Download
1 / 13

27 2551 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551. หัวข้อในการหารือ. เหตุผลความจำเป็น รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ สรุปความต้องการข้อมูลของธปท. เหตุผลความจำเป็น.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 27 2551' - channer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

การชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของการชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551


Slide2 l.jpg

หัวข้อในการหารือการชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ

 • เหตุผลความจำเป็น

 • รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ

 • สรุปความต้องการข้อมูลของธปท.


Slide3 l.jpg

เหตุผลความจำเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับการขอข้อมูลการเงินของ

 • เพื่อจัดทำภาพรวมฐานะการเงินของสถาบันการเงินในประเทศไทยให้ครบถ้วน โดยต้องครอบคลุมสถาบันการเงินหลัก

  • ธนาคารกลาง

  • สถาบันรับฝากเงินอื่นได้แก่ ธพ. บง. ธนาคารเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน

  • สถาบันการเงินอื่น ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ประกันวินาศภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. AMC

 • ต้องจัดทำสถิติการเงินตามมาตรฐานสากลทำให้ต้องใช้ข้อมูล

  • มีรายละเอียดจำแนกกลุ่มสถาบันที่มีธุรกรรมด้วย

  • มีการแยกระหว่างธุรกรรมเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ

  • มีความถี่เป็นรายเดือน


Slide4 l.jpg

สถาบันการเงินในประเทศไทยสถาบันการเงินในประเทศไทย


Slide5 l.jpg

สถาบันการเงินในประเทศไทยสถาบันการเงินในประเทศไทย


Slide6 l.jpg

การจำแนกกลุ่มสถาบันสถาบันการเงินในประเทศไทย

สถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถาบันการเงินอื่นที่รับฝากเงิน

สถาบันการเงินอื่น

ไม่ใช่สถาบันการเงิน

รัฐบาลกลาง

รัฐบาลท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

บริษัทและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ภาคครัวเรือน

สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร

Non-residents

สถาบันการเงินในต่างประเทศ

บุคคลและนิติบุคคลในต่างประเทศ


Slide7 l.jpg

รูปแบบ สถาบันการเงินในประเทศไทยInput สหกรณ์ออมทรัพย์


Slide8 l.jpg

รูปแบบ สถาบันการเงินในประเทศไทยInput สหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ)
Slide11 l.jpg

สรุปสิ่งที่ต้องขอความอนุเคราะห์สรุปสิ่งที่ต้องขอความอนุเคราะห์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งข้อมูลงบทดลอง ตามรูปแบบที่กำหนด ผ่านระบบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นรายเดือน ภายใน 20 วันหลังจากวันสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่งบทดลองงวด เดือนมกราคม 2552

 • ธปท. ใช้ข้อมูลผ่านกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นภาพรวมรายเดือน


Slide12 l.jpg

Next Stepสรุปสิ่งที่ต้องขอความอนุเคราะห์


Slide13 l.jpg

ขอบคุณค่ะสรุปสิ่งที่ต้องขอความอนุเคราะห์

ทีมสถิติการเงิน

ฝ่ายบริหารข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โทร. 0-2283-5125, 0-2628-5622


ad