Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GROUPALIA Canals de Venda M ú ltiples PowerPoint Presentation
Download Presentation
GROUPALIA Canals de Venda M ú ltiples

GROUPALIA Canals de Venda M ú ltiples

134 Views Download Presentation
Download Presentation

GROUPALIA Canals de Venda M ú ltiples

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GROUPALIA Canals de Venda Múltiples

 2. El Negoci Multicanal Desktop Apps Social Media Contact center (IVR, agent) Devices and media Retail POS La Analítica Web es la clau tecnológica per entendre al Client Multicanal

 3. El Negoci Multicanal Source: J.C. William Group

 4. El Negoci Multicanal Niveles de actividad para analítica multichannel Trobar Productes Comparar opcions Comprar Servei Email / Mobile Web Telèfon Botiga

 5. El Negoci Multicanal ¿Les variables? El que penso de mi + El que dic sobre mi + El que faig fisicament + El que faig electrónicament + El que dic electrónicament

 6. El Negoci Multicanal • Variables declarades • Gènere • Edat • Nacionalitat • Ubicació • Preferències • …

 7. El Negoci Multicanal • Variables ‘sense declarades’ • Compres online, off-line o por telèfon • Clics • Planes visitades • Abandonament de Compres • Accions fetes y medibles • Accions en dispositius Mòbils • Comentaris • …

 8. El Negoci Multicanal Nivels d’actividad per una analítica multicanal

 9. El Negoci Multicanal • Si en tu trabajo tienes martillo y cincel, • Cámbialo por San Excel • Supositorio CLXVI. Fellah Majluf

 10. El Negoci Multicanal Measuring customer 7% 16% 42% 33% satisfaction Tracking what customers 11% 15% 43% 30% do online Segmenting 10% 18% 38% 30% customers Measuring customer 13% 19% 41% 24% profitability Measuring customer 11% 24% 38% 25% loyalty Linking customer information 20% 23% 40% 16% from different sources Convincing customers to 22% 27% 39% 10% use self-service Tracking what customers do 21% 30% 33% 14% across different channels Efectivitat en la medició de l’Experiencia d’Usuari Somewhat Very Haven ’ t done Ineffective effective effective Base: 110 US companies with revenue greater than $500 million (US$). Source: Forrester

 11. El Negoci Multicanal • El término "marketing interactivo" fue acuñado por Blattberg y Deighton (1991) y es una consecuencia del desarrollo de la tecnología de la información, que permite el diseño de sofisticadas bases de datos interrelacionadas. Una base de datos de este tipo permite una actuación comercial con comunicación interactiva, que aventaja a la tradicional desarrollada a través de los medios de comunicación de masas. • Glosario de términos de la Universidad Politécnica de Madrid Marketing Interactivo

 12. El Negoci Multicanal Email and Social Media

 13. El Negoci Multicanal Xarxes de Influència

 14. El Negoci Multicanal • "Lies, damned lies, and statistics.“ • Mark Twain • "Lies, damned lies, statistics and BI“ • Refurbished Saying

 15. El Negoci Multicanal

 16. El Negoci Multicanal

 17. El Negoci Multicanal

 18. El Negoci Multicanal Optimizació d’accions: els Escenaris ¿Regles de negoci? • Posar tots els productes en l’email - No és una regla • Mostrar 12 productes de les 4 categories principals en conjunts de 3 en el orden X… - Sí és una regla ¿Regles de negoci? • Paraules negatives sobre la meva marca - No es una regla • Las paraules negatives: No, malament, terrible… quan apareixen abans o després de la marca X dintre de dos dels caracters . , - Sí es una Regla

 19. El Negoci Multicanal Optimizació: Els Escenaris

 20. El Negocio Multicanal Conclusions • La Estrategia de Negoci s’ha de fer mitjançant el conéixement dels clients i les seves conductes. • Els clients son Persones (Com nosaltres?). • Les persones som Multicanal i les noves generacions més. • Existeix un creixement dels Usuaris de Mòbils i Web. • Els escenarios de negoci han d’ésser declarats pel negoci i implementats per IT. • La segmentacióés important, però encara més és tenir clar el nivell al que es vol segmentar. • La part més bàsica de una plataforma són les dades.

 21. CRM Gracias Pablo Cruz Angón pablo.cruz@groupalia.com