me numer do teperdorengjategjithekohes,

 • Medikamentesiparacetamol, antiinflamator, antibiotik me pika ne sysipasrekomandimeve.


Detached shkeputja e retines
Detached (shkeputja) e Retines

 • Ndarja e cipessensoreteretinesnga choroid.

 • Retina mundtendahetosetemblidhet ne vetvete, osemundteshkeputetnga choroid duke u mbledhur ne humor vitreous.

 • Lidhet me moshen

 • Shkaktohetdhenga trauma, inflamacioni, tumorri,

 • Ne Retinën e krisuroseteçjerrefutetlengu duke çuar ne demtimtemetejshemsipasoje e presionitteshkaktuar.

 • VerbimiiperhershemmundteshkaktohetnesenuktrajtohetpraduhettetrajtohetsiurgjencemjeksoreVleresimi2
Vleresimi

 • Se pariorezenca e njollaveosendryshime ne pamje,

 • Rritjeteturbullimittevizionit

 • Defiçite ne fushenviziveqeiperkasinvenditteshkeputur

 • Ndjenjensikurnjeperdepouletposhteosepombulonfushenvizive

 • Mungesedhimbjeje

 • egzaminimi ophthalmic tregonnjepjesegriteretines


Menaxhimi terapeutik2
Menaxhimiterapeutik

 • Mbrosyrinngademtimiimetejshem;

  • Rregjimshtrati

  • Mbulojitedysyte me dresing

  • Mesojeklientintemosperkuletosetebejelevizjetemenjehershme

  • Pozicionojevendin e shkeputurteretines ne drejtimtegravitetit duke ndihmuarretinentelevizeaferchoroidit

  • mbashtratinposhte, flit me klientinpara se tebeshkujdesje, anet e shtratittengritura.

  • Shpjegorrethnderhyrjeskirurgjikale

  • Mbeshtetepsikologjikisht

  • Shpjegokujdesin post op.


Degjenerimi makular
DegjenerimiMakular

 • Degjenerimiipjesesmakulare (pjesaqendrore) teretines, e cilanormalisht e merrdritenngafusha e qendresvizualedhe ka saktesine me te mire vizuale.

 • Tipet me teshpeshtatedegjenerimitmakularlidhen me moshen

 • Shkaqetjanetepanjohura, mendohet se trashegimia , duhani, demtimet, infamacionetdhefaktoretushqimoreluajnerol

 • D Makularpamundesiagraduale e cipes se jashtmeteretines. Ne keteproceshumbasinqelizatfotoreceptore, mbetjetmetabolikemblidhen ne hapesirensubretinale duke cuar ne vdekjen e qelizave.

 • Ka dytipete DM

  • Atropike (tethate)

  • Eksudative (tenjome)


Vleresimi3
Vleresimi

 • Manifestimetklinikeperfshijne:

  • Humbjetevizionitqendrorndersavizioniperiferikmbetetintakt. Mbimakuleshikohetnjenjolle e verdheqequhetdrusen.

  • Crregullimeviziveteimaxheve; pshlinjat e drejtamundtedukettevalezuara.

  • Kane veshtiresi me aktiviteteqekerkojnefokusim

 • Testetdiagnostikueseperfshijne

  • Testin e vizionit

  • Fundoskopine

  • Angiography

  • ERG


Menaxhimi terapeutik3
Menaxhimiterapeutik

 • Deritaninuk ka trajtim per DM

 • Mundteperdoret

  • Lazerphotocoagulimi

  • Terapiafotodinamike

 • Kujdesjetinfermierore

  • Parandalimiirrezimitdhedemtimevetetjera

  • Asistimiipersonave me demtimetevizionit

  • Asistorregullimin e ambientitfamiljar

  • Nuk ka mjekimeqe e trajtojnekete problem


Edukimi i klientit1
Edukimiiklientit

 • Ekzaminimeterregulltatesyve

 • PerdorimiiAmsler grid per tevetemonitoruarvizioninqendror

 • Ndihmo ne rritjen e vizionitdhepromovosigurine (pajisjemagnifikuese, forcondricimin)

 • Sigurolibra me printetemedhaoseauditive

 • Perdorsyzeteerreta pas photodinamikesdheparandalodritat e forta ne shtepi per disadite.ad