ALTE ASPECTE CU IMPLICAŢII FISCALE - PowerPoint PPT Presentation

alte aspecte cu implica ii fiscale n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALTE ASPECTE CU IMPLICAŢII FISCALE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALTE ASPECTE CU IMPLICAŢII FISCALE

play fullscreen
1 / 15
ALTE ASPECTE CU IMPLICAŢII FISCALE
106 Views
Download Presentation
chacha
Download Presentation

ALTE ASPECTE CU IMPLICAŢII FISCALE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ALTE ASPECTE CU IMPLICAŢII FISCALE

 2. SALARIUL MINIMHG nr.871/2013 – M.O. nr.703/15.11.2013 • Începând cu 01.01.2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră. • Începând cu 01.07.2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră

 3. SALARIUL MINIM • Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. Temei legal: HG nr.871/2013 – M.O. nr.703/15.11.2013

 4. Tichete de masăLegea nr.291/2013, M.O.701/15.11.2013 • Tichetele de masă sunt emise fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic. • Tichetele de masă pe suport electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic. • Angajatorul decide dacă acordă tichete de masă şi sub ce formă. • Tichetele de masă emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar. • Valoarea nominală nu poate să fie diminuată în nici un mod. • Valoarea tichetelor de masă emise pe suport electronic este transferată lunar salariaţilor, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare.

 5. Tichete de masă • Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate doar în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente de tichete de masă pe suport electronic şi trebuie să permită utilizarea, în mod exclusiv, în scopul folosirii alocaţiei individuale de hrană.

 6. Tichete de masă • Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă valoarea corespunzătoare tichetelor de masă neutilizate. Temei legal: Legea nr.291/2013, M.O.701/15.11.2013

 7. Redevenţe • Alin.1 al art.45 din Legea minelor nr.85/2003 a fost modificat astfel : • Cotele de redevenţă, atât cele în cotă procentuală din valoarea producţiei miniere, cât şi cele stabilite ca echivalent euro pe unitate de producţie minieră vor fi majorate cu 25%, începând de la data intrării în vigoare a actului normativ (01.01.2014), cu excepţia cotei procentuale a redevenţei pentru metale nobile, în cazul cărora majorarea urmează să fie de 50% faţă de cota procentuală în vigoare. • Redevenţele astfel instituite se aplică începând cu 01.01.2014 tuturor licenţelor/permiselor. Temei legal : OUG nr.102/2013 – M.O. 703/15.11.2013

 8. Termenul limită de declarare şi platăa creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie 2013. • Creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. • În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie. • ASTFEL : 20 DECEMBRIE 2013 este termenul limită de declarare şi platăa creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie 2013. Temei legal :art.111.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

 9. Accize >> Valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite în echivalent euro, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

 10. Accize • Prin excepţie, în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent,valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, până la data de 15 octombrie.

 11. Accize • >> Pentru anul 2014, media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie 2013 este de 104,77%. • >> Creşterea accizelor cu 7 eurocenţi/litru, la următoarele produse energetice : benzină cu plumb, benzină fără plumb, motorină şi petrol lampant (kerosen) utilizat drept combustibil pentru motor. Temei legal : OUG nr.102/2013 – M.O. 703/15.11.2013

 12. Formularul 089 • Livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 125^1 alin. (2)este operaţiune supusăTAXĂRII INVERSE, potrivit art.160 alin.2 lit.e din Codul fiscal. • Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înţelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie - noiembrie a fiecărui an calendaristic. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă de energie electrică cumpărătorul care deţine licenţa pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică.

 13. Formularul 089 • De asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă de energie electrică şi cumpărătorul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică; 2. activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest sens, trebuie să depună la organul fiscal competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplineşte această condiţie, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul său cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile respective. Pentru achiziţiile de energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu estimat din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv;

 14. Formularul 089 Formularul 089 “Declaraţie pe proprie răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.2 lit.e) pct.2 din Codul fiscal” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.153, stabilite în România (care are sediul activităţii economice în România) care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi a căror activitate principală în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie – noiembrie a anului calendaristic.

 15. Formularul 089 • Formularul se depune la organul fiscal competent anual, până la data de 10 decembrie a fiecărui an şi este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul următor. Temei legal : Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3713/2013 – trimis spre publicare la M.O.