En presentation av våra verksamheter . - PowerPoint PPT Presentation

en presentation av v ra verksamheter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En presentation av våra verksamheter . PowerPoint Presentation
Download Presentation
En presentation av våra verksamheter .

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
En presentation av våra verksamheter .
159 Views
Download Presentation

En presentation av våra verksamheter .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. En presentation av våra verksamheter.

 2. Kärnhuset • Resurscentrum • råd, stöd, service • barn 1-20 år • I daglig verksamhet • rådgivning, konsultation, utredning, handledning och service • Nätverk • andra kommuner, statliga myndigheter, Landstinget och Högskolan i Halmstad.

 3. Kärnhuset Råd, stöd, service, undervisning Egna elever/barn Andras elever/barn Inga elever/barn Naturskolan Sjukhusskolan Datastudion KLC/ Teknisk service Trolldungen Västra skolan

 4. Andras elever/barn • BUP –undervisning • länsövergripande verksamhet • barnpsykiatriska kliniken • Sjukhusskolan • på länssjukhuset och är länsövergripande • barn och ungdomar inlagda på sjukhuset

 5. Egna elever/barn • Trolldungens skola(7-11 år) • Västra skolan(12-16 år) • elever som har svårigheter med • koncentration • impulskontroll • aktivitetsnivå • sociala relationer

 6. Egne elever/barn • Förberedelseklass • elever som nyligen anlänt till Sverige • kunskaper i det svenska språket, • förståelse för det svenska samhället och andra kulturer • beredskap för övergången till hemskola.

 7. Datastudion • Fortbildning • Office-programmen • hemsidor • bildhantering • pedagogiska program • Pedagogisk-teknisk support • förskolor • skolor • hantera bilder • scanna • pedagogiska program

 8. Läromedelscentralen & Teknisk service • Inköp av läromedel • samordning • Utlåning • film • böcker • Inspelning • UR-program • Teknisk service • tekniks utrustning för undervisning

 9. Modersmålsundervisning • Undervisning i annat modersmål än svenska • 24 olika språk • Studiehandledning på modersmålet

 10. Naturskolan • Lära in ute – ett arbetssätt • Uppleva naturen • Ha roligt ute • Miljöarbete • Kretsloppstänkande • Framtidstro

 11. Hörselpedagoger • Elever med konstaterad hörselnedsättning • likvärdig undervisning • kunskap om problemen • information • stödjande samtal • stödundervisning • individuell träning • hörselteknisk utrustning • TSS (tecken som stöd)

 12. Logopeder och talpedagog • Underlätta kommunikativ förmåga • Förebygga läs- och skrivsvårigheter • Fortbilda, handleda och behandla • uttalssvårigheter • språkstörning • svag språklig medvetenhet • stamning • heshet • tvåspråksproblematik • nasalt tal

 13. Psykologer • Kontaktas vid funderingar om • Bemötande • Föräldrakontakter • Barns lärande • Sätt att agera i förskole- eller skolmiljön • Fortbildning • Elevhälsan

 14. Specialundervisning i idrott • specialstöd för elever som inte kan delta i ordinarie idrottsundervisning

 15. Handledande pedagoger • Handledning och stöd • Fortbildning • ICDP • Föreläser • Autism • Aspergers syndrom • ADHD m.m

 16. Skolhälsovård • Skolläkare • Skolsköterskor • Vaccineringar • Förebyggande och hälsofrämjande • Elevvård