utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring. Bjertnes videregående skole Kjersti Laurie Simonsen Strømmen videregående skole Ingeborg Lundsvoll. Bjertnes videregående skole. 5 utdanningsprogram: Studiespesialisering - Spesiell 4 Paralleller

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring' - channer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring

Utarbeidelse og implementering av pedagogisk forankring

Bjertnes videregående skole

Kjersti Laurie Simonsen

Strømmen videregående skole

Ingeborg Lundsvoll

bjertnes videreg ende skole
Bjertnes videregående skole

5 utdanningsprogram:

Studiespesialisering

- Spesiell 4 Paralleller

- Generell 1 kl Vg3 Påbygging

- 325 elever

Yrkesfaglig

- Bygg- og anleggsteknikk

- Elektrofag

- Helse- og sosialfag

- Service og samferdsel

- 200 elever

82 medarbeidere

525 elever

utgangspunkt
Utgangspunkt
 • ”Nye tids unge”
 • Redusert bortvalg i en lærende organsisasjon
 • Situasjonsanalyse
hva har vi gjort
Strømmen vgs:

Teamorganisering

Felles pedagogisk forankring

Egenvurdering

Bjertnes vgs:

Felles pedagogisk forankring

Egenvurdering

Struktur tilpasset utdanningsprogram

Hva har vi gjort?
slide5

Opplæringsloven og

prinsipper for opplæringen

 • Et tydelig verdigrunnlag og en bred kulturforståelse er grunnleggende for et inkluderende sosialt fellesskap og for et læringsfellesskap der mangfoldet anerkjennes og respekteres. I et slikt læringsmiljø gis det rom for samarbeid, dialog og meningsbrytninger. Elevene får delta i demokratiske prosesser og kan slik utvikle demokratisk sinnelag, og forståelse for betydningen av aktiv og engasjert deltakelse i et mangfoldig samfunn.
 • For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen og lærebedriften legge til rette for at de i arbeidet med fagene og i virksomheten ellers får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. Elevene skal utvikle seg som selvstendige individer som vurderer konsekvensene av, og tar ansvaret for egne handlinger. Opplæringen skal bidra til utvikling av sosial tilhørighet og mestring av ulike roller i samfunns- og arbeidslivet og i fritiden”….

(Oppl.l. § 1-2 og læreplanverkets generelle del)

slide6

Sosial og kulturell kompetanse

KONSEKVENSPEDAGOGIKK

(Grundlag, menneskesyn, metoder)

SOSIAL ogKULTURELL KOMPETANSE

Sosial læring Sosial handlingskompetanse

PedagogikkDidaktikk

LÆRINGSRESULTAT

slide7

Det normative grunnlaget

 • Normer er en vesentlig forutsetning for menneskelige handlinger og andres vurdering av handlingene
 • Normer springer ikke ut av en ”naturlov”, men fra en holdning til hva som er en riktig handling i en sosial verden
slide8

9 sekvenser om sosiale normer

 • enhver bør handle ut fra, at man som individ ikke er alene i verden, men er bundet til et fellesskap med andre mennesker som har en innflytelse på, hvordan det går den enkelte,
 • enhver bør isine handlinger vise forståelse for at det finnes regler for være-måter som forteller en, hva som oppfattes som riktig eller galt, og derfor kan man i en sosial sammenheng ikke bare la seg styre av det man har lyst til,
 • enhver bør være klar over, at i en sosial sammenheng i form av samspill med andre, er man det man gir uttrykk for i tale og handling,
 • enhver bør vise respekt for andre ut fra en forståelse for, at det ikke er noen som er mer menneske enn andre,
slide9
enhver bør kunne fremvise så mye empati, at man kan sette seg i andres sted, og ikke utsette andre for holdninger og handlinger, som man ikke selv ville akseptere,
 • enhver bør ta ansvar for følgene av sine egne handlinger og ikke ha mulighet for å pålegge andre skylden for det som ikke lykkes,
 • enhver bør ha viten om, at det finnes handlinger som er forbundet med konsekvenser for en selv og for andre i et slikt omfang, at de bor unnlates,
 • enhver bør akseptere og etterleve at det i en sosial sammenheng i form av samkvem med andre, er uakseptabelt å foreta handlinger som innskrenker andres handlefrihet,
 • enhver bør forstå, at det skal være en sammenheng mellom det man sier, og det man utfører i sine handlinger.
slide11

SELVDANNELSE

Har som mål at den enkelte får forbedret:

Sin SELVOPPFATTELSE

Sin FRIHETSFORSTÅELSE

Sin SOSIALITET

Sin INTEGRITET

Sin SELVRESPEKT

Sin TOLERANSE

Sin ÅPENHET

SOSIAL HANDLINGSKOMPETANSE

Skal sikte mot at den enkelte:

Blir SELVBESTEMMENDE

Blir SELVHJULPEN

Viser ANSVARLIGHET

Viser TROVERDIGHET

Viser RESPEKT

Kan SAMARBEIDE

Er MOTTAKELIG

Sosial handlingskompetanse

er det som viser seg

i samspill med andre mennesker

Selvdannelse

er det som skjer

inne i personen

Individorientert/holdningsorientert/handlingsorientert

pedagogisk forankring
Pedagogisk forankring
 • som angir mål og rammer for opplæringen
 • som ledelsen og lærerne bruker som grunnlag for sitt daglige arbeid
 • som elever og foresatte kjenner til
slide13
.

1. Respekt for eleven

 • vise respekt for elevens sosiale og personlige forutsetninger
 • la eleven oppfatte seg selv som en ressurs, og ikke et problem
 • arbeide for å forberede eleven for framtiden
 • fokusere på sosial handlingskompetanse i veiledning av elevene
slide14

2. Kunnskap

 • om pedagogikken
 • om elevene
 • om opplæringstilbudet

skal være grunnlaget for alle beslutninger som gjelder eleven

slide15

3. Resultatorientering og handlekraft

 • for at elevene skal fullføre videregående opplæring
 • og oppnå kompetanse som fører til lærlingeplass, videreutdanning eller arbeid
4 pen og direkte dialog
4. Åpen og direkte dialog
 • samarbeidet skal være kjennetegnet ved et høyt engasjement og en felles ambisjon
 • øyeblikkelig synliggjøre problemer
felles holdning
Felles holdning

for å unngå at en:

tilfeldig elev blir utsatt for en

tilfeldig lærers

tilfeldige pedagogikk

hvordan f dette til
Hvordan få dette til?
 • Forventninger til medarbeidere
  • Tilegne seg viten om pedagogikkens menneske- og samfunnssyn
  • Gjør den pedagogiske holdning til et profesjonelt redskap
  • Som pedagog kunne inngå i et forpliktende fellesskap
  • Gjør handling til det viktigste grunnlag for individets utvikling
  • Legge mer vekt på det som gjøres enn det som sies
  • Konsekvenser har noe å gjøre med fremtiden og ikke bundet til fortiden
  • Som pedagog kunne sette seg i den andres sted når man tar beslutninger som har betydning for andre
 • Samarbeidsstrukturer
 • Møtene må være:
  • Holdningsbaserte
  • Problemløsende
  • Kompetansegivende
  • Nødvendig
  • Effektivt
 • Fastholde felles pedagogisk tenkning!!!
slide21

Hvordan utvikle en kultur

for holdningsstyring med referanse til konsekvenspedagogikken?

slide22

Felles holdningsmessig grunnlag

 • Felles begrepsapparat
 • Felles forståelse av skolens mandat
 • Strategisk ledelsesoppgave:
  • Visjon og mål
  • Holdningsstyring, dokument
  • Temaprofil
  • Overordnede normer/regler

Samarbeid/nettverk

 • Kompetanseheving
 • 9 studenter på YPU studie på HIAK
 • Veilederkompetanse
 • Lederkurs
 • Veiledning fra Jens Bay
 • Bjertnes vgs:
 • Vilkår/metoder/konsekvens
 • Utvikle strukturen
 • Lederoppgaver
 • Strømmen vgs:
 • Strategisk ledelse: rektor på storteam
 • Driftsledelse: frikjøp av kontaktpersoner
 • for pedagogisk arbeid på team
 • Struktur og kultur for pedagogikk
 • Informasjon til elev/foresatt
immanuel kant opplysning
Immanuel Kant,OPPLYSNING

Opplysning er menneskets frigjøring fra selvforskyldt umyndighet.

Umyndiggjøring består i manglende evne til å bruke sin forstand på egen hånd. Denne umyndighet er selvforskyldt når årsaken ikke er mangel på forstand, men beror på manglende besluttsomhet og mot til å ville greie seg uten å bli ledet av andre.

Sapere aude! Ha mot til å bruke din egen forstand. Det er opplysningens valgspråk.

slide24

Problemstillinger til diskusjon

 • Hvorfor kommer:- krav om en tydelig og sanksjonerende ledelse? - rop om regler?
 • Hvordan veilede medarbeidere som skal veilede elever?
 • Formidling av normer som normer og ikke som regler?