1 / 17

Sociální interakce

Sociální interakce. Ústřední pilíř sociální psychologie. Co je sociální interakce?. V rámci vztahů mezi lidmi, dochází ke vzájemné výměně informací Vzniká řetězec vztahů (vzájemné reagování) Vytváříme si „obraz toho druhého“ Naše chování vůči subjektu je ovlivňováno zpětnými vazbami.

chad
Download Presentation

Sociální interakce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sociální interakce Ústřední pilíř sociální psychologie

 2. Co je sociální interakce? • V rámci vztahů mezi lidmi, dochází ke vzájemné výměně informací • Vzniká řetězec vztahů (vzájemné reagování) • Vytváříme si „obraz toho druhého“ • Naše chování vůči subjektu je ovlivňováno zpětnými vazbami

 3. Sociální interakce v malých skupinách Znaky malé sociální skupiny: • A) členové se navzájem znají • B) k interakcím dochází „tváří v tvář“ • C) mají společný cíl • D) v průběhu interakcí vytvářejí určité role • E) v průběhu interakcí vytvářejí závazné normy chování a vědomí „MY“

 4. Velikost sociálních skupin • DYÁDA (dvojice) = nejmenší malá skupina • Základní složky dyadické interakce jsou • A) sociální komunikace • B) sociální valorizace • C) sociální chování • V interakci dochází ke komplementárnímu střídání rolí (vysílač a přijímač)

 5. Sociální komunikace • 1. verbální komunikace • - prostřednictvím mluvené i psané řeči • - obsah (význam) toho, co je sdělováno, má 2 roviny • A) denotativní význam (objektivní - lexikální), používáme cca 10 000 slov Př. Dům, strom, otec, ….. • B) Konotativní význam (subjektivní – ovlivněn emociogenními asociacemi) př. dům, strom,…

 6. Sociální komunikace • 2. neverbální komunikace • Kinezika = „řeč těla“ • Často neuvědomované pohyby, gesta, mimika • Mohou být v souladu nebo v rozporu s verbálním obsahem sdělovaného • Pozor při interpretaci – vždy záleží na konextu i konkrétní situaci!

 7. Neverbální komunikace A. zrakový kontakt • - př. chladný a zkoumavý pohled – častěji lidé dominantní • - vyšší intenzita zrakových pohledů – častěji lidé přátelštější (ženy častěji než muži) • - upřený pohled může znamenat lásku i nenávist (viz. konext)

 8. Neverbální komunikace B. Pohyby hlavy • - přikyvování – projev souhlasu • - pohyb do stran – projev nesouhlasu • - svěšená hlava – rezignace, trpkost • - zdvižená hlava a „pohled spatra“ – nezájem • - odvrácení obličeje – snaha ukončit hovor

 9. Neverbální komunikace C. Pohyby rukou • - různé pozdravy • - rozpažení – vítání, vstřícnost • - zvedání paží nad hlavu – radost )např. z vítězství) – často spojeno s pokřikem • - zvedání ramen – „nevím“/ „je mi to jedno“ • - význam pohybu paží upřesňuje pohyb prstů

 10. Neverbální komunikace D. Pohyb rukou a prstů (gestikulace) • Různé způsoby podávání ruky (pozdrav) • Poplácávání = přátelskost • Odstrkování = agresivita • Zdvižený ukazováček = hrozba • Zkřížené paže = obranná bariéra • Dlaně dopředu = odstup

 11. Neverbální komunikace E. Pohyby nohou • Muži – překřížené nohy – uvolněnost X • Ženy – překřížené nohy – sexuální nepřístupnost (x roztažené nohy = nevědomá sexuální výzva)

 12. Neverbální komunikace F. Celkové držení těla • Signalizuje celkový stav (psychický i fyzický) • Rovné a vypjaté držení = pohoda, síla • Schoulený postoj = starosti, smutek, úzkost, … • Poloha těla ve spánku = souvislosti se zkoumají

 13. Proč vstupujeme do interakcí? • - očekáváme nějaký zisk • - v průběhu interakce dochází ke vzájemné výměně hodnot = tržní princip • - na rozdíl od klasického tržního přístupu nejde o kvantitativní kalkulaci, ale rozhodující jsou emocionální aspekty • Výsledkem tedy není vyčíslení zisku nebo ztráty, ale výsledný emocionální stav

 14. Základní princip interakce • Princip vzájemné výměny hodnot • A) Hledisko kreditu (očekávání, že „vklad“ bude „splacen“) • B) Princip ekvity (ve zhoršujícím se vztahu zaměřujeme pozornost na oblast „hlídání výdajů“ – blíží se obchodnímu vztahu) • C)Mocenský vztah – dominantní partner rozhoduje , stanovuje pravidla a kontroluje dodržování – velmi chladný vztah

 15. Členění malých skupin 1. Formální x neformální • Kritériem je povaha vazeb (emocionálních)mezi jednotlivými členy, například rodina x pracovní tým 2. pozitivně – negativně vztažná skupina • Př. V pozitivně vztažené skupině je (nebo byl by) jedinec rád, v negativně vztažné přetrvává z jiných důvodů

 16. Skupinová dynamika • tj. činnost uvnitř skupiny • Mezi členy skupiny bývají vztahy formální (vyplývají např. z dělby práce) i neformální (dány například sympatií nebo nesympatií) • Struktura vztahů ve skupině (role, pozice) • Dimenze skupiny – základními parametry jsou: homogenita, velikost, aktivita, stabilita, produktivita, … • Skupinové normy – závazné pro členy

 17. Literatura • Nakonečný Milan,Sociální psychologie organizace, Grada Publishing, 2005, ISBN 80-247-0577-X, s. 69 - 79

More Related